Kokkuvõte 2018

Möödunud aastal jätkasime raha kogumist küttesüsteemi renoveerimiseks. Aasta lõpuks oli korteriühistu remondifondi arvel 61 015 Eurot milledest umbes 40 000 me võiksime edaspidi kasutada mõne suurema remonditöö tegemiseks ja 20 000 peaks jääma reservi. Nii, et rahakoti paksuse kasv on päris aeglane.

Ja paraku pidime ka remondifondist kulutama 18 680 Eurot, milledest suurima kulu moodustas 11 125 eurot teeremondile.

Suurima plaanivälise kulu tõi katuse katete ja plekkide remont kus mitmel korral tuli uuesti kinnitada lahti tulnud kattematerjale.

Lisaks ostsime majahoidjale oksa ja hekilõikuri puude ja põõsaste piiramiseks. Üritasime seda tööd teha kääridega kuid mitte väga edukalt. Markeeritud sai osa parklast,  kevadel jätkame selle tööga.

Raamatupidajale ostsime aastase raamatupidamisprogrammi „Merit“ litsentsi kuna ta kasutab seda nüüd ainult meie teenindamiseks.

Ülejäänud kulutused olid plaanilised vastavalt kinnitatud kavale. Täpsemad arvud ja kulutused leiate revidendi aktist. Toimus kolm juhatuse koosolekut.

Küttesüsteemi renoveerimiseks laenu taotlemine.

Ka sellel talvel on juhatus saanud toasooja pärast majaelanike pahameele osaliseks.  Korteris on liiga palav või vastupidi liiga külm.  Meie maja küttepüstikute sooja ei saa eraldi reguleerida, saab ainult tõsta või langetada kogu maja kütmise temperatuuri. Me ei tohi kedagi külma kätte jätta ning peame sellepärast tõstma üldist temperatuuri nii, et kõigil oleks toas soe. Maja keskel asuvad korterid saavad üle köetud ja nende omanikud peavad maksma liigse soojuse eest.

Ainus võimalus selline olukord lõpetada on kaasajastada maja küttesüsteem nii, et iga korteriomanik saaks ise toa soojust reguleerida.

Oleme saanud hinnangulise pakkumise 113 477 Eurot selle töö tegemiseks. Hinnanguline tähendab seda, et summa ei ole lõplik.  Pakkumise lisan manusena sellele kirjale.

Samuti saime laenupakkumise Swedbankilt.  See ei tähenda muidugi, et peaksime just sealt pangast laenu taotlema. Küll aga on pakkumine orjentiiriks otsustamisel. Ka selle pakkumise lisan postitusele.

Nüüd on meie valida:

 • Kas jätkame raha kogumist ja ootame selle tööga veel umbes 4 – 5 aastat
 • Võtame puudujääva summa katteks laenu. Vaja on umbes 74 000 Eurot (korterist 8,56 eurot kuus).

2019 Aasta remonditööde kava kinnitamine.

Juhatus teeb üldkoosekule remonditööde tellimiseks kaks ettepanekut.

 1. Katusekatte remont. Viimasel ajal on katus vajanud mitmel korral avariiremonti. Ühel juhtumil pääses lumesulavesi ka kortereid kahjustama.

Vajalik on üle vaadata kogu katusekatte seisukord ja teha vajalikud remonditööd.  Valikut siin tegelikult ei ole – see töö tuleb ära teha.

Töö hinnanguline maksumus on  1500 EUR.

 1. Maja lääneküljel asuva asfalttee remont. Teekate on täiesti lagunenud ja vajab asendamist. Me võime seda tööd edasi lükata kuid ära peame tegema ikka.

Töö hinnanguline maksumus on 10 000 EUR.

2019 aasta majanduskava kinnitamine

Käesoleva aasta halduskulude osas teeb juhatus üldkoosolekule kaks ettepanekut:

 1. Majahoidja töötasu vastavusse viimine kehtestatud miinimumiga.

Riigi poolt on kehtestatud sotsiaalmaksu miinimum millest vähem tööandja oma töötaja eest maksta ei saa.  Tegelikult kulutame me juba praegu setõttu majahoidja töötasule suurema summa kui majanduskavas ette nähtud. Oleks õige reaalsed kulud plaaniga  kooskõlla viia.

 1. Lepingu sõlmimine fonolukke teenindava firmaga.

Probleemid ustega, sissepääsusüsteemi ja sidevahenditega on kõige sagedasem jututeema elamu hooldamisel.  Praegu on nii, et fonosüsteemi ja ukse sulgemise mehhanismi toimimise eest ei hoolitse otseselt keegi.  Nähtavaid ja käegakatsutavaid probleeme lahendab omaalgatuslikult esimees aga sidekommutaatoriga toimuvast ei tea keegi midagi enne kui süsteem tummaks jääb. Juhatus teeb ettepaneku delegeerida kõik need ülesanded selle tööga profesionaalselt tegeleva firma ülesandeks.  Maksab see teenus 1.90 EUR kuus korteri kohta. Pakkumise lisame manusena sellele kirjale.

Majanduskava kinnitamine on üldkoosoleku päevakorra eelviimane punkt, et olla kooskõlas remondiplaani ja võimaliku laenuotsusega.

KÜ  Juhatus

Протокол собрания правления

Итоги 2018 года

В прошлом году мы продолжали собирать деньги на обновление системы отопления. К концу года на счету товарищества было 61 015 евро, из которых около 40 000 мы могли бы использовать на ремонтные работы, а 20 000 должны остаться в резерве. Так что, пополнение кошелька происходит довольно медленно.

И, к сожалению, нам пришлось потратить 18 680 евро из ремонтного фонда, из которого самая большая сумма 11 125 евро ушла на ремонт дороги.

Самыми большими незапланированными расходами, это был ремонт крыши, когда несколько раз приходилось повторно прикреплять материалы для покрытия.

Кроме того, мы купили инструмент для обрезания кустарников и веток деревьев, поскольку ножницами сделать эту работу не удалось. Мы пытались сделать эту работу ножницами, но не очень успешно. Промаркирована часть парковки, весной мы продолжим работу.

Была куплена годовая лицензия на бухгалтерскую программу “Merit”, так как бухгалтер использует эту программу только для нашего обслуживания.

Остальные расходы были плановыми, в соответствии с утвержденным планом. Точные данные и расходы можно найти в аудиторском акте. Было проведено три собрания правления.

Ходатайство о кредите на реновацию системы отопления.

Этой зимой правление товарищества получало от жителей много жалоб из-за температуры в квартирах. В квартирах было слишком жарко или наоборот слишком холодно. Отопление в нашем доме нельзя регулировать отдельно, можно только повысить или понизить температуру сразу во всем доме. Мы не хотим никого держать в холоде, и поэтому вынуждены поднимать общую температуру так, чтобы у всех в комнатах было тепло. В квартирах в середине дома становится жарковато, а их владельцы вынуждены переплачивать за избыток тепла.

Единственный способ положить конец этой ситуации — это модернизировать систему отопления дома так, чтобы каждый владелец квартиры мог регулировать тепло в помещении.

Мы получили оценочное предложение на 113 477 евро на выполнение этой работы.  Оценочное – это значит, что сумма не является окончательной. Я добавлю его как дополнение к этому сообщению.

Также мы получили предложение на кредит от Swedbank. Это не означает, что мы обязательно должны брать кредит именно в этом банке. Однако это предложение, служит ориентиром для принятия решения. Я также добавлю его к этому сообщению.

Теперь нам надо выбрать:

 • Продолжаем копить деньги примерно ещё 4-5 года на эту работу.
 • Берем недостающую сумму в кредит. Необходимо взять примерно 74 000 евро (8.56 евро в месяц с квартиры).

Утверждение ремонтного плана на 2019 год.

Правление делает два предложения общему собранию по ремонтным работам.

 1. Ремонт крыши. В последнее время крыша несколько раз нуждалась в аварийном ремонте. В одном случае, потекла талая вода через крышу и повредила несколько квартир. Необходимо произвести осмотр общего состояния покрытия крыши и выполнить необходимые ремонтные работы. Выбора здесь на самом деле нет – эту работу делать все равно придется. Оценочная стоимость работ составит 1500 евро.
 1. Ремонт дороги с западной стороны дома. Дорожное покрытие полностью разрушено и нуждается в замене. Мы можем эту работу ненадолго отложить, но делать то все равно придется. Оценочная стоимость работ 10 000 евро.

Утверждение хозяйственного плана на 2019 год.

По поводу административных расходов в этом году, правление делает два предложения общему собранию:

 1. Довести зарплату дворника до действующего законного минимума.

Государство установило минимальный социальный налог, меньше которого работодатели не могут платить за своих работников. Фактически, мы уже тратим на зарплату дворника большую сумму, чем предусмотрено планом. Было бы правильно сравнять реальные затраты на зарплату с записанным в плане (в плане сумма меньше, чем реальная зарплата).

 1. Заключение договора с фирмой обслуживающей домофон.

Проблемы с дверями, системами доступа и коммуникационными устройствами — самая актуальная тема в обслуживании дома. В настоящее время никто не заботится о механизмах и функциональности входных дверей и домофонов. Председатель решает уже возникшие проблемы с дверьми по собственной инициативе, но обслуживанием домофонов вообще никто не занимается, пока система не сломается. Правление предлагает делегировать все эти задачи профессиональной фирме. Эта услуга стоит 1,90 евро в месяц с квартиры. Мы добавим предложение в качестве приложения к этому сообщению.

Утверждение хозяйственного плана является последним пунктом в повестке дня общего собрания, чтобы соответствовать плану ремонта и возможному решению по кредиту.