Korteriühistu Paldiski mnt 77a 6. märtsi 2013.a korralise üldkoosoleku protokoll

 

Üldkoosolek toimus teise trepikoja keldriruumis 06.03.2013 algusega kell 18.40  Ja lõppes 20.30
Koosolekul viibis 33 korteriomanikku ja 6 volitatud isikut.
Koosolekul viibinute ühehäälsel otsusel juhatas koosolekut Guido Koidik, 60. korteri omanik.
Koosolekul viibinute ühehäälsel otsusel protokollis koosolekut Meelis Lajal  57. korteri omanik.
Koosoleku päevakord:
1.  Revisjonikomisjoni aruanne ja 2012. aasta aastaaruande kinnitamine
      2.  2013.aasta majandustegevuse aastakava kinnitamine
      3.  KÜ kodukorra muutmine. Kes annab loa parkimiseks kes kontrollib?
      4.  KÜ territooriumi heakorraprojekti arutelu. Tulevase jäätmekogumiskoha asukoha kinnitamine
      5.  KÜ 16.05.2012 üldkoosoleku otsuse kinnitamine Korteri nr 32 küsimuses
6.  Jooksvad küsimused
Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.
 M.Teppor tegi ettepaneku: Vahetada koosoleku päevakorrapunktide järjekord, asendada teine päevakorrapunkt viiendaga.
Hääletamine: Kas vahetada koosoleku päevakorrapunktide järjekord?
Poolt :     3
Vastu:     36
Erapooletuid:  0
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Päevakorrapunkte mitte vahetada.
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku: Kinnitada koosoleku päevakord muutmata kujul.
Hääletamine: Kas kinnitada koosoleku päevakord muutmata kujul?
Poolt :    39
Vastu:    0
Erapooletuid:  0
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Kinnitada üldkoosoleku päevakord muutmata kujul.
1.            Revisjonikomisjoni aruanne ja KÜ aastaaruande kinnitamine.
Revisjonikomisjoni esimees M. Poola luges ette revisjonikomisjoni aruande nii eesti kui vene keeles.
Küsimus:  Miks on krt 32 võlg endiselt üleval?
Koosoleku juhataja G.Koidik vastas:  “Krt 32 küsimuse arutelu on eraldi päevakorrapunkt”.
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku anda hinnang juhatuse tööle. Kas juhatuse töö on rahuldav või mitterahuldav?
      Hääletamine:  Kas lugeda juhatuse töö rahuldavaks?
Poolt :    38
Vastu:  0
Erapooletuid: 1
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Anda juhatuse tööle rahuldav hinnang.
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada KÜ 2012 majandusaasta aruanne.
Hääletamine:  Kas kinnitada KÜ 2012 majandusaasta aruanne?
Poolt :    38
Vastu:   0
Erapooletuid:   1
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Kinnitada KÜ 2012.a. majandusaasta aruanne.
2.       Korteriühistu Paldiski mnt 77a 2013.a. majandustegevuse aastakava kinnitamine
Koosoleku juhataja esitas küsimuse:  Kas hääletada majandustegevuse aastakava vastuvõtmise poolt tervikuna või arutada see läbi punktikaupa?
Hääletamine: Kes on selle poolt, et kinnitada korteriühistu majandustegevuse aastakava terviklikult seda punktikaupa läbi arutamata ?
Poolt :   24
Vastu:  4
Erapooletuid: 11
      Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Kinnitada korteriühistu 2013.a. majandustegevuse aastakava tervikuna  seda punktikaupa läbi arutamata.
KÜ juhatus tegi oma koosoleku otsusega ettepaneku vahetada trepikodade aknad ja pesukuivatusruumide uksed.
KÜ juhatuse esimees selgitas, et selline töö on võimalik vaid juhtumil kui jääb üle vahendeid  jäätmemaja rajamisest mis on prioriteetseim ülesanne.
Korteriomanik Maritana Poola esitas vastuväite, et niigi külmade trepikodade akende vahetamine ei anna mingit erilist efekti soojusenergia kokkuhoiu seisukohast.
Hääletamine: Kes on selle poolt, et vahetada võimalusel trepikodades uksed ja aknad?
      Poolt :   poolt 24
Vastu:  4
Erapooletuid: 11
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Teostada võimalusel trepikodades akende ja uste vahetus
3.      KÜ kodukorra muutmine. Kes annab loa parkimiseks kes kontrollib?
      KÜ juhatuse esimees tegi ettepaneku lisada korteriühistu kodukorda punkt järgmise tekstiga:
Ühistu territooriumil on kella 18.00 õhtul kuni 9.00 hommikul parkimise õigus ainult ühistu maja elanikel ja nende külalistel ühistu kirjaliku loaga.
Ühistu maja elanike sõidukite üle peab arvestust ja loa parkimiseks väljastab ühistu juhatus
Korteriomanik hr Ilmar Lehtpuu tegi ettepaneku: Igal ühistu liikmel olgu ühistu territooriumil ühe auto parkimise õigus ja  veel üks luba külalise jaoks.
 Hääletamine:  Kes on selle poolt, et täiendada Korteriühistu Paldiski mnt 77a kodukorda  eeltoodud ettepanekutega?
Poolt :   25
Vastu:  5
Erapooletuid:
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Täiendada KÜ kodukorda järgmisel viisil: Ühistu territooriumil on kella 18.00 õhtul kuni 9.00 hommikul parkimise õigus ainult ühistu maja elanikel ja nende külalistel ühistu kirjaliku loaga.
Ühistu maja elanike sõidukite üle peab arvestust ja loa parkimiseks väljastab ühistu juhatus.
Igal ühistu liikmel on õigus saada luba  ühistu territooriumil ühe auto parkimiseks millele lisandub veel üks luba külalise jaoks.
G. Koidik tegi ettepaneku: Sõlmida uue parkimiskorra täitmise tagamiseks leping Parkimiskontrolli teenust osutava firmaga.
I.Lehtpuu tegi ettepaneku, et valitav firma peab teostama kontrolli kindlasti 24 tundi päevas, sest just öisel ajal on probleem parkimiskohtadega eriti terav.
Hääletamine: Kes on selle poolt, et sõlmida uue parkimiskorra täitmise tagamiseks leping Parkimiskontrolli teenust osutava firmaga?
Poolt :     20
Vastu:     11
Erapooletuid:  8
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Sõlmida uue parkimiskorra täitmise tagamiseks leping Parkimiskontrolli teenust ööpäevaringselt osutava firmaga
      4.  KÜ territooriumi heakorraprojekti arutelu. Tulevase jäätmekogumiskoha asukoha määramine
Koosoleku juhataja  tutvustas kohalviibijaid ühistu krundi skeemiga millele olid märgitud positsioonidena 1; 2; 3 võimalikud uue jäätmemaja asukohad
Hääletamine:  Kes on selle poolt, et ehitada uus jäätmemaja kohale mis skeemil on tähistatud numbriga 1?
      Poolt :     15
Hääletamine:  Kes on selle poolt, et ehitada uus jäätmemaja kohale mis skeemil on tähistatud numbriga 2?
Poolt :     0
Hääletamine:  Kes on selle poolt, et ehitada uus jäätmemaja kohale mis skeemil on tähistatud numbriga 3?
Poolt :     12
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Püstitada uus jäätmemaja kohale nr 1
Skeem on lisatud koosoleku protokollile.
KÜ juhatuse esimees tutvustas kohalviibijaid “OÜ Aarius Projekt” koostatud heakorraprojekti joonisega. Projekt hõlmab liikluskorraldust ühistu territooriumil, ja ettepanekut täiendavate parkimiskohtade rajamiseks.
Ettepanek: Tellime ja kooskõlastame Aarius Projekt OÜ Paldiski mnt 77A, Tallinna linn, Harju maakond 10617 heakorraprojekti ja volitame ehitusluba taotlema projekteerija Pärt Põltsam`i
      Hääletamine: Kes on selle poolt, et tellime ja kooskõlastame Aarius Projekt OÜ Paldiski mnt 77A, Tallinna linn, Harju maakond 10617 heakorraprojekti ja volitame ehitusluba taotlema projekteerija Pärt Põltsam`i ?
      Poolt :     24
Vastu:  0
Erapooletuid: 15
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Tellida ja kooskõlastada Aarius Projekt OÜ-lt Paldiski mnt 77A, Tallinna linn, Harju maakond 10617 heakorraprojekti ja volitame ehitusluba taotlema projekteerija Pärt Põltsam`i
      5. KÜ 16.05.2012 üldkoosoleku otsuse kinnitamine Korteri nr 32 küsimuses
Kas jätta jõusse KÜ erakorralise üldkoosoleku otsus 16.05.2012 ja kohustada KÜ juhatust
pöörduma hagiavaldusega kohtusse, korteri nr 32 omanike vastu, võlgnevuse tuvastamiseks ja väljanõudmiseks ?
KÜ juhatuse esimees tutvustas kohalviibijaid lühidalt sellel teemal koostatud õiguslike arvamustega.  Korteri ostnu vastutab vana omaniku võlgade eest vaid kolme aasta piires.
Maritana Poola: “Kolme aasta jooksul arvestades arve esitamise kuupäevast.”
KÜ juhatuse esimees: Kogu selle aja oli korter pankrotihalduri valduses.
Millised on ette panekud?
Maritana Poola: On arusaamatu miks korteri müügi käigus ei fikseeritud võla tasumise kohustust kirjalikult?
Ettepanek: J.Leonov: “ Loobume kohtusse pöördumisest kuid ei tühista võlgnevuse tasumise nõuet.”
Hääletamine:  Kes on selle poolt, et loobume kohtusse pöördumisest kuid ei tühista korteri nr 32 võlgnevust?
Poolt :     24
Vastu:  3
Erapooletuid: 12
Korteriühistu  Paldiski mnt 77a üldkoosolek otsustas:   Loobuda kohtusse pöördumisest kuid mitte tühistada korteri nr 32 võlgnevust.
6. Jooksvad küsimused
KÜ juhatuse esimeest tutvustas kohalviibijaid PLM Hoolduse OÜ pakkumisega veemõõtjate vahetamiseks.
Korteriomanike märkused ja ülesanded juhatusele:
1. Ülemiste korruste veesurve kõigub. Korterid 29 ja 68
2. Fonolukk ei tööta. Korterid 13; 68; 69
3. Juhatus peab tegema selgitustööd maja otsaseinte soojustamiseks.  korter 13.
4. Makseid remondifondi tuleks vähendada. Korter 54
5. Katus tilgub läbi. Korter 69
Koosolek lõppes kell 20.30
Koosoleku protokollis:                                                                          Meelis Lajal
Koosolekut juhatas :                                                                              Guido Koidik
Tallinnas 06.03.2013
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.