18.02.2015 Üldkoosoleku protokoll / Протокол очередного общего собрания квартирного товарищества Палдиски мнт 77а, состоявшееся 18 февраля 2015 года

Korteriühistu Paldiski mnt 77a 18. veebruaril 2015.a toimunud korralise üldkoosoleku protokoll
 
Korralise üldkoosoleku toimumine otsustati KÜ juhatuse otsusega ja tehti teatavaks KÜ kodulehel, ühistu liikmete elektronpostiaadressile ja ühistu teadetetahvlil 27.01.2015.
Üldkoosolek toimus: Paldiski mnt 77a elamu teise trepikoja keldris.

Koosoleku toimumise aeg: 18.02.2015. algusega kell 18.30 Koosolek lõppes 21.15
Koosolekust võttis osa 32 ühistu liiget ja 15 nende volitatud esindajat. Koosolek oli otsustusvõimeline kõigis küsimustes.
Koosoleku päevakord:
1.     2014.a aasta aruanne. Revisjonikomisjoni akt ja juhatuse tegevusaruanne.
2.     Tööde teostamine „Hoovi Heakorraprojekti» terviklikuks realiseerimiseks ja laenu taotlemine Swedbank AS-ist maksimaalselt 110 000 EUR.
3.     2015.a Majandusaasta kava kinnitamine.
4.     2015 aasta ehitus-remonditööde kava kinnitamine. Osalemine projektis „Hoovid Korda» ja „Hoovi Heakorraprojekti» realiseerimiseks toetuse taotlemine.
5.     Korteriühistu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.
6.      Jooksvad küsimused.
KÜ juhatuse esimees tervitas kohalviibijaid ja tegi ettepaneku valida koosoleku juhataja ja protokollija.
Ettepanek: Valida koosolekut protokollima hr Meelis Lajal
Hääletamine: Poolt 46 koosolekust osavõtjat.
Otsustati valida koosolekut protokollima hr Meelis Lajal
Ettepanek: Valida koosolekut juhatama hr Guido Koidik
Hääletamine: Poolt 46 koosolekust osavõtjat.
Otsustati valida koosolekut juhatama hr Guido Koidik
1.   2014.a aasta aruanne. Revisjonikomisjoni akt ja juhatuse tegevusaruanne.
Koosoleku juhataja küsis kohalviibijatelt, et kas kõik on saanud kätte majandusaasta ja revidendi aruanded? Kas kellegil on küsimusi? Kas peaksime aruanded koosolekul ette lugema?
Ettepanek: Aruandeid mitte ette lugeda ja kinnitada 2014 aasta majandusaasta aruanne.
Hääletamine: Poolt 44 koosolekust osavõtjat.
Otsustati:  Aruandeid mitte ette lugeda ja kinnitada 2014 aasta majandusaasta aruanne.
Kuulati: Guido Koidik esitles lühidalt juhatuse tegevusaruannet. Juhatuse töös oli puudusi, üks juhatuse liige M. Prints ei osalenud juhatuse töös.
Küsimus: Kas anda juhatuse tööle rahuldav või mitterahuldav hinnang?
Hääletamine: Poolt 44 koosolekust osavõtjat.
Otsustati: anda juhatuse tööle rahuldav hinnang.
2.   Tööde teostamine „Hoovi Heakorraprojekti» terviklikuks realiseerimiseks ja laenu taotlemine Swedbank AS-ist maksimaalselt 110 000 EUR.
Kuulati: Pikema laenu võtmise vajadust selgitava ja projekti tutvustava ettekandega esines KÜ juhatuse esimees. Väga palju küsimusi ühistu liikmete poolt. Arutelu kestis rohkem kui tunni. Ühistu liikmete arvamus oli valdavalt, et korda tuleb teha kõigepealt elamu ja alles siis hoov.
Ettepanek: Kuna pank nõuab hääletustulemuse fikserimist iga ühistuliikme kohta eraldi, siis hääletada järgmisel viisil: Koosoleku juhataja küsib järjekorras iga koosolekul osaleja käest tema arvamust ja protokollija kirjutab vastuse poolt/vastu koosolekul osalejate nimekirja vastavasse lahtrisse.
Hääletamine: poolt 34 Koosolekust osavõtjat.
Otsustati: hääletada järgmisel viisil: Koosoleku juhataja küsib järjekorras iga koosolekul osaleja käest tema arvamust ja protokollija kirjutab vastuse poolt/vastu koosolekul osalejate nimekirja vastavasse lahtrisse.
Ettepanek: Otsustada tööde teostamine „Hoovi Heakorraprojekti» terviklikuks realiseerimiseks ja laenu taotlemine Swedbank AS-ist maksimaalselt 110 000 EUR.
Hääletamine: poolt 17 Koosolekust osavõtjat. Vastu 30 Koosolekust osavõtjat.
Otsustati ettepanek tagasi lükata ja laenu mitte taotleda.
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku pöörduda sobival ajal tagasi heakorraprojekti tervikliku teostamise otsutamise juurde.
Hääletamine: poolt 31 Koosolekust osavõtjat.
Otsustati: Pöörduda sobival ajal tagasi heakorraprojekti tervikliku realiseerimise otsustamise juurde.
3.   2015.a Majandusaasta kava kinnitamine
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku hääletada korraga kõigi nende majanduskava punktide poolt mis ei kuulu muutmisele.
Hääletamine: poolt 25 koosolekust osavõtjat.
Otsustati: kinnitada: Kõik aastakava punktid mis ei kuulu muutmisele
Järgnevalt hääletati juhatuse tehtud ettepanekuid punktikaupa:
Ettepanek: Kas koguda õigusabi ja tõlketööde jaoks 0,012 eurosendi asemel 0,017 eurosenti ruutmeetri kohta?
Hääletamine: Poolt 34 koosolekust osavõtjat.
Otsustati: Koguda õigusabi ja tõlketööde jaoks 0,012 eurosendi asemel 0,017 eurosenti ruutmeetri kohta
Ettepanek: Maksta edaspidi autokompensatsiooni vaid juhatuse esimehele, mitte rohkem kui 64 eurot kuus.
Otsustati: Maksta edaspidi autokompensatsiooni vaid juhatuse esimehele, mitte rohkem kui 64 eurot kuus.
Ettepanek: Tõsta majahoidja palka 280.00 eurot netto.
Hääletamine: Poolt 14 koosolekust osavõtjat.
Otsustati: Ettepanek tagasi lükata.
Ettepanek: Maksta edaspidi KÜ raamatupidajale töötasu 150 eurot netto.
Hääletamine: Poolt 32 koosolekust osavõtjat.
Otsustati:  Maksta edaspidi KÜ raamatupidajale töötasu 150 eurot netto.
Ettepanek: Maksta edaspidi KÜ juhatuse esimehele töötasu 200 eurot netto.
Hääletamine: Poolt 35 koosolekust osavõtjat.
Otsustati:  Maksta edaspidi KÜ juhatuse esimehele töötasu 200 eurot netto.
Ettepanek: Tasustada juhatuse liikmete tööd 65 eurot kuus netto
Vastuväited, Juhatuse liige ei peaks tasu saama, juhatuse liige võiks saada 65 eurot kvartalis, juhatuse liige võiks tasu saada kord aastas siis kui üldkoosolek tema panuse heaks kiidab. Põhiprobleemiks on see, et kas juhatuse lihtliige teeb tööd või mitte pole kontrollitav.
Ettepanek: Maksta mõlemale juhatuse liikmele küsitud 65 eurot kuus netto, kuid tingimusel, et juhatus paneb selgelt paika liikmete kohustused ja teavitab sellest ühistu liikmeid.
Hääletamine: Poolt 29 koosolekul osalejat.
Otsustati: Maksta mõlemale juhatuse liikmele küsitud 65 eurot kuus netto, kuid tingimusel, et juhatus paneb selgelt paika liikmete kohustused ja teavitab sellest ühistu liikmeid.
4.     2015 aasta ehitus-remonditööde kava kinnitamine. Osalemine projektis „Hoovid Korda» ja „Hoovi Heakorraprojekti» realiseerimiseks toetuse taotlemine.
Koosoleku neljanda päevakorrapunkti esimene alapunkt „Hoovid Korda ja Hoovi Heakorraprojekti realiseerimiseks toetuse taotlemine» Koosolekul läbivaatamisele ei tulnud kuna eelnevalt oli teise päevakorrapunkti arutlemisel otsustatud tööde tellimiseks laenu mitte võtta.
Teise  alapunkti raames pidas KÜ juhatuse esimees G.Koidik lühikese ettekande „Kredex» korterelamute renoveerimise toetusprogrammiga ühinemise võimalikkusest. Ettekanne tekitas ühistu liikmete hulgas palju küsimusi.  Lõpetuseks tegi juhatuse esimees ettepaneku.
Ettepanek: Teha uuele KÜ juhatusele ülesandeks viia läbi tasuvuse analüüs Kredex-i
korterelamute renoveerimiskavaga ühinemise teemal ja teha selgitustööd ühistu liikmete seas. Töö lõpetamisel organiseerida uus ühistu üldkoosolek, et arutada seal edasist tegevustkava.
Hääletamine: Poolt 24 koosolekust osavõtjat.
Otsustati: Teha uuele KÜ juhatusele ülesandeks viia läbi tasuvuse analüüs Kredex-i korterelamute renoveerimiskavaga ühinemise teemal ja teha selgitustööd ühistu liikmete seas. Töö lõpetamisel organiseerida uus ühistu üldkoosolek, et arutada seal edasist tegevustkava.
Kolmas alapunkt käsitles juhatuse ettepanekut teha korda koosolekuruum ja üks kõrvalruumidest. Eesmark luua korralik koht üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute pidamiseks ja rajada lapsevankrite, jalgrataste hoiuruum.
Ettepanek: teostada vajalikud remonditööd koosolekute ruumis ja ühes teises kõrvalruumis
Otsustati: Teostada vajalikud remonditööd koosolekute ruumis ja ühes teises kõrvalruumis.
5.     Korteriühistu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.
Korteriühistu juhatuse kolmeaastane ametiaeg on lõppenud. Tuleb valida juhatuse uus koosseis.
Ettepanek: Valida uueks ametiajaks tagasi kaks eelmise koosseisu juhatuse liiget: Artjom Naljotov ja Guido Koidik.
Ettepanek: Valida kolmandaks juhatuse liikmeks Maritana Poola korteri nr 6 omanik.
Ettepanek: Hääletada juhatuse uue kooseisu poolt korraga.
Ettepanek: Mihhail Printsi volitusi mitte pikendada ja arvata ta juhatusest välja
Hääletamine: Poolt 44 koosolekust osavõtjat.
Otsustati: Valida korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatus kolmeliikmelisena koosseisus: Maritana Poola, Artjom Naljotov ja Guido Koidik.  Mihhail Printsi volitusi mitte pikendada ja arvata ta juhatusest välja.
Ettepanek: Valida revidendiks Antonina Karpentseva korteri nr 22 omanik.
Otsustati: Valida revidendiks Antonina Karpentseva korteri nr 22 omanik.
6.     Jooksvad küsimused.
Eelmise aasta suvel tekkis vaidlusküsimus korteri number 18 omanikuga: Kes tasub rikkis fonosüsteemi kõneseadme eest? Siis otsustas juhatus, et tasuma peab korteriomanik ja esitas arve 35 euro tasumiseks. Esitas toetudes teenindava firma väitele, et omanik peaks rikke eest vastutama. Paraku ei saa tagantjärele väite tõesust kontrollida, sest töömees viis „katkise» seadme kaasa. Kuna see probleem võib korduda, siis kuidas käituda, kuidas jagada vastutuspiire ja kuidas lahendada konkreetne olukord?
Ettepanek: Maksta 35 eurot korteri nr 18 omanikule tagasi, sest ta ei olnud tööd tellides teadlik, et talle võidakse arve esitada . Edaspidi aga peaks korteriomanik vastutama kõneseadme eest ise.
Hääletamine: Poolt 27 koosolekust osavõtjat.
Otsustati: Maksta 35 eurot korteri nr 18 omanikule tagasi, sest ta ei olnud tööd tellides teadlik, et talle võidakse arve esitada . Edaspidi aga peaks korteriomanik vastutama kõneseadme eest ise.
Koosolek lõppes kell 21.15
Koosolekut juhatas: Guido Koidik      Koosoleku protokollis : Meelis Lajal
Протокол очередного общего собрания квартирного товарищества Палдиски мнт 77а, состоявшееся 18 февраля 2015 года
 
О проведении очередного общего собрания квартирного товарищества решило правление КТ, о чём оповестило на домашней страничке КТ, с помощью электронной почты и на доске объявлений 27.01.2015.
Собрание состоялось: на Палдиски мнт 77а в подвале второго подъезда
Время проведения собрания: 18.02.2015 началось в 18.30 и закончилось в 21.15
В собрании приняло участие 32 члена товарищества и 15 их доверенных представителей. Собрание было правомочно решать все вопросы.
Повестка дня собрания:
1.     Годовой отчёт за 2014 год. Акт ревизионной комиссии и отчёт о деятельности правления.
2.     Выполнение работ по проекту «Благоустройство двора» до полной реализации и ходатайство о взятии кредита в Swedbank максимально 110 000 евро.
3.     Утверждение годового плана на 2015 год.
4.     Утверждение годового плана по ремонтно-строительным работам на 2015 год. Участие в проекте «Дворы в порядок» и ходатайство о поддержки для реализации проекта «Благоустройство двора».
5.     Выборы членов правления КТ и ревизионной комиссии.
6.     Текущие вопросы
Председатель правления КТ поприветствовал присутствующих и сделал предложение выбрать ведущего собрания и протокола.
Предложение: Выбрать г. Меелиса Лаяла вести протокол собрания.
Голосование: 46 от участников собрания проголосовало «ЗА»
Решили выбрать Меелиса Лаяла вести протокол собрания
Предложение: Выбрать ведущим собрания г. Гуйдо Койдика
Голосование: 46 от участников собрания проголосовало «ЗА»
Решили выбрать Гуйдо Койдика ведущим собрания
1. Годовой отчёт за 2014 год. Акт ревизионной комиссии и отчёт о деятельности правления. Ведущий собрания спросил о у присутствующих, все ли получили хоз. годовой отчет и отчёт ревизора? Есть ли у кого-нибудь вопросы? Надо ли эти отчёты зачитывать на собрании?
Предложение: Отчёты не зачитывать и утвердить годовой хозяйственный отчёт за 2014 год.
Голосование: 44 членов от участников собрания проголосовало «ЗА»
РешилиНе зачитывать отчёты, а сразу утвердить хозяйственный отчёт за 2014 год
Заслушали: Гуйдо Койдик коротко представил отчёт о деятельности правления. В работе правления были недостатки, один член правления М. Принц не участвовал в работе правления.
Вопрос: Дать удовлетворительную или неудовлетворительную оценку работы правления?
Голосование: 44 членов от участников собрания проголосовало «ЗА»
Решили: дать правлению удовлетворительную оценку.
2. Выполнение работ по проекту «Благоустройство двора» до полной реализации и ходатайство о взятии кредита в Swedbank максимально 110 000 евро.
Заслушали: С докладом выступил председатель правления КТ о необходимости взятия долговременного кредита и чтобы ознакомить с проектом. Очень много прозвучало вопросов от членов товарищества. Обсуждение длилось больше часа. Мнение членов товарищества было преимущественно таким, что сначала следует привести в порядок сам дом и только потом двор.
Предложение: Поскольку банк требует зафиксировать результаты голосования каждого члена товарищества отдельно, то голосование проходило таким образом: Ведущий собрания по очереди спрашивал у каждого участника собрания его мнение, а протоколист записывал ответ за/против в соответствующую графу списка участников собрания.
Голосование: 34 членов от участников собрания проголосовало «ЗА»
Решили: проголосовать следующим способом: Ведущий собрания по очереди спрашивает каждого участника собрания его мнение, а протоколист записывает ответ за / против в соответствующую графу списка участников собрания.
Предложение: Решение по выполнению работ по проекту «Благоустройство двора» до полной реализации и ходатайство о взятии кредита в Swedbank максимально 110 000 евро.
Голосование: 17 членов от участников собрания проголосовало «ЗА», а 30 было «против»
Было решено отклонить предложение и не ходатайствовать о кредите
Предложение: Ведущий собрания сделал предложение вернуться к решению вопроса о выполнение проекта по благоустройству в более подходящее время.
Голосование: 31 членов от участников собрания проголосовало «ЗА»
Решение: Через некоторое время обратиться обратно к решению о реализации целиком проекта по благоустройству.
3. Утверждение годового плана на 2015 год.
Ведущий собрания сделал предложение проголосовать сразу за все пункты хозяйственной программы, которые не будут меняться.
Голосование: 25 членов от участников собрания проголосовало «ЗА»
Решили: утвердить: Все пункты, которые не будут меняться
Дальше ведущий предложил голосовать по пунктам:
Предложение: Собирать ли на правовую помощь и работы по переводу по 0,017 центов вместо 0,012 с квадратного метра?
Голосование: 34 членов от участников собрания проголосовало «ЗА»
Решили: Собирать на правовую помощь и работы по переводу по 0,017 центов вместо 0,012 с квадратного метра.
Предложение: Выплачивать дальше автокомпенсацию только председателю правления, но не больше чем 64 евро в месяц.
Решили: Выплачивать дальше автокомпенсацию только председателю правления, но не больше чем 64 евро в месяц.
Предложение: Повысить зарплату дворнику до 280.00 евро нетто.
Голосование: 14 членов от участников собрания проголосовало «ЗА»
Решили: Предложение не принимать.
Предложение: Платить бухгалтеру КТ зарплату в размере 150 евро нетто.
Голосование: 32 членов от участников собрания проголосовало «ЗА»
Решили:  Платить бухгалтеру КТ зарплату в размере 150 евро нетто.
Предложили: Платить председателю правления КТ зарплату в размере 200 евро нетто.
Голосование: 35 членов от участников собрания проголосовало «ЗА»
Решили:  Платить председателю правления КТ зарплату в размере 200 евро нетто.
Предложение: Вознаграждать работу членов правления в размере 65 евро в месяц.
Возражения: Член правления не должен получать зарплату, член правления мог бы получать 65 евро в квартал, член правления мог бы получать зарплату раз в году, если общее собрание одобрит его работу. Основная проблема заключается в том, что будет или не будет работать член правления никак не контролируется.
Предложение: Просим платить каждому члену правления по 65 евро в месяц нетто, при условии, что правление чётко обозначит обязанности членов правления и информирует об этом членов товарищества.
Голосование: 29 членов от участников собрания проголосовало «ЗА»
Решили: Платить каждому члену правления по 65 евро в месяц нетто, при условии, что правление чётко обозначит обязанности членов правления и информирует об этом членов товарищества.
1.Утверждение годового плана по ремонтно-строительным работам на 2015 год. Участие в проекте «Дворы в порядок» и ходатайство о поддержки для реализации проекта «Благоустройство двора».Первый подпункт четвёртого пункта повестки дня «Ходатайство о поддержки для реализации проекта Дворы в порядок и Проект по благоустройству двора» рассмотреть на собрании не получается поскольку в ходе обсуждения предыдущего пункта повестки дня, было решено не брать кредит на эти работы. В рамках второго пункта председатель правления КТ Г.Койдик представил короткий обзор программы поддержки от „Kredex» по реновации жилого дома. Доклад поднял много вопросов среди членов товарищества. В завершении председатель правления сделал предложение.
Предложение: Дать задание новому правлению КТ сделать анализ эффективности программы от Kredex по реновации жилого дома и провести разъяснительную работу среди членов товарищества. В заключении исследования организовать новое собрание товарищества, чтобы обсудить там план действий.
Голосование: 24 членов от участников собрания проголосовало «ЗА»
Решили: Дать задание новому правлению КТ сделать анализ эффективности программы от Kredex по реновации жилого дома и провести разъяснительную работу среди членов товарищества. В заключении исследования организовать новое собрание товарищества, чтобы обсудить там план действий.
Третий пункт, предложенный правлением, это привести в порядок помещение для проведения собраний и одно соседнее помещение. Цель, это сделать приличное место для проведения собраний товарищества и собраний правления, а так же соорудить помещение для хранения детских колясок и велосипедов.
Предложение: провести необходимые ремонтные работы в помещении для собраний и в одном соседнем помещении.
Решили: Провести необходимые ремонтные работы в помещении для собраний и в одном соседнем помещении.
1.     Выборы правления квартирного товарищества и ревизионной комиссии .
Закончился трёхлетний срок работы правления квартирного товарищества. Надо выбирать новый состав правления
Предложение: Переизбрать на новый срок двух членов правления из прежнего состава: Артем Налётов и Гуйдо Койдик.
Предложение: Выбрать третьим членом правления владельца кв. №6 Маритану Поола.
Предложение: Проголосовать одним разом за новый состав правления.
Предложение: Не продлевать полномочия Михаила Принца и исключить его из правления.
Голосование: 44 членов от участников собрания проголосовало «ЗА»
Решили: Выбрать состав правления квартирного товарищества Палдиски мнт 77а из трёх членов: Маритана Поола, Артём Налётов и Гуйдо Койдик. Полномочия Михаила Принца не продлевать и исключить его из правления.
Предложение: Выбрать ревизором собственника квартиры №22 Антонину Карпенцеву.
Решили: Выбрать ревизором собственника квартиры №22 Антонину Карпенцеву.
2.     Текущие вопросы.
 Летом прошлого года возник спорный вопрос с собственником квартиры №18: Кто платит за поломку разговорного устройства домофона? Тогда правление решило, что платить должен собственник квартиры и выставил счёт на 35 евро для оплаты, опираясь на утверждение обслуживающей фирмы, что собственник должен сам отвечать за поломку. К сожалению, мы не можете задним числом проверить это, так как работник забрал с собой «разбитое» устройство. Поскольку эта проблема может повториться в дальнейшем, то каким образом поступать, где проходит граница ответственности и как решать конкретную ситуацию?
Предложение: Вернуть назад собственнику квартиры №18 35 евро, так как он не был оповещён о заказанной работе и не знал, что ему может быть выставлен счёт. Но в дальнейшем за разговорное устройство собственник квартиры отвечает сам.
Голосование: 27 членов от участников собрания проголосовало «ЗА»
Решили: Вернуть назад собственнику квартиры №18 35 евро, так как он не был оповещён о заказанной работе и не знал, что ему может быть выставлен счёт. Но в дальнейшем за разговорное устройство собственник квартиры отвечает сам.
Собрание закончилось в 21.15
Koosolekut juhatas: Guido Koidik      Koosoleku protokollis : Meelis Lajal
                                                     

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.