Juhatuse koosoleku protokoll

 Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 08.05.2018 toimunud koosoleku protokoll.

Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis, elamu trepikodades ja kinnistu territooriumil.

Toimumise aeg: 19.00 – 20.00

Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, ja Guido Koidik, Vassili Lukjanov

Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.

PÄEVAKORD:

 

 1. Majahoidja töökoha ümberkorraldamine
 2. Veemõõtjate vahetus.
 3. Teede remont.
 4. II trepikoja 1 korruse liftiukse liistude parandaminine. Liftis asuva infostendi edasine saatus.
 5. Nullkorruse valgustuse ümberehitamine. 
 6. Jätkuvad probleemid ühiskasutatavate ruumide kasutuskorraga
 1. Majahoidja töökoha ümberkorraldamine.

 

KUULATI : KÜ juhatuse esimehe G.Koidiku aruannet kogutud hinnapakkumiste ja labiviidud küsitluse kohta. Nagu te juba teate on keskmine hinnapakkumine meie kinnistu ja elamu ühiskasutatavate ruumide korrashoiuks sisseostetava teenusena 800 Eurot kuus. Kusjuures see summa ei kata tasu akende pesu ja muru niitmise eest. Majahoidja palgafondist saaksime 450 Eurot Et nimetatud teenust sisse osta on vaja lisaraha 350 Eurot kuus pluss raha majahoidjale koondamistasu maksmiseks. Keskmiselt 7 eurot korteri kohta kuus. Viisime läbi küsitluse saamaks teada majaelanike rahulolu senise koristusteenusega ja prognoosida ühistu liikmete suhtumist lisakulutusesse.

Oleks olnud naiivne arvata, et majaelanikud on kergesti nõus maksma rohkem raha kuid sellegi poolest on küsimuse tulemus mõnevõrra üllatav. Nimelt oli 28 vastanust 24 rahul praeguse majahoidja tööga. Neli vastanut ei olnud rahul majahoidja tööga. 25 vastanut ei soovinud teha lisakulutusi majahoidja teenuse kvaliteedi parandamise nimel.  Ja ainult kolm vastanut olid nõus rohkem kulutama.

Arvestades majaelanike arvamust pole meil ilmselt otstarbekas küsimust erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisega lahendada. Faktiline asjade seis on selline, et lisaraha meil majahoidja teenusele kulutada ei ole. Koondada praegust majahoidjat ja loota sama tasu eest pagata inimest kes teeks tööd paremini on üsna mõtetu. Pigem saame olukorra kus meil tuleb probleeme uue töötaja töödistsipliini ja ühistu omandi ning materjalide säilimisega.

KÜSIMUS; Juhatuse liige A. Naljotov: ”Kas meie majahoidjal on ametijuhend ja üldse kes nimelt on meie majahoidjana ametlikult tööle vormistatud?”.

TUTVUTI G.Koidik: Jah ametijuhend on. Väga napisõnaline aga on. Töölepinguga on tööle vormistatud Vladimir Timofeejevski.

TUTVUTI  olukorraga kinnistul ja käidi läbi mõlemad trepikojad üheksandast esimese korruseni. Trepikodades 9-1 korrused, ei leidnud juhatuse liikmed midagi mida majahoidjale ette heita. 1-0 korruse vahelise trepiga külgnev sein on määrdunud. Samuti on kõnni ja sõiduteedel, eriti äärekivide ääres lahtist liiva ja prahti.

OTSUSTATI: 

Loobuda majahoidja asendamisest teise töötaja või sisse ostetava majahoidja teenuse vastu.

Selgitada välja kas ühistu tööandjana on täitnud kõiki pidevalt muutuva seadusandluse seatud kohustusi. Vajadusel osta konsultatsiooni teenust juristilt.

Juhatus kontrollib edaspidi erilise tähelepanuga majahoidja ametijuhendi täitmist.

Järgmisel juhatuse koosolekul arutame uuesti asjade hetkeseisu.

 Poolt: Kõik kolm juhatuse liiget

 

 1. Veemõõtjate vahetus.

Ühistu üldkoosolekul otsustasime, veemõõtjate taatlemise või vahetamise ja et teeme selle töö remondifondi kulul. Eelmisest veemõõtjate kontrollist on möödas 5 aastat mis nõuab veemõõtjate taatlemist kui nendega mõõdetakse teenuse pakkuja poolt kliendile osutatavat teenust ehk siis vee hulka. Kuid ühistu pole veevarustuse teenuse osutaja. Seepärast on Majandusministeeriumi määruse järgi korteri veearvestite taatlemise korda lihtsustatud ning korteriühistul on endal õigus otsustada korteri veemõõtjate taatlemise vajadust ja sagedust. Töö läheks maksma umbes 7000 Eurot.

 OTSUSTATI: 

Mitte taadelda veemõõtjaid käesoleval aastal ning säästa see raha küttesüsteemi vahetamiseks.

Poolt: Kõik kolm juhatuse liiget

 

 1. Teede remont.

Kinnistu omanikena on meil kohustus tagada teede korrashoid. Üldkoosolek andis loa remonditööde tegemiseks. Vajalik kulutus võib olla kuni 20 000 Eurot mis ületab juhatuse otsustuspädevuse.

OTSUSTATI: 

Võtta hinnapakkumised tööde tegemiseks ja otsustada seejärel üldkoosoleku kokkukutsumine.

Poolt: Kõik kolm juhatuse liiget

  

 1. II trepikoja 1 korruse liftiukse liistude parandaminine. Liftis asuva infostendi edasine saatus.

 

OTSUSTATI: 

Täpsustada tööde maksumus. Juhatuse esimees vahetab infostendil plakateid omal äranägemisel.

Poolt: Kõik kolm juhatuse liiget

  

 1. Nullkorruse valgustuse ümberehitamine.

Postkastide ja infostendi ees on liiga pime.

ETTEPANEK: Asendada 0 korruse valgustus heledama, liikumisanduriga süsteemi vastu.

OTSUSTATI: 

Tellida valgustite vahetamine.

Poolt: Kõik kolm juhatuse liiget

 

 1. Jätkuvad probleemid ühiskasutatavate ruumide kasutuskorraga

KÜ juhatus tuletab ühistu liikmetele meelde:  Ühiskasutatavad ruumid on ÜHISEKS kasutamiseks ja ühelgi korteriomanikul ei ole õigust teha teistele omanikele piiranguid nende ruumide kasutamisel. Korteriühistul pole pädevust lahendada omandi kasutuskorraga seotud küsimusi. Kui korteriomanikud ei suuda ise kokku leppida siis peame pöörduma kohtu poole kasutuskorra kehtestamiseks. Ja siis tuleb seda täita ( ruumid isiklikust kraamist vabastada ) meeldib see siis kõigile või mitte.

Allkirjad:

Artjom Naljotov:

Vassili Lukjanov

Guido Koidik:                                                      Protokollis: Guido Koidik

Протокол собрания правления

Протокол собрания правления Квартирного товарищества Палдиски мнт.77 а, состоявшегося 08.05.2018.

Собрание состоялось на Палдиски мнт. 77 а во втором подъезде, в помещении для собраний, а также в подъездах дома и на уличной территории.

Время проведения: 19.00 – 20.00

На месте присутствовали члены правления: Артем Налетов, Гуйдо Койдик  и Василий Лукьянов.

Вёл и протоколировал собрание Гуйдо Койдик.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 1. Реорганизация работы дворника.
 2. Замена водомеров.
 3. Ремонт дорог.
 4. Мелкий ремонт. Ремонт откосов вокруг дверей лифта во втором подъезде. Дальнейшая судьба инфо-стендов, висящих в лифтах.
 5. Переоснащение системы освещения на нулевом этаже.
 6. Продолжающиеся проблемы с использованием общественных помещений.
 1. Реорганизация работы дворника.

 

ЗАСЛУШАЛИ :

Отчет от председателя правления КТ Г.Койдика о собранных ценовых предложениях и проведённого опроса. Как вы уже знаете, среднее ценовое предложение на содержание в порядке нашей территории и помещений общественного пользования составляет 800 евро в месяц. Однако в эту сумму не входят расходы на мойку окон и стрижку газонов. Из фонда зарплаты дворника мы могли бы заплатить только 450 евро, поэтому для покупки названной услуги, нам пришлось бы изыскать ещё 350 евро в месяц плюс выплаты дворнику за сокращение. В среднем по 7 евро с квартиры в месяц. Мы провели опрос, чтобы узнать удовлетворенность жителей дома качеством существующей уборки и выяснить отношение жителей дома  к дополнительным расходам.

Было бы наивно думать, что жители дома с легкостью согласились бы платить больше денег, однако результаты  этого опроса несколько удивили. Из 28 ответивших,  24 были удовлетворены текущей работой дворника. Только четверо ответивших не были удовлетворены работой дворника. 25 ответивших не хотели делать дополнительные расходы, чтобы улучшить качество уборки дворника. И только трое ответивших, были согласны платить больше.

Учитывая мнение жителей дома по вопросу уборки, у нас нет причин созывать внеочередное общее собрание  и что-либо менять. Фактически состояние дел такое (судя по опросу), что нам не надо тратить дополнительные деньги на услугу дворника. Сокращать существующего дворника и надеяться, что за такую же зарплату придёт новый работник и станет лучше делать эту работу, достаточно бессмысленно. Так не бывает. Скорее, мы получим ситуацию, когда с приходом нового работника, у нас могут возникнуть проблемы с сохранением имущества и уборочных материалов.

ВОПРОС: Член правления A. Налётов: ” У нашего дворника есть должностная инструкция и вообще, кто официально оформлен на работу дворником?”.

ОТВЕТ: Г.Койдик: Да, должностная инструкция есть, правда очень короткая. По договору на работу оформлен Владимир Тимофеевский.

ОЗНАКОМИЛИСЬ  с ситуацией на территории недвижимости и прошли оба подъезда от девятого до первого этажа. На лестничных площадках с 9-го до 1-го этажей, члены правления не нашли, в чём можно было бы обвинить дворника. С 1-го до 0-го этажа стена, прилегающая к лестнице, была грязная. Также грязь и песок, были обнаружены на пешеходных тротуарах и проезжей части дороги, особенно возле бордюров.

РЕШИЛИ: 

Отказаться от замещения дворника другим работником или закупаемой услуги дворника.

Выяснить, выполняет ли товарищество, как работодатель все обязательства, налагаемые постоянно меняющимся законодательством. По необходимости купить консультацию у юриста. Правление и в дальнейшем будет контролировать с особым вниманием выполнение должностной инструкции дворником. На следующем собрании правления, снова обсудим текущее положение дел.

 

За: Все три члена правления.

  

 1. Замена водомеров.

На последнем общем собрании товарищества мы решили о проверке или замене водомеров и что будем оплачивать эти работы из средств ремонтного фонда. С последнего контроля водомеров прошло 5 лет, что требовало бы проверки водомеров или их замены для поставщика услуг, продаваемой услуги клиентам, то есть воды. Однако товарищество, не является поставщиком услуг по поставке воды. Поэтому, согласно постановлению Министерства экономики, процедура проверки счетчиков воды в квартирах была упрощена, и квартирное товарищество вправе само решать о необходимости и частоте проверки водомеров в квартирах. За работу пришлось бы заплатить около 7000 евро.

РЕШИЛИ: 

Не проверять водомеры в этом году, лучше сэкономить эти деньги на замену системы отопления.

 

За: Все три члена правления.

 

 1. Ремонт дорог.

Как у собственника недвижимость, у нас есть обязательство, держать дороги в порядке. Общее собрание дало право на выполнение ремонта дорог. Необходимые расходы могут быть до 20 000 евро, что превышает полномочия принятия решений у правления.

РЕШИЛИ: 

Взять ценовые предложения для выполнения работ и затем решить о созыве общего собрания.

 

За: Все три члена правления.

 

 1. Мелкий ремонт. Ремонт откосов вокруг дверей лифта во втором подъезде. Дальнейшая судьба инфо-стендов, висящих в лифте.

 

РЕШИЛИ: 

Уточнить стоимость работ. Председатель правления может менять плакаты на инфо-стенде по своему усмотрению.

За: Все три члена правления.

 

 1. Переоснащение системы освещения на нулевом этаже.

Перед почтовыми ящиками и инфо-стендом слишком темно.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Замените 0-этажное освещение на более светлую, чувствительную к движению систему.

РЕШИЛИ: 

Заказать замену освещения.

За: Все три члена правления.

 

 1. Продолжающиеся проблемы с использованием общественных помещений

Правление КТ напоминает членам товарищества. Помещения общего использования находятся в ОБЩЕМ использовании и ни у одного квартирного собственника, нет права ограничивать других собственников в использовании этих помещений. У квартирного товарищества нет полномочий, решать вопросы, связанные с порядком использования собственности. Если собственники квартир не могут сами договориться, тогда мы вынуждены обратиться в суд для принудительного выполнения порядка использования. И тогда придется это выполнять (освободить помещения от личных вещей), нравится это кому-нибудь или нет. 

Подписи:

Артем Налетов:

Василий Лукьянов

Гуйдо Койдик:                                                      Протоколировал: Гуйдо Койдик