Revisjoni AKT / AKT ревизии 2017

Revisjoni AKT / Tallinn 04.02. 2018

Revisjonikomisjon koosseisus:

Antonina Karpentseva

On läbi viidud Korteriühistu Paldiski mnt 77А finants majandusliku tegevuse revisjon perioodil 01.01.2017.12.2017

1. Perioodil 01.01.2017-31.12.2017 on läbi viidud üks korteriühistu üldkoosolek ja kolm juhatuse koosolekut kus olid arutlusel olulised küsimused. Kontrollitava perioodi kestel ei sõlmitud lepingud tööde teostamiseks mida polnud ka otsustes ette nähtud.

2. Aastal  2017 maksti välja töötasu (netto) ja autokompensatsioon:

— Korteriühistu juhatuse esimehele  Guido Koidikule palk -2400 eurot

Ja autokompensatsioon 780  eurot.

— Korteriühistu juhatuse liikmele Artjom Naljotovile palk 780  eurot.

— Korteriühistu juhatuse liikmele Vassili Lukjanovile palk 780  eurot.

— Ühistu kojamehele Vladimir Timofeevskile palk — 3121. 62 eurot.

— Korteriühistu raamatupidajale Külliki Lootus palk  – 1800 eurot.

Ülalmainitud väljamaksed olid tehtud .

3.Peale selle on tasutud (netto) järgmiste tööde eest:

— Guido Koidik – 1015,02 eurot vastavalt töövõtulepingule nr 20170107  sealhulgas 632, 98  eurot 01.07.17 nelja metallukse renoveerimise, 72,60 eurot uute jalgrattahoidjate paigaldamise, ja ülejäänu muruniitja remondi ja muru niitmise eest

-Vasili Lukjanovile  -250 eurot: koosolekuruumi põranda värvimise eest 100 eurot, māja otsaseina värvimise eest 150 eurot

— Vladimir Timofeevskile  50 eurot muru niitmise eest.

— Antonina Karpentsevale – 100 eurot 2016 aasta revisjoni läbiviimise eest.

— Nadezda Nezdolile -339,40 eurot по vastavalt lepingule tõlketöö eest.

— Meelis Lajalile  – 335eurot muru niitmise eest.

— Nadezda Mironovale 100 eurot vastavalt lepingule suure prügikonteineri laadimise eest.

Kokku töötasudeks välja makstud (netto) -11071,04 eurot, neist vastavalt töövõtulepinguile  – 2189,42 eurot.

Brutto töötasud  ( arvestades makse) kokku  – 13587.72 eurot.

2016 aastal oli netopalk -11042,51 eurot, brutto – 13474,02 eurot.

 

4. Remondifond :

Aruandeaasta kestel kogutud remondifondi 26510,15 eurot, kulutatud

8810,71 eurot. Aasta alguseks oli remondifondi jääk 33552,08 eurot ja aasta lõpuks (31.12.2017) jäi kasutamata vahendeid arvele 51251,52 eurot.

2017 aasta jooksul kulutati remondifondi vahendeid:

— Uue keskkütte juhtsüsteemi eest tasumiseks – 1456,20 eurot

— Kulutused juriidilisele konsultatsioonile krt 32. võlaküsimuse lahendamiseks  — 1719,60 eurot.

— Trepikäsipuude paigaldamisele -1625 eurot.

— Suurjäätmete konteineri väljaveole — 330 eurot

— Jäätmete utiliseerimisele -424,42 eurot.

— Lifti remont ja audit (177,60+156,24) =333.84 eurot

— Käterätikuivati montaaž krt. 34 – 115 eurot

— Magamistoa radiaatori vahetus krt. 68 – 235,05 eurot

— Ehitusmaterjalide ost välistöödeks vastavalt arvetele – 312,16 eurot

— Metalldetailide valmistamine «Baltic Steel Center OÜ» -400,39 eurot

— Graffiti eemaldamine prügimajalt OÜ «Survepesu» — 324 eurot

— Keldriruumi remondikulu – 138,12 eurot

— ja teised väiksemad kulutused

3. Hoolduskulud (hoolduskulud), nagu:

Elamu ja ümbritseva territooriumi hooldusteenus, ekspertiiside läbiviimisele, koosolekuteks, sideteenused, kantseleikulud aga ka koristustarbed hoone hooldamiseks kokku 3585.41 eurot , Majandusaasta kava projektis oli ette nähtud selleks otstarbeks 4688 eurot.

Kõige olulisemad neist:

PLM hooldus – lepingujärgsed hoolduskulud -1760,72 eurot.

Liftide tehniline hooldus (OÜ Formet-Lifti) — 920,40

IT teenused, arvuti — 59,00 eurot.

Kulutused telefonile ja internetile -200 eurot.

Kulutused fonolukkude teenindamisele -97 eurot.

Parkla valve – 288 eurot.

Ülejäänu – tööriistad, kodukeemia kojamehele, elektripirnide vahetus, muruniitja bensiiniostmine jms.

2017 aastal põhivahendeid ei soetatud.

Kulutused varem ostetud põhivahendite amortisatsioonile olid 236,83 eurot.

Rahaliste vahendite jääk arvel aasta lõpuks – 53869,53 eurot

Ja sularaha – 491,01 mis vastab aastaaruande andmetele.

Kommunaalmaksete võlgnevused korteriühistule: Seisuga 31.12.2017 oli kommunaalmaksete võlgnevus — 4 049 eurot, milledest viivis — 25,87 eurot.

Põhilised võlgnevused:

Krt. 7 Maritana Poola — 237,88

Krt. 9 OÜ Grosvik — 184,12

Krt 32 Lehtpuu/ Närep -1 963,55

Krt. 41 Mihhail Poljak — 162,78

Krt. 48 Meelis Tarning — 185,38

Krt. 56 Renata Issajeva – 618,49

Krt.65 Vladimir Pisukov – 162,02

Kokkuvõtteks.

Revisjonikomisjon kontrollis kulutusi raamatupidaja aruandes..

Kõik kulutused on kinnitatud, lisatud ja kontrollitud

Panga väljatrükid. Kuludokumendid (arved, tšekid) on viseeritud ühist esimehe poolt. Raamatupidamise balans ja lisad on koostatud usaldusväärselt alusdokumentide põhjal, Raamatupidamise arvestust teostati hoolsalt.

Revisjoni komisjon ei avastanud oluliselt põhjendamatuid kulutusi ja tehinguid, samuti finants – majandustegevuse ja ühistu põhikirja rikkumisi. Kuigi tahaks märkida, et juhatuse otsus kaasata juriidilist abi korteri 32 võlgnevuse väljanõudmisel pole momendil olulisi tulemusi andnud. (kulutatud on remondifondi vahendeid 1719,60 eurot)

Protokollid on koostatud korrektselt, leidis aset ühistu liikmete õigeaegne informeerimine juhatuse tegevusest.

Revisjonikomisjon kinnitab, et juhatus sai vaadeldaval perioodil oma ülesannetega hästi hakkama.

Revisjonikomisjoni liikmed:

 

 

Antonina Karpentseva

 

 

 

AKT

 

Tallinn  04.02. 2018

 

Состав ревизионной комиссии:

Антонина Карпенцева

 

 

Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности квартирного товарищества по адресу  Палдиски мнт. 77А за период 01.01.2017.12.2017

 

1.         За период 01.01.2017-31.12.2017 было проведено одно общее собрание квартирного товарищества и три заседания правления, где рассматривались наиболее значимые вопросы. В течении контролируемо-го периода договоров на выполнение работ не заключалось, т.к проведение каких-либо работ не предусматривалось проектом.

 

2.         В течении 2017 года была выплачена заработная плата (нетто) и автокомпенсация:

— председателю квартирного товарищества Гуйдо Койдику зарплата-2400евро

  и автокомпенсация 780 евро;

     — члену правления квартирного товарищества Артему  Налетову зарплата           

       780 евро;

      — члену правления квартирного товарищества Василию Лукъянову зарплата

        780 евро;

     — дворнику  товарищества Владимиру Тимофеевскому зарплата- 3121. 62

       евро ;

     — бухгалтеру квартирного товарищества К. Лоотус зарплата – 1800 евро

 

Вышеуказанные выплаты произведены в пределах сумм, предусмотренных по плану. 

 

3.Кроме того, оплата (нетто) за сделанные по договорам работы за отчетный период:

 

— Гуйдо Койдику – 1015,02 евро по дог.20170107 от 01.07.17 за реновацию

  4-х металлических дверей 632, 98 евро; установка новых мест для хранения

   велосипедов- 72,60 евро;остальные за покос газона и ремонт 

   газонокосилки

-Василию Лукъянову -250 евро: за покраску пола в помещении для собраний

       100 евро и покраска торцевой стены дома 150 евро;

— Владимиру Тимофеевскому 50 евро за покос травы.

 — Антонине  Карпенцевой – 100 евро за проведение ревизии за 2016 го                                              

    — Екатерина Неждоли -339,40 по догорам за переводные работы

    — Меелис Лаял – 335 евро за покос газона

    — Надежде Мироновой выплачено 100 евро по договору за погрузку мусора.

 

За прошедший год всего на оплату труда (нетто) израсходовано средств -11071,04 евро, из них по договорным работам – 2189,42 евро.

Брутто зарплата ( с учетом налогов)  составила – 13587.72 евро.

В 2016 году нетто зарплата была -11042,51 евро, брутто – 13474,02 евро

 

4.Ремонтный фонд : 

 

За отчетный год начислено ремонтного фонда 26510,15 евро, израсходовано

8810,71 евро. На начало года остаток этого фонда составлял 33552,08 евро и на конец года (31.12.2017) осталось не использовано этих средств  51251,52 евро.     

 

В течении 2017 года средства ремонтного фонда расходовались на:

— приобретение  блока управления новой отопительной системой – 1456,20 евро

— расходы по оказанию юридической помощи в решении вопроса

   задолженности  кв. 32  — 1719,60 евро

— установка лестничного поручня -1625 евро

— вывоз большого контейнера – 330 евро

— утилизация отходов -424,42 евро

— ремонт и аудит лифта (177,60+156,24) =333.84 евро

— монтаж полотенцесушителя  кв. 34 – 115 евро

— замена радиаторов в спальной комнате кв. 68 – 235,05 евро

— приобретение строительных материалов по счетам для наружных ремонтных

  Работ – 312,16 евро

-Металлические детали (балконы были в прошлом году) балконов фирма «Baltic Steel Center OÜ»  -400,39 евро

— удаление надписей на мусорном домике фирма «Survepesu»  — 324 евро

— расходы ремонту подвального помещения – 138,12 евро

— и другие более мелкие расход

 

3. Расходы на обслуживание (hoolduskulud), такие как:

услуги по техническому обслуживанию здания и прилегающей территории, проведению экспертиз, собраний, услуги связи, канцелярские расходы   а также средства по уборке здания и территории, бензин на покос травы,  и пр.                                                      

составили 3585.41 евро, предусмотрено было по проекту плана на эти цели 4688 евро

 

Наиболее значимые из них:

PLM hooldus – расходы за обслуживание по договору -1760,72евро

Техническое обслуживание лифтов (OÜ Formet-Lifti)  — 920,40

IT teenused, arvuti — 59,00 евро                                                            

расходы на телефон и интернет -200  евро

расходы по обслуживанию фонозамков  -97 евро

охрана парковки – 288 евро

остальные- рабочий инструмент и бытовая химия для дворника,  замена лампочек на лестничных площадках, бензина для покоса травы и др.          

                                   

В 2017 году основное имущество не приобреталось

Затраты на амортизацию ранее приобретенного основного имущества составили 236,83 евро.

 

Остаток денежных средств на расчетном счете на конец года – 53869,53 евро

и наличных – 491,01 что соответствует данным годового бухгалтерского отчета.

 

 

Задолженность членов товарищества по квартирной плате и коммунальным платежам перед товариществом:

 

По состоянию на 31.12.2017 задолженность по квартирной плате и коммунальным платежам составила- 4 049 евро, из них пени- 25,87 евро.

Основные задолженности:

 кв. 7  Maritana Poola  — 237,88

 kv. 9 OÜ Grosvik       — 184,12         

 кв. 32 Lehtpuu/ Näger -1 963,55

 kv. 41 Mihhail Poljak  —  162,78

 kv. 48 Meelis Tarning  — 185,38

 kv. 56 Renata Issajeva – 618,49

 кv.65 Vladimir Pisukov – 162,02

 

 

Заключение.

 

Ревизионная комиссия проверила расходы в отчете, составленном бухгалтером.

Все  расходы документально подтверждены, приложены и проверены                                                      

банковские выписки. Расходные документы (счета, чеки)  завизированы председателем товарищества. Бухгалтерский баланс и приложения составлены достоверно на основании первичных документов, бухгалтерский учет осуществлялся аккуратно.   

                                                        

Ревизионная комиссия не обнаружила существенно необоснованных расходов и сделок,  а также нарушений в финансово-хозяйственной деятельности или устава товарищества. Однако, хотелось отметить, что решение правления  о привлечении юридической помощи по взиманию долга кв. 32 на данный момент существенных результатов не принесло (потрачено средств ремонтного фонда 1719,60ево)

  Протоколы составлены корректно, имело место своевременного  информирования всех членов товарищества о проделанной работе правления.

 

                                                            

Ревизионная комиссия подтверждает, что правление в рассматриваемом периоде  хорошо справилось со своими обязанностями.

 

 

 

 

 

Члены ревизионной комиссии:

 

Антонина Карпенцева

 

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.