Juhatuse koosoleku protokoll

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 13.05.2019 toimunud koosoleku protokoll.

Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis, elamu trepikodades ja kinnistu territooriumil.
Toimumise aeg: 19.20– 19.45
Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, ja Guido Koidik, Vassili Lukjanov
Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.

PÄEVAKORD:

1. Korralise üldkoosoleku otsuste täitmine. Juhatuse tasustamise küsimus

KUULATI: Juhatuse liikme A.Naljotovi seisukohta juhatuse tasustamise küsimuses.

a. Üldkoosoleku otsusest ei lähtu, et peaksime loobuma igakuise töötasu maksmisest juhatuse liikmele.
b. Üldkoosoleku otsus ei määra millist tasu peavad juhatuse liikmed kord aastas saama.
c. Juhatuse liige A. Naljotov ei soovi jääda KÜ juhatusesse tasu saamata.
KUULATI: Juhatuse liige Vassili Lukjanov loobub vabatahtlikult juhatuse liikme tasust.
KUULATI: Guido Koidik: Juhatus ei saa põhikirja järgi jätkata kaheliikmelisena ega ka oma töötasu küsimust otsustada.
ETTEPANEK: Kutsuda 29.05 kell 18.30 kokku KÜ Paldiki mnt 77a Erakorraline üldkoosolek.

OTSUSTATI:
Kutsuda 29.05 kell 18.30 kokku KÜ Paldiki mnt 77a Erakorraline üldkoosolek.

Koosoleku Päevakord:

1. Juhatuse töö tasustamise küsimus.
2. Juhatuse asendusliikmete valimine

Poolt: Kõik kolm juhatuse liiget

Allkirjad:

Artjom Naljotov:

Vassili Lukjanov

Guido Koidik: Protokollis: Guido Koidik

Протокол собрания правления

Протокол собрания правления квартирного товарищества Paldiski mnt 77a от 13.05.2019.

Собрание состоялось на Paldiski mnt 77a, во втором подъезде, в помещении для собраний.

Время проведения: 19.20– 19.45

На месте присутствовали члены правления: Artjom Naljotov, Guido Koidik и Vassili Lukjanov

Вёл собрание и протоколировал Guido Koidik.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Вопрос о выполнении решения общего собрания. Вопрос оплаты членам правления.

 

 

ЗАСЛУШАЛИ:  Точку зрения члена правления А. Налётова, насчет оплаты правлению.

  1. Из решения общего собрания не следует, что мы должны отказаться от уплаты ежемесячной зарплаты члену правления.
  2. Решение общего собрания не определило сумму вознаграждения, которая будет выплачиваться один раз в год.
  3. Член правления А. Налётов не желает оставаться в правлении КТ, без вознаграждения.

ЗАСЛУШАЛИ:  Член правления Василий Лукьянов добровольно отказывается от вознаграждения.

ЗАСЛУШАЛИ:  Гуйдо Койдик: Согласно уставу, правление не может продолжить работу в составе двух человек, а также принимать решение о своём собственном вознаграждении.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Созвать 29.05 в 18.30 внеочередное общее собрание товарищества Paldiski mnt 77a.

РЕШИЛИ: 

Созвать 29.05 в 18.30 внеочередное общее собрание товарищества Paldiski mnt 77a.

 

 

Повестка дня собрания

 

  1. Вопрос оплаты работы правления.
  2. Выборы нового члена правления.

 

 

За: Все три члена правления

Подписи:

Artjom Naljotov:

Vassili Lukjanov:

Guido Koidik:                                                      Протоколировал: Guido Koidik