Est / Rus

l. ÜLDSÄTTED
1.1. Ühistu  lähtub elamu majandamisel Eesti Vabariigi õigusaktidest ja KÜ Paldiski mnt 77A põhikirjast.
1.2. Majandamise  eesmärkideks on :
— maja kasutamiskõlblikkuse ja väärtuse säilitamine;
— maja hooldamine, majandamine ja haldamine;
— elamise ja ümbruskonna meeldivuse loomine;
— teenuste vahendamine ühistu liikmetele.
2. ÜHISTU LIIKMED JA NENDE ARVESTUS
2.1. Iga korteriomanik saab ühistu asutamise järel allkirja vastu  Põhikirja ja  Kodukorra.
Juhatuse korraldused ja teated pannakse välja  trepikojas üldiseks teadmiseks.
2.2. Kui ühistu omandab korteriomandi elamus, ei saa ta ise olla sama ühistu liige.
2.3. Ühistu juhatus peab ühistu liikmete nimekirja, kuhu kantakse:
— füüsilisest isikust liikme ees-ja perekonnanimi, isikukood, korteriomandi number, sidevahendite nr-d,
e-postiaadress;
— juriidilisest isikust korteriomaniku nimi, registreerimisnumber või registrikood, registreerimise koht,
tegelik aadress ja volitatud esindaja kontaktandmed, korteriomandi number;
— osamaksu tasumise kuupäev ja summa;
— liikmeks olemise lõppemise kuupäev ja põhjus;
— märge korteriomandi võõrandamise kohta. Seoses sellega on ühistu liige kohustatud
esitama juhatusele tõesed andmed enda kohta.
3. LIIKMETE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS
3.1. Korteriomandi võõrandamisel või pärimisel hinnatakse korteriomandi väärtus, võttes arvesse võõrandaja
osamaksu ja varalised kohustused ühistu vastu. Selleks peavad võõrandaja või pärija, samuti korteriomandi
suhtes piiratud asjaõigusi omavad isikud nõudma ühistu juhatuselt kehtiva vormikohase tõendi, mis kajastaks
võõrandaja õigusi ja varalisi kohustusi ühistu suhtes võõrandamise momendil. Ühistu juhatus võib tõendi
väljaandmisega seotud kulude katteks nõuda tasu.
3.2.  Ühistu liige on kohustatud lubama vastavalt vajadusele ühistu juhatusel või tema poolt volitatud spetsialistil
kord kuus kontrollida oma ruumides  veemõõtja, küttesüsteemi mõõtjate  ja elektrikilbi korrasolekut.
3.3. Ühistu liige on kohustatud pidama majas ja maja ümbruses puhtust ja korda.
3.3.1.  tagama avaliku korra ja inimeste turvalisuse üldkasutatavates ruumides;
3.3.2.  tarbima säästlikult elektrienergiat trepikojas ja keldris;
3.3.3.  lukustama välisuksed, keldri pea- ja boksiuksed;
3.3.4.  hoidma puhtust ja korda lodžal, rõdul, pesukuivatamise ruumis, koridoris, trepikojas, keldris ning elamu territooriumil;
3.3.5.  sorteerima prügi, panema olmejäätmed selleks ettenähtud  prügikasti ja sulgema seejärel prügikasti kaane;
3.3.6.  koheselt koristama looma reostatud üldkasutatava ruumi ja/või välisterritooriumi;
3.3.7. looma liikumisel üldkasutatavates ruumides ning välisterritooriumil kasutama jalutusrihma ja vajadusel suukorvi;
3.4. Ühistu liige on kohustatud  teatama koheselt ühistu juhatusele ja selleks volitatud spetsialistidele elamus tekkinud riketest või avariiohtlikest olukordadest, püüdes vajalike oskuste ja teadmiste olemasolul ise samaaegselt rakendada võimalikke abinõusid nende kõrvaldamiseks.
3.5. Ühistu liige on kohustatud  informeerima ühistu juhatust pikemaks ajaks kodust lahkumisest ja teatama   kontaktisikud, kes  kindlustavad korterisse sissepääsu avarii korral.
3.6. Ühistu liige on kohustatud  kirjalikult esitama veenäidud iga kalendrikuu viimasel päeval  ühistu postkasti oma trepikojas.
3. 7. Ühistu liikmel on keelatud:
3.7.1.  kaasinimeste rahu ja kaitstust rikkuvad või inimväärikust alandavad teod;
3.7.2  lõhkuda,  rikkuda või muul viisil kahjustada ühisvara;
3.7.3  paigaldada omavoliliselt reklaami;
3.7.4  viibida joobnuna ühiskasutatavates ruumides, kui sellega kaasneb kaasinimeste häirimine;
3.7.5  tekitada häirivat, sealhulgas ka muusikalist müra, kui sellega kaasneb sanitaareeskirjades
kehtestatud normide  rikkumine;
3.7.6  rikkuda ükskõik millisel viisil öörahu, mis on 01.september — 31.mai kell 23:00 kuni 07:00 ning 01.juuni — 31.august kell 24:00 kuni 06:00;
3.7.7  suitsetada üldkasutatavates ruumides;
3.7.8 hoida korteris, keldris, lodžal, pesukuivatamise ruumis  ja üldkasutatavates kohtades õhku saastavaid esemeid, auto-kumme, kergesti süttivaid  ning plahvatavaid aineid ja vedelikke;
3.7.9  kõrvaldada või rikkuda elektri-, sooja- ja külmavee sulgemis- või mõõteseadmetele paigaldatud plomme;
3.7.10  lasta kanalisatsiooni kergestisüttivaid vedelikke, toidujäätmeid, kaltse ja muid esemeid ning
aineid, mis võivad torustikku ummistada;
3.7.11 asetada esemeid, remondijäätmeid, prahikotte trepikotta, koridori, keldri vahekäikudesse ning kütte- ja kanalisatsiooni torustike peale;
3.7.12 kloppida riideid ja vaipu  lodžal, rõdul, aknal ja/või uksel; asetada akna välisküljele esemeid ning toiduaineid; kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal; visata aknast, rõdult või lodžalt välja prügi, prahti ja sigaretijäänuseid;
3.7.13  muuta omavoliliselt elamu välisilmet, ehitada kinni lodžasid, rõdusid ning trellitada aknaid;
3.7.14 parkida kõnniteele  ja majade ümbruse sõiduteedele sõidukeid selliselt, et see takistab liiklust;
3.7.15 parkida sõidukit trepikodade ette ja murule;
3.7.16 parkida sõidukit prügikonteinerite juures selliselt, et sellega  takistatakse teenindava firma juurdepääs konteineritele;
3.7.17 lasta sõiduki mootoril töötada akende juures kauem kui 2 minutit;
3.7.18 Ühistu territooriumil on kella 18.00 õhtul kuni 9.00 hommikul parkimise õigus ainult ühistu maja elanikel ja nende
külalistel ühistu kirjaliku loaga.

Ühistu maja elanike sõidukite üle peab arvestust ja loa parkimiseks
väljastab ühistu juhatus.
Igal ühistu liikmel on õigus saada luba
ühistu territooriumil ühe auto parkimiseks millele lisandub veel üks
luba külalise jaoks.
3.7.19 paigutada elamu katusele ja fassaadile välisantenne.
3.8. Ühistu liikmel on õigus:
3.8.1 vallata, kasutada ja käsutada temale kuuluvat korteriomandit kooskõlas õigusaktidega, ühistu põhikirja ja kodukorra ning omandile pandud koormatistega;
3.8.2 nõuda teistelt ühistu liikmetelt ja elanikelt, et elamu valdamine ja kasutamine toimuks vastavalt kodukorrale.
4. ÜHISTU MAJANDUSTEGEVUS
4.1 Ühistu juhatus koostab majandustegevuse aastakava ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.
4.2  Majandustegevuse aastakava koostamisel määratakse elamu hooldus- ja remonditööde mahud kindlaks vähemalt kord kahe aasta jooksul läbiviidava elamu ehituskonstruktsioonide ja tehnosüsteemide tehnilise ülevaatuse tulemuse põhjal. Tehnilist ülevaatust korraldab ühistu juhatus, selle kulud (ekspertide vajadus) nähakse ette majandustegevuse aastakavas remondikulude koosseisus.
4.3 Elamu   haldamise-   ja   remondikulusid   kannavad   korteriomanikud proportsionaalselt nende korteriomandi üldpinna suhte osatähtsusega elamu kõigi korteriomandite üldpinna summaarses suhtes. Üldpinna hulka loetakse kõigi elu- ja mitteeluruumide põrandapind.
4.4 Prügi äravedu toimub kohaliku omavalitsusüksuse kehtestatud normide piires. Kui korteriomanikul tekib täiendav kogus jäätmeid (ehitusjäätmed, vana mööbel, vananenud sanitaartehnika, jne), siis äravedu toimub prügiomaniku kulul. Prügi hulka ei tohi panna loodust või keskkonda saastavaid materjale (õlid, akud, autokummid, happed, leelised, jms),  need tuleb omanikul ettenähtud korras ise ära vedada. Kui ühistu soetab konteinerid eri liiki jäätmete kogumiseks, peavad korteriomanikud oma jäätmed eelnevalt sorteerima. Konteinerid tuleb hoida suletult.
4.5 Vee üldkulu määratakse maja veemõõtja näitude alusel. Kui see erineb korteriomanike veemõõtjatejärgsest kulust, kuulub vahe proportsionaalselt korteriomanike veekulude juurde- või mahaarvamisele. Maja veemõõtja näidud fikseeritakse kahepoolselt — ühistu ja hankija esindajate ühisel osavõtul (vastavalt hankija nõudmisel).
4.6 Igal korteriomanikul peab olema ettenähtud korras  taadeldud veemõõtja.   Ühistu  peab   veemõõtjate   taatlemistähtaegade   arvestust. Taatlemistähtaja saabumisel kuulub veemõõtja taatlemisele või uuega asendamisele. Veemõõtja rikke avastamisel tuleb sellest ühistu juhatust viivitamatult informeerida. Alates rikke avastamisest kuni rikke kõrvaldamiseni või uue veemõõtja paigaldamiseni arvestatakse selle veemõõtja veekulu eelmise kuu kulust lähtudes. Taatlemistähtaja ületanud veemõõtja näitu veekulu määramisel arvesse ei võeta, vaid aegumisele järgnevast kuust rakendatakse vee normatiivset kulu inimese kohta kuni taatlemiseni või uuega asendamiseni.
4.7 Maja küttekulu määratakse kindlaks soojussõlmes asuvate soojusarvestite näitude vahena või korterite radiaatoritel asuvate mõõturite järgi. Ülejäänud soojusenergia loetakse kütteperioodil kulutatuks ruumide kütteks ja jaotatakse tarbijate vahel, lähtudes nende korterite köetavast pinnast (m²). Mittekütteperioodil loetakse ülejäänud soojusenergia kulu kaoks ja jaotatakse proportsionaalselt tarbijate arvule.
4.8 Ühistu juhatus või juhatuse poolt volitatud esindaja väljastab korteriomanikele iga kuu 15. kuupäevaks eelmise kuu eest makseteate, mille üks osa on ettevalmistatud maksekorraldus. Makseteates on eraldi näidatud :
— korteriomandi üldpinna haldus-hooldusteenusetasu;
— korteriomandi üldpinna reserv-remondifonditasu;
— üldelekter;
— ruumide küte;
— vesi ja kanalisatsioon;
— vee- ja kanalisatsioonikulu üldarvesti ja korterite arvestite vahe;
— prügivedu;
— fonoluku hooldus;
— lifti hooldus.
4.9 Makseteadetes märgitud summa kuulub tasumisele ühistu pangakontole sama kuu  viimaseks kuupäevaks. Sama kuu jooksul mittetasumise korral arvestab ühistu enda kasuks alates järgmise kuu esimesest kuupäevast kuni tasumise kuupäevani (kaasaarvatult) iga kalendripäeva eest viivist 0,07% päevas võlguolevalt summalt. Ühistu juhatus võib mõjuvatel põhjustel võlgnikule viivist mitte arvestada, kui korteriomanik on juhatusele esitanud sellekohase kirjaliku avalduse.
4.10 Haldus-hooldustasu arvel kaetavad kulud:
— hooldusteenused ja valvesignalisatsiooniteenus;
— fonoluku kulu;
—  ühistu personali, juhatuse liikmete palgad ning kompensatsioonid koos maksudega;
—  raamatupidamise-, side-, posti-, trüki-ja arvutustehnika kulud;
—  pangateenused;
—  kantseleikulud;
—  majaümbruse koristamine, liivatamine, lumetõrje ja heina niitmine;
—  laenuintressid;
—  kohtukulud;
— spetsialistide abi ja õigusalased teenused ning liikmemaksud;
— üldkasutatavate ruumide, kohtade hooldamine (keldrid, trepikojad, kogumiskaevud,  parasiitide tõrje
jne) ning  krundi hooldamine;
— töövahendid, puhastusvahendid.
4.11 Reserv-remondifondi arvel kaetavad kulud:
— elamu ehituskonstruktsioonide ja -osade hooldus ja remont;
— majasiseste ja maja juurde kuuluvate tehnosüsteemide hooldus ja remont;
—  küttesüsteemi hooldus alates piiritlusaktiga määratud punktist;
— veetorustik kuni korteris asetseva sulgemisarmatuurini;
— kanalisatsioonitorustik kuni korteriühenduseni;
— elektrivarustussüsteemid kuni korteri väljalülitusseadmeni;
— muud tehnosüsteemid (piksekaitse, jms);
— korstnad, ventilatsioonisüsteemid;
— majasiseste  tehnosüsteemide  teenindamine  avarii  korral,  samuti kanalisatsioonitorustike
ummistuste kõrvaldamine enne korteriühendusi;
—  majaümbruse sõiduteede hooldus ja remont;
—  majaümbruse haljastus;
—  remondiprojektide ja eelarvete koostamine;
—  uurimistööd;
—  ekspertiisi- ja järelvalvekulud.
4.12 Haldus-hooldustasu ja reserv-remondifondi eraldiste määrad korteri üldpinna ühe m² kohta kehtestab ühistu üldkoosolek ja need kehtivad kuni üldkoosoleku järgmise otsuseni.
5. ELAMU HOOLDUS- JA  REMONTTÖÖDE KORRALDAMINE
5.1 Ühistul on õigus sõlmida elamu remondiks, teenindamiseks või korrashoiuks lepinguid juriidiliste või füüsiliste isikutega või teha neid töid ise. Eluruumide korrashoiu kohustuse täielik või osaline üleandmine teistele isikutele (sealjuures ka ühistule) ei vabasta korteriomanikku korrashoiu kohustusest.
5.2 Elamu hoolduse all mõistetakse elamu ehituskonstruktsioonide, elamu osade, elamusiseste ja elamu juurde kuuluvate tehnosüsteemide regulaarset järelvalvet, teenindamist, korrastamist ja detailide vahetust ning elamu tehnosüsteemide rikete ja avariide ennetamist, et säilitada elamu pidev kasutamiskõlblikkus. Avariide likvideerimine kuulub üldjuhul hooldustööde hulka.
5.3 Tehnosüsteemide avarii on ootamatu või juhuslik torustiku purunemine või ummistus, seadmete seiskumine või purunemine, elektrivoolu katkestus või muu tehnosüsteemi rike, mille tagajärjel võib tekkida elamus üleujutus, seadmete ohtlik olukord, vee või küttesüsteemi külmumine, jne. Avarii kõrvaldamisel jaotatakse kohustused ühistu ja liikme vahel.
5.4 Ühistu peab tagama avarii lokaliseerimise viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 12 tunni jooksul avariiteate saamisest arvates. Ajutiselt välja lülitatud süsteemid tulevad normaalsesse töökorda viia viivitamatult. Kui see ei ole võimalik, tuleb juhatusel informeerida korteriomanikke avariitööde orienteeruvast lõpetamise ajast. Vee katkestamisel peab ühistu juhatus tagama ajutise võimaluse vee saamiseks avarii likvideerimiseni. Keskküttesüsteemi avarii korral tuleb remonttöid alustada kohe.
5.5 Korteriomaniku poolt põhjustatud avarii kõrvaldamisega seotud kulud kannab kahju põhjustaja, kahju hüvitatakse vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.
5.6 Elamu remont on töö, mille käigus vahetatakse välja või ennistatakse elamu kõik või üksikud ehituskonstruktsioonid, elamu osad, elamusisesed või -juurdekuuluvad tehnosüsteemid tervikuna või osaliselt. Remondi käigus tuleb tõsta elamu heakorrataset, paigaldada täiendavaid seadmeid, teha juurde- või pealisehitust vastavalt kehtivale korrale ja kinnitatud projektile.
5.7 Remonttöödeks koostatakse eelarve, mis lülitatakse ühistu aastakavasse. Eelisjärjekorras remonditakse need konstruktsioonid ja seadmed, mille vigastused avaldavad mõju elamu teiste osade ja konstruktsioonide säilivusele.
5.8 Ühistu  kohustuseks  olevad hooldus- ja  remonttööd  finantseeritakse sihtotstarbeliselt  kogutud  reserv-remondifondirahade   arvel,   samuti   uurimis-  ja projekteerimistööd ning eelarve koostamine. Kui nimetatud tööde läbiviimiseks saadi pangalaenu, kuulub laenu tagasimaksmine samade vahendite arvel või üldkoosoleku otsusel ühistu liikmetelt selleks otstarbeks kogutavate summade arvel. Remondiks kogutud raha arvestatakse raamatupidamises eraldi ja hoitakse ühistu pangakontol.
5.9 Eluruumide ja mitteeluruumide ümberehitust või ümberseadistamist, kui see ei hõlma korteriomandi eseme mõttelist osa, võib korteriomanik teostada kohaliku omavalitsuse ja elamu korteriomanike kirjalikul nõusolekul.
6. VASTUTUS KODUKORRA EESKIRJADE RIKKUMISE EEST
6.1  Elamu konstruktsioonide, seadmete ja süsteemide rikked, mis on tekkinud korteriomanike või –elanike süül, parandatakse süüdlase kulul.
6.2  Kui tekitatud kahju süüdlast ei õnnestu tuvastada, kannavad kulusid ühistu liikmed proportsionaalselt  nende korteriomandi pinna suurusele.
VASTU VÕETUD ja KINNITATUD Korteriühistu Paldiski mnt 77A üldkoosoleku otsusega 07.12.2011.a.
 
TÄIENDATUD 
korteriühistu Paldiski mnt 77a üldkoosoleku otsusega 06.03.2013
Lisatud p 3.7.18
Ühistu
territooriumil on kella 18.00 õhtul kuni 9.00 hommikul parkimise õigus ainult
ühistu maja elanikel ja nende külalistel ühistu kirjaliku loaga.
Ühistu
maja elanike sõidukite üle peab arvestust ja loa parkimiseks väljastab ühistu
juhatus.
Igal
ühistu liikmel on õigus saada luba
ühistu territooriumil ühe auto parkimiseks millele lisandub veel üks
luba külalise jaoks.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
КВАРТИРНОГО ТОВАРИЩЕСТВА «Палдиски мнт 77А»
l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В своей хозяйственной деятельности по содержанию дома
Товарищество руководствуется правовыми актами Эстонской Республики и уставом
квартирного товарищества «Палдиски
мнт 77А».
1.2. Целями хозяйственной деятельности является:
— сохранение
пригодности и ценности здания;
 
— обслуживание, хозяйствование и управлени зданием
;
— создание
благоприятной среды проживания в доме и на прилегающей территории
;
— посредничество
в оказании услуг члена товарищества.
2. ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА И УЧЁТ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА
2.1. Каждый собственник квартиры после
учреждения товарищества получает под расписку экземпляр Устава и Правил
внутреннего распорядка.
Распоряжения
и сообщения правления выставляются для общего обозрения в подъездах.
2.2. Если товарищество приобретает в здании
квартирную собственность, оно само не становится членом квартирного
товарищества.
2.3. Правление товарищества ведет регистр члено товарищества, куда вносит
следующие данные
:
 — в случае члена – физического лица – имя и фамилия,
личный код, номер квартирной собственности,номера средств связи, адрес э-почты;
 — в случае члена – юридического лица – наименование,
регистрационный номер или регистровй код, место регистрации, фактический
адрес и контактные данные уполномоченного представителя, 
номер
квартирной собственности;
 — дата уплаты паевого взноса и сумма взноса;
 — дата и причина прекращения членства;
 — отметка
об отчуждении квартирной собственности
В связи с этим член товарищества обязан
представить правлению о себе достоверные данные
.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ
3.1. При отчуждении или наследовании квартирной
собственности оценивается стоимость квартирной собственности с учетом паевого
взноса и имущественных обязательств отчуждателя перед товариществом. Для этого отчуждатель и наследник, а
также лица, обладающие ограниченными вещными правами относительно квартирной
собственности, потребовать от правления справку установленной формы, отражающую
права и обязанности отчуждателя перед товариществом на момент отчуждения
Правление может потребовать плату для
покрытия расходов по выдаче справки
.
3.2. Член товарищества обязан предоставлять
правлению или уполномоченному правлением специалисту при необходимости раз в
месяц вход в свои помещения для проверки исправности водомеров, счетчиков
отопленияи электрощита.
3.3. Член товарищества обязан поддерживать
в доме и на прилегающей
территории чистоту и порядок
.
3.3.1. обеспечивать общественный порядок и
безопасность людей в помещениях общего пользования;
3.3.2. экономно потреблять электричество в
подъезде и подвале;
3.3.3запирать входные двери подъезда, гланые двери подвала и дверь бокса;
3.3.4. поддерживать чистоту и порядок на лоджии,
балконе, в помещении для сушки белья, в коридоре, подъезде и на территории
здания;
3.3.5. сортировать мусор, складывать бытовые
отходы в предусмотренный для этого контейнер и закрывать крышку контейнера;
3.3.6. немедленно устранять загрязнение
животного в помещении общего пользования и/или территории;
3.3.7. для передвижения животного в помещениях
общего пользования и по территории использовать поводок и при необходимости
наморжник;
3.4. Член товарищества обязан немедленно сообщать
правлению и уполномоченным специалистам о ослучившихся в доме неполадках
или аварийно-опасных ситуациях, стараясь, в то же время, принять возможные меры
для их устранения.
3.5. Член товарищества обязан письменно уведомлять правление об отъезде на продолжительный
срок и сообщать данные контактных лиц, которые обеспечат доступ в квартиру в
случае аварии.
3.6. Член товарищества обязан представлять
показания водомеров ежемесячно в последний день месяца в письменном виде через
почтовый ящик товарищества в своем подъезде.
3. 7. Член товарищества запрещается:
3.7.1. действия, нарушающие спокойствие и
безопасность или унижающие достоинство окружающих;
3.7.2 ломать, портить и иным способом нарушать общее имущество;
3.7.3 самовольно устанавливать рекламу;
3.7.4 находиться в пьяном виде в помещениях
общего пользования, если это сопровождается нарушением спокойствия окружающих;
3.7.5 создавать раздражающий шум, в том числе
музыкальный шум, если это сопровождается нарушением санитарных норм;
3.7.6 нарушать любым способом ночной покой: в
период с 1 сентября по 31 мая с 23.00 по 07.00 часов и в период 1 июня по 31
августа с 24.00 по 06.00 часов;
3.7.7 курить в местах общего пользования;
3.7.8 хранить в квартире, подвале, на лоджии, в
помещении для сушки белья и местах общего пользования загрязняющие воздух
предметы, автопокрышки, легковоспламеняющиеся
и взрывчатые вещества и жидкости;
3.7.9 устранять или нарушать пломбы на счетчиках
электричества, теплоэнергии или холодной и горячей воды;
3.7.10 спускать в канализацию легковоспламеняющиеся
жидкости, пищевые отходы, тряпки и прочие предметы и вещества, которые могут
засорить трубы;
3.7.11 складывать предметы, строительный мусор,
мусорные мешки в подъезде, проходах подвала и на отопительных и канализационных
трубах;
3.7.12 вытряхивать одежду и ковры с лоджии,
балкона, из окна и/или в дверях; складывать с внешней стороны окна предметы и
продукты; сушить белье на балконе или лоджии выше ограждения; выбрасывать из окна, с балкона или лоджии
мусор, отходы, пепел и окурки
;
3.7.13 самовольно изменять внешний вид здания,
застраивать лоджии и балконы и ставить решетки на окнах;
3.7.14 парковать автомобиль на тротуаре и территории так, что это мешает движению;
3.7.15 парковать автомобиль перед подъездом и на
газоне;
3.7.16 парковать автомобиль возле мусорных
контейнеров так, что это препятствует доступу обслуживающей фирмы к
контейнерам;
3.7.17 оставлять автомобиль с работающим
двигателем под окнами больше чем на 2 минуты;
3.7.18 На земельном участке Палдиски 77а  с
18.00 вечером до 9.00 имеют право парковать транспортные средства  только
жители дома Палдиски 77а и их гости при наличии письменного разрешения от
квартирного товарищества Палдиски 77а.
3.7.19 устанавливать на крыше и фасаде
здания наружные антенны.
3.8. Член товарищества имеет право:
3.8.1 владеть, пользоваться и распоряжаться
принадлежащей ему квартирной собственностью в согласии с правовыми актами,
уставом и правилами внутреннего распорядка товарищества и с учетом наложенных
на собственность обременений;
3.8.2 требовать от других членов товарищества и
жильцов владения и использования здания согласно правилам внутреннего
распорядка.
4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА
4.1 Правление товарищества составляет годовой
план хозяйственной деятельности и представляет его общему собранию на утверждение.
4.2 При составлении годового плана хозяйственной
деятельности объемы работ по ремонту и обслуживанию здания определяются
не реже одного раза в два года по результатам
технического осмотра строительных конструкций и техносистем. Технический осмотр
проводит правление, расходы на осмотр (экспертов) предусматриваются в годовом
плане в составе ремонтных расходов.
4.3 Расходы пообслуживанию и ремонту здания
несут собственники квартир пропорционально доле общей площали из квартир в
общей площади всех квартирных собственностей. К общей площади относят площадь
всех жилых и нежилых помещений здания.
4.4 Вывоз мусора осуществляется согласно
установленным местным самоуправлением нормам. При возникновении у
квартирособственника дополнительных отходов (строительные отход, устаревшие
мебель и сантехника и пр.), вывоз осуществляется за счет владельца отходов. В мусор нельзя
складывать материалы, загрязняющие природу или окружающую среду (масла,
аккумуляторы, покрышки, кислоты, щелочи и пр.), владелец обязан вывозить их сам в установленном порядке.
Если товарищество приобретет контейнеры для раздельного сбора отходов,
квартирособственники будут обязаны предварительно сортировать свои отходы.
Контейнеры следует держать закрытыми.
4.5 Общий расход воды определяется на
основании показаний
общедомового водомера
. Если эти показания отличаются от суммарного
расхода по показаниям квартирных водомеров, то разница делится пропорционально между собственниками
квартир путем добавления или вычета
. Показания домового водомера
фиксируются совместно при участии товарищества и представителей поставщика (по требованию поставщика).
4.6 Каждый собственник квартиры должен иметь
водомер, калиброванный в установленном порядке. Товарищество ведет учет сроков калибровки
водомеров. При наступлении срока водомер подлежит калибровке или замене на
новый
. При обнаружении поломки водомера об этом следует немедленно
сообщать правлению. С момента обнаружения до устранения поломки расход воды по
данному водомеру начисляется, исходя
из
 расходапредыдущего
месяца. Показания водомера, срок калибровки которого просровен, не учитывается,
а начиная с месяца, следующего за месяцем просрочки, применяется нормативный
учет расхода воды на человека вплоть до
калибровки или замены водомера.
4.7 Расход теплоэнергии здания определяется на
основании разницы показаний расположенных в теплоузле теплосчетчиков и
счетчиков, установленных на квартирных отопительных батареях. Остальная
теплоэнергия считается в
отопительный сезон 
израсходованной на отопление помещений и делится
между потребителями, исходя из отапливаемой площади квартир (м²). Вне сезона остальная энергия относится
на утери и делится на число потребителей.
4.8 Правление товарищества или его
уполномоченный представитель выдает собственникам квартир к 15 числу каждого
месяца за предыдущий месяц платежное извещение, часть которого представляет из себя подготовленное
платежное поручения
В
извещении указываются следующие данные
:
 — плата за обслуживание и управление по общей
площади квартирной
собственности
;
 — взнос в резервный ремонтный фонд по общей площади;
 — общее
электричество
;
 — отопление;
 — вода и канализация;
 — разница в расходе воды и канализации между показаниями общедомового
водомера и суммы квартирных;
 — вывоз
мусора
;
 — обслуживание домофона;
 — обслуживание лифта.
4.9 Сумма, указанная в платежном извещении,
подлежит уплате на расчетный счет
товарищества к последнему числу текущего месяца. В случае неуплаты в течение
текущего месяца товарищество начисляет с суммы задолженности, начиная с первого
числа следующего месяца, в свою пользу пени 0,07% за каждый просроченный день
до даты уплаты (включительно). Правление может не начислять пени должнику по
уважительной причине, если собственник квартиры предъявил правлению
соответствующее письменное заявление.
4.10 Расходы, которые покрываются за счет платы за обслуживание и управление:
 — услуги
обслуживания и охранной сигнализации
;
 — расход по домофону;
 — зарплаты работников товарищества, членов правления и
возмещения, вместе с налогами;
 — расходы на связь, бухгалтерские, почтовые, печатные и компьютерные услуги;
 — банковские услуги;
 — конторские расходы;
 — уборка территории, посыпка дорожек песком, очистка от снега и кошение травы;
 — проценты
по кредитам
;
 — судебные
расходы
;
 — услуги специалистовюридические услуги, членские взносы;
 — уборка мест
и помещений общего пользования (подвалыподъездыколлекторных колодцевборьба с вредителями и пр.), уборка территории;
 — орудия
труда
чистящие средства.
4.11 Расходы, которые покрываются за счет резервно-ремонтного фонда:
— обслуживание и ремонт строительных конструкций и деталей здания;
— обслуживание и ремонт внутридомовых и относящихся к дому техносистем;
— обслуживание отопительной системы от точки,
определенной 
актом установления
границ;
— трубопровод до квартирного вентиля;
— канализационный трубопровод до
квартирного подключения;
— системы электроснабжения до устройства отключения;
— другие технические системы (громоотвод и пр.);
— дымоходы, вентиляционные системы;
— обслуживание внутридомовых систем в случае аварий,
устранение засорений канализационных труб до квартирных подключений;
— обслуживание и ремонт дорог вокруг дома;
— озеленение территории;
— составление проектов и смет
на ремнонтные работы
;
— исследования;
— расходы на
экспертов и надзор
.
4.12 Размеры плат за управление и обслуживание и
взносов в резервно-ремонтный фонд на 1 м² общей площади квартиры устанавливает
общее собрание товарищества и они действуют до следующего решения общего собрания.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЯ
5.1 Товарищество вправе заключать договоры на
ремонт, обслуживание или содержание зданияв  порядке с
юридическими или физическими лицами, или проводить эти работы собственными
силами. Полная или частичная передача обязанностей по содержанию здания други
лицам (в т.ч. товариществу) не освобождает собственника квартиры от его личных
обязанностей по содержанию жилых
помещений
.
5.2 Обслуживание здания подразумевает регулярный
надзор за состоянием строительных конструкций, частей здания и прниадлежащих к
зданию техносистем, их обслуживание, ремонт и замену деталей, а также
предупреждение поломок и аварий в техносистемах в целях поддержания пригодности здания к
эксплуатации
. Ликвидация аварий в общих случаях относится к
обслуживанию.
5.3 Авария техносистем – это неожиданное или
случайное нарушение целостности или засорение трубопровода, остановка или
поломка оборудования, прекращение электроснабжения или иное нарушение
техносистемы, в результате
которой возможно затопление, опасность для оборудования, заморожение системы
водоснабжения и отопления и т.п. При ликвидации аварии обязанности
распределяются между товариществом и членом товарищества
.
5.4 Товарищество обязано обеспечить локализацию
аварии немедленно, но не позже чем в течение 12  часов с момента получения
известия об аварии. Временно отключенные системы следует привести в нормальное
состояние немедленно. Если это невозможно, правление обязано информировать
собственников квартир об ориентировочном времени завершения ремонтных работ.
При отключении воды правление обязано обеспечить временное обеспечение водой до
ликвидации аварии. В соучае аварии в системе центрального отопления ремнтные
работы следует начать сразу.
5.5 Расходы по устранению аварии, причиненной
владельцем квартиры, несет лицо,
причинившее ущерб. Ущерб подлежит возмещению либо в добровольном порядке,либо
взыскивается в судебном порядке
.
5.6 Ремонт здания – это работа, в ходе которой
осуществляется замена всех или отдельных строительных конструкций, частей
здания, внутридомовых и
относящихся к зданию техносистем целиком или частично
. В ходе ремонта
повышается уровень благосостояния здания, устанавливается дополнительное
оборудование, возводятся пристройки и надстройки согласно действующему порядку
и утвержденному проекту.
5.7 Для проведения ремонтных работ составляется
смета, которая включается в
годовой план товарищества
. В первую очередь подлежат ремонту конструкции
и оборудование, повреждения которых намболее сильно влияют на сохранность
других частей и конструкций здания.
5.8 Входящие в обязанность товарищества работы
по ремонту и обслуживанию, а также
исследования и проектные работы  и составление сметы,
 финансируются
за счет целевых накоплений в резервный
ремонтный фонд. Если на проведение перечисленных работ был получен банковский
кредит, возврат кредита осуществляется за счет тех же средств или, по решению
общего собрания, из специально собираемых сумм. Деньги, накопленные на ремонт,
учитываются бухгалтерией отдельно и хранятся на расчетном счете товарищества.
5.9 Перестройка или переоборудование жилых
нежилых помещений, если она не охватывает идеальную долю предмета квартирной
собственности, собственник квартиры может осуществлять с письменного согласия местного самоуправления и
собственников квартир
.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
6.1 Нарушения конструкций здания, приборов и
систем, возникшие по вине собственниов квартир или жильцов, устраняются за счет
виновных.
6.2 Если виновного в причинении ущерба
установить не удается, расходы несут члены товарищества пропорционально площади
квартирной собственности.
ПРИНЯТО И УТВЕРЖДЕНО 07.12.2011 г. решением общего собрания квартирного
товарищества «Палдиски мнт. 77А»