juhatuse 05.05.2016 toimunud koosoleku protokoll/Протокол собрания правления 05.05.2016 года

 Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 05.05.2016  toimunud koosoleku protokoll
Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis.
Toimumise aeg: 19.00 – 19.30
Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, Vassili Lukjanov ja Guido Koidik.
Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.
PÄEVAKORD:
1.     Rõdude seisukorra kohta tellitud ekspertarvamus. Eksperdi soovitused remonditöö mahtude osas.
2.     Rõdupaneelide täiendav kinnitamine.
3.     Rõdude remondi omanikujärelevalve teostaja kinnitamine.
4.     Rõdude remondi töökoha piiramine metalltaraga.
5.     Probleemid kommunaalmaksete võlgnevusega.
1.     Rõdude seisukorra kohta tellitud ekspertarvamus. Eksperdi soovitused remonditöö mahtude osas.
TUTVUTI : Tugikaar OÜ Ehituseksperdi koostatud ekspertarvamusega. Rõdude kandevõime on säilinud ja avariiohtu pole. Küll aga on ohuallikaks betoonpaneelide ja täitematerjalide varisemine. 02.05. tehtud rõdupiirete kinnituskonstruktsioonide

pisteline avamine tõi meile ehmatava avastuse, et mõni rõhupiire pole üldse elamu seina külge kinnitatud. Tegu on 30 aastat vana ehituspraagiga. Ekspert V. Ivanov pakub kolme varianti rõdude remondiks. Esimene variant näeb ette varisemisohtlike materjalide eemaldamist ja avade täitmist konstruktsioonide edasise lagunemise peatamiseks.  Teine variant näeb ette rõdude olukorra parandamist ja lõppviimistlust värvimise näol ning kolmas variant näeb juba ette rõdude täieliku rekonstrueerimise. Rõdupaneelide asendi geomeetria parandamist ja rõdupaneelide katmist soojustusmaterjaliga. Töö eeldaks niisiis ka olemasolevate rõduakende lammutamist ja asendamist uute ja ühesugustega.

Kolmandast variandist peame pikema jututa loobuma, sest see eeldaks juba eraldi tööprojekti, ehitusluba ja poleks rahalises mõttes ilma laenu võtmata teostatav. Olemasolev, üldkoosoleku poolt kinnitatud elamu renoveerimise projekt ei näe samuti ette rõdupiirete soojustamist või katmist täiendava materjaliga. Ei ole teada millal me otsustame elamut tervikuna renoveerida. Sellepärast:
OTSUSTATI: 
Võtta käimasoleva rõdude remonditöö tegemisel aluseks ekspertarvamuses teise variandina soovitatud tööde maht mis näeb ette olemasolevate rõdukonstruktsioonide seisukorra parandamise neid sealjuures muutmata.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
2.   Rõdupaneelide täiendav kinnitamine.
KUULATI:  Juhatuse liikme Vassili Lukjanovi informatsiooni 03.05 toimunud kohtumisest ehitaja ja ehituseksperdiga. 02.05 Eemaldas ehitaja mõne rõdupiirde kinnitusonstruktsioonid. Selgus, et näiteks krt 63 rõdupiirde üks ots ei olegi seina külge kinnitatud. Võib arvata, et ka teiste rõdupiiretega ei pruugi kõik korras olla. Seepärast soovitas Tugikaar OÜ ehitusekspert tungivalt kõik rõdupiirded täiendavalt kinnitada. Kinnitused võib paigaldada rõdu sise või välisküljele ja need peavad välistama rõdupiirde ülaosa nihkumise. Rõdupiirde alumine osa toetub rõdu põranda/lae paneelile ja selle püsimisega probleeme selgunud ei ole. Et suurem osa maja rõdudest on kinni ehitatud ja rõdupiirete siseküljed on kaetud elanike poolt viimistlusmaterjalidega, pole otstarbekas hakata neid konstruktsioone lõhkuma ja parem on paigaldada kinnitused rõdupiirde välisküljele. Kui vaja siis tellida selleks spetsiaalsed kinnitusdetailid et nii vähe kui võimalik kahjustada maja välisilmet.
OTSUSTATI: 
Kinnitada väljaspoolt täiendavalt kõik rõdupiirded. Kinnitamise viisi ja maksumuse üle pidada läbirääkimisi ehitaja ja Tugikaar OÜ ehituseksperdiga.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
KÜSIMUS:  Guido Koidik küsis juhatuse liikmete arvamust, et kas ei peaks me rõdupiirte täiendava kinnitamise küsimuse otsustamiseks kokku kutsuma KÜ liikmete erakorralise üldkoosoleku?
OTSUSTATI: 
Erakorralist üldkoosolekut mitte kokku kutsuda, sest tegu on avariitööga mille tegemisest pole võimalik loobuda.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
3.        Rõdude remondi omanikujärelevalve teostaja kinnitamine.
KUULATI:  Juhatuse esimees G. Koidik informeeris kohalviibijaid omanikujärelevalve teostaja leidmiseks korraldatud hanke tulemustest. Sobilikke kandidaate on tegelikult vaid üks „Tugikaar OÜ» kes koostas ka ekspertarvamuse rõdude seisukorra kohta.
OTSUSTATI: 
Kinnitada „Tugikaar OÜ» vastutav spetsialist V. Ivanov kui rõdude remonditöö omanikujärelevalve tegija.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
4.           Rõdude remondi töökoha piiramine metalltaraga.
KUULATI:  Vatsvalt Tallinna linna heakorraeeskirjale 7.4  tuleb ehitus või remonditöö koht piirata ehitise omaniku poolt, püsiva piirdeaiaga.
OTSUSTATI: 
Rentida Toi-Toi  Eesti OÜ-lt 20 2 m x 3,5 m aiamoodulit.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
5.         Probleemid kommunaalmaksete võlgnevusega.
KUULATI:  A. Naljotovi informatsiooni olukorrast kommunaalmaksete võlgnevustega. Korteri nr 68 omanik ei ole vaatamata korduvatele lubadustele asunud võlga tasuma. Korteri kommunaalmaksete võlg seisuga 01.05 oli 1204 eurot 84 senti.
OTSUSTATI: 
Alustada maksekäsu kiirmenetlust korteri nr 68 kommunaalmaksete võla väljanõudmiseks.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
Allkirjad:
Artjom Naljotov: 
Vassili  Lukjanov:
                                                               

                   Guido Koidik:                                                      Protokollis: Guido Koidik
Протокол собрания правления квартирного товарищества Палдиски мнт 77а, состоявшееся 05.05.2016 года
Собрание проходило на Палдиски мнт 77а в помещении для собраний во втором подъезде.
Время проведения: 19.00 – 19.30
На месте присутствовали члены правления: Артем Налетов, Василий Лукьянов и Гуйдо Койдик.
Вел собрание и протокол Гуйдо Койдик.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.     Мнение нанятого эксперта о состоянии балконов. Рекомендации эксперта по части объема ремонтных работ.
2.     Дополнительное укрепление бетонных панелей
3.     Подтверждение исполнителя ведущего надзор за ремонтом балконов.
4.     Установка металлических ограждение вокруг места проведения ремонта.
5.     Проблемы с долгами по коммунальным платежам.
1.     Мнение нанятого эксперта о состоянии балконов. Рекомендации эксперта по части объема ремонтных работ.
ОЗНАКОМИЛИ : Строительный эксперт из Tugikaar OÜ составил экспертное мнение. Несущая способность балконов сохранилась и аварийной опасности нет. Однако источником опасности являются бетонные панели и обрушение наполнителя.  02.05 сделанное случайным выбором вскрытие крепежных конструкций балконного ограждения принесло нам неожиданное открытие, что некоторые балконные ограждение вообще не прикреплены к стенам дома. Мы имеем дело со строительным браком 30-летней давности. Эксперт В. Иванов предложил три варианта ремонта балконов.  
Первый вариант предусматривает удаление опасных разрушающихся  материалов и заполнение их, чтобы остановить дальнейшее разрушение. Второй вариант предусматривает улучшение состояния балконов, их внешнего вида и в итоге покраска и третий вариант предусматривает уже полную реконструкцию балконов. Это значит исправление геометрии расположения балконных панелей и покрытие их утеплителем. Работа так же предполагает снос существующих балконных окон и замена их на одинаковые новые.
От третьего варианта без долгих разговоров мы должны были отказаться, поскольку это предполагает наличие отдельного рабочего проекта, разрешения на строительство и в денежном смысле без кредита это невозможно сделать. Существующий, утвержденный общим собранием проект по реновации жилья не предусматривает утепление балконов или покрытие дополнительными материалами. Неизвестно когда мы решим дом целиком реновировать. Поэтому:
РЕШИЛИ
Принять к исполнению текущие ремонтные работы по балконам в рекомендованном объеме, основываясь на втором варианте экспертного мнения, что предполагает исправление состояния существующих балконных конструкций.
Решение принято единогласно
2.   Дополнительное укрепление бетонных панелей.
ВЫСЛУШАЛИ:  Информацию от члена правления Василия Лукьянова, 03.05 он встречался со строителем и экспертом. 02.05 строитель вскрыл крепежные конструкции некоторых балконных ограждений. Выяснилось, что например у квартиры номер 63 один конец балконной ограды вовсе не прикреплен к стене дома. Можно считать, что и с другими балконными ограждениями не все может быть в порядке. Поэтому эксперт из Tugikaar OÜ рекомендовал укрепить все панели балконных ограждений. Крепления можно разместить как внутри балконов, так и снаружи и они должны предотвратить смещение верхней части ограждения балкона. Нижнюю часть балконного ограждения держит панель пола / потолка и с этим соединением не было обнаружено проблем. Поскольку большая часть балконов дома застеклена и боковые стены изнутри покрыты отделочным материалом самими жителями, то не целесообразно начинать разрушать эти конструкции, а лучше установить укрепления с наружной стороны балконов. Если будет необходимо заказать специально для этого крепежные детали, то по минимуму, чтобы не повредить внешнему облику дома.
РЕШИЛИ
Дополнительно укрепить все балконные ограждения снаружи. По способу укрепления и затрат на это консультироваться со строителем и строительным экспертом из Tugikaar OÜ.
Решение принято единогласно
ВОПРОС:   Гуйдо Койдик спросил у членов правления мнение, должны ли мы созывать внеочередное общее собрание членов товарищества для решения вопроса с дополнительным укреплением балконных ограждений?
РЕШИЛИ: 
Не созывать общее внеочередное собрание, поскольку дело имеется с аварийной работой, от которой нельзя отказаться.
Решение принято единогласно
3.        Подтверждение исполнителя ведущего надзор за ремонтом балконов.
ВЫСЛУШАЛИ:  Председатель правления Г.Койдик информировал присутствующих о результатах устроенного тендера для нахождения исполнителя по надзору. Подходящим кандидатом был реально только один „Tugikaar OÜ», кто составил экспертное мнение о состоянии балконов.
РЕШИЛИ
Подтвердить ответственным специалистом В. Иванова из „Tugikaar OÜ» как исполнителя, ведущего надзор за ремонтом балконов.
Решение принято единогласно
4.           Установка металлических ограждений на место проведения ремонтных работ.
ВЫСЛУШАЛИ:  Согласно положению 7.4 города Таллинн место ремонтных работ следует оградить собственнику строения, постоянным забором.
РЕШИЛИ
Арендовать Toi-Toi  Eesti OÜ-lt 20 2 m x 3,5 m заборные модули.
Решение принято единогласно
5.         Проблемы с долгами по коммунальным платежам.
ВЫСЛУШАЛИ:  А. Налетова с информацией о положении дел с коммунальными задолженностями. Собственник квартиры номер 68 имеет задолженность, не смотря на неоднократные обещания выплатить долг. Долг по коммунальным платежам этой квартиры на 01.05 был 1204 евро 84 центов.
РЕШИЛИ: 
Начать срочное делопроизводство по взысканию долга по коммунальным платежам с квартиры номер 68.
Решение принято единогласно
Подписи:
Артем Налетов
Василий Лукьянов:
                                                               
                   Гуйдо Койдик:                                                      Протоколировал: Гуйдо Койдик

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.