Paldiski mnt 77a Korteriühistu revidendi AKT / AKT Tallinn 06.05. 2022 Член ревизионной комиссии: Антонина Карпенцева

Paldiski mnt 77a Korteriühistu revidendi AKT / AKT Tallinn 06.05. 2022 Член ревизионной комиссии: Антонина Карпенцева

Revidendi Akt_EST_RUS

Revisjonikomisjon AKT / AKT ревизионной комиссии

AKT
Tallinn 09.02 2015
Revisjonikomisjon koosseisus:
Antonina Karpentseva
On teostatud kontroll rahalis-majandusliku tegevuse üle korteriühistus aadressiga  Paldiski mnt perioodil  01.01.2014 – 31.12.2014a.
2014 aastal toimus rahalis majanduslik tegevus vastavalt 20.02.2014a. üldkoosolekul ettenähtud kulutustele:
1.     Kulutused töötasudele moodustasid 10 099,35 eurot, kavandatud 11 364,60 asemel, arvestades sotsiaalmaksu ja töötuskindlustust  kokku 13613.49 eurot.
2014 aasta jooksul tehti väljamakseid järgmistele töötajatele:
         Korteriühistu raamatupidajale

töötasu – 1512 eurot

         Korteriühistu esimehele töötasu 2258.06 eurot ja vastavalt töövõtulepingule veel 214.93 eurot
         Vladimir ja Lijubov Timofeevskitele 3290 eurot
         Jekaterina Nezdoli-le tõlketööde eest eesti keelest vene keelde 519.14 eurot. (kõik väljamaksed on kinnitatud aktidega  sooritatud töö kohta)
         Vida Šillisele mais, juunis augustis 105 eurot.
         Artjom Naljotovile aprilli, juuni ja juulikuus 122.50 eurot.
         Maritana Poola jaanuarikuus 100 eurot.
Lisaks sellele moodustasid kulutused autokompensatsioonile  2294 eurot kavandatud 2301 euro asemel.  Autokompensatsiooni maksti Guido Koidikule 1143.27 eurot, Artjom Naljotovile 575.37 eurot ja E.Printsile – 575.37 eurot.
2.     Teised kulutused teenustele, sellised nagu kulutused ekspertiisidele, koosolekule, sideteenustele, kantseleitarvetele, teenused maja ja ümbritseva territooriumi tehniliseks teenindamiseks, aga samuti materjalid koristamiseks majas, muru niitmiseks lume koristamiseks jms moodustasid 3041,67 eurot, kavandatud 5131, 76 euro asemel.
Neist olulisimad:
         Avariiremondi ja dispetšeriteenused 1270,80 eurot
         Lukkude ja lukusüdamike remont 74 eurot
         Kulutused kanttseleitarvetele 223,57
         Makstud Korteriühistute liidule juriidiliste konsultatsioonide eest 332,00 eurot
         Elektripaigaldiste käidukorralduse eest 354,48
         Ülejäänud – elektripirnude vahetus, oristusvahendite ost, kulud graniitliivale ja muruniitja bensiinile.
3.     Laekumised ja kulutused remondifondist.
2014 aasta alguseks oli remondifondi jääk 13047,97eurot.  Laekunumisi 2014 aasta jooksul 21 130,96 eurot, kulutused aasta jooksul 6885,31 eurot ja jääk seisuga 31.12.2014a.  27 293,62 eurot.
Remondifondist  tehti 2014a. jooksul järgmised tööd:
         Poole nendest kulutustest tehti kanalisatsioonipõstikute puhastamisele – 3501,56 eurot (otsus vastu võetud üldkoosolekul 20.02.2014)
         Haljasalade kaitseks betoontõkete „siil» ost ja transport    537,60
         Suure jäätme konteineri rent – 336 eurot.
         Puu langetamine ja äravedu – 480 eurot.
         Avarii likvideerimine 14.05.2014 – 392,88
         Riiulite paigaldamine majandusruumidesse 411,90
         Liftide tehniline kontroll – 183,12
         Santehnilised tööd majandusruumides – 142, 46
         K-Rauta ja Bauhaus tšekkidega kinnitatud materjalide ost koristaja ruumi remondiks – 290,49
Vahendite kulutamine toimus põhiliselt kooskõlas ühistu juhatuse  liikmetega ja sellest informeeriti ka kõiki ühistu liikmeid.
4.     Ühistu liikmete võlgnevused ühistu ees:
Seisuga 31.12.2014 moodustas korteri ja  kommunaalmaksete võlg 5650,27 eurot ja viivised 160,57 eurot
Kõige märkimisväärsemad võlad:
Krt  20    496,93              krt 47     563,62
Krt  32    1974,62           krt  56 —  631,06
5.     Kokkuvõte.
Pevisjonikomisjon kontrollis kulutusi aruandes mille koostas raamatupidaja. Kõik kulutused on dokumentaalselt tõestatud, panga väljavõtted on lisatud ja kontrollitud.  Kuludokumendid (arved, tšekid) on ühistu esimehe poolt kinnitatud. Raamatupidamise bilanss ja lisad on koostatud tõepäraselt alusdokumentide põhjal, raamatupidamise arvestust teostatakse hoolsalt. Revisjonikomisjon ei leidnud eriliselt mittesihipäraseid kulutusi ja tehinguid, samuti rikkumisi rahandus-majandustegevuse või põhikirja suhtes. Protokollid on koostatud korrektselt, toimus ühistu liikmete õigeaegne informeerimine juhatuse tegevusest. Revisjonikomisjon kinnitab, et vaadeldaval perioodil tegutses juhatus majanduslikult sihipäraselt ja sai hästi oma kohustustega hakkama.
Revisjonikomisjoni liikmed:
Antonina Karpentseva
AKT
Tallinn  09.02. 2015
Состав ревизионной комиссии:
Антонина Карпенцева
Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности квартирного товарищества по адресу  Палдиски мнт. 77А за рериод 01.01.2014-31.12.2014
В 2014 году хозяйственно-финансовая деятельность товарищества осуществлялась согласно предусмотренными на общем собрании 20.02.14 года
расходами, а именно:
1.                Затраты на заработную плату составили 10 099,35 евро, при их планировании 11 364,60, евро, а с учетом социального налога и налога
          по безработице — 13613,49 евро. 
        
          В течении 2014 года были произведены выплаты следующим работникам 
       — бухгалтеру квартирного товарищества  выплачена зарплата  — 1512 евро
    
       — председателю товарищества выплачена зарплата — 2258,06 евро и по
          договору за выполненные работы  -214,92 евро. 
       
        Тимофеевским Владимиру и Любови    3 290 евро      
        Jekaterina Nezdoli  за работы по переводу на русский язык  — 519,14 евро
          ( все выплаты подтверждены актами выполненных работ)
   
        Vide Siplis  за май, июнь и август     105 евро                          
      
        — Артему Налетову  за апрель, июнь и июль   — 122,50 евро
       
        — Маритана Поола  в январе     100 евро
     
       Кроме этого расходы на автокомпенсацию составили 2294 евро, при
        их планировании 2301 евро.
        Компенсация выплачена председателю Guido Koidik 1143,27 евро
        Артему Налетову -575,37 евро и Е. Принцу  — 575,37 евро.
2. Другие расходы на обслуживание, такие как:  услуги по проведению экспертизы, собраний, услуги связи, канцелярские расхода, услуги по техническому обслуживанию здания и прилегающей территории, а также материалы по уборке здания и расходы по покосу травы, очистке от снега и пр. составили 3041,67 евро, при планироваии  5131,76 евро
Наиболее значимые из них:
— диспетчерские услуги по обслуживанию и авриям — 1 270,80 евро
— ремонт замков и сердечников — 74 евро
 
  канцелярские расходы — 223,57 евро
    
  уплочено Союзу квартирных товариществ за оказание юридической
   помощи — 332,00 евро  
elektripaigaldiste käidukorraldus – 354,48
остальное — замена лампочек на лестничных площадках, покупка средств
   для   уборки, покупка гранитного песка и бензина для стригальной машины. 
3. Начисление и использование ремонтного фонда.
На начало 2014 года остаток ремонтного фонда составлял 13047,97 евро,
начислено за 2014 год — 21 130,96 евро, израсходовано за год  6885,31евро и остаток на 31.12.2014 —  27 293,62 евро.
За счет ремонтного фонда в 2014 году были выполнены следующие работы:
— половина этих расходов составили затраты по чистке канализационных 
 стояков — 3501,56 евро (принято на общем собринии 20.02.2014)
-покупка и транспортировка бетонных блоков (betoonsiil) для ограждени
 въезда -537,60 еврою
-аренда большого контейнера — 336 евро
-рубка и вывозка дерева — 480 евро
-ликвидация авирии 14.05.2014 — 392,88 евро
-установка полок в хозяйственном помещении — 411,90 евро
-технический контроль лифтов — 183,12 евро
-сантехнические работы в хозяйственном помещении — 142,46 евро
-куплены по чекам в K-Rauta и Bauhaus материалы для реновации помещения
 уборщика дома — 290,49 евро.
Расходование средств производилось в основном по согласованию членов правления товарищества, о чем информировались все члены товарищества. 
 4. Задолженность членов товарищества перед товариществом:
     По состоянию на 31.12.2014 задолженность по квартирной плате и коммунальным платежам составила — 5 650,27 евро, из них пени 160,57
Наиболее значительные долги это:
 кв. 20 —   496,93           кв. 47 — 563,62
 кв. 32 -1 974,62           кв. 56 — 631,06
5. Заключение.
Ревизионная комиссия проверила расходы в отчете, составленном бухгалтером.
Все  расходы документально подтверждены, приложены и проверены банковские выписки. Расходные документы (счета, чеки)  завизированы председателем товарищества. Бухгалтерский баланс и приложения составлены достоверно на основании первичных документов, бухгалтерский учет осуществлялся аккуратно.
Ревизионная комиссия не обнаружела существенно необоснованных расходов и сделок, а также нарушений в финансово-хозяйственной деятельности или устава товарищества. Протоколы составлены корректно, имело место своевременного  информирования всех членов товарищества о проделанной работе правления. Ревизионная комиссия подтверждает, что правление в рассматриваемом периоде действвало эконоически целесообразно, и хорошо справилось со своими обязанностями.
Члены ревизионной комиссии:
Антонина Карпенцева
 

Loe edasi

Revisjonikomisjoni akt / AKT ревизионной комиссии

Lugupeetud korteriomanikud !  Уважаемые владельцы квартир!
 
Revisjonikomisjoni akt /  AKT ревизионной комиссии — on lisatud manusena /добавлена в приложении.
Või asub siin / или находится здесь
 

Loe edasi

Korteriühistu Paldiski mnt 77a 6. märtsi 2013.a korralise üldkoosoleku protokoll

 

Üldkoosolek toimus teise trepikoja keldriruumis 06.03.2013 algusega kell 18.40  Ja lõppes 20.30
Koosolekul viibis 33 korteriomanikku ja 6 volitatud isikut.
Koosolekul viibinute ühehäälsel otsusel juhatas koosolekut Guido Koidik, 60. korteri omanik.
Koosolekul viibinute ühehäälsel otsusel protokollis koosolekut Meelis Lajal  57. korteri omanik.
Koosoleku päevakord:
1.  Revisjonikomisjoni aruanne ja 2012. aasta aastaaruande kinnitamine
      2.  2013.aasta majandustegevuse aastakava kinnitamine
      3.  KÜ kodukorra muutmine. Kes annab loa parkimiseks kes kontrollib?
      4.  KÜ territooriumi heakorraprojekti arutelu. Tulevase jäätmekogumiskoha asukoha kinnitamine
      5.  KÜ 16.05.2012 üldkoosoleku otsuse kinnitamine Korteri nr 32 küsimuses
6.  Jooksvad küsimused
Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.
 M.Teppor tegi ettepaneku: Vahetada koosoleku päevakorrapunktide järjekord, asendada teine päevakorrapunkt viiendaga.
Hääletamine: Kas vahetada koosoleku päevakorrapunktide järjekord?
Poolt :     3
Vastu:     36
Erapooletuid:  0
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Päevakorrapunkte mitte vahetada.
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku: Kinnitada koosoleku päevakord muutmata kujul.
Hääletamine: Kas kinnitada koosoleku päevakord muutmata kujul?
Poolt :    39
Vastu:    0
Erapooletuid:  0
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Kinnitada üldkoosoleku päevakord muutmata kujul.
1.            Revisjonikomisjoni aruanne ja KÜ aastaaruande kinnitamine.
Revisjonikomisjoni esimees M. Poola luges ette revisjonikomisjoni aruande nii eesti kui vene keeles.
Küsimus:  Miks on krt 32 võlg endiselt üleval?
Koosoleku juhataja G.Koidik vastas:  “Krt 32 küsimuse arutelu on eraldi päevakorrapunkt”.
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku anda hinnang juhatuse tööle. Kas juhatuse töö on rahuldav või mitterahuldav?
      Hääletamine:  Kas lugeda juhatuse töö rahuldavaks?
Poolt :    38
Vastu:  0
Erapooletuid: 1
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Anda juhatuse tööle rahuldav hinnang.
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada KÜ 2012 majandusaasta aruanne.
Hääletamine:  Kas kinnitada KÜ 2012 majandusaasta aruanne?
Poolt :    38
Vastu:   0
Erapooletuid:   1
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Kinnitada KÜ 2012.a. majandusaasta aruanne.
2.       Korteriühistu Paldiski mnt 77a 2013.a. majandustegevuse aastakava kinnitamine
Koosoleku juhataja esitas küsimuse:  Kas hääletada majandustegevuse aastakava vastuvõtmise poolt tervikuna või arutada see läbi punktikaupa?
Hääletamine: Kes on selle poolt, et kinnitada korteriühistu majandustegevuse aastakava terviklikult seda punktikaupa läbi arutamata ?
Poolt :   24
Vastu:  4
Erapooletuid: 11
      Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Kinnitada korteriühistu 2013.a. majandustegevuse aastakava tervikuna  seda punktikaupa läbi arutamata.
KÜ juhatus tegi oma koosoleku otsusega ettepaneku vahetada trepikodade aknad ja pesukuivatusruumide uksed.
KÜ juhatuse esimees selgitas, et selline töö on võimalik vaid juhtumil kui jääb üle vahendeid  jäätmemaja rajamisest mis on prioriteetseim ülesanne.
Korteriomanik Maritana Poola esitas vastuväite, et niigi külmade trepikodade akende vahetamine ei anna mingit erilist efekti soojusenergia kokkuhoiu seisukohast.
Hääletamine: Kes on selle poolt, et vahetada võimalusel trepikodades uksed ja aknad?
      Poolt :   poolt 24
Vastu:  4
Erapooletuid: 11
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Teostada võimalusel trepikodades akende ja uste vahetus
3.      KÜ kodukorra muutmine. Kes annab loa parkimiseks kes kontrollib?
      KÜ juhatuse esimees tegi ettepaneku lisada korteriühistu kodukorda punkt järgmise tekstiga:
Ühistu territooriumil on kella 18.00 õhtul kuni 9.00 hommikul parkimise õigus ainult ühistu maja elanikel ja nende külalistel ühistu kirjaliku loaga.
Ühistu maja elanike sõidukite üle peab arvestust ja loa parkimiseks väljastab ühistu juhatus
Korteriomanik hr Ilmar Lehtpuu tegi ettepaneku: Igal ühistu liikmel olgu ühistu territooriumil ühe auto parkimise õigus ja  veel üks luba külalise jaoks.
 Hääletamine:  Kes on selle poolt, et täiendada Korteriühistu Paldiski mnt 77a kodukorda  eeltoodud ettepanekutega?
Poolt :   25
Vastu:  5
Erapooletuid:
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Täiendada KÜ kodukorda järgmisel viisil: Ühistu territooriumil on kella 18.00 õhtul kuni 9.00 hommikul parkimise õigus ainult ühistu maja elanikel ja nende külalistel ühistu kirjaliku loaga.
Ühistu maja elanike sõidukite üle peab arvestust ja loa parkimiseks väljastab ühistu juhatus.
Igal ühistu liikmel on õigus saada luba  ühistu territooriumil ühe auto parkimiseks millele lisandub veel üks luba külalise jaoks.
G. Koidik tegi ettepaneku: Sõlmida uue parkimiskorra täitmise tagamiseks leping Parkimiskontrolli teenust osutava firmaga.
I.Lehtpuu tegi ettepaneku, et valitav firma peab teostama kontrolli kindlasti 24 tundi päevas, sest just öisel ajal on probleem parkimiskohtadega eriti terav.
Hääletamine: Kes on selle poolt, et sõlmida uue parkimiskorra täitmise tagamiseks leping Parkimiskontrolli teenust osutava firmaga?
Poolt :     20
Vastu:     11
Erapooletuid:  8
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Sõlmida uue parkimiskorra täitmise tagamiseks leping Parkimiskontrolli teenust ööpäevaringselt osutava firmaga
      4.  KÜ territooriumi heakorraprojekti arutelu. Tulevase jäätmekogumiskoha asukoha määramine
Koosoleku juhataja  tutvustas kohalviibijaid ühistu krundi skeemiga millele olid märgitud positsioonidena 1; 2; 3 võimalikud uue jäätmemaja asukohad
Hääletamine:  Kes on selle poolt, et ehitada uus jäätmemaja kohale mis skeemil on tähistatud numbriga 1?
      Poolt :     15
Hääletamine:  Kes on selle poolt, et ehitada uus jäätmemaja kohale mis skeemil on tähistatud numbriga 2?
Poolt :     0
Hääletamine:  Kes on selle poolt, et ehitada uus jäätmemaja kohale mis skeemil on tähistatud numbriga 3?
Poolt :     12
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Püstitada uus jäätmemaja kohale nr 1
Skeem on lisatud koosoleku protokollile.
KÜ juhatuse esimees tutvustas kohalviibijaid “OÜ Aarius Projekt” koostatud heakorraprojekti joonisega. Projekt hõlmab liikluskorraldust ühistu territooriumil, ja ettepanekut täiendavate parkimiskohtade rajamiseks.
Ettepanek: Tellime ja kooskõlastame Aarius Projekt OÜ Paldiski mnt 77A, Tallinna linn, Harju maakond 10617 heakorraprojekti ja volitame ehitusluba taotlema projekteerija Pärt Põltsam`i
      Hääletamine: Kes on selle poolt, et tellime ja kooskõlastame Aarius Projekt OÜ Paldiski mnt 77A, Tallinna linn, Harju maakond 10617 heakorraprojekti ja volitame ehitusluba taotlema projekteerija Pärt Põltsam`i ?
      Poolt :     24
Vastu:  0
Erapooletuid: 15
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Tellida ja kooskõlastada Aarius Projekt OÜ-lt Paldiski mnt 77A, Tallinna linn, Harju maakond 10617 heakorraprojekti ja volitame ehitusluba taotlema projekteerija Pärt Põltsam`i
      5. KÜ 16.05.2012 üldkoosoleku otsuse kinnitamine Korteri nr 32 küsimuses
Kas jätta jõusse KÜ erakorralise üldkoosoleku otsus 16.05.2012 ja kohustada KÜ juhatust
pöörduma hagiavaldusega kohtusse, korteri nr 32 omanike vastu, võlgnevuse tuvastamiseks ja väljanõudmiseks ?
KÜ juhatuse esimees tutvustas kohalviibijaid lühidalt sellel teemal koostatud õiguslike arvamustega.  Korteri ostnu vastutab vana omaniku võlgade eest vaid kolme aasta piires.
Maritana Poola: “Kolme aasta jooksul arvestades arve esitamise kuupäevast.”
KÜ juhatuse esimees: Kogu selle aja oli korter pankrotihalduri valduses.
Millised on ette panekud?
Maritana Poola: On arusaamatu miks korteri müügi käigus ei fikseeritud võla tasumise kohustust kirjalikult?
Ettepanek: J.Leonov: “ Loobume kohtusse pöördumisest kuid ei tühista võlgnevuse tasumise nõuet.”
Hääletamine:  Kes on selle poolt, et loobume kohtusse pöördumisest kuid ei tühista korteri nr 32 võlgnevust?
Poolt :     24
Vastu:  3
Erapooletuid: 12
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Loobuda kohtusse pöördumisest kuid mitte tühistada korteri nr 32 võlgnevust.
6. Jooksvad küsimused
KÜ juhatuse esimeest tutvustas kohalviibijaid PLM Hoolduse OÜ pakkumisega veemõõtjate vahetamiseks.
Korteriomanike märkused ja ülesanded juhatusele:
1. Ülemiste korruste veesurve kõigub. Korterid 29 ja 68
2. Fonolukk ei tööta. Korterid 13; 68; 69
3. Juhatus peab tegema selgitustööd maja otsaseinte soojustamiseks.  korter 13.
4. Makseid remondifondi tuleks vähendada. Korter 54
5. Katus tilgub läbi. Korter 69
Koosolek lõppes kell 20.30
Koosoleku protokollis:                                                                          Meelis Lajal
Koosolekut juhatas :                                                                              Guido Koidik
Tallinnas 06.03.2013