Revisjoni akt 2018

AKT

Tallinn 03.04.2019

Revisjonikomisjoni koosseis:

Antonina Karpentseva

Paldiski mnt 77A korteriühistus läbi viidud majandustegevuse kontroll ajavahemiku 01.01.2018.-31.12.2018 kohta.

 1. Ajavahemikus 01.01.2018-31.12.2018 viidi läbi üks korteriühistu üldkoosolek majandusaasta tulemuste kohta ja kolm juhatuse koosolekut, kus vaadati läbi tähtsamad küsimused. Aasta jooksul teostatud tööde kohta on olemas kirjalikud ja suulised hindade kooskõlastused.
 1. a. jooksul maksti töötasu (neto) ja autohüvitis välja järgnevalt:

— korteriühistu juhatuse esimehele Guido Koidikule töötasu 3450 eurot, autohüvitis 164,80 eurot (autohüvitist majanduskava ette ei näinud);

— korteriühistu juhatuse liikmele Artem Naletovile töötasu 780 eurot;

— korteriühistu juhatuse liikmele Vassili Lukjanovile töötasu 780 eurot;

— korteriühistu kojamehele Vladimir Timofejevskile töötasu ja puhkusetasu 3891,12 eurot;

— korteriühistu raamatupidajale K. Lootusele palk 2020 eurot.

Ülalpool mainitud väljamaksed on tehtud koosolekul kinnitatud summade piires.

 1. Lisaks sellele maksti (neto)tasud aruandeperioodil teostatud lepingujärgsete tööde eest:

— Guido Koidik — 120,70 eurot tõlketööde eest — 41,50 eurot teise trepikoja välisukse remondi eest — 79,20 eurot;

— Vassili Lukjanov — 300,00 eurot koosolekuruumi torustiku vahetamise järgse remondi eest;

— Vladimir Timofejevski — 50 eurot lumekoristuse eest;

— Ljubov Timofejevskaja — 200 eurot hekkide pügamise ja koristuse eest;

— Antonina Karpentseva — 100 eurot 2017. aasta revisjoni läbiviimise eest;

— Nadežda Neždoli — 142 eurot tõlketööde eest;

— Meelis Lajal — 250 eurot muru niitmise eest;

— Nadežda Mironovale välja makstud 100 eurot prügi laadimise eest;

— Galina Solovjovale välja makstud 537,10 eurot dokumentide tõlkimise eest;

— Svetlana Koidikule välja makstud 200 eurot, sh 100 eurot muru niitmise,

50 eurot heki pügamise ja 50 eurot puude pügamise eest.

Möödunud aasta jooksul on kokku välja makstud (netosumma) — 12 970 eurot, sellest lepingujärgsete tööde eest — 2049,80 eurot.

Brutotöötasu (arvutatud) on 14 722,80 eurot, koos maksudega (sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed) — 20 207,20 eurot.

 1. aasta jooksul maksti töötasu välja 11071,14 eurot, arvutatud töötasu — 13 587,72 eurot, koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksetega 18 667 eurot.
 1. Remondifond:

 

Aruandeperioodil arvutatud remondifondi summa on 28 444,79 eurot, kulutatud 18 680,88 eurot. Aasta alguses oli selle fondi jääk 51 251,52 eurot, aasta lõpus (31.12.2018) jäi kasutamata vahendeid 61 015,43 eurot.

 

 1. aasta jooksul kulutati remondifondi vahendeid järgnevalt:

— tee remonditööd, Tee ja Tee OÜ — 11 125,92 eurot;

— tee märgistustööd, Parkimisjoon OÜ — 648,92 eurot;

— korter 32 võlgnevus maha kantud (1569,17), lisaks vee võlgnevus (394,38), kokku 1963,55 eurot;

— koosolekuruumi torustiku vahetamise järgne remont V. Lukjanovi poolt (töötasu, sh maksud 501,75 eurot, lisaks remondiks vajalikud materjalid 228,76), kokku 730,51 eurot;

— nimetatud ruumi remondijärgne koristus, töötasu, sh maksud, summas 52,28 eurot, välja makstud V. Timofejevskile;

— keldrivalgustuse vahetus — 308,69 eurot;

— elektrikilbis elektripesade demonteerimine — 300,82 eurot;

— katuse ülevaatus ja remont (avariitöö) — 372,55 eurot;

— fonolukkude süsteemi asendamine — 438 eurot;

— jäätmete utiliseerimine — 326,86 eurot;

— lifti audit — 156,24 eurot;

— lifti remondimaterjal — 113,18 eurot;

— korter 34 radiaatorite vahetus — 129,28 eurot;

— teise trepikoja välisukse remont (töötasu, sh maksud, G. Koidik — 134,61 eurot;

— sensorvõtmete varukomplekt — 72 eurot, 20 uut prügimaja võtit — 60 eurot (kokku 132 eurot);

— uksetrossi vahetus — 42 eurot;

— ostetud hekipügaja (189 eurot), käärid puude lõikamiseks (89 eurot) ja saeketas puude saagimiseks (18,70 eurot). Kokku 296,70 eurot. Töövahendite ja -seadmete ostmine peab toimuma hoolduskulude arvelt;

— remondifondi arvelt on ostetud ka raamatupidamistarkvara «MERIT» aastane standardpakett — 230,40 eurot, ehkki korteriühistul oma raamatupidamine puudub.

Lisaks sellele on maha kantud remondifond alljärgnevatele teenustele, mis kuuluvad mitte remondifondi, vaid hoolduskulude hulka:

— õigusabi — 286,15 eurot;

— muud väiksemad kulud (postikulud, trepikodades elektripirnide vahetus, muruniitja bensiin, ruumide koristusvahendid ja -materjalid, aknapesuvahend jne). Kokku summas 226,05 eurot.

— mitmetele kuludele dokumendid puuduvad (Kadaka Hulgikaup 63,14 eurot, Merimetsa Selver -10,55 eurot, Erikson Eesti— 4,94 eurot). Kokku 78,63 eurot.

Raamatupidaja ei oleks pidanud neid summasid kuludesse arvestama, vaid jätma need juhatuse esimehe aruandluskohustuseks kuni vastavate dokumentide esitamiseni;

— samuti on remondifondi vahendite arvele kantud V. Timofejevski ühe kuu palgakulud 334,50 eurot;

— samuti Nadežda Mironova palgakulud prügikonteinerisse prügi ladustamise eest 173,50 eurot.

Vestlusel raamatupidaja pr. K. Lootusega kulude jaotamise ja nende kuuluvuse kohta selgitas ta, et hoolduseks ettenähtud vahenditest ei piisanud või oli neid kulutusi liiga palju. Juhul, kui ta võtaks neid hooldustasudena arvele, siis tekiks korteriühistul nende summade ulatuses kahjum. Teen ettepaneku arutada seda küsimust 10. aprillil toimuval koosolekul.

 

 1. Hoolduskulud, näiteks:

hoone ja sellega piirneva ala tehnilise hoolduse, ekspertiisi, koosolekute läbiviimise, sideteenuste, kirjutusvahendite ning hoone ja territooriumi koristamiseks vajalike vahendite, muruniiduki bensiini jms kulud on kokku 3913,49 eurot,

PLM hooldus – lepingujärgsed hoolduskulud — 2048,43 eurot

liftide tehniline hooldus (OÜ Formet-Lifti) — 920,40 eurot

IT teenused, arvuti — 98,32 eurot

telefoni ja interneti kulud — 206,28 eurot

fonolukkude hoolduskulud — 131,80 eurot

parklavalve — 288 eurot

kirjutusvahendid — 166,18 eurot

muud väiksemad kulud (pangateenused, riigilõiv jm)

Hoolduskulusid on aastas arvutatud summas 22618,16 eurot, neist palgakulud, sh maksud, mis olid välja makstud hooldusvahendite arvelt, on 19010,50 eurot, kulud p. 3 järgi — 3913,49 eurot. Kokku kulud — 22923,99 eurot

Osakaalult jagunevad korteriühistu kulud kuluartiklite põhiselt järgnevalt:

— töötasukulud koos maksudega (sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed) — 20207,20 eurot;

— remondifondikulud, nagu kantud bilanssi — 17484,24 eurot;

— hoolduskulud + 3914,49 eurot.

 1. aastal põhivara ei ostetud

Eelnevalt ostetud põhivara amortisatsioonikulud on 72,16 eurot.

Rahavahendite jääk arvelduskontol aasta lõpuks – 66511,79 eurot,

sularaha — 459,01 eurot, mis vastab majandusaasta aruande andmetele.

Arveldused tarnijate, maksuameti ja töötajatega teostatakse tähtaegselt. Eksisteerib ettemaks tarnijatele summas 82,60 eurot

(Formit Lift 76,70 eur ja Crediti info 5,90), alates 31.12.2017.

Korteriühistu liikmete korteritasu ja kommunaalmaksete võlgnevus korteriühistu ees:

 

Seisuga 31.12.2018 on korteritasude ja kommunaalmaksete võlgnevused 2470,24 eurot

Põhivõlgnevused:

korter 56 Renata Issajeva – 890,53

korter 38 Mihhail Murnikov – 283,34

korter 68 Oleg Malõsko – 212,05

Teiste korterite võlgnevused jäävad kuutasu piirde.

 

Kokkuvõte

 

Revisjonikomisjon on kontrollinud raamatupidaja poolt koostatud aruandes esitatud kulusid.

Kõik kulud on dokumentaalselt kinnitatud, v.a. ülalpool mainitud kulud summas 78,63 eurot, pangaväljavõtted on kontrollitud.

Kuludokumendid (arved, tšekid) on korteriühistu juhatuse esimehe poolt allkirjastatud. Raamatupidamisbilanss ja lisad on algdokumentide alusel õigesti koostatud, v.a. hoolduskulude kandmine reservfondi arvele. Raamatupidamine on teostatud hoolikalt.

Kontrollimisel tuvastati osaliselt põhjendamata kulud, millest on eelnevalt täpsemalt räägitud.

Võttes arvesse seda, et eraldatud vahenditest hooldustöödeks ei piisa, teen korteriühistu juhatuse esimehele ettepaneku neid vahendeid säästvamalt kulutada.

Samuti äratab kahtlust korteriühistu juhatuse liikmetele tehtavate igakuiste väljamaksete otstarbekus, võttes arvesse seda, et eriliselt olulisi töid ei teostatud. Soovitan teha nendele inimestele väljamaksed aasta lõpus, vastavalt iga korteriühistu juhatuse liikme panusele.

Revisjonikomisjoni liikmed:

Antonina Karpentseva

Акт ревизии за 2018 год

AKT

Tallinn  03.04. 2019

Состав ревизионной комиссии:

Антонина Карпенцева

Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности квартирного товарищества по адресу  Палдиски мнт. 77А за период 01.01.2018.12.2018

 1. За период 01.01.2018-31.12.2018 было проведено одно общее собрание квартирного товарищества по итогам хозяйственного года и три заседания правления, где рассматривались наиболее значимые вопросы. На выполненные работы в течение года имеются письменные и устные согласования цен.
 1. В течении 2018 года была выплачена заработная плата (нетто) и автокомпенсация:

— председателю квартирного товарищества Гуйдо Койдику зарплата-3 450   евро и автокомпенсация 164,80 евро (автокомпенсация в плане не предусматривалась

— члену правления квартирного товарищества Артему  Налетову зарплата

780 евро;

— члену правления квартирного товарищества Василию Лукъянову зарплата

780 евро;

— дворнику  товарищества Владимиру Тимофеевскому зарплата и оплата за    отпуск- 3 891.12  евро ;

— бухгалтеру квартирного товарищества К. Лоотус зарплата – 2 020 евро

Вышеуказанные выплаты произведены в пределах сумм, утвержденных на собрании.

3.Кроме того, оплата (нетто) за сделанные по договорам работы за отчетный период:

— Гуйдо Койдику – 120.70 евро за переводные работы – 41,50 евро и ремонт внешней двери второго подъезда -79,20 евро

-Василию Лукъянову -300.00 евро: за ремонт помещения для собраний после замены стояков.

— Владимиру Тимофеевскому- 50 евро за уборку снега

— Любови Тимофеевской  — 200 евро за постриг кустов и уборку

— Антонине  Карпенцевой – 100 евро за проведение ревизии за 2017 года

— Надежде Неждоли -142 за переводные работы

— Меелис Лаял – 250 евро за покос травы

— Надежде Мироновой выплачено 100 евро  за погрузку мусора.

—  Галине Соловевой  выплачено 537.10 евро за работу по переводу       документов.

— Светлане Койдик выплачено 200 евро, в том числе 100 евро за покос травы и

50 евро heki prügimise eest, ja 50 eur heakorra tööd puude prügimine.

За прошедший год всего выплачено (нетто)  средств -12 970 евро, из них по договорным работам –2049.80 евро.

Брутто зарплата (начисленная)  составила – 14 722.80 евро, а с учетом налогов

(социального и по безработице) – 20 207.20 евро

В 2018 году было выплачено зарплаты -11071,14 евро, начислено   – 13 587.72 евро, а с учетом социального налога и по безработице – 18 667 евро.

4.Ремонтный фонд :

 За отчетный год начислено ремонтного фонда 28 444.79 евро, израсходовано

18 680.88 евро. На начало года остаток этого фонда составлял 51 251.52 евро и на конец года (31.12.2018) осталось не использовано этих средств 61015.43евро.

  В течении 2018 года средства ремонтного фонда расходовались на:

— на ремонт дороги фирмой Tee ja Tee OÜ —  11 125.92 евро

— на разметку дороги фирмой Parkimisjoon OÜ – 648.92 евро

— списан долг по кв.32 (1569.17) плюс долг по воде(394,38) всего -1963.55 евро

— ремонт помещения для собраний после замены стояков В. Лукьяновым (оплата труда с учетом налогов 501.75 евро плюс материал для ремонта 228.76) всего -730.51 евро

-за уборку этого помещения после ремонта оплата труда  с учетом налогов,

в сумме 52.28 евро, произведена Вл. Тимофеевскому

— замена освещения в подвале – 308,69 евро

— демонтаж розеток в ел. Щите – 300.82 евро

— осмотр и ремонт крыши (аварийная работа) – 372.55 евро

— замена системы для фонозамков – 438 евро

— утилизация отходов -326.86 евро

— аудит лифта      — 156.24 евро

— материал для ремонта лифта – 113.18 евро

— замена радиаторов в кв. 34 – 129,28 евро

— ремонт наружной двери 2-го подъезда (оплата труда с учетом налогов Г. Койдик -134.61евро

— приобретен комплект сенсорных ключей на запас – 72 евро и 20 новых

ключей для мусорного домика -60 евро. Всего  — 132 евро

— замена дверного троса -42 евро.

-приобретены кусторез (189 евро), ножницы для стрижки деревьев (89 евро) и

пильный диск по дереву (18.70 евро). Всего 296.70 евро. Приобретение        инструмента и инвентаря должно производиться  за счет расходов на обслуживание.

— также за счет ремонтного фонда приобретен стандартный пакет годовой

лицензии бухгалтерской программы «МЕРИТ» — 230.40 евро, хотя квартирное

товарищество не имеет своей бухгалтерии.

-кроме этого, списан ремонтный фонд на следующие услуги, не относящиеся к ремонтному фонду, а к расходам на обслуживание:

— оказание правовой помощи – 286.15 евро

— прочие мелкие расходы (почтовые расходы, замена ламп на лестничных площадках, бензин для газонокосилки, материалы и инвентарь по уборке помещений, средство для мытья окон и пр.) Всего на сумму  -226,05 евро

— на отдельные произведенные  расходы нет документов ( Kadaka Hulgikaup

63.14 eur, Merimetsa Selver -10.55 eur, Erikson Eesti- 4.94 eur). Всего 78.63 евро.

Бухгалтеру не следовало эти суммы учитывать в расходах, а поставить в подотчет председателю до предоставления документов.

-также за счет средств ремонтного фонда отнесены расходы по зарплате в одном

месяце  В. Тимофеевского  -334.50 евро

— тоже Мироновой Надежды за складирование в мусорный контейнер -173.50 евро.

При беседе с бухгалтером г. Лоотус К. по случаю правомерности распределения расходов по принадлежности их статьям, она обьяснила это тем, что предусмотренных средств на обслуживание недостаточно или их затрат произведено было много. Если бы она эти затраты учла в Hooldustasu, тогда у товарищества был бы убыток на эти суммы. Предлагаю обсудить этот вопрос на собрании 10 апреля.

 1. Расходы на обслуживание (hoolduskulud), такие как:

услуги по техническому обслуживанию здания и прилегающей территории, проведению экспертиз, собраний, услуги связи, канцелярские расходы   а также средства по уборке здания и территории, бензин на покос травы,  и пр.

составили 3 913,49 евро,

PLM hooldus – расходы за обслуживание по договору -2048.43евро

Техническое обслуживание лифтов (OÜ Formet-Lifti)  — 920,40

IT teenused, arvuti -98,32 евро

расходы на телефон и интернет -206.28  евро

расходы по обслуживанию фонозамков  -131.80 евро

охрана парковки – 288 евро

канцелярские товары -166.18 евро

остальные мелкие расходы (услуги банка, госпошлина пр)

Hooldustulud начислено за год 22618,16 евро, из них расходы по зарплате с

учетом налогов, которые были произведены за счет средств  обслуживания

составили 19010.50 евро и расходы по п.3 — 3913.49.  Всего расходов — 22923.99 евро

Если смотреть по удельному весу расходы товарищества по статьям то будет

выглядеть так:

— расходы на заработную плату с налогами (социальный и по безработице- 20207.20 евро

-расходы ремонтного фонда, как записаны по балансу – 17484.24 евро

-расходы по обслуживанию – 3913.49 евро.

В 2018 году основное имущество не приобреталось

Затраты на амортизацию ранее приобретенного основного имущества составили 72,16 евро.

Остаток денежных средств на расчетном счете на конец года – 66511.79 евро

и наличных –459,01 что соответствует данным годового бухгалтерского отчета.

Расчеты с поставщиками, налоговым департаментом и работниками  осуществляются в сроки.  Имеется предоплата поставщикам в сумме 82.60

евро (Formit Lift 76.70 eur ja Crediti info 5.90), числится с 31 декабря 2017 года.

Задолженность членов товарищества по квартирной плате и коммунальным платежам перед товариществом:

 По состоянию на 31.12.2018 задолженность по квартирной плате и коммунальным платежам составила- 2 470,24 евро

Основные задолженности:

kv.56 Renata Issajeva – 890.53

кv.38  Mihhail Murnikov -283.34

kv.68 Oleg Malõsko  -212.05

Задолженности по другим отдельным квартирам в пределах месячной  оплаты.

Заключение.

 Ревизионная комиссия проверила расходы в отчете, составленном бухгалтером.

Все  расходы документально подтверждены,  за исключением указанных

Выше на сумму 78,63 евро, проверены банковские выписки.

Расходные документы (счета, чеки)  завизированы председателем товарищества. Бухгалтерский баланс и приложения  составлены достоверно  на основании первичных документов, за исключением отнесения расходов по обслуживанию

за счет средств резервного фонда.  Бухгалтерский учет осуществлялся аккуратно.   При проверке  было  обнаружено частично необоснованные расходы,

о чем отмечено в акте выше.

Учитывая, что отчисленных средств на обслуживание недостаточно, предлагаю

председателю товарищества более экономно относиться к их расходованию.

Также вызывает сомнение в целесообразности ежемесячных выплат членам правления, при том , что работ особых не проводилось. Производить им оплату в конце года  по конкретному вкладу каждого члена правления.

Члены ревизионной комиссии:

Антонина Карпенцева