Ekspertarvamus / Экспертное мнение

Ekspertarvamus
Tallinnas, Paldiski mnt 77A elamu Rõdude kahjustuste ja võimaliku remondi kohta
Töö teostaja: Tugukaar OÜ
Reg. 10038624
MTR EK 10038624-0001
1.1. Ekspertarvamuse koostamise eesmärk.
Käesolev ekspertarvamus on tellitud seoses elamu rõdude tehnilise seisukorraga seotud probleemidega , mis oluliselt rikuvad maja välisilmet ja tekitavad teatud ohtu seoses nende osade lagunemisega ja

allakukkumisega. Eksperdi ülesandeks on kirjeldada visuaalselt nähtavad kahjustused ja nende tekkimise võimalikud põhjused. Lähtudes ülevaatuse tulemustest, projektdokumentatsiooni läbivaatamisest ja alumiste rõdude kohtavamiste alusel peaks andma ekspertarvamuse sellest, mis võiks põhjustada sellise olulise probleemi tekkimise ja võimalusel anda soovitused olukorra parandamiseks.

1.2. Olemasolev olukord
 Dokumentide ja ülevaatuse tulemusena saab fikseerida, et üldmõistes elamu Paldiski mnt 77A RÕDUD on ehitatud monteeritavatest raudbetoonelementidest (põranda-laepaneel, rõdude piirdepaneelid) toetamisega kõrvalolevatele seintele. Rõdude põranda-lae paneelide montaaž ei olnud korrektne ja rõdud ei ole ühes vertikaalses tasapinnas, mis võib tähendada seda, et toetuspind seintes on erinev. Rõdude piirde paneelide montaaž vastavalt laepaneelide asetsemisele oli ka suurte nihetega ja selle tõttu lae ja piirdepaneelid on enamuses nihetega üks-teise suhtes ja selle pärast ühendussõlmed ei saanud teostada vastavalt projektile. Seal, kus paneelide montaaž oli suuremate rikkumistega, nende ilmastiku kahjustused enamuses on ka suuremad. Peab märkima, et paneelide kvaliteet ei vasta ka tolleaegsetele normidele kas või selle pärast, et armatuuril puudub nõutav betoonist kaitsekiht, mis minimaalselt pidi olema 25mm. Paneelide betooni kvaliteet on ka erinev ja seal, kus betooni vee- ja külmakindlus oli madalam, seal ka kahjustused on suuremad. Rõdude osaline kinniehitamine oluliselt mõjutas rõdude kandvate konstruktsioonide olukorrale (mitte ainult positiivselt). Pikaajalise ekspluateerimise tulemusena nendes kohtades, kus armatuuri kaitsekiht oli kõige õhem ja seal, kus ilmastiku mõjud olid kõige suuremad, armatuur korrodeerus nii palju, et lõhkus välja kaitsekihibetooni. Selle tulemusena on betoonitükkide allapudenemine (millega kaasnevad inimestele ja esemetele kahjustuste tekitamise ohud), armatuuri veel intensiivsem kahjustamine ja rõdude välisilme halvenemine. Veel üheks kahjustuste põhjuseks oli puidust elementide olemasolu (ja nende oskamatu lammutamine) rõdupiirde paneelidel, esialgse projektiga mitteettenähtud rõdude kinniehitamine (mille oskamatu paigaldamisega olid vigastatud ka rõdude paneelid) ja muidugi rõdude nõuetekohase ekspluateerimise puudumine.
2. Ülevaatuse tulemused.
Rõdude olukorra uurimise koos pistelise konstruktsioonide lahtivõtmise tulemusena saab fikseerida järgmist:
1. Rõdude raudbetoonelemendid on kohati tõsiselt kahjustatud, mis seisneb betooni ja armatuuri kahjustusest.
2. Rõdude laepaneelide kinnitus seinas on teadmata sügavusel. Rõdupaneel on joonise järgi ainult ühe alumise võrguga armeerimisega ja ainult ühes servas on üks ülemine armatuuri varras. See tähendab, et rõdupiirde paneelid peaksid mingil määral võtma enda peale laepaneeli toetamata nurgas tekkivad koormused. Sel juhul piirdepaneeli kinnitus omab täiendavat tähtsust sel juhul, kui rõdude kinniehitamine toob kaasa ka ettenägematud koormused.
3. Rõdude piirdepaneelide kinnitussõlmed ei ole enamuses nähtavad ja nende olukord ei ole selge (tellisseinaga kinnitus, paneelide omavaheline kinnitussõlm, laepaneeliga ühendussõlm). Piirdepaneelide armatuurivõrk 100/100/5/5 pidi olema paigaldatud umbes 40mm välispinnast, kuid tegelikul betoon vaevalt katab armatuurvõrgu. 160 mm kaugusel paneeli ülaservast ja samal kaugusel alaservast peaks olema tarirauad, mille abil pidi paneel kinnitatud seina ja teise paneeliga, kuid selle kinnituse olemasolu ei ole näha ilma avamiseta ja ei ole võimalik kontrollida kinnituse kvaliteeti. Sama on ka kinnituselementidega piirdepaneelis ja laepaneelis.
3. Ekspertarvamus tekkinud olukorrast.
 Lähtudes ülaltoodud olukorra ülevaatuse tulemustest võib järeldada, et rõdude kandevõime veel ei ole avariiohtlik, kuigi rõdupindadelt pudenevad osad on ohtlikud nende kukkumisel alla, sest ei saa välistada , et betooni või segutükid võivad põrgata ka kaugemale maja seinast.
Juhul, kui kasutusele ei võeta abinõud rõdude paneelide kaitsmiseks edaspidisest lagunemisest, nende olukord progressiivselt võib halveneda ja siis tagajärjed võivad olla ebameeldivamad, kui tänased ohud.
Enne, kui ei ole selgust iga rõdu olukorraga, ei tasu jätkata rõdude koormamist üle projektiga ettenähtud koormuste (rõdud ei olnud ettenähtud kasutada koduasjade ladustamiseks) ja paigaldada raskeid plastikaknaid.
 
4. Ettepanekud olukorra parandamiseks.
 
1. Variant 1- Olukorra konserveerimine.
1.1. Puhastada betoonpinnad lahtisest betoonist.
1.2. Puhastada korrosioonist lahtise ja avatud armatuuri raudbetoonplaatides.
1.3. Teostada armatuuri korrosioonikaitse sobival meetodil.
1.4. Taastada armatuuri betoonkaitsekihi.
 
2. Variant 2 — Olukorra parendamine .
2.1. Peale kahjustatud kohtade parandamist ja olukorra konserveerimist avada paneelide kinnituskohad.
2.2. Kontrollida kinnituste olukorda – keevitust, kinnitust tellisseinas ja vajadusel täiendavalt keevitada paneelid, lisada kinnitused tellisseina sisse .
2.3. Parandada kinnituskohtades korrosioonikaitset.
2.4. Taastada remondisegudega kinnitus- ja liitekohad.
2.5. Ülekontrollida kõik paneelide pinnad, mis on kättesaadavad s.h. avatud rõdudel ka betoonpindade sisepindade olukorda ja vajadusel teostada ka rõdudel seestpoolt parandustööd.
2.6. Puhastada paneelide välispinnad kooruvast värvis ja värvida need sobiva värviga veepidavuse tõstmiseks.
 
3. Variant 3-Rõdude rekonstrueerimine.
 Lisaks ülaltoodud töödele (v.a. värvimine väljast) valmistada rõdud täielikuks fassaadi rekonstrueerimiseks teostada järgnevad tööd.
3.1. Eemaldada kõik mittesobivad rõdude avadetäited.
3.2. Eemaldada kõik puidust elemendid ning muud võimalikud projektivälised elemendid rõdudelt.
3.3. Veel täiendavalt kontrollida rõdude paneelide seisukorda peale avatäidete demonteerimist ja vajadusel teostada vajalikud tööd.
3.4. Juhul, kui ei ole probleeme rõdude elementide kandevõimega, paigaldada sobivad avatäited arvestusega, et edaspidi, kui mitte kohe tuleb ka fassaadi täielik soojustamine.
3.5. Rõdude elementide pikaajaliseks korrosioonikaitsmiseks välismõjudest, hoone soojapidavuse tõstmiseks ja välisilme oluliseks parandamiseks pikaks ajaks soojustada rõdude välispinnad , näiteks 100 mm soojustusega koos kaasnevate töödega, kuna sellega saab parandada ka paneelide välisilmet seoses nende nihetega montaaži ajal.
4. Lähtudes ülaltoodust Korteriühistu peab otsustama tööde etapilisust ja vastavalt sellele täpsustada lähteülesande võimalikule töövõtjale.
Valeri Ivanov

Vastutav ekspert

 
 
 
Экспертное мнение
 Насчет поврежденных балконов и возможностей по ремонту в городе Таллинн, по адресу Палдиски мнт 77а.
Исполнитель работ: Tugukaar OÜ
Reg. 10038624
MTR EK 10038624-0001
Ответственный исполнитель: Валерий Иванов
Содержание
1.    Общая часть
1.1. Цель
1.2. Существующий порядок
2.     Результаты осмотра
3.    Экспертное мнение о ситуации
4.    Предложение о исправлении ситуации
1.    Общая часть
1.1.        Цель составления экспертного мнения
Данное экспертное мнение было заказано в связи с проблемным техническим состоянием балконов дома, которые существенно портят внешний вид дома и создают определенный риск при откалывании и падении вниз кусочков бетона от балконов. Задачей эксперта является визуальное описание видимых повреждений и возможные причины их возникновения. Исходя из результатов осмотра, а также просмотра проектной документации  и на основании осмотра нижних балконов, должен дать экспертное заключение о том что, могло бы обосновать возникновение таких существенных проблем и по возможности предоставить предложения по улучшению.
1.2.        Существующий порядок
После просмотра документов и внешнего осмотра можно зафиксировать следующее, что балконы жилого дома на Палдиски мнт 77а построены из сборных железобетонных элементов (панель пола, панель потолка, ограждающие панели) опирающихся на соседние стены дома. Монтаж половых-потолочных панелей не был корректным и балконы не расположены в одной вертикальной плоскости, это может означать то, что опорная площадь стен, разная.
 Монтаж панелей боковых ограждений балконов в соответствии с установкой на потолочные панели был так же с большими сдвигами и из-за этого потолочные и оградительные панели в большинстве своем имеют сдвиг по отношению друг к другу и результате этого соединяющие узлы не могли быть сделаны согласно проекту. Там, где монтаж панелей проходил с большими нарушениями, их явные повреждения в большинстве тоже большие. Можно заметить, что качество панелей не соответствует даже нормам того времени по причине, что на арматуре отсутствует бетонный защитный слой, который как минимум должен быть 25 мм.
 Качество бетона, из которого сделаны панели тоже разное и там, где водо и морозостойкость бетона были ниже по норме,  повреждений существенно больше. Частичное застекление балконов существенно повлияло на несущие конструкции (не только позитивно). Результатом длительной эксплуатации в тех местах, где защитный слой арматуры был самым тонким и там, где влияние погоды было самым большим, в результате сильной коррозии, арматура пробила защитный слой бетона.
В результате куски бетона откалываются и падают вниз ( что создает опасность для людей и повреждения предметов внизу), арматура еще интенсивнее повреждается и ухудшается внешний вид балконов. Еще одна причина повреждений, была вызвана наличием элементов из дерева (и их непрофессиональный демонтаж) на оградительных панелях, по первоначальному проекту не было предусмотрено застекление балконов (из-за неправильной их установки были повреждены балконные панели) и конечно же из-за не надлежащей эксплуатации балконов.
2. Результаты осмотра.
В результате исследования состояния балконов вместе с выборочным вскрытием конструкций можно зафиксировать следующее:
1. Железобетонные элементы балконов местами серьезно повреждены, что состоит из повреждений бетона и арматуры.
2. Крепления к стене потолочных панелей балконов, неизвестной глубины. По чертежам балконной панели видно, что только одна нижняя сетка армированная и только с одной стороны есть один арматурный стержень. Это значит, что панели балконных ограждений должны были бы в какой-то степени взять на себя возникшую нагрузку потолочных панелей. В таком случае крепления ограждающих панелей несут важную дополнительную  нагрузку в этом случае, если застекление балконов несет с собой не предвиденную нагрузку.
3. Узлы креплений ограждающих панелей балконов в большинстве случаях не видны и их состояние не ясно (крепление с кирпичной стеной, крепление между панелями, соединяющий узел с потолочной панелью).  Арматурная сетка ограждающих панелей  100/100/5/5 должна быть установлена примерно на 40 мм от внешней поверхности, но на самом деле слой бетона едва покрывает арматурную сетку. На расстоянии 160 мм от верхнего края панели и на том же расстоянии от нижнего края должны стоять закладные детали, с помощью которых панель должна крепиться к стене и ко второй панели, однако наличие этих креплений нельзя увидеть без демонтажа ее и не представляется возможным проверить качество крепления. То же самое и с крепежными элементами на оградительных и потолочных панелях.
3. Экспертное мнение о ситуации.
Исходя из результата приведенной выше ситуации можно сделать заключение, что несущая способность балконов еще не аварийно опасна, хотя и откалывающиеся куски бетона с поверхности балконных панелей опасны при их падении, так как не исключено, что бетон или куски смеси могут отлетать достаточно далеко от стены дома.
В случае, если не будут  приняты меры, чтобы защитить балконные панели от дальнейшего разрушения, то их состояние постепенно будет ухудшаться и тогда последствия могут быть более неприятны, чем сегодняшняя опасность.
Прежде чем,  нет ясности с состоянием каждого балкона, не стоит продолжать перегрузку балконов выше предусмотренной проектом нагрузки (балконы не были предназначены для хранения домашнего хлама) и установки тяжелых пластиковых окон.
4. Предложение о исправлении ситуации.
1.     Вариант 1- Консервирование ситуации.
1.1. Очистить поверхность бетона от сыпящегося бетона.
1.2. Очистить от коррозии открытую арматуру на железобетонных плитах.  
1.3. Нанести на арматуру антикоррозийный слой подходящим способом.
1.4. Восстановить защитный бетонный слой на арматуре.
2. Вариант 2 – Улучшение ситуации.
2.1. Помимо исправления поврежденных участков и консервирования ситуации, вскрыть места крепления панелей.
2.2. Проверить состояние креплений – сварку, крепления в кирпичной стене и при необходимости дополнительно сварить панели, добавив крепления внутри кирпичной стены.
2.3. Восстановить в местах креплений защиту от коррозии.
2.4. Восстановить с помощью ремонтных смесей крепления и швы.
2.5. Проверить все поверхности панелей, которые доступны, в том числе на открытых балконах а так же состояние внутренних поверхностей бетонных плит и при необходимости провести ремонтные работы на балконах с внутренней стороны.  
2.6. Очистить наружные поверхности панелей от облупленной краски и перекрасить их подходящей водонепроницаемой краской.
3. Вариант 3 — Реконструкция балконов.
В дополнение к указанным выше работам (за исключением окраски снаружи) подготовить балконы к полной реконструкции фасада и произвести следующие работы.
3.1. Удалить весь неподходящий наполнитель отверстий балконов.
3.2. Удалить все деревянные элементы, а так же другие возможные элементы с балконов, которых нет в проекте.
3.3. Кроме того, дополнительно проверить состояние панелей на балконах кроме демонтажа наполнителей отверстий и при необходимости провести необходимую работу.
3.4. В случае, если нет проблем с несущими элементами балконов, заполнить отверстия подходящим наполнителем учитывая, что в будущем, не придется делать изоляцию фасада.
3.5. Элементы балконов  для долгосрочной антикоррозийной защиты от внешних воздействий, для увеличения теплоизоляции здания и для существенного улучшения внешнего вида дома и утепление внешней поверхности балконов, например утеплитель толщиной 100 мм с соответствующей работой, так как это может также улучшить внешний вид панелей в зависимости от их сдвигов в процессе сборки.
4. Исходя из вышеизложенного, квартирное товарищество должно решить этапность работ и соответственно уточнить исходные задачи для строителей.
Валерий Иванов
Ответственный эксперт
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.