Revisjonikomisjoni AKT / AKT Ревизионной комиссии

AKT
Tallinn  04.03. 2017
Revisjonikomisjon koosseisus:
Antonina Karpentseva
On teostatud Korteriühistu Paldiski mnt 77a finants-majandusliku tegevuse kontroll ajavahemikus 01.01.2016-31.12.2016
2016 aastal toimus ühistu finants-majanduslik tegevus kooskõlas kulude projektiga mis võeti vastu üldkoosolekul 18.02.2016. Ja nimelt:
Kulutused töötasudele mis olid ette nähtud projekti punktis 1.5 jaotusid selliselt:
     Arvestatud (brutto)   -11 324 ,20 eurot
     Välja makstud (netto)     —  9 234,76 eurot         
          Arvestatud sotsiaalkindlustusmaksu ja töötuskindlustust – 3 787,74
Kulutused tööjõule selle punkti järgi olid

faktiliselt  -15 111,94, projektis ette nähtud 15 448.80 euro asemel.

Nendest:
     Majahoidja Timofeevskile: arvestades puhkusetasu ja puhkuseasendaja tasu arvestatud — 4 018,06 eurotVälja makstud — 3 476,76 eurot.  
       
Raamatupidajale:
       Arvestatud  — 2 334 eurot;  välja makstud – 1 800 eurot.     
             
Ühistu esimehele:
       Arvestatud — 3 000 eurot; välja makstud  — 2 400 eurot. 
      
Juhatuse liikmetele:                        
    A. Naljotovile  — arvestatud – 995.00;   välja makstud – 780.00
    I. Lukjanovilearvestatud – 841,52; välja makstud – 673.22      
    M. Poolale arvestatud -136.20;    välja makstud —  106.78    
    
Välja makstud autokompensatsioon ühistu esimehele aastas 780 eurot, nagu projektis oligi ette nähtud. Ülalmainitud väljamaksed on tehtud kooskõlas KÜ vajadusteks kasutatud isikliku sõiduauto läbisõidule.
      
 Peale selle – on tehtud kulutused lume koristamisele ja muru niitmisele  662,50 eurot, arvestades makse – 840.58   
                                                  
                                                                -2-
Muru niitmise eest makstud : G. Koidikule   -227-50;  Vida Shillisele -140.00 
Lume koristamise eest ; G.Koidikule -105.00; Timofeevskile – 190.00
Kulutused tõlk J.Nezdoli töötasule moodustasid 560.90 eurot, arvestades makse 727.30.
Kulutused lume koristamisele , muru niitmisele ja tõlketöödele on tehtud normide ja lepingutega ette nähtud mahus.
Samuti tasustati ühekordsete töövõtulepingutega Koidik Guido
Tööd summas 229,05eurot (leping.20160701-piirdeaedade koristamine ja ladustamine, sokli survepesuleping.20160215-projektori kaablite paigaldamineleping.20160429- tööd jalgrattaruumi sisseseade paigaldamiseks
  
2015 aasta Revisjoni läbiviimise eest makstud 100 eurot Karpentseva antoninale.
Ühistu kulutused töötasudele olid kokku koos maksudega 18 185,63 eurot ( arvestatud 13 474.02; masksud 4711,61)  
Remondifondi arvelt on tehtud töid rõdude remondiks summas  20 166.42 eurot, millistest 16 664 euro eest tegi töid Montex Group OÜ;    Baltic Steel Cеtnter 1015,20 eurot;   Tugikaar OÜ -1080 eurot. Eelnimetatud firmad tegid töid vastavalt lepingutele.
Samuti on nendest vahenditest tehtud teisi töid elamu omandi remondiks 8 291.21 euro eest, nagu varikatuste renoveerimine ja asfalteerimistööd summas 7000.00 eurot (lepingu järgi  —Väärt Ehitus OÜ, ), Liftide tehnilise kontrolli eest 199,44 eurot, veevooliku paigaldamise eest katusele ja teiste väiksemate tööde eest 367.eurot.
Kokku on remondifondi arvelt tehtud töid summas 28 549.10 eurot.
Kogutud remondifondi aasta jooksul – 21869,52 eurot. Aasta alguseks oli selle fondi jääk 40 231,63 eurot ja aasta lõpuks selle fondi kasutamata vahendeid – 33 552,05 eurot.      
3. Hoolduskulud, sellised nagu:
Kulutused hoone ja selle juurde kuuluva territooriumi tehnilisele teenindamisele, ekspertiiside läbiviimisele tehtud kulutused, koosolekute läbiviimisele tehtud kulutused, kulutused kantseleitarvetele, kulutused muruniitja bensiinile jne kokku 4184.24 eurot, ettenähtud 4036.68 asemel.
Nendest kõige olulisemad:
PLM hooldus – kulud lepingujärgsele hooldusele -1489.84   (11 kuud)
Liftide tehniline teenindamine (OÜ Formet-Lift)  — 920,40
IT teenused, arvuti — 75,00 eurot.
                                                                      -3-
kantseleitarbed — 63.99 eurot.                                                             
Kulutused telefonile ja internetile -194,15 eurot.
Kulutused fonolukkude teenindamisele  — 241.80 eurot.
Plakatite ja koosolekute materjalide paljundamistööd – 207.88 eurot.
Projektori kaablid ja ühendused – 95,99 eurot.
võtmekapp – 45,60 eurot.
Majahoidjale töövahendid ja kodukeemia -334,83                                                     
— ülejäänuelektripirnide vahetus, graniitliiva ostmine, muruniitja kütus jne
Peale selle on tehtud kulutused keldriruumi kohaldamisel jalgrataste hoidmiseks summas 1421,86 eurot, millisest on teenuse kasutajate poolt tagasi makstud 1318,92 eurot, ja kuulub veel tagasi maksmisele 102,94.
Kulutused parkimiskaartide ostmiseks– 144 евро, kaartide eest kogutud tasu -130 eurot.                                            
                                   
Rahaliste vahendite kulutamine toimus põhiliselt vastavalt aastakavale ja oli kooskõlastatud juhatuse liikmetega.
2016 aastal soetati põhivara 383,00 euro eest (koosolekuteruumi projektor  215 eurot ja metallkapp 168 eurot ).
Kulud põhivara amortisatsioonile 381.21 eurot.
Rahaliste vahendite jääk arveldusarvel aasta lõpuks — 35 959,96 eurot.
Ja sularaha  – 331,01, mis vastab raamatupidamise aastaaruande andmetele.
Võlgenevused kommunaalmaksete osas ühistule:
Seisuga 31.12.2016 kommunaalmaksete võlgnevus 4 439,70 евро, nendest viivistena – 131,30
Põhilised võlgnikud:
 krt. 9 Konstantin Timofejevski —   909,93          
 krt. 32 Lehtpuu/ Näger -1 974,56          
 krt. 47 Jana Mitjakova -126,97
 krt. 56 Renata Issajeva – 494,00
 krt.65 Vladimir Pisukov – 169,34
 krt. 68 Oleg Malõshko – 748,58
  2016 aastal toimus 2 üldkoosolekut ja 8 juhatuse koosolekut milliste protokollid tehti teatavaks kõigile ühistu liikmetele.
 Kokkuvõtteks.
Revisjonikomisjon kontrollis kulutusi mis olid ära toodud raamatupidaja koostatud aruandes.
                                                      -4-
Kõik kulutused on kinnitatud algdokumentidega lisatud ja kontrollitud on väljavõtted pangast. Kuludokumendid arved ja tšekid on viseeritud ühistu esimehe poolt.
 Raamatupidamise bilanss on koostatud tõepäraselt algdokumentide alusel. Raamatupidamise arvestust teostatakse vajaliku hoolsusega. Revisjonikomisjon ei avastanud põhjendamatuid kulutusi ega tehinguid, ega ka rikkumisi finants-majanduslikus tegevuses ja ühistu põhikirja täitmises. Protokollid on koostatud korrektselt, leidis aset kõigi ühistu liikmete informeerimine juhatuse tegevusest. Revisjonikomisjon kinnitab, et juhatus sai vaadeldaval perioodil oma ülesannetega hakkama hästi ja tegutses majanduslikult sihipäraselt.
Revisjonikomisjoni liige:
Antonina KarpentsevaAKT
Tallinn  04.03. 2017
Состав ревизионной комиссии:
Антонина Карпенцева
Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности квартирного товарищества по адресу  Палдиски мнт. 77А за период 01.01.2016-31.12.2016
В 2016 году хозяйственно-финансовая деятельность товарищества осуществлялась согласно проекта расходов, который был принят на общем собрании 18.02.16 года а именно:
Затраты на оплату труда, предусмотренные в проекте п.1.5 сложились
таким образом:
     начислено (брутто)   -11 324 ,20 евро
     выплачено (нетто)     —  9 234,76 евро          
          начислен социальный налог и налог по безработице – 3 787,74
Итого расходы на оплату труда по этому пункту составили -15 111,94, в проекте предусмотрено 15 448.80 евро.
Из них:
     Дворнику Тимофеевскому, с учетом отпускных и замещения за отпуск 
      начислено — 4 018,06 евро;  выплачено — 3 476,76 евро   
       
Бухгалтеру
       Начислено  — 2 334 евро;  выплачено – 1 800 евро      
             
Председателю товарищества
       Начислено — 3 000 евро; выплачено — 2 400 евро 
      
Членам правления:                        
    А.Налетову  — начислено – 995.00;   выплачено – 780.00
    И.Лукьянову – начислено – 841,52; выплачено – 673,22      
    М.Поола       — начислено -136.20;    выплачено —  106.78    
    
Выплачена автокомпенсация председателю товарищества за год 780 евро, в проекте предусмотрены эти расходы в сумме 780 евро.
Вышеуказанные расходы производились согласно пробега личного автомобиля,
используемого для нужд товарищества.
      
 Кроме этого расходы на оплату труда по уборке снега и покос травы
составили 662,50 евро, а с учетом начисленных налогов – 840.58   
                                                  
                                                                -2-
За покос травы выплачено:Koidik G.   -227-50;  Vida Shillis -140.00 
За уборку снега ; G.Koidik -105.00; Тимофеевский – 190.00
Расходы на оплату труда переводчика E. Nezdoli составили 560.90 евро, с учетом налогов 727.30.
Расходы по покосу травы, уборке снега и услуг переводчика произведены в
пределах, предусмотренных на это норм и договоров.  
Также была произведена оплата труда по разовым договорам Koidik Guido
в сумме 229,05евро (дог.20160701-уборка и складирование грунта с жилой  территории, шлифовка ступенек входных лестниц;  дог.20160215-установка кабелей для проектора;  дог.20160429- работы по оборудованию помещения
для хранения велосипедов) 
  
За проведение ревизии за 2015 год   выплачено 100 евро Карпенцевой Антонине.
И всего по товариществу затраты на оплату труда вместе с начисленными налогами составили 18 185,63 евро ( начислено 13 474.02; налоги 4711,61)  
За счет ремонтного фонда были выполнены работы по ремонту балконов на
на сумму 20 166.42 евро, из которых 16 664 евро выполнялись работы Montex Group OÜ;    Baltic Steel Cеtnter 1015,20 евро;   Tigikaar OÜ -1080 евро. Работы этими фирмами выполнялись согласно договоров.
Также за счет этих средств были выполнены другие работы по ремонту имущества дома на 8 291.21 евро, такие как реновирование навесов над входом и асфальтирование на сумму 7000.00 евро (по договору —Väärt Ehitus OÜ, ), технический контроль лифтов 199,44 евро, установка водяного шланга на крышу 367.61 и другие небольшие работы.
Всего за счет ремонтного фонда выполнено работ на сумму 28 549.10 евро.
Начислено ремонтного фонда за год – 21869,52 евро. На начало года остаток
этого фонда составлял 40 231,63 евро и на конец года осталось не использовано средств этого фонда – 33 552,05 евро.      
3. Расходы на обслуживание (hoolduskulud), такие как:
услуги по техническому обслуживанию здания и прилегающей территории, проведению экспертиз, собраний, услуги связи, канцелярские расходы   а также средства по уборке здания и территории, бензин на покос травы,  и пр. составили 4 184.24 евро, при их предусмотрении  на эти цели 4 036.68 евро
Наиболее значимые из них:
PLM hooldus – расходы на обслуживание по договору -1489.84   (11 месяцев)
Техническое обслуживание лифтов (OÜ Formet-Lifti)  — 920,40
IT teenused, arvuti — 75,00 евро
                                                                      -3-
канцелярские расходы — 63.99 евро                                                             
расходы на телефон и интернет -194,15 евро
расходы по обслуживанию фонозамков  — 241.80 евро
копирование материалов собраний и плакатов – 207.88 евро
кабель и соединения для проектора – 95,99 евро
шкаф для ключей – 45,60 евро
для дворника спецодежда, рабочий инструмент и бытовая химия -334,83                                                     
остальное — замена лампочек на лестничных площадках, покупка гранитного песка и бензина для покоса травы и др. 
Кроме этого, были произведены расходы по оборудованию подвального помещения для велосипедов в сумме 1421,86 евро, возмещено пользователями этого помещения  на конец года 1318,92 евро, подлежит возмещению 102,94.
Расходы по парковочным картам составили – 144 евро, возмещено -130 евро.                                            
                                   
Расходование средств производилось в основном по предусмотренному проекту плана и согласованию членов правления товарищества. 
В 2016 году было приобретено прочее основное имущество в сумме 383,00 евро (проектор для собраний  215 евро и металлический шкаф 168 евро ).
Затраты на амортизацию основного имущества составили 381.21 евро.
Остаток денежных средств на расчетном счете на конец года — 35 959,96 евро
и наличных – 331,01, что соответствует данным годового бухгалтерского отчета.
Задолженность членов товарищества по квартирной плате и коммунальным платежам перед товариществом:
По состоянию на 31.12.2016 задолженность по квартирной плате и коммунальным платежам составила — 4 439,70 евро, из них пени – 131,30
Основные задолженности:
 кв. 9 Konstantin Timofejevski —   909,93          
 кв. 32 Lehtpuu/ Näger -1 974,56          
 kv. 47 Jana Mitjakova -126,97
 kv. 56 Renata Issajeva – 494,00
 кv.65 Vladimir Pisukov – 169,34
 kv. 68 Oleg Malõshko – 748,58
В  2016 году было проведено два общих собрания и 8 заседаний правления, протоколы которых были получены всеми членами товарищества.
 Заключение.
Ревизионная комиссия проверила расходы в отчете, составленном бухгалтером.
                                                      -4-
Все  расходы документально подтверждены, приложены и проверены                                                      
банковские выписки. Расходные документы (счета, чеки)  завизированы председателем товарищества. Бухгалтерский баланс и приложения составлены достоверно на основании первичных документов, бухгалтерский учет осуществлялся аккуратно.   
Ревизионная комиссия не обнаружила существенно необоснованных расходов и сделок, а также нарушений в финансово-хозяйственной деятельности или устава товарищества. Протоколы составлены корректно, имело место своевременного  информирования всех членов товарищества о проделанной работе правления. Ревизионная комиссия подтверждает, что правление в рассматриваемом периоде действовало экономически целесообразно, и хорошо справилось со своими обязанностями.
Члены ревизионной комиссии:
Антонина Карпенцева

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.