KÜ juhatuse koosoleku protokoll / Протокол собрания товарищества 01.02.2017.

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 01.02.2017 toimunud koosoleku protokoll.
Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis.
Toimumise aeg: 19.00 – 20.00
Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, Vassili Lukjanov ja Guido Koidik.
Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.
PÄEVAKORD:
1.     Prügišahti ruumidele ligipääsu küsimus. Korteri nr 56 omaniku avaldus. 
2.     Linnaosavalitsuse vastus meie avaldusele pirni tn 4 krundi küsimuses. 
3.     Korteri nr 32 omaniku kiri juhatusele.
4.     Koosolekuruumi põranda värvimine.
5.     Ettepanekud 2017 aasta majandustegevuse aastakava kohta
6.     KÜ liikmete üldkoosoleku kokkukutsumine.
7.     Küsitluse läbiviimine korteriühistu liikmete seas.

 

1.     Prügišahti ruumidele ligipääsu küsimus. Korteri nr 56 omaniku avaldus.
KUULATI : Juhatuse esimehe G. Koidiku informatsiooni korteri nr 56 omaniku avalduse kohta. 29.12.2016 sai KÜ juhtus korteriomanikult avalduse milles korteriomanik nõudis õigust kasutada oma korruse prügisahti ruumi võrdselt teiste sellel korrusel elavate korterite 53 ja 54 omanikega.
Probleem selles, et eelmainitud korterid on end trepikojast eraldanud omaette uksega.
KUULATI. Juhatuse liige A. Naljotovi informatsiooni olukorra kohta. A Naljotov rääkis läbi kõigi osapooltega ja saavutas kokkuleppe mille kohaselt on tüliküsimus hetkel lahendatud.

2.     Linnaosavalitsuse vastus meie avaldusele pirni tn 4 krundi küsimuses.

TUTVUTI: Haabersti Linnaosavalitsuse vastusega meie avaldusele sooviavaldusega saada Pirni tn 4 krundi ühe osa kasutajaks. (Nimelt otsustas KÜ üldkoosolek 15.05.2010 teha KÜ juhatusele ülesandeks otsida võimalusi saada meie elamu krundi lõunapoolse piiri ääres kulgeva tee kasutajaks. Meie andmetel sai möödunud aasta novembrikuu lõpul Tallinna linn nimetatud krundi omanikuks ja nüüd on võimalus taotleda seda maad ühistule rendile.) Linnaosavalitsuse vastus meie avaldusele oli eitav. Tsiteerin:

 Komisjon koosseisus: linnaosa vanema asetäitja Juhan Hindov, arhitekt Tiina Jaska ja haldusosakonna juhataja Tõnu Kivimaker, otsustas Teie avaldust mitte rahuldada, kuna antud kinnistust osa andmine ühe korteriühistu kasutusse halvendab oluliselt teiste antud piirkonna elanike elukvaliteeti, tekitab uusi probleeme liikluse korralduses ja takistab kommunaalteenuseid osutava transpordi liikumist.

Vastus on mõnevõrra arusaamatu, sest me ei peretendeerinud ühelegi teele mida võiks kasutda «teenindav transport». Ilmselt vastati meile sama tekstiga kui Pirni 6 KÜ sarnasele avalduselegi.

OTSUSTATI: 

Selgitada, et kas Haabersti LOV seistes selliselt elanike huvide eest omab siis ise kavatsusi nimetatud territooriumi suhtes?

Otsus võeti vastu ühehäälselt

3.     Korteri nr 32 omaniku kiri juhatusele.
TUTVUTI:  Korteri nr 32 omanike kirjaga juhatusele. Korteriomanik nõuab oma korteri võlgnevuse tühistamise küsimuse võtmist KÜ üldkoosokeku päevakorda. Varasemalt on KÜ 6.03.2013 üldkoosolek jätnud võlgnevuse tühistamata. 2014 aastal keeldus KÜ juhatus seda küsimust täiendava punktina KÜ üldkoosoleku päevakorda lisamast, sest üldkoosoleku päevakord oli niigi üle koormatud. Korteriomaniku nõudmise rahuldamiseks oleks ta siis vastavalt KÜ põhikirjale pidanud saama 1/5 korteriomanike toetuse.
OTSUSTATI: 
Kuna 2017 aasta üldkoosoleku päevakord tuleb lühike siis võtta 32. korteri võlgnevuse küsimus üldkoosoleku päevakorda.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
4.     Koosolekuruumi põranda värvimine.
koosolekuruumi põranda pühkimine tõstab üles tolmupilve mis sadestub ruumi sisustusel.
OTSUSTATI: 
Eraldada põranda värvimiseks töö + materjal remondifondist 200 Eurot.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
5.     Ettepanekud 2017 aasta majandustegevuse aastakava kohta
TUTVUTI  2016 aasta haldus-hooldusfondi kulutuste vastavusega majanduskavas kavandatule.
Tehtud on mõningaid üleplaanilisi kulutusi ja oleme umbes 300 Euroga miinuses. Seotud on need olnud koosolekuruumi inventari soetamisega. Laud, dokumendikapp ja projektor koos tarvikutega.
Raamatupidaja täpsustab järgmiseks juhatuse koosolekuks.
KÜSIMUS: Millised kuluread nõuavad 2017 aastal korrigeerimist? Juhatuse esialgsed ettepanekud:
 • Plm Hoolduse lepinguline tasu – muutmist ei nõua.
 • Tõlketööd ja ekspertiis – kulu võib olla suurem aga ka väiksem, see on prognoosimatu. Ei muuda.
 • Autokompensatsioon. Ei muuda
 • Üldkoosolek. Trükitöö võtab väga palju raha. On vaja maksimaalselt viia koosoleku materjalide levitamine elektrooniliseks. Ei muuda.
 • Töötasud. Vähemalt majahoidja töötasu tuleb tõsta miinimumpalga tõstmise tempos.
 • Sideteenus. Ei muuda.
 • Hooldustööd. Ei muuda.
 • Hooldusmaterjalid. Ei muuda
 • Parkimiskorralduse teenus. Vaja tõsta 4 eurot kuus, reaalse kuluni 24 eurot. Ùus operaator võtab kõrgemat tasu.
 • Fonolukkude kulu. Ei muuda.
 • Remondifond. Juhatuse liikmetel teha ettepanekud järgmiseks juhatuse koosolekuks.
6.     KÜ liikmete üldkoosoleku kokkukutsumine.
Meil ei ole selgeid eesmärke milliseid töid peaksime 2017 aastal ette võtma. Vaja on korraldada küsitlus prioriteetide täpsemaks seadmiseks.
OTSUSTATI: 
Lükata KÜ üldkoosoleku kokkukutsumine edasi 2017 aasta märtsikuusse.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
7.     Küsitluse läbiviimine korteriühistu liikmete seas.
G. Koidik. Meil puudub selge eesmärk millises suunas peaksime oma elamu haldamisel liikuma.
Oleme tellinus, kooskõlastanud ja saanud ehitusloa mitmele projektile. Üldkoosolek on projektid heaks kiitnud kuid nende elluviimisest iga kord loobunud.
Mis peaksime tegema edasi? Ma arvan, et on aeg endale esitada küsimus: „Mida ma siis ikkagi oma ühistult ootan?» Pakun meelevaldselt välja kolm varianti:
Esimene: Seame eesmärgiks võimalikult madalad eluasemekulud. See tähendab, kaasajastame küttesüsteemi ja otsime täiendavaid energiaallikaid. Meie māja on ideaalses asendis ilmakaarte suhtes näiteks päikeseenergia kasutamiseks. Miks mitte katsetada maa või gaasiküttega?
Elamu ventilatsioon tuleb varustada soojusvahetiga ja seinad soojustada. See on tänane kulutus homse kokkuhoiu nimel.
Teine: Rohkem mugavusi. Miks mitte ehitada māja ette kahekordne parkimismaja mille alumine korrus jääks maa alla? Garanteeritud parkimiskoht igaühele pluss parkimiskohad mida saaksime välja rentida. Paigaldada uus kesküttesüsteem mis võimaldaks igale ühele seada oma toas sobivat temperatuuri? Tuleks teha lõplikult korda rõdud ja elamu fassaad. Jällegi kulu homse tulu nimel. Korter sellises majas saab maksma kindlasti rohkem.
Kolmas: Üritame säilitada olemasolevat tehes ainult hädavajalikku. Meie käsutuses olev hoone on ehitatud piisavalt suure vastupidavusega, et seda lihtsalt kasutada. Ka see on variant. Te ei kuluta täna rohkem kui vaja, et saaksite kulutada homme juba väärtuslikuma elamispinna peale mõnes teises majas.
Valik on meie endi teha.
OTSUSTATI: 
Korraldada majaelanike seas küsitlus ühistu edasiste eesmärkide kohta.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
Allkirjad:
Artjom Naljotov:
Vassili  Lukjanov:
                                                Guido Koidik:   

                                                   
 Протокол собрания квартирного товарищества Палдиски мнт 77a состоявшееся 01.02.2017.

Собрание проходило в подвале второго подъезда на Палдиски мнт 77a
Время проведения: 19.00 – 20.00
На месте присутствовали члены правления: Артем Налетов, Василий Лукьянов и Гуйдо Койдик. Собрание и протокол вел Гуйдо Койдик.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.     Вопрос доступа к помещению мусоропровода. Заявление от собственника кв.56
2.     Ответ горуправы на наше заявление по поводу участка Pirni 4.
3.     Письмо правлению от собственника кв.32
4.     Покраска пола в помещении для собраний
5.     Предложения насчет плана по хозяйственной деятельности на 2017 год
6.     Созыв членами правления общего собрания
7.     Проведение опроса среди членов квартирного товарищества.
1.     Вопрос доступа к помещению мусоропровода. Заявление от собственника кв.56
ЗАСЛУШАЛИ : Информацию от председателя правления Г. Койдика по поводу заявления от собственника кв. 56. 29.12.2016 правление товарищества получило заявление от квартирного собственника, в котором владелец квартиры требовал право на использование помещение для мусоропровода на своем этаже на равне с остальными живущими на этом этаже собственниками 53 и 54 квартирами.
Проблема в том, что перечисленные квартиры отгородились на площадке своей собственной дверью.
ЗАСЛУШАЛИ. Информацию об этой ситуации от члена правления А. Налетова. А. Налетов поговорил со всеми участниками и достиг договоренностей, в соответствии с которыми этот вопрос был решен в данный момент.
2.     Ответ горуправы на наше заявление по поводу участка Pirni 4.
 ОЗНАКОМИЛИ: С ответом от Городской управы Хааберсти на наше заявление по получению одной части участка на Pirni 4 в использование. (Было решение общего собрания КТ 15.05.2010 дать правлению КТ задание, найти возможность получить в пользование к нашему земельному участку дорогу, которая находиться с южной стороны. По нашим данным в конце ноября прошлого года город Таллинн выставил этот участок для приватизации и теперь появилась возможность товариществу ходатайствовать об аренде этой земли.) Городская управа ответила на наше заявление отказом. Цитирую:
  Комиссия состоит: заместитель старейшины горуправы Юхан Хиндов, архитектор Тийна Яска и руководитель административного отдела Тыну Кивимакер, решили не удовлетворить ваше заявление, так как передача части данного участка в пользование квартирного товарищества существенно ухудшит качество жизни жителей живущих в соседних домах, создаст новые проблемы в организации движения и будет препятствовать движению  транспорту оказывающему коммунальные услуги.
Ответ на этот вопрос несколько не понятен, поскольку мы не претендуем не на одну дорогу, которую мог бы использовать обслуживающий транспорт. Явно нам ответили тем же самым текстом, как и КТ Pirni 6 на похожее заявление.
РЕШИЛИ
Выяснить, может Хаберсти горуправа отстаивая интересы этих жителей имеет свои намерения  в отношении названной территории?
Решение принято единогласно
3   Письмо правлению от собственника кв.32
ОЗНАКОМИЛИПисьмо правлению от собственника кв.32. Собственник квартиры требует внести его  вопрос об аннулировании долга в повестку дня общего собрания КТ. Ранее 6.03.2013 общее собрание КТ не аннулировало задолженность. В 2014 году правление КТ отказалось этот вопрос внести дополнительным пунктом в повестку дня, так как повестка дня собрания и так была перегружена. Для удовлетворения требования собственника квартиры согласно уставу КТ надо набрать поддержку одной пятой от владельцев квартир.
РЕШИЛИ
Поскольку повестка дня общего собрания 2017 года короткая, то внесем вопрос задолженности квартиры 32 в повестку общего собрания.
Решение принято единогласно
4    Покраска пола в помещении для собраний
Подметая пол в помещении для собраний поднимается облако пыли, которая оседает на внутренних поверхностях.
РЕШИЛИ
Выделить из ремонтного фонда на окраску пола работа + материал 200 евро.
Решение принято единогласно
5    Предложения насчет плана по хозяйственной деятельности на 2017 год
ОЗНАКОМИЛИ  Расходы административно-обслуживающего фонда в 2016 году соответственно плану хозяйственной деятельности.
Было сделано несколько не запланированных расходов и теперь имеем 300 евро в минусе. Они были связаны с приобретением инвентаря для помещения для собраний. Стол, шкаф для документов и проектор с доп. оборудованием. Бухгалтер к следующему собранию правления сделает уточнения.
ВОПРОС: Какие строки бюджета требуют корректировки в 2017 году?  Первоначальные предложения от правления:
·         Плата по договору с PLM Hooldus – не требует изменений
·         Работы по переводу и экспертиза — расходы могут быть больше так и меньше, это не прогнозируемо.
·         Авто компесация. Не менять
·         Общее собрание. Печатные работы берут очень много денег. Нужно максимально материал распространять электронно. Не менять
·         Зарплата. По крайней мере дворнику нужно поднять зарплату до минимальной.
·         Связь. Не менять
·         Обслуживающие работы. Не менять
·         Материалы для обслуживания. Не менять
·         Услуга организации парковки. Нужно поднять до 4 евро в месяц, до реального уровня. Новый оператор берет плату выше.
·         Расходы на фоновый замок. Не менять
·         Ремонтный фонд. Сделать предложение членам правления на следующем собрании правления.
6       Созыв членами правления общего собрания
У нас нет ясных целей какие работы мы должны предпринять в 2017 году. Необходимо провести опрос среди жителей дома для выяснения приоритетов.
РЕШИЛИ
Перенести проведение общего собрания на март месяц в 2017 году.
Решение принято единогласно
7      Проведение опроса среди членов квартирного товарищества.
Г. Койдик. У нас отсутствует ясная цель в каком направление мы должны двигаться по обустройству дома. У нас были согласованы, заказаны и получены разрешения на строительство несколько проектов. Общее собрание эти проекты одобряло, однако от претворения в жизнь каждый раз отказывалось.
Что нам надо делать дальше? Я считаю, что пришло время задать вопрос: «Что же я все-таки жду от своего товарищества?» Предлагаю навскидку три варианта:
Первый: Поставим себе целью насколько возможно снизить стоимость жизни.
Это значит, что будем модернизировать систему отопления и искать дополнительные источники энергии. Наш дом находится в идеальном положении, например для использования солнечной энергии. Почему бы не попробовать геотермальное или газовое отопление? Вентиляцию в доме можно оборудовать теплообменником и утеплить стены. То есть сделаем расходы сегодня ради экономии в будущем.
Второй: Больше удобства. Почему бы не построить перед домом двухэтажный парковочный дом с нижним этажом под землей? Гарантированное парковочное место каждому плюс парковочные места которые можно сдавать в аренду. Установить новую систему отопления, чтобы каждый имел возможность устанавливать в своей квартире подходящую температуру? Наконец-то привести в порядок балконы и фасад дома. Опять же расходуем сегодня ради выгоды завтра.
Третий: Пытаемся сохранить существующее в рабочем состоянии, делая что-то только если разваливается. В нашем пользовании здание, которое построено с достаточно высокой устойчивостью и его просто эксплуатировать. Это тоже вариант. Вы не тратите сегодня больше чем необходимо, зато завтра сможете потратить сбереженные средства на покупку жилья в доме с более ценной жилой площадью.
Выбор за нами.
РЕШИЛИ
Устроить среди жителей дома опрос насчет будущих целей.
Решение принято единогласно
Подписи:
Artjom Naljotov:
Vassili  Lukjanov:
                    Guido Koidik:                                                      Протоколировал: Guido Koidik

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.