18.Veebruari 2016.a. üdkoosoleku protokoll / Протокол общего собрания 18. Февраля 2016 года

Korteriühistu Paldiski mnt 77a 18.Veebruari 2016.a. üdkoosoleku protokoll
Koosoleku toimumine otsustati KÜ juhatuse otsusega 29.01.2016 ja kuulutati välja infotahvlil ning KÜ kodulehel 1. veebruaril 2016.
Koosolek algas: 18:30
Lõppes : 20:20
Toimumise koht : Teise trepikoja keldriruumis.
Kohal viibis 48 korteriomanikku või volitatud isikut 72-st. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.
Koosoleku päevakord:
1.KÜ 2015. aasta aruanne. Revisjonikomisjoni akt ja juhatuse tegevusaruanne.
2.Tasulise parkimiskontrolli teenuse lepingu sõlmimine.
3.Kaameravalvesüsteemi paigaldamine.
4.KÜ 2016 aasta majanduskava kinnitamine.
5.Elamu renoveerimine.
6.KÜ Juhatuse valimine.
7.Jooksvad küsimused.

Ettepanek: Valida koosolekut juhatama Guido Koidik.
Otsustati: valida koosolekut juhatama Guido Koidik.
Poolt: 46 koosolekust osavõtjat.
Ettepanek: valida koosolekut protokollima Joel Lipson.
Otsustati: Valida koosolekut protokollima Joel Lipson.
Poolt: 46 koosolekust osavõtjat.
Koosolekut juhatas:   G.Koidik                                                        Protokollis:   J. Lipson
KÜ Paldiski mnt 77a 18.02.2016.Üldkoosoleku protokoll lk 2/3
1. KÜ 2015. aasta aruanne. Revisjonikomisjoni akt ja juhatuse tegevusaruanne.
Kuulati: KÜ juhatuse esimehe lühiaruannet 2015 aasta majandustegevuse kohta.
Ettepanek:  Anda juhatuse tööle rahuldav hinnang.
Otsustati: Anda juhatuse tööle rahuldav hinnang.
Poolt: 32 koosolekust osavõtjat. Erapooletud: Juhatuse liikmed.         
Ettepanek:  Kinnitada KÜ 2015 majandusaasta aruanne.
Otsustati: Kinnitada KÜ 2015 majandusaasta aruanne.
Poolt: 36 koosolekust osavõtjat. Erapooletud: Juhatuse liikmed.
2.Tasulise parkimiskontrolli teenuse lepingu sõlmimine.
Ettepanek: Sõlmida tasulise parkimiskontrolli leping kuna tasuta teenust enam ei osutata.
Otsustati: Volitada juhatust sõlmima tasulise parkimiskontrolli leping.
Poolt: 28 koosolekust osavõtjat.
3.Kaameravalvesüsteemi paigaldamine.
Ettepanek: Paigaldada valvekaamerad ühistu parkimisala ja territooriumi heakorra tagamiseks.
Poolt: 8 koosolekust osavõtjat. Ettepanek tagasi lükatud.
4.KÜ 2016 aasta majanduskava kinnitamine.
Ettepanek: Kinnitada KÜ 2016 majanduskava tervikuna.
Otsustati: Kinnitada KÜ 2016 majanduskava tervikuna.
Poolt: 29 koosolekust osavõtjat.
5.Elamu renoveerimine.
Ettepanek: Koguda pakkumised projektijuhi leidmiseks. Seejärel kutsuda kokku uus üldkoosolek.
Poolt: 16 koosolekust osavõtjat. Ettepanek tagasi lükatud.
Koosolekut juhatas:   G.Koidik                                                        Protokollis:   J. Lipson

KÜ Paldiski mnt 77a 18.02.2016.Üldkoosoleku protokoll lk 3/3

6.KÜ Juhatuse valimine.
Kuulati: KÜ juhatuse liige Maritana Poola palus end vabastada juhatuse liikme kohuse täitmisest seoses isiklike põhjustega.
Ettepanek: Vabastada Maritana Poola juhatuse liikme kohustustest ja valida uueks juhatuse liikmeks Vassili Lukjanov korteri nr 69 omanik. Vassili Lukjanov oli enda valimisega juhatusse nõus.
Otsustati: Vabastada Maritana Poola juhatuse liikme kohustustest ja valida uueks juhatuse liikmeks Vassili Lukjanov korteri nr 69 omanik. Juhatuse liikmed Guido Koidik ja Artjom Naljotov jätkavad oma kohustuste täitmist.
Poolt: 47 koosolekust osavõtjat.
7.Jooksvad küsimused.
Ettepanek: Asendada elamu kütte juhtsüsteem kaasaegsema vastu.
Otsustati: Asendada elamu kütte juhtsüsteem kaasaegsema vastu.
Poolt: 25 koosolekust osavõtjat
Ettepanek: Teha krundisiseste teede avariiremonti vastavalt vajadusele.
Ettepanek: Teostada murenevate rõdubarjääride konserveerimine elamu lõunaküljel.
Otsustati: Tellida vajalikud tööd rõdubarjääride konserveerimiseks.
Poolt: 29 koosolekust osavõtjat.
Ettepanek: Teha korda liftikabiinide põrandad.
Otsustati:Teha korda liftikabiinide põrandad.
Poolt: 35 koosolekust osavõtjat.
Koosolek lõppes kell 20:20
Koosolekut juhatas:   G.Koidik                                                        Protokollis:   J. Lipson
Протокол общего собрания квартирного товарищества Paldiski mnt 77a от 18. Февраля 2016 года
О проведении собрания правление КТ решило решением от 29.01.2016 и объявило на инфо доске, а так же на сайте КТ, 1-го февраля 2016 года.
Начало собрания: 18:30
Конец : 20:20
Место проведения : Второй подъезд, подвальное помещение.
На месте присутствовало 48 собственников квартир или доверенных личностей из 72-ух.
Повестка дня собрания:
1.Годовой отчет КТ за 2015 год. Акт ревизионной комиссии и отчет о деятельности правления.
2.Заключение договора на платную услугу по парковочному контролю.
3.Размещение камер видеонаблюдения.
4.Утверждение хозяйственной программы КТ на 2016 год.
5.Реновация жилья.
6.Выборы члена правления.
7.Текущие вопросы.
Предложение: Выбрать ведущим собрания Гуйдо Койдика.
Решили: выбрать ведущим собрания Гуйдо Койдика
За: 46 участников собрания.
Предложение: выбрать протоколиста собрания Джоел Липсона.
Решили: Выбрать протоколиста собрания Джоел Липсона.
За: 46 участников собрания.
Собрание вел:   Г.Койдик                                                      Протоколировал:   Д.Липсон
Протокол общего собрания KÜ Paldiski mnt 77a 18.02.2016. стр. 2/3
1. Годовой отчет КТ за 2015 год. Акт ревизионной комиссии и отчет о деятельности правления.
Выслушали: Короткий отчет председателя правления КТ о хозяйственной деятельности за 2015 год .
Предложение:  Оценить работу правления удовлетворительно.
Решили: Оценить работу правления удовлетворительно.
За: 32 участников собрания. Воздержались: Члены правления.       
Предложение:  Утвердить годовой отчет о хозяйственной деятельности КТ за 2015 год.
Решили: Утвердить годовой отчет о хозяйственной деятельности КТ за 2015 год.
За: 36 участников собрания. Воздержались: Члены правления.
2. Заключение договора на платную услугу по парковочному контролю.
Предложение: Заключить договор на платный парковочный контроль поскольку бесплатно услуга больше не оказывается.
Решили: Уполномочить правление заключить договор на платный парковочный контроль.
За: 28 участников собрания.
3. Размещение камер видеонаблюдения.
Предложение:  Разместить камеры видеонаблюдения за парковкой и территорией товарищества для поддержания порядка .
За: 8 участников собрания. Предложение отклонено.
4. Утверждение хозяйственной программы КТ на 2016 год.
Предложение: Утвердить хозяйственную программу на 2016 год целиком.
Решили: Утвердить хозяйственную программу на 2016 год целиком.
За: 29 участников собрания.
5. Реновация жилья.
Предложение:  Собрать предложения для поиска ведущего проектом. Впоследствии собрать новое общее собрание
За: 16 участников собрания. Предложение отклонено.
Собрание вел:   Г.Койдик                                                      Протоколировал:   Д.Липсон
Протокол общего собрания KÜ Paldiski mnt 77a 18.02.2016. стр. 3/3
6. Выборы члена правления.
Выслушали: Член правления КТ Маритана Поола просила освободить себя от обязанностей члена правления по личным причинам.
Предложение: Освободить члена правления Маритану Поола от обязанностей члена правления и выбрать новым членом правления Василия Лукьянова, собственника квартиры номер 69. Василий Лукьянов дал согласие быть членом правления.
Решили: Освободить члена правления Маритану Поола от обязанностей члена правления и выбрать новым членом правления Василия Лукьянова, собственника квартиры номер 69. Члены правления Гуйдо Койдик и Артем Налетов продолжат выполнение своих обязанностей.
За: 47 участников собрания.
7. Текущие вопросы.
Предложение: Заменить систему управления отопления на более современную.
Решили: Заменить систему управления отопления на более современную.
За: 25 участников собрания
Предложение: Делать аварийный ремонт внутренних дорог по необходимости.
Предложение: Провести консервирование разрушающихся балконных ограждений с южной стороны дома.
Решили: Заказать необходимые работы по консервированию балконных ограждений.
За: 29 участников собрания.
Предложение: Привести в порядок полы лифтовых кабин.
Решили: Привести в порядок полы лифтовых кабин.
За: 35 участников собрания.
Собрание закончилось в 20:20
Собрание вел:   Г.Койдик                                                      Протоколировал:   Д.Липсон

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.