Juhatuse koosoleku protokoll

 Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 07.03.2019 toimunud koosoleku protokoll.

Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis, elamu trepikodades ja kinnistu territooriumil.

Toimumise aeg: 19.00 – 20.13

Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, ja Guido Koidik, Vassili Lukjanov

Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.

PÄEVAKORD:

 

 1. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumine.
 2. Ettepanekud 2019 aasta majanduskava kohta.
 3. Ettepanekud 2019 aasta remondiplaani koostamiseks.
 4. Majahoidja tööohutusega seotud küsimused

 

 

 1. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumine.

OTSUSTATI: 

Tallinn, Haabersti Linnaosa, Paldiski mnt. 77a Korteriühistu üldkoosolek toimub 10. Aprillil kell 18.30  Teise trepikoja keldri koosolekuruumis.

 

Üldkoosoleku päevakord:

 

 1. Revidendi akti tutvustamine 2018. aasta majandusaaasta aruande kinnitamine.
 2. Kesküttesüsteemi renoveerimiseks laenu taotlemine.
 3. 2019 aasta remonditööde kava kinnitamine.
 4. aasta majandustegevuse aastakava kinnitamine.
 5. Jooksvad küsimused.

 

Poolt: Kõik kolm juhatuse liiget

 1. Ettepanekud 2019 aasta majanduskava kohta.

G.Koidik:  informeeris kohalviibinuid vajadusest viia Majahoidja töötasu seaduse poolt kehtestatud miinimummääraga.  Kui töötajal ei ole teist töökohta siis peab tema töötasult makstav sotsiaalmaks olema mitte väiksem kui kehtestatud miinimum.

OTSUSTATI: 

Teha üldkoosolekule ettepanek tõsta majahoidja töötasu.

 

Poolt: Kõik kolm juhatuse liiget

 

Teiseks, on otstarbekas sõlmida maja fonolukkude hooldusleping. Juba praegu me kogume raha fonolukkude hooldamiseks, tegelikku hooldusteenust majaelanikud aga ei saa. Fonosüsteemi rikked on sagedased ja side kvaliteet sageli halb.

OTSUSTATI: 

Teha üldkoosolekule ettepanek sõlmida fonolukkude hooldusleping.

 

Poolt: Kõik kolm juhatuse liiget

OTSUSTATI: 

Ülejäänud kulude muutmiseks ettepanekuid mitte teha.

 

Poolt: Kõik kolm juhatuse liiget

 

 1. Ettepanekud 2019 aasta remondiplaani koostamiseks.

Kaks tööd on vaja teha avariikorras.

 1. Esiteks on meile kuuluv tee krundi lääneküljel Paldiski mnt 79 piiril täiesti lagunenud. Siin ei olevriante, maaomanikena peame oma tee korda tegema.

OTSUSTATI: 

Teha üldkoosolekule ettepanek tellida krundi lääneküljel asuva sõidutee remont

 

Poolt: Kõik kolm juhatuse liiget

 1. Teiseks vajab elamu katus pisiremonti. Eelmise aasta kuum suvi kahjustas katusekatet.

OTSUSTATI: 

Teha üldkoosolekule ettepanek tellida elamu katusekatte remonditöö.

 

Poolt: Kõik kolm juhatuse liiget

 1. Majahoidja tööohutusega seotud küsimused

 

Nagu iga teine tööandja peab ka korteriühistu ametisse nimetama töökeskonna spetsialisti. Tuleks läbi viia riskianalüüs. Teisalt töötab meie majahoidja osalise tööajaga.

OTSUSTATI: 

Selgitada välja milliseid ülesandeid peab juhatus Tööohutuse ja töötervishoiu seaduse nõuete täitmiseks lahendama.

Poolt: Kõik kolm juhatuse liiget

Allkirjad:

Artjom Naljotov:

Vassili Lukjanov

Guido Koidik:                                                      Protokollis: Guido Koidik

Протокол собрания правления

Протокол собрания правления квартирного товарищества Палдиски мнт. 77а, состоявшееся 07.03.2019 года.

Собрание проходило на Палдиски мнт. 77а в помещении для собраний, во втором подъезде, а так же на территории недвижимости снаружи и внутри.

Время проведения: 19.00 – 19.13

На месте присутствовали члены правления: Артем Налетов, Гуйдо Койдик, Василий Лукьянов.

Руководил собранием и протоколировал Гуйдо Койдик.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

 1. Созыв очередного общего собрания.

 

 1. Предложения по поводу хозяйственного плана на 2019 год.

 

 1. Предложения по составлению ремонтного плана на 2019 год.

 

 1. Вопросы связанные с безопасностью работы дворника

 

 

 1. Созыв очередного общего собрания.

РЕШИЛИ: 

Общее собрание квартирного товарищества Палдиски мнт 77а состоится 10-го апреля в 18.30 в помещении для собраний в подвале второго подъезда.

 

Повестка дня общего собрания:

 

 1. Ознакомление с ревизионным актом и утверждение годового отчета за 2018 г.
 2. Ходатайство о кредите на замену системы отопления.
 3. Утверждение плана на ремонтные работы в 2019 году.
 4. Утверждение плана на хозяйственную деятельность в 2019 году.
 5. Текущие вопросы.

 

За: Все три члена правления

 1. Предложения по поводу хозяйственного плана на 2019 год.

Г.Койдик: информировал присутствующих о необходимости довести зарплату дворника до установленного законом действующего минимума. Если у работника нет второй работы, то социальный налог, выплачиваемый с его зарплаты, должен быть не меньше минимального.

РЕШИЛИ: 

Сделать общему собранию предложение повысить зарплату дворнику.

 

За: Все три члена правления

 

Во-вторых, было бы целесообразно заключить договор на обслуживание фоновых замков. Мы же собираем деньги на обслуживание фоновых замков, но реальное техническое обслуживание не доступно для жителей дома. Часто происходят сбои в системе, а качество связи зачастую плохое.

РЕШИЛИ: 

Сделать собранию предложение заключить договор на обслуживание фоновых замков.

 

За: Все три члена правления

РЕШИЛИ: 

Не предлагать к изменению остальные расходы.

 

За: Все три члена правления

 

 1. Утверждение плана на ремонтные работы в 2019 году.

Две работы нужно сделать в аварийном порядке.

 1. Во-первых, принадлежащий нам участок дороги с западной стороны дома, на границе с Палдиски мнт 79, окончательно разрушен. Здесь, нет других вариантов, как собственники дома, мы обязаны свои дороги держать в порядке.

РЕШИЛИ: 

Сделать предложение общему собранию, заказать ремонт дороги, с западной стороны дома.

 

За: Все три члена правления

 1. Во-вторых дом нуждается в мелком ремонте крыши. Из-за жаркого лета, прошлого года, повредилось покрытие крыши.

РЕШИЛИ: 

Сделать предложение общему собранию заказать ремонт крыши дома.

 

 

За: Все три члена правления

 1. Вопросы связанные с безопасностью работы дворника

 

Как и любой другой работодатель, квартирное товарищество также должно назначить на должность специалиста по безопасности рабочей среды. Следовало бы провести анализ рисков. С другой стороны, наш дворник работает неполный рабочий день.

РЕШИЛИ: 

Выяснить, какие рабочие обязанности, правление считает, подпадающие под требования закона о безопасности и охране здоровью.

За: Все три члена правления

Подписи:

Артем Налетов:

Василий Лукьянов

Гуйдо Койдик:                                                      Протоколировал: Гуйдо Койдик