Juhatuse koosolek 18.03.2015/Собрание правления от 18.03.2015

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse koosolek 18.03.2015.

Koosolek toimus: Paldiski mnt 77a elamu teise trepikoja keldris.
Koosoleku toimumise aeg: 18.03.2015.a  alates kella 19.00 kuni 19.30
Koosolekust võtsid osa: Juhatuse liikmed: Maritana Poola, Artjom Naljotov ja Guido Koidik
Koosoleku protokollis: Guido Koidik
Koosoleku päevakord:
1.     Keldri remonditööde käik, teise trepikoja keldriukse vahetamine.
2.     Keldri valvesüsteemi tehniline lahendus
3.     Kohustuste  jaotus juhatuse liikmete vahel

1.     Keldri remonditööde käik, teise trepikoja keldriukse vahetamine.
Kuulati: Guido Koidik informeeris kohalviibijaid remonditööde käigust keldriruumis. Käib oma jõududega maalritööde ettevalmistamine. Maalritöö enda kohta korraldasime hanke mille käigus saime 13 pakkumist vahemikus 470 — 860 Eurot.
Otsustati: Ka maalritööd teeme ise, sest ka seadmete rentimise, ja töökaitsevarustuse ostmise korral teeme me selle töö ise ära miinimumpakkumisest poole väiksemate kulutustega.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
Kuulati: Guido Koidik informeeris kohalviibijaid keldri trepikoja poolse ukse vahetamiseks tehtud pakkumiste kohta. Kõik pakkumised jäävad vahemikku 600-660 Eurot. Nimetatud uks on kasutusel kui keldri peasissepääs ja on ühtlasi tuletõkkesektsioonide vaheline uks. 2010 aastal koostatud soklikorruse renoveerimisprojektis on keldrikorrus määratletud kui eraldi tuletõkkesektsioon tulepüsivusega EI 120. Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele ( „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded»  §13 Tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse, akna ja muu väiksema avatäite ning tuletõkkekonstruktsioone läbivate tehnosüsteemide tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50% tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast.) Paigaldatav uus uks ei saa niisiis olla vähema tulepüsivusega kui EI 60. Vana nõukogudeaegne uks sellele nõudele kindlasti ei vasta.
 Otsustati: Nõuetekohase tuletõkkeukse valmistab AS Saku Metall.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
Keldri remonditööde korraldamisega tegeleb juhatuse liige Gudo Koidik.
2.     Keldri valvesüsteemi tehniline lahendus.
Ettepanek: G. Koidik tegi ettepaneku teha juhatuse liikmele Artjom Naljotovile ülesandeks koostada valvesüsteemi tehniline lahendus.
Otsustati: teha juhatuse liikmele Artjom Naljotovile ülesandeks koostada valvesüsteemi tehniline lahendus. Konsultatsioonidega abistab Maritana Poola.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
3.     Kohustuste  jaotus juhatuse liikmete vahel
Vastavalt KÜ Üldkoosoleku otsusele peavab juhatus selgelt määratlema oma liikmete kohustused. Juhatuse liikmete ühisel arusaamisel peaks seda tegema tegema nii, et osa kohustustest on seotud püsivalt ühe ühistu tegevussuunaga ja osa kohustustest määratakse jooksvalt vastavalt vajadusele nii, et saaks tegelda meie kinnisvara haldustöö parendamise ja uute lahenduste otsimisega.
Otsustati: Elamut ümbritseva krundi heakorra tagamisega tegeleb juhatuse liige Artjom Naljotov. Parkimiskorraldaja ParkIT- iga suhtlemisega tegelevad ja kontaktisikuteks on juhatuse liikmed Artjom Naljotov ja Maritana Poola. Kommunaalmaksete võlgnevuste küsimustega tegeleb juhatuse liige Maritana Poola.  Juhatuse esimees Guido Koidik tegeleb lisaks esimehe spetsiifilistele kohustustele ka elamu üldkasutatavate ning tehniliste ruumide korrasoleku tagamise ja hooldusfirmaga suhtlemisega. Jooksvad ülesanded jagatakse probleemide tekkides. Püsivate kohustuste loetelu muudame vastavalt vajadusele.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
Allkirjad
Maritana Poola:
 Artjom Naljotov:
 Guido Koidik:                                                                                        Protokollis: Guido Koidik
 18.03.2015 kell 19.45   
Собрание правления квартирного товарищества Палдиски мнт. 77а от 18.03.2015

Место проведения собрания: В подвале второго подъезда в доме на Палдиски мнт 77а
Время проведения собрания: 18.03.2015 в период с 19.00 до 19.30
Участники собрания: члены правления: Маритана Поола, Артём Налётов и Гуйдо Койдик
Вёл протокол : Гуйдо Койдик
Повестка дня:
1.     Замена подвальной входной двери второго подъезда в процессе ремонта
2.     Техническое решение для создания охранной системы в подвале
3.     Распределение обязанностей между членами правления
1.     Замена подвальной входной двери второго подъезда в процессе ремонта
Выслушали: Гуйдо Койдик проинформировал присутствующих о ходе ремонтных работ в подвальном помещении. Идет подготовка помещений своими силами перед малярными работами. Мы устроили конкурс на эти малярные работы, в ходе которого получили 13 предложений в диапазоне 470 – 860 евро.
Решили: Малярные работы тоже делаем сами, поскольку аренда оборудования, работа и покупка средств защиты, все равно обойдутся дешевле, чем самое минимальное предложение, если мы сами сделаем эту работу.  
Решение принято единогласно.
Выслушали: Гуйдо Койдик проинформировал присутствующих насчёт сделанных предложений по замене подвальной входной двери. Все предложения находятся в диапазоне от 600 до 660 евро. Названная дверь используется как входная в подвал и заодно, как дверь между огнестойкими секциями ( препятствующая распространению пожара из подвала в подъезд). В 2010 году был составлен проект по реновации цокольного этажа, где подвальный этаж был указан в виде отдельной противопожарной секции с огнестойкостью EI 120. Согласно постановлению правительства ( Требования по пожарной безопасности предъявляемые к зданию и его части»  §13 В противопожарной конструкции дверей, окон и других небольших проемов а так же в проложенных технических коммуникациях, огнестойкость должна быть по меньшей мере 50% от предусмотренной огнестойкости в противопожарных конструкциях. ) Установленная новая дверь не может быть с огнестойкостью менее чем EI 60. Существующая же старая дверь советского времени не отвечает этому требованию.
 Решили: Дверь соответствующую требованиям пожарной безопасности изготовит AS Saku Metall.
Решение принято единогласно.
Организацией ремонтных работ в подвале занимается член правления Гуйдо Койдик.
2.     Техническое решение для создания охранной системы в подвале.
Предложение: Г.Койдик сделал предложение члену правления Артёму Налётову найти техническое решение по охранной системе.
Решили: Дать задание члену правления Артёму Налётову найти техническое решение по охранной системе.  Маритана Поола будет помогать консультациями.
Решение принято единогласно.
3.     Распределение обязанностей между членами правления
Согласно решению общего собрания КТ правление должно чётко определить обязанности между своими членам правления. По общему пониманию членов правления это должно быть сделано так, что часть обязанностей связана с одним постоянным направлением деятельности товарищества и часть обязанностей соответственно определяется в случае необходимости так, что можно было бы заниматься улучшением обслуживания нашей недвижимости и поиском новых решений.
Решили: Порядок на участке вокруг дома обеспечивает член правления Артём Налётов. Организатор парковки Park IT – заниматься общением друг с другом как контактные лица будут члены правления Артём Налётов и Маритана Поола. Вопросами по должникам за коммунальные платежи занимается  член правления Маритана Поола. Председатель правления Гуйдо Койдик дополнительно к своим постоянным председательским обязанностям, обеспечивает содержание в порядке площадей общего и технического пользования и общается с обслуживающими фирмами. Текущие задания будут распределяться по мере появления проблем. Перечень постоянных обязанностей будет меняться по мере необходимости.
Решение принято единогласно.
Подписи
Маритана Поола:
Артём Налётов:
Гуйдо Койдик:                                                                              Протоколировал: Гуйдо Койдик
   
   
18.03.2015 / 19.45                                     

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.