Kordusüldkoosoleku protokoll

TALLINN, HAABERSTI LINNAOSA, PALDISKI MNT 77A KORTERIÜHISTU 25. aprilli 2019.a, üldkoosoleku korduse protokoll.

Koosolek toimus kordusena, kuna 10.aprilliks 2019 välja kuulutatud koosolekut ei toimunud, hääletuseks vajalik kvoorum ei olnud koos.

Üldkoosoleku korduse päevakord oli sama, mis 10.aprillil 2019 toimuma pidanud üldkoosolekul.

Koosoleku algus: 18:30

Lõppes: 20:00

Toimumiskoht: teise trepikoja keldris.

Kohal viibis 28 isikut 72-st korteriomanikust ja volitatud isikust. Sellega seoses oli kordusüldkoosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku päevakord:

 1. Revisjoniakti tutvustamine ja 2018. majandusaasta aruande kinnitamine.
 2. Laenu taotlemine küttesüsteemi vahetamiseks.
 3. 2019. aasta remonditööde plaani kinnitamine.
 4. Aasta majanduskava kinnitamine.
 5. Jooksvad küsimused.

 

 1. KÜ esimees teeb ettepaneku koosoleku juhataja valimiseks.

Tehti ettepanek valida koosoleku juhatajaks Guido Koidik, korter 60. Rohkem ettepanekuid ei olnud..

Hääletamine– ühehäälselt, 28 inimest.

 1. Koosoleku juhtaja teeb ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Valentina Kiseljova, korter 45. Rohkem ettepanekuid ei olnud.

Hääletamine – ühehäälselt, 28 inimest.

 

 

Koosolekut juhatas: G. Koidik                                                        Protokollis: V. Kiseljova

 

 1. Koosoleku juhataja Guido Koidik tutvustas päevakorda.
  1. Revisjonikomisjoni esimees Antonina Karpentseva kontrollis raamatupidaja poolt koostatud aruandes väljatoodud kulutusi. Revisjonikomisjon ei tuvastanud põhjendamatuid kulutusi ja tehinguid ega ühistu põhikirja rikkumist, samuti ei täheldatud rikkumisi finants- ja majandustegevuses. Revisjonikomisjoni esimees kinnitab, et vaatlusalusel perioodil on juhtimine olnud majanduslikult otstarbekas.

Revisjonikomisjoni esimees tegi ettepaneku vähendada kulutusi kontoritarvetele.

Revisjonikomisjoni esimees tegi ettepaneku maksta üks kord aastas tasu kahele juhatuse liikmele – Vassili Lukjanovile ja Artjom Naljotovile.

Juhatuse esimees tegi ettepaneku panna üks kord aastas kahele juhatuse liikmele – Vassili Lukjanovile ja Artjom Naljotovile – tasu maksmine hääletusele.

Hääletamine – Vassili Lukjanovile ja Artjom Naljotovile üks kord aastas tasu maksmine.

25 inimestpoolt

1 inimenevastu

2– erapooletu

 

Otsustati: maksta Vassili Lukjanovile ja Artjom Naljotovile tasu üks kord aastas.

 

            Koosoleku juhataja: hääletame 2018. majandusaasta aruande kinnitamiseks ja juhatuse tööle           hinnangu andmiseks.

 

Hääletas 26 inimest

 

Poolt – 26 inimest

Vastu – 0 inimene

2 – erapooletu

 

Otsustati – kinnitada aruanne ja lugeda juhatuse töö rahuldavaks.

 

 1. Küttesüsteemi vahetamiseks laenu võtmine. Oli palju ettepanekuid. Ettepanekud olid umbkaudsed. Ettepaneku küttesüsteemi vahetamiseks tegi juhatuse esimees Guido Koidik.

 

 1. Torude vahetamine, radiaatorite vahetamine, arvestid, pangateenuse eest tasumine.
 2. Laenu me praegu võtta ei saa, kuna koosolekul olid kohal ainult 28 korteri omanikud. Guido Koidiklaenu me praegu võtta ei saa. Kutsume kokku erakorralise koosoleku, kuna praegu ei ole projekti ning me ei tea, kui palju raha vaja läheb.

 

 1. Juhatuse esimees – kes on selle poolt, et panna remondifondi 16 eurosenti korteri iga ruutmeetri kohta.

 

Hääletamine – 28 inimest oli selle poolt, et remondifondi pannakse juurde 16 eurosenti korteri iga ruutmeetri kohta tulevase laenumakse katmiseks.

 

0 – vastu

5 – erapooletu

 

Otsustati – panna remondifondi juurde 16 eurosenti korteri iga ruutmeetri kohta. (kokku 0.75 EUR ruutmeetri kohta)

 

 

 1. Remonditööde plaani kinnitamine. Oli suur arutelu.

 

 

 

 

Koosolekut juhatas: G. Koidik                                                        Protokollis: V. Kiseljova

 

 

 

 1. Katuse remont

Hääletas 28 inimest ja kõik olid katuse remondi poolt.

0 – erapooletuid

0 – vastu

 

Otsustati — katus 2019. aastal parandada.

 

 1. Juhatuse esimees tegi ettepaneku parandada tee maja nurga juurest.

 

Hääletas 28 inimest. Kõik olid tee parandamise vastu.

 

Otsustati: praegusel momendil teed ei parandata. Raha on vaja muuks otstarbeks.

 

 1. 2019 a. Majandustegevuse aastakava kinnitamine.

 

 1. Majahoidja töö eest maksmine – jätta muudatusteta.

 

Hääletamine – 28 inimest oli poolt.

 

0 – vastu

0 – erapooletuid

 

Otsustati jätta majahoidja palk muutmata.

 

 1. Täiendav lumekoristus ja muru niitmine.

 

Hääletamine – 28 inimest oli poolt.

 

vastu ei olnud keegi

erapooletuid ei olnud

 

Otsustati: jätta palk täiendava lumekoristuse ja muru niitmise eest muutmata.

 

 1. Juhatuse esimees: kinnitame majanduskava esitatud loeteluna.

 

Hääletati ülejäänud kulude majanduskavas esitatud loeteluna kinnitamise poolt.

 

Kõik 28 inimest olid majanduskava kinnitamise poolt.

 

0 – erapooletuid

0 – vastu

 

Otsustati kinnitada 2019. aasta majanduskava, ühe loeteluna.

 

 1. Jooksvad küsimused

 

Väga palju kulub üldvett – 60 kuupmeetrit. Tuleb arvesteid kontrollida. Kas sel aastal vahetatakse veearvestid välja ja siis on näha.

 

 

Koosolekut juhatas: G. Koidik                                                        Protokollis: V. Kiseljova

Протокол общего собрания

TALLINN, HAABERSTI LINNAOSA, PALDISKI MNT 77A KORTERIÜHISTU  25. апреля 2019 г. протокол повторного общего собрания.

Собрание состоялось как повторное, поскольку объявленное 10.04.2019 общее собрание не состоялось, не было кворума для голосования.

Повторное общее собрание произошло с той же повесткой дня, как и общее собрание от 10.04.2019

Начало собрания: 18:30

Закончилось : 20:00

Место проведения : Подвал второго подъезда.

На месте присутствовало 28 собственников квартиры и доверенных лиц из 72-ух. В связи с чем, общее собрание было правомочно.

Повестка дня собрания:

 1. Ознакомление с ревизионным актом и утверждение годового отчета за 2018 год.
 1. Ходатайство о кредите для замены системы отопления.
 1. Утверждение плана на ремонтные работы в 2019 году.
 1. Утверждение плана по хозяйственной деятельности в 2019 году.
 2. Текущие вопросы.

 

 1. Председатель KÜ делает предложение избрать председателя собрания.

Сделали предложение избрать председателем собрания Guido Koidik, кв. 60. Больше предложений не было.

Проголосовали – единогласно 28 человек

 1. Председатель собрания делает предложение избрать секретарём собрания Валентину Киселёву, кв.45. Больше предложений не было.

Проголосовали – единогласно 28 человек

 1. Председатель собрания Guido Koidik ознакомил с повесткой дня.
  1. Председатель ревизионной комиссии, Антонина Карпенцева, проверила расходы в отчёте, составленным бухгалтером. Ревизионная комиссия не обнаружила необоснованных расходов и сделок, а также нарушений в финансово-хозяйственной деятельности или устава товарищества. Председатель ревизионной комиссии подтверждает, что правление в рассмотренном периоде, действовало экономически целесообразно.
  2. Председатель ревизионной комиссии, предложила сократить расходы на канцелярские товары.
  3. Председатель ревизионной комиссии предложила, платить вознаграждение двум членам правления, Василию Лукьянову и Артёму Налётову, один раз в году.

Председатель правления предложил голосовать за то, чтобы двум членам правления Василию Лукьянову и Артёму Налётову, платить вознаграждение, один раз в году.

Проголосовали – платить вознаграждение Василию Лукьянову и Артёму Налётову один раз в году.

25 человек – за

1 человек – против

2 – воздержалось

 

Решили: Платить Василию Лукьянову и Артёму Налётову вознаграждение, один раз в году.

 

 1. Председатель собрания: Голосуем за утверждение годового отчёта за 2018 год и оценку работы правления.

 

Голосовали – 28 человек

 

За – 26 человек

Против – 0 человек

2 – воздержалось

 

Решили – утвердить отчёт и работу правления считать удовлетворительной.

 

 1. Взятие кредита для замены системы отопления. Было много предложений. Предложения были ориентировочными. Предложение на замену системы отопления, делала председатель правления Guido Koidik.

 

 1. Замена труб, замена батарей, счетчики, оплата банку за услугу.
 2. Кредит мы сейчас не сможем взять, так как на собрании присутствует всего 28 человек собственников квартир. Guido Koidik – кредит мы сейчас не можем взять. Собираем внеочередное собрание, так как сейчас нет проекта и мы не знаем сколько надо денег.
 1. Утверждение плана на ремонтные работы. Было много обсуждений.

 

 1. Председатель правления – Кто за то, чтобы заложить 16 евроцентов с 1 кв. метра квартиры в ремонтный фонд.

 

Проголосовали – 28 человек за 16 евроцентов  с 1 кв. метра квартиры.

 

0 – против

5 – воздержалось

 

Решили – Заложить в ремонтный фонд 16 евроцентов с 1 кв. метра квартиры (Итого 0.75 EUR с квадратного метра).

 

 1. Ремонт крыши

 

Проголосовали – 28 человек и все были за ремонт крыши.

 

0 – воздержалось

0 – против

 

Решили в 2019 году отремонтировать крышу.

 

 1. Председатель правления предложил отремонтировать дорогу с угла дома.

 

Проголосовали – 28 человек. Все были против ремонта дороги.

 

Решили: В данный момент не ремонтировать дорогу. Деньги нужны на другие нужды.

 1. Оплата труда дворнику – оставить без изменений.

 

Проголосовали – 28 человек за.

 

0 – против

0 – воздержалось

 

Решили оставить зарплату дворнику без изменений.

 

 1. Утверждение плана по хозяйственной деятельности на 2019 год

 

 1. Дополнительная уборка снега и покос травы.

 

Проголосовали – 28 человек за.

 

против нет

воздержавшихся нет

 

Решили: Оставить зарплату за дополнительную уборку снега и покос травы, без изменений.

 

 1. Председатель правления: План экономической деятельности утвердим списком.

 

Проголосовали – За утверждение плана экономической деятельности списком. Все 28 человек за утверждение плана.

 

0 – воздержалось

0 – против

 

Решили утвердить план экономической деятельности за 2019 год, одним списком.

 

 1. Текущие вопросы

 

Очень много общей воды – 60 кубов. Надо проверить счетчики. В этом году будут менять счётчики воды и там будет видно.

 

Бухгалтеру: Сделать на счетах графу для записи показаний воды, чтобы экономить бумагу.

 

 

 

Вел собрание:   Г.Койдик                                                        Протоколировала:   В. Киселёва