Revidendi AKT / AKT ревизионной комиссии

AKT
Tallinn  07.02. 2016
Revisjonikomisjon koosseisus:
Antonina Karpentseva
Teostatud on Korteriühistu aadresiga Paldiski mnt 77a finants-majantustegevuse kontroll perioodil  01.01.2015-31.12.2015.
2015 aastal teostati ühistu finants-majandustegevust vastavalt 18.02.2015 üldkoosolekul ettenähtud kuludele, nimelt:
1.      Kulutused töötasudele koos tõlgi teenuste ja muru niitmisega: moodustasid 11 891,72 eurot, ja arvestades makse 15 959,34 eurot . Majanduskavas oli

nende eesmärkide jaoks kavandatud 16 159.56  eurot.

        
          2015 aasta jooksul tehti väljamakseid järgmistele töötajatele:
         KÜ raamatupidajale arvestatud töötasu  — 1761,42 eurot.
          Ühistu esimehele arvestatud töötasu — 2371,55 eurot ja vastavalt lepingule     muru niitmise eest 70,00 eurot
          Ljubov ja Vladimir Timofeevskitele  3629,73 eurot, millest 258,50       
puhkusetasu.         
          Jekaterina Nezdoli  tõlketööde eest vene keelde  — 413,26 eurot
(Kõik väljamaksed on kinnitatud aktidega tehtud tööde kohta)
          Vida Shillis  muru niitmise eest  —   122,50 eurot.                          
          Artjom Naljotovile kui juhatuse liikmele 675,53 eurot  ja muru niitmise eest
105 eurot.
          Maritana poolale kui juhatuse liikmele  675,53 eurot.
         A.Karpentsevale 2014. Aasta revisjoni läbiviimise eest -100 eurot. 
     
       Peale selle kulutused esimehe autokompensatsioonile moodustasid 1132,83 eurot kavandatud  780 euro asemel, ülekulu 352,83 Reeglina need kulud kuuluvad kompenseerimisele summas 64 eurot kuus ehk 768 eurot aastas. Ülalnimetatud kulutused olid tehtud vastavalt KÜ vajadusteks kasutatud isikliku auto läbisõidule.
                                                                -2-
2.      Peale selle, tehti töid keldriruumide remondiks. Kõik kulud kokku moosustasid 11 449,30 eurot milledest: Töötasudeks 3051,95 eurot pluss maksudeks 1031,56 eurot.   Tehtud tööde kohta on koostatud akt, kus on üksikasjalikult fikseeritud tehtud tööde maht.  Lisaks kaasatud firmadele   teostas töid hr Guido Koidik ja osaliselt tegi töid ehitusprahi koristamisel Maritana Poola. Märtsikuust septembrikuuni peeti töötundide arvestust keldris ja kokku kulutati 456,6 tundi. Töö teostamise eest vastavalt lepingutele ja töötundidele tasuti G.Koidikule 2951,95 ja Maritana Poolale 100 eurot. (väljamakse on tehtud ilma lepinguta ja töötunde arvestamata.)
         
3.      Teised teeninduskulud, Sellised nagu: Ekspertiisi läbiviimise, koosoleku korraldamise, sideteenused, kantseleitarbed, elamu ja kaasneva territooriumi tehnilise teenindamise, koristusmaterjalide, muruniitja bensiini, lume koristamise jms kulud moodustasid  4 274eurot  plaanitud 4 235 euro asemel.
Olulisemad neist:
Dispetserikulud teenindamiseks ja avariidele regeerimiseks — 1 270,80 eurot.
IT teenused, arvuti  — 151,98 eurot
 
—  Kantseleitarbed  —  433,39 eurot
    
— Elektripaigaldiste käidukorraldus – 354,48 eurot
—  Kulutused telefoniteenustele  -217,27 eurot
— Ülejäänu  — elektripirnide vahetamine  trepikojas, koristusvahendite ostmine, graniitliiva ja muruniitja bensiini ostmine.  
Selles kulude grupis on ülekulu kavandatust järgmistes alapunktides: Telefonikõned 97, 27 eurot ja kantseleitarvete osas 32 euort.
     
4. Remondifondikogumine ja kasutamine.
2015 aasta alguseks oli remondifondi jääk 27 293,62  eurot. 2015 aasta jooksul kogusime remondifondi 21 869, 52 eurot , suunatud 4931,74 eurot eelmiste aastate kasumit, kulutatud aasta jooksul 13 863,25  eurot ja jääk seisuga 31.12.2015 oli 40 231,63 eurot.
Remondifondi arvelt 2015  aastal tehti järgmised tööd:
suurima osa moodustasid keldriruumi remondi kulud 11 449,30 eurot.
teised tööd,  2 413,95 eurot (santehnilised tööd soojussõlmes 146,48 eurot
                                asfaltkatte defektide ja löökaukude remont 1944 eurot,                                                                     
                                liftide plaaniline teenindamine 151,92 eurot.)
                                                   
                                                          -3- 
2015 soetati muud põhivara 338,50 euro eest.
(Telefon HUAWEI ASCEND -174,00 eur ja  AKUDRELL -164,50 eur).
Kulutused põhivara amortisatsioonile moodustasid 307,73 eurot.
 5. Kü liikmete võlgnevused ühistu ees:
Seisuga 31.12.2015 oli kommunaalmaksete võlgnevus 4 331,51 eurot milledest 129,30 olid viivised.
Märkimisväärseimad võlgnevused olid:
 krt. 9 Konstantin Timofejevski —   556,38          
 krt. 32 Lehtpuu/ Näger -1 974,59          
 krt. 47 Jana Mitjakova -717,15
 krt. 56 Renata Issajeva – 325,76
 krt. 68 Oleg Malõshko – 802,00
2015 aasta jooksul viidi läbi üks üldkoosolek ja 6 juhatuse koosolekut, milliste protokollid said kõik ühistu liikmed. Protokollid olid koostatud korrektselt, leidis aset kõigi ühistu liikmete õigeaegne teaavitamine juhatuse tööst.
6. Kokkuvõte.
 Revisjonikomisjon kontrollis kulusid raamatupidaja koostatud aruandes. Kõik kulud on dokumentaalselt tõestatud, lisatud ja kontrollitud. Pangaarve jääk vastab bilansis äratoodule. Kuludokumendid (arved ja tšekid) on viseeritud ühistu esimehe poolt.
Raamatupidamise bilanss ja lisad on koostatud tõepäraselt ja algdokumentide alusel, raamatupidamist teostatakse hoolselt.
Revisjonikomisjon ei avastanud oluliselt põhjendamatuid kulusid ning tehinguid aga ühistu majandustegevuse või põhikirja rikkumisi.
Kuid siiski, tahaks pöörata esimehe ja juhatuse tähelepanu vahendite ökonoomsemale kasutamisele, eriti eelpool mainitud ülekulude osas. Samuti tuleks läbi vaadata juhatuse liikmete tasude sihipärasus (sellistes suurustes)  mis moodustasid aruandeaastal 2 292 eurot (sealhulgas maksud)  Revisjonikomisjon kinnitab, et vaadeldaval perioonil sai juhatus oma ülesannetega hakkama.
Revisjonikomisjoni liikmed:
Antonina Karpentseva


AKT
Tallinn  07.02. 2016
Состав ревизионной комиссии:
Антонина Карпенцева
Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности квартирного товарищества по адресу  Палдиски мнт. 77А за рериод 01.01.2015-31.12.2015
В 2015 году хозяйственно-финансовая деятельность товарищества осуществлялась согласно предусмотренными на общем собрании 18.02.15 года
расходами, а именно:
1.      Затраты на заработную плату вместе с услугами переводчика и покосом травы составили 11891,72 евро, а с учетом налогов 15 959,34 евро .В плане расходы на эти цели были предусмотрены в сумме 16159.56 
        
          В течении 2015 года были произведены выплаты следующим работникам 
       — бухгалтеру квартирного товарищества  выплачена зарплата  — 1761,42 евро
    
       — председателю товарищества выплачена зарплата — 2371,55 евро и по
          договору за покос травы  -70,00 евро. 
       
      —  Тимофеевским Владимиру и Любови  3629,73 евро, из них 258,50       
         отпускные.         
      —  Jekaterina Nezdoli  за работы по переводу на русский язык  — 413,26 евро
          ( все выплаты подтверждены актами выполненных работ)
   
        —Vide Shipllis  за покос травы  —   122,50 евро.                          
      
        — Артему Налетову как члену правления 675,53 евро и  за покос травы
           105 евро.
        — Маритана Поола как члену правления 675,53 евро.
       — А.Карпенцевой за проведение ревизии 2014 года -100 евро. 
     
       Кроме этого расходы на автокомпенсацию председателю правления 
       составили 1132,83 евро, при планировании 780 евро, перерасход 352,83
       Как правило, эти расходы подлежат компенсации в размере 64 евро в месяц
       или 768 евро в год. Вышеуказанные расходы производились согласно                        
       пробега личного автомобиля, используемого для нужд товарищества.
                                                                -2-
2.      Кроме этого, были выполнены работы по ремонту подвального помещения, все расходы составили 11 449,30 евро, из которых    
затраты на заработную плату 3051,95 евро плюс налог 1031,56 евро, 
          На выполненные   работы составлен акт, где подробно зафиксирован     
          подлежащий выполнению объем работ. Помимо привлеченных фирм
          работы выполнял г-н G.Koidik и частично работы по уборке выполняла  
          Маритана Поола . С марта по сентябрь  велся учет   трудочасов в подвале     
          и всего было затрано 456,6 часов. За выполненные работы по договорам и
          часам оплачено G. Koidik -2951,95 eur. и  Maritana Polla -100 eur (оплата
          произведена без договора и учета часов работы)
       
3. Другие расходы на обслуживание, такие как:  услуги по проведению экспертизы, собраний, услуги связи, канцелярские расхода, услуги по техническому обслуживанию здания и прилегающей территории, а также материалы по уборке здания и бензин на покос травы, очистке от снега и пр. составили 4 274 евро, при планироваии  4 235 евро
Наиболее значимые из них:
— диспетчерские услуги по обслуживанию и авриям — 1 270,80 евро
IT teenused, arvuti  — 151,98 евро
 
—  канцелярские расходы — 433,39 евро
    
elektripaigaldiste käidukorraldus – 354,48
расходы на телефонные переговоры -217,27 евро
остальное — замена лампочек на лестничных площадках, покупка средств
   для   уборки, покупка гранитного песка и бензина для покоса травы. 
В этой группе расходов имеется перерасход от запланированного по следующим статьям:  телефонные переговоры  на 97,27 евро и расходам на  канцелярские товары на 32 евро.
     
4. Начисление и использование ремонтного фонда.
На начало 2015 года остаток ремонтного фонда составлял 27 293,62 евро,
начислено за 2015 год — 21 869,52 евро, направлена неиспользованная прибыль
прошлых лет 4931,74 евро,  израсходовано за год  13 863,25 евро и остаток на 31.12.2015 —  40231,63 евро.
За счет ремонтного фонда в 2015 году были выполнены следующие работы:
— большую часть  составили затраты по ремонту подвала 11 449,30 евро 
— другие работы 2 413,95 евро (сантехнические работы теплового узла 146,48
                                ремонт ямок и устранение дефектов в асфальте 1944 евро,                                                                     
                                плановое техобслуживание лифтов 151,92 е, пр.)
                                                   
                                                          -3- 
В 2015 году было приобретено прочее основное имущество в сумме 338,50
(Телефон HUAWEI ASCEND -174,00 eur u AKUDRELL -164,50 eur).
Затраты на амортизацию основного имущества составили 307,73 евро.
 5. Задолженность членов товарищества перед товариществом:
По состоянию на 31.12.2015 задолженность по квартирной плате и коммунальным платежам составила — 4 331,51 евро, из них пени 129.30
Наиболее значительные долги это:
 кв. 9 Konstantin Timofejevski —   556,38          
 кв. 32 Lehtpuu/ Näger -1 974,59          
 kv. 47 Jana Mitjakova -717,15
 kv. 56 Renata Issajeva – 325,76
 kv. 68 Oleg Malõshko – 802,00
В течение 2015 года было проведено одно общее собрание и 6 заседаний правления, протоколы которых были получены всеми членами товарищества.
Протоколы составлены корректно, имело место своевременного  информирования всех членов товарищества о проделанной работе правления.
6. Заключение.
 Ревизионная комиссия проверила расходы в отчете, составленном бухгалтером.
Все  расходы документально подтверждены, приложены и проверены банковские выписки. Остаток банковского счета соответсвует данным баланса. Расходные документы (счета, чеки)  завизированы председателем товарищества. Бухгалтерский баланс и приложения составлены достоверно на основании первичных документов, бухгалтерский учет осуществлялся аккуратно.   
Ревизионная комиссия не обнаружела существенно необоснованных расходов и сделок, а также нарушений в финансово-хозяйственной деятельности или устава товарищества. Однако, хочется обратить внимание председателя и правление на более экономное расходование средств, особенно в части отмеченных выше перерасходов. Также рассмотреть вопрос целесообразности оплаты (в таком размере) членам правления, расходы на которые составили
в отчетном году 2 292 евро (с учетом налогов).   Ревизионная комиссия подтверждает, что правление в рассматриваемом периоде  справилось со своими обязанностями.
Члены ревизионной комиссии:
Антонина Карпенцева

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.