Est / Rus

1.  ÜLDSÄTTED
1.1  Korteriühistu ametlik nimi on  Korteriühistu Paldiski mnt 77A, lühendatult KÜ Paldiski mnt 77A  (edaspidi “Ühistu”).
1.2 Ühistu asukoht  on Paldiski mnt 77A, Tallinn 10617, Eesti Vabariik.
1.3  Ühistu on iseseisev juriidiline isik. Ta juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest Ühistu tegevust reguleerivatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast. Ühistu töö ja asjaajamise keeleks on eesti keel.
1.4  Ühistu võib oma nimel omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus. Ühistu võib omada eraldatud vara, iseseisvat bilanssi ja oma nimega pitsatit.
1.5  Ühistul on õigus avada oma arve pangas ning määrata kindlaks vastavalt tegelikkusele tariifid ja hinnad oma teenustele.
1.6  Ühistu valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara. Tal on õigus osta, müüa, koormata piiratud asjaõigusega, anda üürile, vahetada ning maha kanda täielikult amortiseerunud või moraalselt vananenud põhivahendeid.
1.7  Oma kohustuste täitmata jätmise eest vastutab Ühistu kogu oma varaga.
1.8  Ühistu ei vastuta oma liikmete kohustuste eest.
1.9  Ühistu majandusaasta algus on  01. jaanuar ja lõpp  31. detsember.
2.  ÜHISTU TEGEVUSE EESMÄRK
2.1  Ühistu on mittetulunduslik ja tema eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki  mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine täieliku isetasuvuse põhimõttel. Tingimuste loomine elamu ja maa ühiseks valdamiseks, kasutamiseks ja säilitamiseks ning Ühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Samuti Ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.
2.2  Ühistu eesmärgiks on elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine Ühistu liikmete poolt. Samuti elamu korrashoiu eest hoolitsemine, vajalike remonttööde teostamine ja Ühistu liikmete  poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.
3.  ÜHISTU LIIKMED
3.1  Ühistu liikmeteks on, ilma sellekohast avaldust esitamata, alates Ühistu kui juriidilise isiku tekkimisest kõik Tallinnas, Paldiski mnt 77Aasuva elamu korteriomandi omanikud. Korteriomandi omanikuks on elamus asuva eluruumi või mitteeluruumi omanik.
3.2  Ühistu liikme poolt pärast  korteriomandi võõrandamist loetakse uus korteriomandi omanik  endise omaniku asemel Ühistu liikmeks, ilma sellekohast avaldust esitamata, alates omandiõiguse ülemineku päevast. Eelmise korteriomaniku Ühistu liikmelisusest tulenevad varalised õigused ja kohustused lähevad üle uuele korteriomandi omanikule — Ühistu liikmele.
3.3  Ühel Ühistu liikme korteri pärijatest on õigus astuda Ühistu liikmeks, kui ta vastab Ühistu põhikirjas esitatavatele tingimustele. Pärandina korteri vastuvõtnud pärija Ühistu liikmeks astumise ajaks loetakse pärandi avanemise päeva. Pärija vastuvõtmisel Ühistu liikmeks arvestatakse endise liikme tasutud osamaks liikmeks võetud pärija osamaksuks ja temale lähevad üle kõik Ühistu liikme varalised õigused ja kohustused. Pärijate vahelise vaidluse liikmeks saamise üle lahendab kohus.
3.4  Kui korteriomand kuulub mitmele omanikule, võetakse korteriühistu liikmeks üks omanikest vastavalt nendevahelisele kirjalikule kokkuleppele. Korteriomanike vaidlused liikmeks astumise üle lahendab kohus.
3.5  Ühistu peab oma liikmete nimekirja. Ühistu liikmete nimekirja kantakse füüsilisest isikust korteriomaniku ees- ja perekonnanimi, isikukood, korteriomandi number, sidevahendite numbrid ning e-postiaadress. Juriidilisest isikust korteriomaniku nimi, registreerimisnumber või registrikood, registreerimise koht, tegelik aadress ja volitatud esindaja kontaktandmed ning e-postiaadress, korteriomandi number.
3.6  Liikmelisus ühistus lõpeb:
3.6.1  ühistu liikme surma korral;
3.6.2  juriidilise isiku lõppemisel;
3.6.3  korteriomandi võõrandamisel vastavasisulise kande tegemisega kinnistusraamatusse.
3.7  Päevast, mil isiku liikmelisus ühistus lõpeb,  lõpevad tema liikmelisusest tulenevad mittevaralised õigused ja kohustused.
3.8  Ühistu ei muutu ise Ühistu liikmeks juhul, kui ta saab mõne elamus   korteriomandi omanikuks.
4.  ÜHISTU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1  Ühistu liikmel on õigus:
4.1.1  vabalt võõrandada ja pärandada tema omandis olevat korteriomandit koos kohustusega Ühistu  varas;
4.1.2  koormata korteriomandit asjaõigustega;
4.1.3  kasutada korteriomandi reaalosa sihtotstarbeliselt oma äranägemise järgi välja arvatud siis, kui kasutus läheb vastuollu seadusega või kolmanda isiku õigustatud huviga;
4.1.4  kasutada korteriomandi mõttelist osa selle sihtotstarbe järgi;
4.1.5  teha korteriomandi ja selle mõtteliste osade säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste korteriomanike nõusolekuta, kui Ühistu ei täida oma kohustusi ja nõuda teistelt korteriomanikelt mõtteliste osade korrashoiuks tehtud kulutuste proportsionaalset hüvitamist;
4.1.6  nõuda tema korteriomandis toimunud mõtteliste osade korrashoiuga seotud kahjude hüvitamist. Kahjude hüvitamist ei saa nõuda, kui korteriomandi omaniku tegevuse ja/või tegevusetuse tõttu on takistatud ligipääs kaasomandi osa juurde. Samuti juhul, kui tehnosüsteeme või konstruktsioone on korteriomandi omaniku poolt muudetud selliselt, et nad ei ole vastavuses elamu esialgse projektiga;
4.1.7  nõuda teistelt korteriomandi omanikelt, et elamu ja korteriomandi mõttelise ning reaalosa valdamine ja kasutamine toimuks selle sihtotstarbe või kokkuleppeliste otsuste järgi vastavuses kõigi korteriomanike huvidega;
4.1.8  kindlustada liikme omandis olevat  korteriomandit täiendavalt;
4.1.9  Võtta osa Ühistu üldkoosolekust isiklikult või oma esindaja kaudu. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada korteriühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Põhikirjaga ei või piirata korteriühistu liikme õigust esindaja määramiseks. Sama isiku poolt esindatavate korteriühistu liikmete ülemmääraks on kaks ühistu liiget. Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile. Juhul, kui esindajal lihtkirjalikku volikirja esitada üldkoosolekule ei ole, ei või ta üldkoosolekust osa võtta;
4.1.10  valida ja olla valitud Ühistu juht-  ja kontrollorganitesse;
4.1.11  saada teavet Ühistu tegevuse, Ühistu juhatuse ning kontrollorganite tegevuse ja otsuste kohta Ühistu kodukorras (üldkoosolekul) määratud korras. Esitada juhatusele kirjalikke avaldusi, kaebusi ja järelepärimisi seoses Ühistu tegevusega. Avalduste ja kaebuste lahendamise ning järelepärimistele vastamise korra kehtestab juhatus kooskõlas kehtivate õigusaktidega;
4.1.12   teha Ühistule ettemakseid korteriomandi eseme osaks olevate ehitiste mõtteliste osade remondiks ja muude põhikirjas ning Ühistu kodukorras ettenähtud kulutuste katmiseks;
4.1.13  juhul, kui põhikirjapunkt on vastuolus õigusaktiga tuleb põhkirjapunkti asemel lähtuda õigusaktist. Ühe punkti kehtetus ei muuda kehtetuks teisi põhikirja punkte.
4.2  Ühistu liige on kohustatud:
4.2.1  täitma Ühistu põhikirjast tulenevaid kohustusi ja nõudeid ning Ühistu juhtorganite otsuseid ja ettekirjutusi;
4.2.2  kasutama korteriomandi mõttelist ja reaalosa vastavalt sihtotstarbele või korteriomanike otsustele ja kokkulepetele tuginedes;
4.2.3  hoidmakorteriomandit korras ja hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud;
4.2.4  taluma teiste korteriomanike tegevusest tekkivaid mõjusid, mis jäävad tavakasutuse piiridesse;
4.2.5  pidama kinni Ühistu üldkoosolekul kinnitatud kodukorrast, kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud sanitaar- ja tuleohutuseeskirjadest, eluruumide kasutamise ning hooldus- ja remondieeskirjadest oma korteris ja üldkasutatavates kohtades;
4.2.6  tasuma regulaarselt üks kord kuus, hiljemalt juhatuse poolt kindlaksmääratud kuupäevaks, elamu majandamise jooksvate kulutuste katteks makseid üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras. Arvestuse aluseks võetakse:
4.2.6.1  üldelekter – vastavalt eelmisel kuul tarbitud üldelektri näitudele tarnija poolt esitatud arvele jagatuna korteriomandite  arvule;
4.2.6.2  vesi ja kanalisatsioon – vastavalt liikme poolt esitatud näidu alusel. Näitude mitteõigeaegsel või ebaõigete andmete esitamisel, mõõturi plommide rikkumise, mõõturi mittetaatlemisel, taatlustähtaja möödumisel või mõõturirikkumisel on õigus juhatusel vee ja kanalisatsioonikulusid arvestada vastavalt juhatuse otsusele;
4.2.6.3  soe vesi – vastavalt liikme  poolt esitatud näidu alusel, arvestades p. 4.2.6.2. sätestatut;
4.2.6.4  prügivedu – vastavalt üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsusele  korteriomandi 1m2 kohta;
4.2.6.5  elamu remondifond – vastavalt üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsusele  korteriomandi 1m2 kohta;
4.2.6.6  haldus-hoolduskulud – vastavalt üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsusele  korteriomandi 1m2 kohta;
4.2.6.7  koristus – vastavalt üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsusele  korteriomandi 1m2  kohta;
4.2.6.8  üldvesi – vastavalt üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsusele  jagatuna korteriomandite arvule;
4.2.6.9  avariifond – vastavalt üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsusele  korteriomandi 1m2 kohta;
4.2.6.10  laenu tagasimakse – vastavalt üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsusele  korteriomandi 1mkohta;
4.2.6.11  reservfond – vastavalt üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsusele  korteriomandi 1m2 kohta;
4.2.6.12  kindlustus – vastavalt üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsusele  korteriomandi 1m2   kohta;
4.2.6.13  küte – vastavalt eelmisel kuul tarbitud soojuse näitudele tarnija poolt esitatud arvele kinnistusraamatusse kantud korteriomandi reaalosa suuruse  1m  kohta;
4.2.6.13.1 küte – vastavalt eelmisel kuul tarbitud soojuse näidule tarnija poolt esitatud arvelearvestusega korteriomandi individuaalse soojakulujaoturi näitude järgi 1m2  kohta kinnistusraamatus kantud reaalosa suurusele;
4.2.6.14  lift – vastavalt üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsusele  jagatuna korteriomandite arvule, v.a esimesel korrusel paiknevad korteriomandid.
4.2.7 korteriühistu üldkoosolekul on õigus otsustada erineva maksekohustuse aluste määramist küttekulude arvestamisel korteriomandite omanikele, kes on omavoliliselt, ilma kõikide korteriomanike nõusolekuta ja ehitusloata eemaldanud rõdude ja tubade vahelised seinad suurendades seeläbi köetavat pinda;
4.2.8  majandamiskulude maksmisega viivitamisel võib korteriühistu juhatus nõuda korteriomandi omanikult viivist kuni  0.07 % maksmata jäänud summalt päevas iga viivitatud kalendripäeva eest majandamiskulude maksmise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast arvates. Viiviste tasumisest võib Ühistu liiget vabastada mõjuvatel põhjustel juhatus oma otsusega;
4.2.9  hüvitama Ühistule ja teistele korteriomandi omanikele tekitatud kahju seaduses sätestatud korras juhul, kui Ühistu liige või temale kuuluva(te)s korteri(te)s alaliselt või ajutiselt eluruumi kasutavad elanikud ning nende külalised on rikkunud Ühistule või selle liikmetele kuuluvat vara;
4.2.10  korraldama enda, oma perekonnaliikmete ja teiste korteriomandis elavate elanike tegevust selliselt, et see ei häiriks kaaselanike rahu ja et oleks tagatud korteriomandi kasutamise kohustuse täitmine;
4.2.11  mitte ehitama ümber ilma juhatuse kirjalikuloata korteriomandi kütte-, elektri-, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi. Korteriomandi ümberehitamisel ei tohi lõhkuda ega nõrgendada hoone kandvaid seinakonstruktsioone. Korteriomandi ümberehitamiseks tuleb esitada projekt;
4.2.12  lubama siseneda oma korteriomandisse, kui see on seotud mõttelise osa korrashoiuga, juhatuse liikmel koos vastava spetsialistiga rikete kõrvaldamiseks, mis võivad kahjustada teisi korteriomandeid või elamu põhikonstruktsioone. Juhul,  kui korteriomandi omanik ei võimalda siseneda juhatusel koos vastava spetsialistiga korteriomandisse rikete kõrvaldamiseks, siis võtab keeldunud  korteriomandi omanik automaatselt endale vastutuse kahjunõuete hüvitamise osas;
4.2.13 lubama mõttelise osa korrashoiuga seotud tööde tegemist korteriomandis ja taluma oma korteriomandis nimetatud töödega  tekitatud vältimatut kahju;
4.2.14  lubama, kui tekib vajadus, siseneda oma korteriomandisse juhatuse liikmel koos vastava spetsialistiga  mõõturite kontrollimiseks ja tehnosüsteemide korrasoleku kontrolliks korteris;
4.2.15  tagama  liikme kohustuste täitmise  ka ajutisel äraolekul, kui juhatuse otsusega ei ole sätestatud teisiti;
4.2.16  võõrandama oma korteriomandi, kui tema tegevus ületab omandi tavakasutusest tekkivaid mõjusid, kahjustab korteriomandi omaniku  huve või on vastuolus kehtivate seadustega ja Ühistu üldkoosolek on esitanud sellekohase nõude;
4.2.17  täitma teisi õigusaktidest ja kodukorrast tulenevaid kohustusi.
4.3  Ühistu liikme kohustuste täitmise tagamiseks toimub:
4.3.1  juhatuse otsusega viivise nõudmine võlgnevuse korral;
4.3.2  kohtule avalduse esitamine liikmekohustuste täitmisele sundimiseks;
4.3.3  ühistu liikme kohustuste täitmata jätmisel või nende mittenõuetekohasel täitmisel on Ühistu juhatusel õigus kohaldada leppetrahvi vastavalt ühistuliikme osamaksu suurusele.
5.  ÜHISTU LIIKME VARALINE VASTUTUS
5.1  Ühistu liige vastutab Ühistu kohustuste eest üksnes osamaksu piires.
6.  ÜHISTU VARA JA TEGEVUS
6.1  Ühistu vara tekib tema liikmete maksetest, põhikirjaliste ülesannete täitmiseks soetatud varast, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist ning muudest seadusega lubatud laekumistest.
6.2  Ühistu vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
6.3  Ühistu kapitali moodustab osa- ja sihtkapital.
6.4  Osakapital moodustub Ühistu liikmete osamaksude summast. Liikmete osamaks on rahaline ühekordne maks. Osamaksuga võtab Ühistu liige osa Ühistu vara moodustamisest.Osakapitali võib kasutada käibevahendina perioodiliste maksete tasumiseks. Ühistu osakapital ei või olla väiksem Ühistu asutamise aasta majandustegevuse aastakava ühe kuu eeldatavatest kuludest. Osamaksu suuruse määrab üldkoosolek.
6.5  Ühistu sihtkapital moodustub liikmete sihtotstarbelistest maksetest. Sihtotstarbelised maksed koosnevad elamu hooldamiseks, jooksvaks ja kapitaalremondiks ning elamu territooriumi korrashoiuks vajalikest maksetest.
6.6   Ühistu liikmed tasuvad kütte, vee ja kanalisatsiooni ning muude kommunaalteenuste eest Ühistu kaudu. Nende maksete kohta peab Ühistu eraldi arvestust. Ühistu tasub teenuste osutajaile lepinguga ettenähtud tähtajaks ning teatab järgmisel kuul igale Ühistu liikmele tema maksete suuruse, mis määratakse üldkoosoleku otsusega (majanduskavas) kehtestatud korras. Nende maksete tasumisega viivitamisest tekkinud kahju (viivised) tasub Ühistule Ühistu liige või muu isik, kes maksmisega viivitas.
6.7   Ühistu liikme maksete võlgnevus nõutakse sisse kohtu korras või muus õigusaktiga kehtestatud korras.
6.8   Ühistul on õigus võtta laenu oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks. Laenu võtmiseks on vajalik vähemalt 2/3 Ühistu liikmete nõusolek.
6.9   Ühistu võib kindlustada tema majandamisel oleva elamu taastamiseks vajalike kulutuste ulatuses.
6.10 Ühistul on õigus (juhatuse vahendusel) sõlmida elamu remontimiseks, teenindamiseks ja korrashoiuks lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega, eelkõige kasutades ära Ühistu liikmete tööjõudu võimalusel tehes  neid töid ise ühistöö korras.
6.11 Vajaduse korral võib Ühistu kasutada oma tegevuses ka Ühistu liikmete isiklikke seadmeid, transpordivahendeid, materjale ja tööriistu, hüvitades omanikule nende kasutamise kulud, kui sedasi on omavahel kokku lepitud.
6.12  Ühistu peab oma tegevuse raamatupidamisarvestust, koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilised aruanded kehtestatud korras, vastavalt Raamatupidamisseadusele ning vastutab andmete tõesuse eest.
7.  ÜHISTU JUHTIMINE JA JUHTORGANID
7.1  Ühistu juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus.
7.1.1 Ühistu kõrgeimaks juhtorganiks on selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekus võivad osaleda kõik korteriühistu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
7.1.2  Ühistu juhatus on Ühistu tegevuse juhtorgan üldkoosolekute vahelisel ajal.
7.2  Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
7.2.1  põhikirja muutmine, täiendamine, uue põhikirja vastuvõtmine;
7.2.2  juhatuse valimine, kinnitamine, tegevusele hinnangu andmine, ennetähtaegne tagasikutsumine ja juhatuse arvulise koosseisu muutmine;
7.2.2.1 juhatuse liikme või liikmete tagasi kutsumisel määrata oma otsusega alused ja kord korteriühistu juhtimisel  ning juhatuse liikme või liikmete valduses olevate dokumentide ja vara üleandmiseks uuele  üldkoosoleku poolt valitud juhatusele;
7.2.2.2  juhul, kui üldkoosolek ei määra oma otsusega tagasikutsutavale juhatuse liikmele või liikmetele Ühistu juhtimisel saadud ja loodud dokumentide ja vara  üleandmise aluseid ja korda, on tagasikutsutav juhatuse liige või liikmed kohustatud dokumendid ja vara üle andma hiljemalt  14  kalendripäeva jooksul tagasikutsumisest arvates;
7.2.2.3  tagasikutsutud juhatuse liikme volitused Ühistut esindada lõpevad üldkoosoleku otsuse vastuvõtmise hetkest ja  tagasikutsutud juhatuse liikmel ei ole õigust teha tehinguid Ühistu nimel, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti;
7.2.2.4 uus juhatus kohustub tagama  hiljemalt  14  kalendripäeva jooksul õigete andmete  edastamise  registripidajale.
7.2.3  revidendi (revisjonikomisjoni) arvulise koosseisu kinnitamine, revidendi (revisjonikomisjoni) valimine ning ennetähtaegne tagasikutsumine  ja vajadusel sõltumatu revidendi-  või audiitorteenuse valimine;
7.2.4  revidendi (revisjonikomisjoni) või audiitori aruande teadmiseks võtmine;
7.2.5 juhatuse liikme töö tasustamine ning makstava tasu suuruse ja korra kehtestamine (alus: MTÜS-i täiendamine §28¹ jõustunud 01.07.2009) ;
7.2.6  majandusaasta aruande ja majandustegevuse aastakava kinnitamine;
7.2.7  osamaksu suurendamine ja vähendamine;
7.2.8  reservide moodustamine;
7.2.9  laenu võtmise otsustamine;
7.2.10  Ühistu kodukorra kinnitamine;
7.2.11  muu ühingu või liidu liikmeks astumine;
7.2.12  juhatuse otsuste ja ettekirjutuste tühistamine ja/või muutmine;
7.2.13  Ühistu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine ning Ühistu vara jagamine Ühistu lõpetamise korral;
7.2.14  kõikides Ühistu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või muu organi pädevusse, otsuste vastu võtmine;
7.2.15  volinike valimine ja tagasikutsumine. Volinik on Ühistu üldkoosoleku esindaja (volitatud isik), kes sõlmib käsunduslepingud juhatuse liikmetega.
7.2.15.1 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise tehingus Ühistu esindaja (volitatud isiku) määramine, kes ei või kuuluda Ühistu juht-  ja kontrollorganitesse.
7.3  Juhatus.
7.3.1 Ühistu juhatuse valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kuni kolmeksaastaks. Põhikirjaga ei või ette näha, et juhatuse liikme ametiaeg on pikem kui viis aastat. Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist ja pikemaks ajaks kui seaduses või põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär. Registrisse kantud juhatuse liikme ametiaja pikendamise otsus tuleb esitada viivitamata registripidajale.
7.3.1.1  juhatuse liikmeks valimisel on vajalik valitava nõusolek.
7.3.1.2  juhatuse liige peab oma kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.
7.3.1.3 üldkoosoleku otsusega võib juhatuse liikme tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Ühistut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
7.3.2   juhatuse valimise otsus jõustub selle vastuvõtmise hetkest.
7.3.3 juhatus on  minimaalselt kolme ja maksimaalselt viie liikmeline.
7.3.4  juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik, kes on Ühistu liige.
7.3.4.1 juhatuse liikmeks ei või olla isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-le 49 või 491 kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb Ühistu  või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel.
7.3.4.2  juhatuse liikmeks ei või olla Ühistu raamatupidamisega tegelev isik.
7.3.4.3 vähemalt kolmeliikmelise juhatuse korral valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe.
7.3.5  juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd. Juhatuse esimehe äraolekul asendab teda juhatuse otsuse alusel üks juhatuse liikmetest.
7.3.6 juhatuse kohuseks on jälgida oma volituste tähtaegu. Kui juhatuse volituste tähtaeg on lõppemas, peab juhatus kokku kutsuma üldkoosoleku juhatuse valimiseks. Uue juhatuse valimise koosoleku peab juhatus kokku kutsuma hiljemalt üks kuu enne volituste tähtaja lõppemist.
7.3.7  kui juhatus ei täida temale asetatud ülesandeid või on  juhatuse volitused lõppenud, võivad Ühistu liikmed erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega vastavalt  p. 7.6.2.
7.3.8 juhatuse volitused algavad valimise päevast. Juhatuse esimees esindab Ühistut allkirjaõigusega ainuisikuliselt. Ülejäänud juhatuse liikmete puhul on kahel juhatuse liikmel Ühistu esindusõigus.
7.3.9  juhatuse esimees kutsub kokku ja viib läbi juhatuse koosolekuid.  Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui üks kord kolme kuu jooksul.
7.3.10  juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
7.3.11  kõik juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ning kõik eriarvamused protokollitakse. Häälte võrdse jagunemise korral on määravaks juhatuse esimehe poolt antud hääl. Juhatuse koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku  juhataja  ja protokollija. Juhatuse otsustest, mis on üldkohustuslikud kõigile, teatatakse nende avaliku väljapanekuga trepikodade teadete tahvlitel. Juhatuse otsused või ettekirjutused jõustuvad kümne päeva pärast alates nende isiklikult teatavakstegemisest Ühistu liikmetele või trepikodadesse avaliku väljapaneku päevast.
7.3.12  konkreetsele Ühistu liikmele täitmiseks antud otsus või ettekirjutus tehakse teatavaks liikmele endale või tema korteris elavale täisealisele isikule allkirja vastu. Kui nimetatud isikud keelduvad allkirjast, siis loetakse otsus või ettekirjutus kätteantuks, kui isiku allkirjastamisest keeldumist tõendavad kaks juuresviibinud tunnistajat oma allkirjadega. Juhul, kui Ühistu liikme korteris ei elata ning Ühistu liikme asukoht on juhatuse liikmetele teadmata, avaldatakse juhatuse otsus või ettekirjutus juhatuse poolt kehtestatud korras ja loetakse sellega Ühistu liikmele kätteantuks. Avaldamisega seotud kulud kannab Ühistu liige.
7.3.13 juhatuse liige võib sõlmida Ühistu nimel lepinguid ning võtta Ühistule kohustusi ainult juhatuse vastavasisulise otsuse alusel.
7.3.13.1  ilma juhatuse  otsuseta Ühistu nimel teostatud tehingud ja/või võetud kohustused loetakse konkreetse juhatuse liikme isiklikuks kohustuseks, kui juhatus  või üldkoosolek käsitletavat tehingut/kohustust heaks ei kiida.
7.3.14  juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist.
7.3.15  juhatuse liikmed vastutavad nende pädevuses olevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest seaduses sätestatud korras. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat kohustuse rikkumisest.
7.3.16  üldkoosoleku poolt juhatuse tegevuse heakskiitmisel vabanevad juhatuse liikmed vastutusest eelmise majandusaasta tulemuste eest.
7.3.17  juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile, selle võimatuse korral esitades asjakohase avalduse registripidajale.
7.3.17.1  juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhatuse liikme lepingu ülesütlemisele kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu ülesütlemise kohta sätestatut.
7.3.17.2 kui juhatuse liikme kohta registrisse tehtud kanne muutub juhatuse liikme tagasikutsumise või tagasiastumise tõttu ebaõigeks, kohaldatakse mittetulundusühingute seaduse §-s 82 sätestatut.
7.3.18 juhatuse liige on kohustatud vastavalt keeleseadusele valdama eesti keelt vähemalt B1 tasemel (B1-tasemel keelekasutaja mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg või muu, saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse, oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal, oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane).
7.4  Juhatuse pädevusse kuulub:
7.4.1  üldkoosoleku kokku kutsumine ning  otsuste täideviimine;
7.4.2  Ühistu rahaliste vahendite valitsemine;
7.4.3  raamatupidamise korraldamine;
7.4.4  majandustegevuse aastakava ja aastaaruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule. Korteriühistu juhatus annab igale korteriühistu liikmele vähemalt kaks nädalat enne majandustegevuse aastakava arutelu tutvumiseks selle projekti koos eelmise aasta aruande ja bilansiga;
7.4.5  sihtotstarbeliste maksete (elekter, vesi, prügi jne.)  suurendamine ja vähendamine, seoses Ühistust sõltumatute hindade ja tariifide muutumisega;
7.4.6  Ühistu palgaliste töötajate töölevõtmine ja vabastamine ning tsiviilõiguslike lepingute sõlmimine;
7.4.6.1  vajaduse korral tegevdirektori ametikoha moodustamine, tööle võtmine ja pädevuse ning vastutuse määramine. Tegevdirektor võib olla juhatuse liige, kuid mitte juhatuse esimees.
7.4.7  Ühistu nõuete sissenõudmise korraldamine  ning volituste piires tehingute tegemine;
7.4.8  elamu haldamise ja majandamise korraldamine;
7.4.9  tähtaegadest kinnipidamiseks ja õigusliku ning  majandusliku kahju ärahoidmiseks vajalikke meetmete rakendamine;
7.4.10  Ühistu liikmete nimekirja pidamine;
7.4.11  kohustusliku ettekirjutuse tegemine Ühistu liikmetele;
7.4.12  ajutiselt äraolevate elanike osaline sihtotstarbelistest  maksetest vabastamise otsustamine;
7.4.13  muude küsimuste otsustamine, mis on pandud talle seadustega ja käesoleva põhikirjaga;
7.4.14  juhatus peab andma Ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande üldkoosoleku poolt sätestatud korras.
7.5  Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
7.6  Üldkoosoleku kokkukutsumine.
7.6.1  korraline üldkoosolek  kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Selle kutsub kokku juhatus kolme kuu jooksul majandusaasta lõpust arvates. Samuti tuleb juhatusel kokku kutsuda üldkoosolek siis, kui Ühistu huvid seda nõuavad.
7.6.2  erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui juhatus seda vajalikuks peab või kui seda taotleb kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühistu liikmetest. Taotlus peab sisaldama üldkoosoleku päevakorda ning  iga päevakorra punkt peab olema põhjendatud. Juhatus kohustub vastama üldkoosoleku kokku kutsumise teatele 14 kalendripäeva jooksul alates kirjaliku avalduse saabumisest  ning teavitama avalduse tegijaid juhatuse otsusest kirjalikult allkirja vastu või tähitud kirjaga.
7.6.3  üldkoosoleku ja erakorralise üldkoosoleku  kokkukutsumisest peab Ühistu  liikmetele ette teatama vähemalt kümme kalendripäeva. Kutse pannakse välja Ühistu teadete tahvlile või liikme postkasti. Üldkoosoleku kutsel peab olema näidatud koosoleku toimumise koht, aeg ja päevakord. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus arvestades Ühistu liikmete taotlusi. Kutsele kirjutab alla juhatuse liige.
7.6.3.1  vähemalt 1/5  Ühistu liikmetest võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus. Liikmed võivad nimetatud õigust enne üldkoosolekut kasutada  mitte hiljem kui seitse päeva pärast üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist.
7.6.3.2  küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik Ühistu liikmed, või vähemalt  9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole Ühistu liikmetest.
7.6.3.3  eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad  päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.
7.6.4  kui juhatus ei kutsu  p. 7.6.2. sätestatud korras üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad erakorralise üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
7.6.5  üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Ühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Isikud, kes ei ole Ühistu liikmed ja keda ei ole kutsutud üldkoosolekule päevakorras märgitud juhatuse otsusega, ei või osaleda üldkoosolekul ilma üldkoosoleku vastava loata.
7.7  Üldkoosoleku läbiviimine:
7.7.1  üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata koosolekul osalevate Ühistu liikmete arvust v.a otsuste osas, mille vastu võtmise poolt peab olema rohkem kui pool Ühistu liikmetele kuuluvate häälte üldarvust. Sel juhul peab erinõue olema ette nähtud mõne teise põhkirjapunktiga (p. 7.8.4, 7.8.5, 7.8.6) või tulenema seadusest.
7.7.1  üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle poole Ühistu liikmetest.
7.7.1.1  kui üldkoosolekule ei ilmu nõutud arv liikmeid, teavitab koosoleku läbiviija sellest kokkutulnud Ühistu liikmeid ja kannab selle fakti protokolli. Protokolli allkirjastavad koosoleku läbiviija ja protokollija.
7.7.1.2  korduskoosolek tuleb uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga kolme nädala jooksul.
7.7.1.3  korduskoosolekust peab ette teavitama vähemalt  seitsekalendripäeva. Kutse korduskoosoleku kokkukutsumise kohta peab sisaldama informatsiooni selle kohta, et tegemist on korduskoosolekuga.
7.7.1.4  korduskoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul osalenud liikmete arvust.
7.7.2  üldkoosolek  valib kohalviibijate  hulgast koosoleku juhataja ja  protokollija, kes koostab koosoleku protokolli.
7.7.2.1  üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.
7.7.2.2  juhatuse või vähemalt 1/5 Ühistu liikme nõudel peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõestatud. Ühistu liikmete vastav kirjalik nõue peab olema juhatusele esitatud nelja päeva jooksul üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamisest arvates. Üldkoosoleku protokolli notariaalse tõestamise kulud võib jätta üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, protokolli notariaalset tõestamist taotlenud liikmete kanda.
7.7.3  üldkoosoleku otsustusvõimelisust tõendab registreerimisleht, mis on üldkoosoleku protokolli lahutamatuks osaks,  kuhu kantakse Ühistu liikme nimi, korteriomandi number ja allkiri. Volitatud esindajad kirjutavad registreerimislehele Ühistu liikme nime, keda nad esindavad ja allkirjastavad. Volikiri jääb registreerimislehe juurde.
7.7.4  kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad kõik Ühistu  liikmed.
7.7.5  üldkoosolek võib lihthäälteenamuse otsusega nõuda  koosoleku läbiviimist segavat ja kodukorda rikkuvat Ühistu liiget või tema volitatud esindajat koosolekult lahkuma.
7.7.6  üldkoosoleku korraldamise kulud kannab Ühistu. Kui üldkoosolek kutsutakse kokku liikmete nõudel või kui nad kutsuvad selle ise kokku, võib üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, jätta kulud üldkoosoleku kokkukutsumist taotlenud või kokku kutsunud liikmete kanda.
7.8  Üldkoosoleku otsus.
7.8.1  üldkoosolekul saab otsuseid vastu võtta ainult päevakorras loetletud punktide osas. Üldkoosolek võib otsuseid vastu võtta päevakorra-väliste punktide osas üksnes juhul, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik Ühistu liikmed.
7.8.2  üldkoosolekul annab iga korteriomand ühe hääle. Sõltumata talle kuuluvate korteriomandite arvust, ei ole Ühistu liikmeks oleval juriidilisel isikul üldkoosolekul osalemisel rohkem kui pool häältest.
7.8.3  otsused võetakse vastu kohalolevate liikmete lihthäälteenamusega. Hääletamise korra määrab üldkoosolek. Üldkoosoleku otsus jõustub otsuse tegemise ajast.
7.8.4   laenu võtmise otsuse poolt peab olema rohkem kui pool Ühistu liikmetele kuuluvate häälte üldarvust.
7.8.5  põhikirja muutmise, täiendamise ja uue põhikirja vastuvõtmise otsuse poolt peab olema rohkem kui pool Ühistu liikmetele kuuluvate häälte üldarvust. Põhikirja muudatus  jõustub selle registrisse kandmisest.
7.8.6  üldkoosoleku otsus loetakse üldkoosoleku poolt vastuvõetuks üldkoosolekut kokku kutsumata, kui vastava otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühistu liikmed.
7.8.7  Ühistu liige ei või hääletada, kui Ühistu otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga juriidilise menetluse alustamist või lõpetamist.
7.8.7.1  Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
7.8.8  juhatuse liige ei saa osa võtta hääletamisest üldkoosolekul juhatuse tegevusele hinnangu andmisel või hinnangu andmisel tegevusele, mille eest ta on vastutav.
7.8.9  pärast 14 kalendripäeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liikmetele kättesaadav. Liikmel on õigus saada üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja.
7.8.10  Ühistu liikmel on õigus üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse tühistamiseks pöörduda kohtu poole kolme kuu jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates.
7.8.11  otsused elamu majandamiseks ja säilitamiseks vajalike toimingute tegemise ning majandamiskulude kandmise kohta on kõigile Ühistu liikmetele kohustuslikud.
8.  JÄRELVALVE
8.1  üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek valida Ühistu liikmete hulgast revidendi (revisjonikomisjoni) või audiitori juhatuse volituste ajaks. Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe.
8.2  revidendiks (revisjonikomisjoni liikmeks) ei või olla Ühistu juhatuse liige, tegevdirektor ega raamatupidaja, samuti nende abikaasad, elukaaslased, lapsed, lapselapsed, õed, vennad ja vanemad ning nende lapsed ja lapselapsed.
8.3 Ühistu finants-majandusliku tegevusega seotud isik ei või kolme aasta jooksul peale ametikohustuste lõppemist olla revidendiks.
8.4  revident viib pärast majandusaasta lõppu läbi Ühistu revideerimise, koostab revideerimisaruande ja esitab selle üldkoosolekule.
8.5 revidendil on õigus kontrollida Ühistu vara, lepinguid, koosolekute protokolle, arveldusarveid, raamatupidamisdokumente ning nõuda selgitusi ja muud abi juhatuselt, mida revident vajab oma ülesannete täitmiseks. Revidendil on õigus viibida juhatuse koosolekutel ja Ühistu üldkoosolekutel.
8.6  revisjonikomisjoni koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Koosoleku kutsub kokku revisjonikomisjoni esimees. Revisjonikomisjoni koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 revisjonikomisjoni liikmetest. Revisjonikomisjoni koosolekud protokollitakse. Revisjonikomisjoni protokollile kirjutavad alla kõik kohal olnud revisjonikomisjoni liikmed.
8.7  järelevalvet täitval isikul (revisjonikomisjonil) on õigus juhatusele teha ettekirjutusi.
8.7.1  kui juhatus ei arvesta järelevalvet teostava isiku (revisjonikomisjoni) ettekirjutusi, võib nimetatud isik algatada üldkoosoleku kokkukutsumise käsitletava probleemi lahendamiseks vastavalt  p. 7.6.2.
9.  ÜHISTU RAAMATUPIDAMINE
9.1  juhatus korraldab raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja heale raamatupidamistavale.
10.  MAJANDUSAASTA ARUANNE
10.1 pärast majandusaasta lõppu koostab Ühistu juhatus  raamatupidamise majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras  ning esitab selle korteriomandi omanikele.
10.2  juhatus esitab majandusaasta aruande üldkoosolekule kinnitamiseks. Aruandele peab lisama revidendi või audiitori järeldusotsuse või revisjonikomisjoni arvamuse. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
10.3  majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Vähemalt 1/5 Ühistu liikmetest võivad Ühistult nõuda, et järeldusotsuse andnud revident või audiitor, või arvamuse andnud revisjonikomisjoni juhataja peab olema majandusaasta aruande kinnitamise otsustamise juures ja andma järeldusotsuse või arvamuse kohta selgitusi, kui liikmed on esitanud sellekohase kirjaliku nõude vähemalt viis päeva enne üldkoosoleku toimumist.
10.4  juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande registrile hiljemalt kuue kuu möödumisel majandusaasta lõpust. Aruanne esitatakse registrile vastavalt äriseadustiku §67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud korrale elektrooniliselt.
11. ÜHISTU LIIKMETE ISIKUANDMETE EDASTAMINE, JUURDEPÄÄSU VÕIMALDAMINE JA AVALIKUSTAMINE
11.1Ühistu liikme isikuandmete avalikustamine, edastamine või nendele juurdepääsu võimaldamine kolmandatele isikutele on lubatud üksnes liikme poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis  ( võimalik esitada ka paberikandjal ) antud nõusoleku alusel. Nõusolekut ei ole vaja saada punktis 11.2 sätestatud juhul..
11.2 Ühistu liikme isikuandmete avalikustamine, edastamine või nendele juurdepääsu võimaldamine isikuandmete töötlemiseks (iga isikuandmetega tehtav toiming) kolmandale isikule on Ühistu liikme nõusolekuta lubatud juhul, kui kolmas isik, kellele andmed edastatakse, töötleb isikuandmeid seadusega ettenähtud ülesande täitmiseks.
11.3. Ühistu liikmel on õigus teada võlgnike isikuandmeid. Juhatus edastab ja/või avaldab võlgnike isikuandmed selliselt, et kolmandatel isikutel puuduks võimalus isikuandmeid volitamata töödelda.
11.4 Võlgnike isikuandmeid  ei või Ühistu liige kolmandatele isikutele edastada ja/või avaldada  v.a punktis 11.1 sätestatud nõusoleku alusel.
12.  ÜHISTU LÕPETAMINE JA VARADE JAOTAMINE
12.1  Ühistu lõpetatakse:
12.1.1  üldkoosoleku otsusega;
12.1.2  muul seaduses ettenähtud alusel.
12.1.3 peale tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmist moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni. Viimane teostab mittetulundusühingu varade revisjoni ja korraldab võlausaldajate nõuete rahuldamise. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, jaotatakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isikute vahel.
12.2  Ühistu tegevuse lõpetamine ja selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.
VASTU VÕETUD ja KINNITATUD Korteriühistu Paldiski mnt 77A üldkoosoleku otsusega 07.12.2011.a.


УСТАВ
КВАРТИРНОГО
ТОВАРИЩЕСТВА «Палдиски мнт 77А»
1. ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Официальное
наименование – квартирное товарищество «Палдиски мнт 77А», сокращенно – КТ «Палдиски мнт 77А» (в
дальнейшем именуемое Товарищество).
1.2 Местонахождение товарищества – Палдиски мнт 77А, г. Таллинн 10617,
Эстонская Республика.
1.3 Товарищество является самостоятельным юридическим лицом, которое руководствуется в своей деятельности
законодательством Эстонской Республики, другими правовыми актами, регулирующими деятельность
товариществ, 
и настоящим уставом. Рабочий и деловой язык
Товарищества – эстонский.
1.4 Товарищество может обладать имущественными и
неимущественными правами и обязанностями и выступать в суде в качестве истца
или ответчика,.
иметь отдельное имущество, самостоятельный баланс, собственныйрасчетный счет и печать со своим
наименованием.
1.5 Товарищество вправе открывать в банке счет на свое имя и
устанавливать по фактическим затратам тарифы и цены на свои услуги.
1.6 Товарищество самостоятельно владеет, использует и
распоряжается всем принадлежащим
ему имуществом. Товарищество вправе его покупать, продавать, обременять
ограниченными вещными правами, сдавать в найм, а также менять или полностью
списывать амортизированные или морально устаревшие основные средства.
1.7 По своим обязательствам товарищество отвечает всем
своим имуществом.
1. Товарищество
не отвечает по обязательствам своих членов.
1.9 Хозяйственный
год Товарищества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
2. ЦЕЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
2.1 Товарищество
является некоммерческим объединением. Целью его деятельности является совместное хозяйствование и
управление, по принципу
самоокупаемостиидеальными
долями строения и земельного участка, являющихся частью предмета квартирных
собственностей, создание
условий для совместного владения, использования и сохранения строения и
земельного участка, представление 
общих интересов членов Товарищества, а также оказание
членам квартирного товарищества услуг, связанных с использованием жилых помещений.
2.2 Целью
Товарищества является организация рачительного использования здания членами
Товарищества, а также поддержание порядка, осуществление необходимых ремонтных
работ и целевое использование поступающих от членов Товарищества платежей.
3. ЧЛЕНЫ
ТОВАРИЩЕСТВА
3.1 Членами
товарищества, без предоставления
соответствующего заявленияс
момента образования Товариществакак
юридического лица являются все собственники квартирной собственности жилого
дома в г. Таллинне, Палдиски
мнт 77А. Собственником квартирной собственности является собственник
расположенного в здании жилого или нежилого помещения.
3.2 После
отчуждения квартирной собственности новый собственник квартиры, без предоставления
соответствующего заявлениясо дня перехода права
собственности, считается
членом ТовариществаИмущественные права и
обязанности, вытекающие из членства в Товариществе, переходят от прежнего квартирного собственника к
новому квартирному собственнику – члену Товарищества.
3.3 Один из
наследователей квартиры члена Товарищества имеет право вступить в членство,
если он отвечает условиям устава Товарищества. Датой вступления в Товарищество
наследника, принявшего квартиру в наследство, считается день открытия
наследства. 
При вступлении в членство Товарищества паевой взнос,
оплаченный прежним членом, считается паевым взносом наследника, ставшего новым членом Товарищества, и ему переходят
все имущественные права и обязательства члена Товарищества. Спор наследников о праве вступления в членство
разрешается судом.
3.4 Если
квартирная собственность принадлежит нескольким собственникам, в члены
Товарищества принимается один из сособственников
 по
их письменному соглашению. При недостижении согласия спор разрешается
судом.
3.5 Товарищество
ведет регистр своих членов. в регистр
членов Товарищества
заносятся данные собственника квартиры – в случае физического лица:
имя и фамилия, личный код, номер принадлежащей ему квартиры, номера
средств связи и адрес э-почты; в случае юридического лица: наименование,
регистрационный номер и
реестровый код, место
регистрации
фактический
адрес, контактные данные и адрес э-почты уполномоченного представителя,
номер(а) квартирной собственности
.
3.6 Членство в
Товариществе прекращается в случае:
3.6.1 смерти
члена Товарищества;
3.6.2 прекращения
юридического лица;
3.6.3 отчуждения
квартирной собственности с произведением соответствующей записи в крепостной
книге.
3.7 Со дня
прекращения членства лица в Товариществе прекращаются все связанные с членством
неимущественные права и обязанности лица.
3.8 Став
собственником какой-либо квартирной собственности, само Товарищество не
становится членом Товарищества.
4. ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ТОВАРИЩЕСТВА
4.1 Член
Товарищества имеет право:
4.1.1 свободно
отчуждать и завещать принадлежащую ему квартирную собственность вместе с соответствующими
обязательствами в имуществе Товарищества;
4.1.2 обременять
квартирную собственность вещными правами;
4.1.3
использовать реальную долю квартирной собственности 
по своему
усмотрению, за исключением случаев, когда применение противоречит закону или
правомочным интересам третьего лица;
4.1.4
использовать идеальную долю квартирной собственности по назначению;
4.1.5 совершать
без согласия других квартирособственников действия, необходимые для сохранения
квартирной собственности и ее идеальных долей, если Товарищество не выполняет
свои обязанности, и требовать от других квартирособственников пропорционального
возмещения расходов на поддержание сохранности идеальных долей;
4.1.6 требовать
возмещения ущерба, нанесенного сохранности идеальных долей в его квартирной
собственности. Право требовать возмещение пропадает, если действия и/или
бездействие квартирособственника препятствуют доступу к части совместной
собственности, а также в случаях изменения квартирособственником технических
систем или конструкций здания таким образом, что они не соответствуют
изначальному проекту;
4.1.7 требовать
от других собственников владения и использования идеальной и реальной доли
здания и квартирной собственности по назначению или, согласно договоренностям и
решениям, в интересах всех собственников квартир;
4.1.8 страховать
принадлежащую ему квартирную собственность дополнительно;
4.1.9 участвовать
в общем собрании Товарищества лично или через представителя. В общем собрании
может участвовать и голосовать член Товарищества или его представитель, имеющий
простую письменную доверенность. Устав не ограничивает прав члена Товарищества
по выбору представителя, но одно лицо может представлять максимум двух членов.
Оригиналы или копии доверенностей представителей прилагаются к протоколу общего
собрания. Если представитель не может предъявить общему собранию простую
письменную доверенность, он не может принимать участие в общем собрании;
4.1.10 избирать и
быть избранным в члены руководящих и контрольных органов Товарищества;
4.1.11 получать
информацию о деятельности и решениях Товарищества, его правления и контрольных
органов в порядке, установленном (общим собранием) правилами внутреннего
распорядка. Представлять правлению письменно заявления, жалобы и запросы о
деятельности Товарищества. Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, а также
сроки предоставления ответов устанавлияет правление согласно действующим
правовым актам;
4.1.12 вносить в
Товарищество предоплату на ремонт идеальных долей квартирной собственности,
являющихся частью строения, а также на покрытие иных расходов, предусмотренных
уставом и правилами внутреннего распорядка;
4.1.13 в случае
противоречия положения устава с правовыми актами, следует вместо положения
устава руководствоваться правовым актом. Недействительность одного положения не
отменяет действия других положений Устава.
4.2 Член
Товарищества обязан:
4.2.1 выполнять обязанности и требования устава, а также
решения и предписания руководящих органов Товарищества;
4.2.2 использовать идеальную и реальную доли квартирной
собственности по назначению или руководствуясь решениями и соглашениями
квартирособственников;
4.2.3 содержать квартирную собственность в
порядке и воздерживаться от действий, влияние которых на других собственников
квартир превышает пределы воздействий, вытекающих из обычного пользования
названной собственностью;
4.2.4 терпеть воздействия,
остающиеся в пределах воздействия обычного
пользования;
4.2.5 соблюдать в своей квартире и местах общего пользования требования
утвержденного общим собранием Товарищества внутреннего распорядка, утвержденные
местным самоуправлением правила санитарии и пожарной безопасности, правила использования, обслуживания
и ремонта жилых помещений;
4.2.6 оплачивать регулярно, раз в месяц, не позднее установленного
правлением числа, платежи в покрытие текущих хозяйственных расходов в размере и
порядке, установленном общим собранием. За основание расчетов принимаются:
4.2.6.1 общее электричество – согласно
показаниям счетчика за потребленное в предыдущем месяце общееэлектричество на основании предъявленного
поставщиком счета, поделенного на количество квартирных собственностей;
4.2.6.2 вода и канализация – согласно показаниям счетчика,
представленным членами Товарищества
. В случае несвоевременного
предоставления показаний, истечения срока калибровки, нарушения
пломбы или порчи водомеров, правление может выставить счет за воду и
канализацию на основании своего решения;
4.2.6.3 горячая вода – согласно представленным показаниям счетчиковс учетом установленного в пункте 4.2.6.2;
4.2.6.4 вывоз мусора – согласно решению
общего собрания, из
расчета на 1 кв. метр площади квартирной собственности;
4.2.6.5 ремонтный фонд – согласно решению
общего собрания, из
расчета на 1 кв. метр площади квартирной собственности;
4.2.6.6 расходы
на управление и обслуживание
 – 
согласно решению общего
собрания, из расчета на
1 кв. метр площади квартирной собственности;
4.2.6.7 уборка – согласно
решению общего собрания, из
расчета на 1 кв. метр площади квартирной собственности;
4.2.6.8 общая
вода 
– 
согласно решению общего собрания по счету, поделенному на количество
квартирных собственностей;
4.2.6.9 аварийный
фонд 
– 
согласно решению общего собрания, из расчета на 1 кв. метр площади
квартирной собственности;
4.2.6.10 возвращение
кредита 
– 
согласно решению общего собрания, из расчета на 1 кв. метр площади
квартирной собственности;
4.2.6.11 резервный
фонд 
– 
согласно решению общего собрания, из расчета на 1 кв. метр площади
квартирной собственности;
4.2.6.12 страховка – согласно
решению общего собрания, из
расчета на 1 кв. метр площади квартирной собственности;
4.2.6.13 отопление – согласно
показаниям счетчика за потребленное в предыдущем месяце тепло на основании
предъявленного поставщиком счета, из расчета на 1 кв. метр площади внесенной в крепостную книгу реальной
доли 
квартирной собственности;
4.2.6.13.1 отопление – согласно
показаниям индивидуальных теплосчетчиков за потребленное в предыдущем месяце тепло на основании
предъявленного поставщиком счета, из расчета на 1 кв. метр площади внесенной в крепостную книгу реальной
доли 
квартирной собственности;
4.2.6.14 лифт – согласно
решению общего собрания по
счету, поделенному на количество квартирных собственностей, за исключением
квартирных собственностей, расположенных на первых этажах.
4.2.7 общее собрание
Товарищества вправе устанавливать особые условия учета и оплаты расходов на
отопление для тех квартирособственников, которые самовольно, без согласия всех
квартирособственников и разрешения на строительство удалили стены между
лоджиями и комнатами, увеличив таким образом отапливаемую площадь;
4.2.8 при
задержке оплаты счетов за хозяйственные расходы правление Товарищества может востребовать
пени до0,07% за каждый просроченный календарный день, начиная с
первого числа месяца, следующего после задержки оплаты хозяйственных
расходов. Правление
может своим решением освободить члена Товарищества от уплаты пени по уважительной причине;
4.2.9 возместить
Товариществу и другим собственникам квартир ущерб в установленном законом
порядке, если член Товарищества или жильцы или гости, постоянно или временно
пользующиеся принадлежащей ему квартирной собственностью, испортил(и)
имущество, принадлежащее Товариществу или его членам;
4.2.10 организовать свою деятельность, деятельность членов
своей семьи и других лиц, проживающих в
квартире, так, чтобы она не нарушала спокойствия соседей, и обеспечивать выполнение обязанностей,
связанных сиспользованием квартирной собственности;
4.2.11 не
перестраивать без письменного разрешения правления систему отопления,
электроснабжения, водоснабжения или канализации квартирной собственности. При
перестройке квартиры не нарушать и неослаблять
несущие конструкции здания. Для
перестройки квартиры необходимо представить проект;
4.2.12
предоставлять доступ 
в квартиру члену правления вместе с
соответствующим специалистом, если это связано с содержанием в
порядке идеальной доли, для
устранения неисправностей, которые могут угрожать другим квартирным собственностям или основным конструкциям здания. Если собственник квартиры не позволяет войти правлению вместе с
соответствующими специалистами в квартиру для устранения неполадок, он тем самым автоматически берет на себя ответственность за
возмещение ущерба;
4.2.13 позволять проведение в квартире работ, связанныхе с приведением идеальной доли в
исправность и претерпевать неизбежный при проведении вышеназванных
работ ущерб;
4.2.14
предоставлять, при необходимости, доступ 
в квартиру члену правления с соответствующим
специалистом для проверки счетчиков и исправности техносистем;
4.2.15 выполнять
членские обязанности даже при временных отлучках, если решением правления не
установлено иначе;
4.2.16
произвести 
отчуждение своей квартирной собственности, если влияние его деятельности выходит за пределы влияния обычного
пользования имуществом
, нарушает интересы квартирособственников или противоречит действующему
законодательству, и если общее собрание Товарищества предъявило к
нему соответствующее требование;
4.2.17 выполнять
другие обязанности, установленные в правовых актах и внутреннем распорядке.
4.3 Для
обеспечения выполнения членских обязанностей принимаются
следующие меры воздействия:
4.3.1 востребование
пени решением правления в случае задолженности;
4.3.2 предоставление
заявления в суд для принуждения к выполнению членских обязанностей;
4.3.3 в
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей правление Товарищества имеет право
применить к члену Товарищества договорный штраф, соразмерный сумме его паевого
взноса.
5.
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА ТОВАРИЩЕСТВА
5.1 Член Товарищества отвечает по обязанностям Товарищества только в размере паевого взноса.
6.
ИМУЩЕСТВО И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА
6.1 Имущество
Товарищества составляют платежи членов, имущество, приобретенное для выполнения уставных задач, пособия государства и местного самоуправления, другие разрешенные законодательством поступления.
6.2 Товарищество
отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
6.3 Капитал Товарищества составляют паевой и целевой капитал.
6.4 Паевой
капитал складывается из
паевых взносов членов Товарищества. Паевой взнос – это
одноразовый денежный платеж члена Товарищества. Паевым взносом член
Товарищества участвует в образовании имущества Товарищества. Паевой капитал
может использоваться в качестве оборотных средств для оплаты периодических
платежей. Паевой каптал Товарищества 
не может быть меньше суммы
предполагаемых расходов за
один месяц по годовому плану хозяйственной деятельности. Размер паевого взноса устанавливает общее
собрание.
6.5 Целевой капитал складывается из целевых взносов членов Товарищества. Целевые взносы
состоят из платежей, необходимых для обслуживания, текущего и капитального
ремонта и поддержания порядка на прилежащей территории.
6.6 Члены
товарищества рассчитываются за потребленную теплоэнергию,
водуканализацию и другие коммунальные услуги через
Товарищество. Товарищество ведет по этим платежам отдельный учет. Товарищество
оплачивает услуги в сроки, установленные в договорах с поставщиками, и сообщает
в следующем месяце членам Товарищества размеры их платежей, которые
определяются в порядке, утвержденном решением общего собрания (в 
плане хозяйственной деятельности). Ущерб, причиненный просрочкой этих
платежей (пени), выплачивает Товариществу член Товарищества либо другое лицо,
просрочившее платеж.
6.7 Задолженность
члена Товарищества по платежам взыскивается с него в судебном или ином порядке,
предусмотренном законодательством.
6.8 Товарищество
имеет право брать кредит для исполнения своих уставных задач, для этого
требуется согласие не меньше 2/3 членов Товарищества.
6.9 Товарищество
может страховать находящееся в его управлении здание в размере стоимости его
восстановления.
6.10 Товарищество
(в лице правления) имеет право заключать с физическими и юридическими лицами
договоры на ремонт, обслуживание и содержание в порядке здания, по возможности
используя рабочую силу членов Товарищества для совместного осуществления этих
работ своими силами.
6.11 В случае
необходимости Товарищество может использовать в своей деятельности также личные
приборы, транспортные средства, материалы и инструменты членов Товарищества, с
возмещением владельцу расходов, если такое возмещение оговорено.
6.12 Товарищество
ведет бухгалтерский учет своей деятельности, составляет и представляет
бухгалтерские и статистические отчеты в установленном порядке и в соответствии
с Законом о бухгалтерском учете, отвечая за достоверность представляемых
данных.
7.
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОВАРИЩЕСТВА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
7.1 Органами
управления Товариществом являются общее собрание и правление.
7.1.1 Высшим органом управления Товарищества является
общее собрание его членов. В общем собрании могут принимать участие все члены
Товарищества, если законом не установлено иное.
7.1.2 Правление
Товарищества управляет деятельностью Товарищества в периоды между общими
собраниями.
7.2 В компетенцию
общего собрания входит:
7.2.1 изменение,
дополнение и принятие нового устава;
7.2.2 избрание,
утверждение, оценка деятельности, отзыв и изменение численного состава
правления;
7.2.2.1 в случае
отзыва члена или членов правления – установление своим решением основания и
порядка управления Товариществом и передачи находящихся во владении члена или
членов правления документов и имущества избранному общим собранием новому
правлению;
7.2.2.2 если
решением общего собрания не установлены основания и порядок передачи отозванным
членом или членами правления полученных и созданных им(и) в ходе управления
документов и имущества, отозванный член или члены правления обязан(ы) передать
документы и имущество в течение 14 календарных дней со дня отзыва;
7.2.2.3
отозванный член утрачивает полномочия на представление Товарищества с момента
принятия решения общего собрания и утрачивает право совершать сделки от имени
Товарищества, если общее собрание не решит иначе;
7.2.2.4 новое
правление обязано представить держателю регистра достоверные данные в течение
14 календарных дней.
7.2.3 утверждение
численного состава ревизионного органа (комиссии), избрание и досрочный отзыв
ревизора (ревизионной комиссии), а в случае необходимости избрание независимого
ревизора или аудиторской услуги;
7.2.4 принятие к
сведению отчета ревизора (ревизионной комиссии) или аудитора;
7.2.5 выплата,
утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения члену правления
(основание: дополнение закона о некоммерческих объединениях ст. 
28¹, вст. в силу 01.07.2009);
7.2.6 утверждение годового отчета и годового плана хозяйственной деятельности;
7.2.7 увеличение
и уменьшение размера паевого взноса;
7.2.8 образование
резервов;
7.2.9 решение
вопроса о взятии кредита;
7.2.10 утверждение
внутреннего распорядка;
7.2.11 вступление
в членство иного объединения или союза;
7.2.12 отмена
и/или изменение решений и предписаний правления;
7.2.13 решение
вопроса об объединении, разъединении и разделе имущества в случае прекращения Товарищества;
7.2.14 решение
иных вопросов управления Товариществом, не отнесенных законом или уставом к
компетенции других органов;
7.2.15 избрание
и отзыв уполномоченных. Уполномоченное является представителем общего собрания
Товарищества, который заключает с членами правления договоры поручения.
7.2.15.1
назначение в совершении сделки с членом правления или иного органа
представителя Товарищества (уполномоченного лица). которое не может входит в
состав органов управления и контроля Товарищества.
7.3 Правление
7.3.1 Правление
Товарищества избирается и отзывается общим собранием. Член правления избирается
на срок до трех лет
. Уставом нельзя предусмотреть срок полномочий члена
правления больше пяти
лет. Вопрос о продлениисрока полномочий члена правления нельзя
решать раньше чем за один год до истечения полномочий и на более
продолжительный срок, чем установленный в законе или уставе предельный срок.
Решение о продлении срока полномочий внесенного в регистр члена правления
следует незамедлительно представить держателю регистра.
7.3.1.1 для избрания
в члены правления требуется согласие кандидата.
7.3.1.2 член правления обязан исполнять свои обязанности с
ожидаемой от него степенью рачительности.
7.3.1.3 решением общего собрания можно отзывать члена
правления лишь в случае неисполнения обязанностей в значительной степени,
неспособности управлять Товариществом или по иным веским причинам.
7.3.2 решение об
избрании правления вступает в силу с момента его принятия.
7.3.3 в правление
входит от трех до пяти членов (минимальное и максимальное количество).
7.3.4 членом
правления может быть дееспособное физическое лицо, являющееся членом
Товарищества.
7.3.4.1 членом
правления не может быть лицо, на которое суд согласно ст.ст. 49 или 491 пенитенциарного
кодекса наложил запрет на деятельность в качестве члена правления или запрет на
предпринимательство, а также лицо, которому запрещено заниматься тем же видом
деятельности, что и Товарищество, или кому запрещено являться членом правления
по закону или на основании судебного решения.
7.3.4. членом
правления не может быть лицо, ведущее бухгалтерский учет Товарищества.
7.3.4.3 правление
в составе минимум трех членов избирает из своего состава председателя
правления.
7.3.5
председатель правления организует работу правления. В отсутствие председателя
его замещает один из членов правления по решению правления.
7.3.6 члены
правления обязаны следить за сроками своих полномочий. В случае приближения
срока окончания полномочий правление обязано созвать общее собрание для
избрания нового правления. Собрание следует созвать не позднее чем за один
месяц до истечения срока полномочий.
7.3.7 если
правление не выполняет возложенных на него задач или срок его полномочий истек,
члены Товарищества могут созвать общее собрание в том же порядке, что
правление, руководствуясь пунктом 7.6.2.
7.3.8 срок
полномочий правления исчисляется со дня избрания. Председатель правления
представляет Товарищество с правом подписи единолично. Остальные члены
правления обладают правом представлять Товарищество.
 7.3.9
председатель правления созывает и проводит собрания правления. Собрания
правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца.
7.3.10 правление
может принимать решения, если на собрании присутствует больше половины его
членов.
7.3.11 все
решения правления принимаются простым большинством голосов и все особые мнения
протоколируются. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя правления. Протокол собрания правления подписывают руоводитель
собрания и протоколист. Общеобязательные решения правления доводятся до
сведения членов Товарищества размещением на инфостендах подъездов. Решения или
предписания правления вступают в силу через десять дней после их личного
доведения до сведения членов Товарищества или размещения на стендах.
7.3.12 решение
или предписание, врученное конкретному члену Товарищества, доводится до
сведения его самого или проживающего в его квартире совершеннолетнего лица под
расписку. Если названные лицп отказываются подписаться, то решение или предписание
считается врученным при условии, что это подтверждают своей подписью два
присутствующих при вручении свидетеля. Если в квартире члена Товарищества никто
не проживает и место нахождения члена Товарищества не известно, то решение или
предписание публикуется в порядке, установленном правлением, и таким образом
считается врученным. Расходы на публикацию несет соответствующтй член
Товарищества.
7.3.13 член правления может заключать от имени
Товарищества договоры и принимать обязательства только на основании
соответствующего решения правления.
7.3.13.1 совершенные от имени Товарищества, но без решения
правления, сделки и/или принятые обязательства считаются личными
обязательствами конкретного члена правления, если правление или общее собрание
не одобрило рассматриваемую сделку/обязательство.
7.3.14 член правления не может участвовать в голосовании,
когда решается вопрос о совершении сделки с ним или равно заинтересованным
лицом.
7.3.15 члены
правления несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
входящих в их компетенцию обязательств в порядке, предусмотренном законом. Срок
давности требования против члена правления составляет пять лет со времени
нарушения обязательства.
7.3.16 в случае
одобрения деятельности правления общим собранием, члены правления освобождаются
от ответственности за результаты предшествующего хозяйственного года.
7.3.17 член
правления может выйти из правления независимо от причины, известив об этом
назначивший его орган, а при невозможности уведомления представить
соответствующее заявление держателю регистра.
7.3.17.1
вытекающие из заключенного с членом правления договора права и обязанности
прекращаются согласно устновеленному в договоре. К отказу от договора
применяются положения Закона об обязательственном праве, касающиеся отказа от
договора поручения.
7.3.17.2 если
произведенная в регистре запись относительно члена правления утрачивает силу по
причине его отзыва или или отказа, применяются положения ст. 82 закона о
некоммерческих объединениях.
7.3.18 согласно
закону о государственном языке член правления обязан владеть эстонским языком
не хуже уровня 
B1 (уровень B1 предполагает способность человека понимать основные идеи четких
сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично возникающие
на работе, учёбе, досуге и т. д., общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во
время пребывания в стране изучаемого языка, составить связное сообщение на известные или
интересующие его темы, описать впечатления,
события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на
будущее).
7.4 В компетенцию
правления входит:
7.4.1 созыв
общего собрания и исполнение его решений;
7.4.2 управление
денежными средствами Товарищества;
7.4.3 организация
бухгалтерского учета;
7.4.4 составление
и представление общему собранию годового плана хозяйственной деятельности и
годового отчета о деятельности. Не меньше чем за две недели до обсуждения
правление вручает каждому члену товарищества проект годового плана
хозяйственной деятельности вместе с годовым отчетом о деятельности и балансом;
7.4.5 увеличение
и уменьшение целевых платежей (электричество, вода, мусор и пр.) в связи с
изменением цен и тарифов, не зависящим от Товарищества;
7.4.6 принятие на
работу и увольнение работников Товарищества, заключение гражданско-правовых
договоров;
7.4.6.1 при
необходимости введение должности, наем и определение компетенции и
ответственности исполнительного директора. Исполнительным директором может быть
член правления, но не может быть председатель правления.
7.4.7 организация
взыскания требований Товарищества и совершение сделок в пределах полномочий;
7.4.8 организация
управления и хозяйствования зданием;
7.4.9 применение
мер по обеспечению соблюдения сроков, предупреждения юридического и
экономического ущерба;
7.4.10 ведение
регистра членов Товарищества;
7.4.11 вынесение
обязательных предписаний членам товарищества;
7.4.12 решение
вопроса об освобождении от целевых взносов временно отсутствующих жильцов;
7.4.13 решение
прочих вопросов, возложенных на него законодательством и настоящим уставом;
7.4.14 правление
обязано предоставлять членам товарищества необходимую информацию об управлении
и хозяйствовании и представлять по их требованию соответствующий отчет в
порядке, установленном общим собранием.
7.5 Члены
правления вправе требовать возмещения расходов, понесенных в ходе выполнения
задач.
7.6 Созыв общего
собрания
7.6.1 Очередное
общее собрание созывается не реже одного раза в год. Его созывает правление в
течение трех месяцев после окончания хозяйственного года. Правление обязано
созвать собрание также тогда, когда этого требуют интересы Товарищества.
7.6.2
внеочередное общее собрание созывается, если это считает необходимым правление
или если этого требует в письменном виде с указанием причины не меньше 1/10
членов Товарищества. Ходатайство должно содержать повестку общего собрания,
каждый пункт повестки быть обоснован. Правление обязуется ответить на
требование созыва общего собрания в течение 14 календарных дней со дня
поступления письменного заявления и уведомить заявителей о решении
правления в письменном виде – под расписку или заказным письмом.
7.6.3 о созыве
очередного и внеочередного общего собрания правление обязано уведомить членов
Товарищества не меньше чем за десять календарных дней. Приглашение размещается
на инфостенде Товарищества или раскладывается в почтовые ящики членов. В
приглашении на общее собрание следует указать место и время проведения и
повестку собрания. Повестку общего собрания определяет правление с учетом
заявлений членов Товарищества. Приглашение подписывает член правления.
7.6.3.1 не меньше
1/5 членов Товарищества вправе требовать включения в повестку собрания
дополнительных вопросов. По каждому дополнительному вопросу следует представить
обоснование. Члены Товарищества могут воспользоваться данным правом в течение
семи дней после объявления о созыве общего собрания.
7.6.3.2 не
включенный предварительно в повестку общего собрания вопрос можно включить в
повестку, если в общем собрании принимают участие все члены Товарищества или с
согласия не меньше 9/10 присутствующих на общем собрании членов, если в нем
принимает участие больше половины членов Товарищества.
7.6.3.3 без
предварительного включения в повестку общее собрание может решить вопрос о
созыве следующего общего собрания, рассмотреть заявления по организационным
вопросам в связи с повесткой и порядком проведения общего собрания. Другие
вопросы можно обсуждать на общем собрании без принятия решения.
7.6.4 если
правление не созывает общее собрание в порядке, установленном в пункте 7.6.2,
заявители могут созвать общее собрание в том же порядке, что и правление.
7.6.5 в общем
собрании может принимать участие и голосовать член Товарищества или его
представитель, имеющий простую письменную доверенность. Лица, не являющиеся
членами Товарищества и не приглашенные на общее собрание указанным в повестке
решением правления, без соответствующего разрешения общего собрания в собрании
участвовать не могут.
 7.7
Проведение общего собрания:
7.7.1 общее
собрание правомочно независимо от количества участвующих в общем собрании
членов Товарищества, за исключением решений, требующих больше половины общего
числа голосов членов Товарищества. В таком случае особое требование должно быть
предусмотрено иным пунктом устава (п.п. 7.8.4, 7.8.5, 7.8.6) или законом.
7.7.1 общее
собрание правомочно, если в нем принимает участие больше половины членов
Товарищества.
7.7.1.1 если на
собрание не является требуемое количество членов, руководитель собрания
сообщает это присутствующим членам Товарищества и отмечает данный факт в
протоколе. Протокол подписывают руководитель собрания и протоколист.
7.7.1.2 повторное
собрание созывается с той же повесткой дня в течение трех недель.
7.7.1.3 о
повторном собрании следует сообщать не меньше чем за семь календарных дней
вперед. Приглашение должно содержать информацию о том, что созываемое собрание
является повторным.
7.7.1.4 повторное
собрание правомочно принимать решения независимо от количества участвующих
членов Товарищества.
7.7.2 общее
собрание избирает из числа присутствующих руководителя собрания и протоколиста,
который составляет прокотол собрания.
7.7.2.1 ход
общего собрания протоколируется. В протоколе указываются время и место
проведения и повестка дня общего собрания, результаты голосования, принятые
решения и другие существенные обстоятельства. В протокол, по требованию
выразившего особое мнение члена Товарищества, заносится содержание его особого
мнения. Протокол подписывают руководитель собрания и протоколист. Особое мнение
подписывает выразившее его лицо. Представленные на общее собрание письменные
предложения и заявления являются неотъемлемой частью протокола.
7.7.2.2 правление
или минимум 1/5 членов Товарищества вправе требовать нотариального заверения
протокола общего собрания. Соответствующее письменное требование членов
Товарищества следует представить правлению в течение четырех дней со дня
уведомления о созыве собрания. Решением общего собрания, за которое отдано не
меньше 2/3 представленных на общем собрании голосов, можно возложить расходы по
нотариальному заверению протокола на потребовавших этого членов Товарищества.
7.7.3
правомочность общего собрания подтверждается регистрационным листом, который
является неотъемлемой частью протокола и в который вносятся фамилии и номера
квартир членов Товарищества за их подписью. Уполномоченные представители
вписывают в регистрационный лист фамилию представляемого члена Товарищества, и
расписываются. Доверенность прилагается к регистрационному листу.
7.7.4 если при
созыве общего собрания были нарушены требования законодательства или устава,
общее собрание неправомочно принимать решения, за исключением случаев, когда в
общем собрании участвуют все члены Товарищества.
7.7.5 общее
собрание может решением простого большинства голосов потребовать удаления члена
Товарищества или его уполномоченного представителя, который мешает проведению
собрания и нарушает внутренний распорядок.
7.7.6 расходы по
проведению общего собрания несет Товарищество. Если общее собрание созывается
по требованию членов или они сами его созывают, то решением общего собрания, за
которое отдано не меньше 2/3 представленных на собрании голосов, можно
возложить расходы на членов, потребовавших созыва или созвавших общее собрание.
7.8 Решение
общего собрания
7.8.1 на общем
собрании можно принимать решения только по перечисленным в повестке вопросам.
Решения по не включенным в повестку вопросам общее собрание может принимать
лишь в том случае, когда в собрании участвуют или представлены все члены
Товарищества.
7.8.2 на общем
собрании каждая квартирная собственность дает один голос. 
Независимо
от количества принадлежащих квартирных собственностей, у юридического лица –
члена Товарищества 
не может быть большеполовины
голосов для участия в общем
собрании.
7.8.3 решение
принимается простым большинством голосов присутствующих членов Товарищества. Порядок голосования
определяет общее собрание. Решение
общего собрания вступает в силу с момента принятия.
7.8.4 за
взятие кредита должно быть отдано больше половины общего
количества 
голосов, принадлежащих членамТоварищества.
7.8.5 за
изменение, дополнение и принятие
нового 
устава должно быть отдано больше половины общего
количества 
голосов, принадлежащих членам Товарищества. Изменение устава
вступает в силу с момента внесения в регистр .
7.8.6 решение
общего собрания считается принятым без созыва общего собрания, если за него
проголосуют в письменном виде все члены Товарищества.
7.8.7 член Товарищества не может
голосовать, если Товарищество выносит решение о сделке с ним или
лицом с равным экономическим
интересом, либо выносится решение о начале или
прекращении связанного с нимюридического производства.
7.8.7.1 при
выборах избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
При равном количестве голосов бросается жребий.
7.8.8 член правления
не может голосовать на общем собрании по вопросу оценки деятельности правления
или деятельности, за которую он отвечает.
7.8.9 по
истечении 14 календарных дней после проведения общего собрания протокол должен
быть доступен для членов Товарищества. Член вправе получить копию протокола или
его части.
7.8.10 член
Товарищества имеет право обратиться в суд с требованием отмены незаконного
решения общего собрания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно
о решении.
7.8.11 решения
о 
выполнении необходимых действий по управлению и сохранению здания, а также по несению
хозяйственных расходов, обязательны для всех членов Товарищества.
8. НАДЗОР
8.1 общее
собрание осуществляет надзор за деятельностью правления. В этих целях общее
собрание может избрать на срок действия полномочий правления ревизора
(ревизионную комиссию) из числа членов Товарищества либо аудитора. Ревизионная
комиссия выбирают из своего состава председателя комиссии.
8.2 ревизором
(членом ревизионной комиссии) 
не может быть член правления, исполнительный директор или
бухгалтер Товарищества, равно
как и их супруги, спутники жизни, дети, внуки, сестры, братья и родители, а
также их дети и внуки.
8.3 связанное с
финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества лицо не может быть ревизором
в течение трех лет после прекращения должностных обязанностей.
8.4 по истечении
хозяйственного года ревизор проводит ревизию, составляет ревизионный отчет и
представляет его общему собранию.
8.5 ревизор
имеет право проверять имущество Товарищества, договоры, протоколы собраний, расчетные
счета, бухгалтерские документы и требовать от правления объяснений и другой
помощи, в которой он может
нуждаться при выполнения своих обязанностей. Ревизор имеет право
участвовать в собраниях
правления и общих собранияхТоварищества.
8.6 собрания
ревизионной комиссии созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. Собрание созывает председатель ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия
правомочна, если в ее собрании участвует не меньше 2/3 членов ревизионной
комиссии. Собрания ревизионной комиссии протоколируются. Протокол собрания
ревизионной комиссии подписывают все присутствовавшие члены ревизионной
комиссии.
8.7 лицо,
осуществляющее надзор (ревизионная
комиссия)
, имеет право делать правлению предписания.
8.7.1 если
правление не учитывает предписания лица, осуществляющего надзор (ревизионной комиссии), то названное
лицо может начать созыв общего собрания для решения данной проблемы на основании пункта 7.6.2.
9.
БУХГАЛТЕРИЯ ТОВАРИЩЕСТВА
9.1 Правление
организует ведение бухгалтерского учета Товарищества в
соответствии с законом о бухгалтерском
учете и общепринятыми
принципами 
бухгалтерского
учета.
10. ГОДОВОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ
10.1 после
окончания хозяйственного года правление Товарищества составляет, в порядке, предусмотренном законом о бухгалтерском учете,
бухгалтерский 
отчет за хозяйственный год и предоставляет
его для ознакомлениявладельцам квартирных собственностей.
10.2 правление
представляет отчет за хозяйственный год общему собранию для утверждения. К отчету прилагается заключение
ревизора, аудитора или ревизионной комиссии. 
Под утвержденным
отчетом ставят подписи все члены правления.
10.3 решение об
утверждении годового хозяйственного отчета принимает общее собрание. Минимум
1/5 членов Товарищества вправе требовать от Товарищества присутствия давшего
заключение ревизора, аудитора или руководителя ревизионной комиссии при
утверждении годового хозяйственного отчета и дачи объяснений, если такое
требование было представлено в письменном виде за пять дней до проведения
общего собрания.
10.4 правление
представляет утвержденный 
отчет за хозяйственный год в регистр не позднее чем в течение шести
месяцев по истечении хозяйственного года. Согласно порядку, установленному в п.
1 ч. 4 ст. 67 коммерческого кодекса, отчет представляется в регистр в
электронном виде.
11.
ПЕРЕДАЧА, ОГЛАШЕНИЕ И ДОСТУП К ЛИЧНЫМ ДАННЫМ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА
11.1 Оглашение
личных данных члена Товарищества,
их передача и предоставление доступа к ним третьих лиц,
разрешается только с его согласия в
форме
позволяющей
воспроизведение в письменном виде
 (возможно предоставить на
бумаге). Согласие не требуется в случае, изложенном в пункте 11.2.
11.2 Оглашение личных данных члена Товарищества, их
передача и предоставление доступа к ним третьих лиц для обработки личных данных
(каждое действие, проводимое с личными данными) разрешается без согласия
члена Товарищества в
случае, если третье лицо, которому данные предоставляются,
обрабатывает личные данные для исполнения заданий, предусмотренных
законом.
11.3. Член Товарищества имеет право на
получение личных данных должников. Правление предоставляет и/или оглашает личные данные должников
таким образом, чтобы у
третьих лиц не было возможности обрабатывать ихбез соответствующих полномочий.
11.4 Член Товарищества не имеет права
передавать и/или оглашать личные данные должников третьим лицам, кроме как на
основании предусмотренного в п. 11.1 согласия.
12.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
12.1 Деятельность
Товарищества прекращается:
12.1.1 решением
общего собрания;
12.1.2 на иных
законных основаниях.
12.1.3 После
принятия решения о прекращении деятельности
общее собрание создает ликвидационную комиссию.Ликвидационная комиссия проводит ревизию имущества недоходного Товарищества и организует удовлетворение
требований кредиторов. После удовлетворения всех требований кредиторов и
депонирования средств, оставшиесясредства
распределяются между управомоченными лицами, назначенными общим
собранием.
12.2 Прекращение
деятельности и ликвидация Товарищества происходит
в порядке и способом,
установленным законом.
УСТАВ
ПРИНЯТ И УТВЕРЖДЕН
 07.12.2011 г. решением общего собрания квартирного товарищества
«Палдиски мнт 77А».