Kordusüldkoosoleku protokoll / Протокол повторного общего собрания 15.02.2018

Tallinn, Haabersti Linnaosa, Paldiski mnt. 77a Korteriühistu /15. veebruari 2018 a. kordusüldkoosoleku protokoll

Koosolek toimus kordusüldkoosolekuna kuna 07.02.2018 väljakuulutatud üldkoosolekule ei kogunenud hääletusõiguslikku kvoorumit.

Kordusüldkoosolek toimus sama päevakorraga nagu 07.02 üldkoosolek.

Koosolek algas: 18:30

Lõppes : 20:00

Toimumise koht : Teise trepikoja keldriruumis.

Kohal viibis 28 korteriomanikku või volitatud isikut 72-st. Seega oli kordusüldkoosolek otsustusvõimeline.

 

 

Koosoleku päevakord:

 1. 2017 aasta majandustegevuse aruanne ja revisjoni akt.

 

 1. KÜ 2018 aasta majanduskava kinnitamine.

 

 1. Korteriühistu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.

 

 1. Jooksvad küsimused.

 

Ettepanek: Valida koosolekut juhatama Guido Koidik.

Otsustati: Valida koosolekut juhatama Guido Koidik.

Poolt: 27 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: valida koosolekut protokollima Oksana Malõško.

Otsustati: Valida koosolekut protokollima Oksana Malõško.

Poolt: 27 koosolekust osavõtjat.

 

1.      2018 aasta majandustegevuse aruanne ja revisjoni akt

 

Kuulati: KÜ juhatuse esimehe lühiaruannet 2017 aasta majandustegevuse kohta.

Ettepanek:  Anda juhatuse tööle rahuldav hinnang.

Otsustati: Anda juhatuse tööle rahuldav hinnang.

Poolt: 24 koosolekust osavõtjat. Erapooletud: Juhatuse liikmed.

Ettepanek:  Kinnitada KÜ 2017 majandusaasta aruanne.

Otsustati: Kinnitada KÜ 2017 majandusaasta aruanne.

Poolt: 24 koosolekust osavõtjat. Erapooletud: Juhatuse liikmed.

 

2.                 KÜ 2018 aasta majanduskava kinnitamine.

Ettepanek: Kinnitada need majandusaasta kava punktid milliseid võrreldes 2017 aastaga ei ole plaanis muuta.

Otsustati: Kinnitada need majandusaasta kava punktid milliseid võrreldes 2017 aastaga ei ole plaanis muuta.

Poolt: 24 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: Lõpetada juhatuse esimehele autokompensatsiooni maksmine:

Otsustati: Loobuda juhatuse esimehele autokompensatsiooni maksmisest.

Poolt: 16 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: Tõsta kojamehe töötasu 300 Euroni kuus kätte arvestamata maksusid.

Poolt: 0 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek tagasi lükatud.

Ettepanek: Tõsta kojamehe töötasu 290 Euroni kuus kätte arvestamata maksusid.

Otsustati: Tõsta kojamehe töötasu 290 Euroni kuus kätte arvestamata maksusid.

Poolt: 19 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: Teha juhatusele ülesandeks selgitada kahe kuu jooksul välja kojamehe ametis pidamise otstarbekus. Võtta pakkumised teenuse ostmiseks firmalt. Selgitada välja kojamehe koondamise kulud.

Otsustati: Teha juhatusele ülesandeks kahe kuu jooksul selgitada välja kas on otstarbekas asendada palgaline kojamees sisse ostetava kojamehe teenusega.

Poolt: 20 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: Tõsta raamatupidaja töötasu  170 Euroni kuus kätte arvestamata maksusid.

Otsustati: Tõsta raamatupidaja töötasu  170 Euroni kuus kätte arvestamata maksusid.

Poolt: 20 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: Tõsta KÜ juhatuse esimehe töötasu 300 Euroni kuus kätte arvestamata maksusid.

Otsustati: Tõsta KÜ juhatuse esimehe töötasu 300 Euroni kuus kätte arvestamata maksusid.

Poolt: 26 koosolekust osavõtjat.

Tõsta muru niitmiseks ja lume koristamiseks kogutavat summat 0,03 sendini korteri ruutmeetrilt kuus

Poolt: 13 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek tagasi lükatud.

Ettepanek: Korraldada vajadusel veemõõtjate vahetus organiseeritult, tasudes remondifondi vahenditest.

Otsustati: Korraldada vajadusel veemõõtjate vahetus organiseeritult, tasudes remondifondi vahenditest.

Poolt: 19 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: Korraldada vajadusel elamu krundil olevate asfaltkattega pindade avariiremonti.

Otsustati: Korraldada vajadusel elamu krundil olevate asfaltkattega pindade avariiremonti.

Poolt: 20  koosolekust osavõtjat.

 

3.      korteriühistu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.

Ettepanek: Valida praegused juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, Vassili Lukjanov ja Guido Koidik juhatusse tagasi veel kolmeks aastaks.

Otsustati: Valida praegused juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, Vassili Lukjanov ja Guido Koidik juhatusse tagasi veel kolmeks aastaks.

Poolt: 23 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: Valida revidendiks tagasi Antonina Karpentseva.

Otsustati: Valida revidendiks tagasi Antonina Karpentseva.

Poolt: 23 koosolekust osavõtjat.

 

 1. Jooksvad küsimused.

Ettepanek: Teostada veevarustussüsteemi tehniline kontroll leidmaks põhjuseid mille tõttu on surve madal või sooja vee tsirkulatsioon aeglane.

Ettepanek: Loobuda korteri nr 32 praegustelt omanikelt korteri nr 32 endise omaniku A. Staub kommunaalmaksete võla sissenõudmisest.

Otsustati: Loobuda korteri nr 32 praegustelt omanikelt korteri nr 32 endise omaniku A. Staub kommunaalmaksete võla sissenõudmisest.

Poolt: 22 koosolekust osavõtjat.

 

Koosolekut juhatas:   G.Koidik                                                        Protokollis:   O.Malõško

TALLINN, HAABERSTI LINNAOSA, PALDISKI MNT 77A KORTERIÜHISTU 15. февраля 2018 г. протокол повторного общего собрания

 

Собрание состоялось как повторное, поскольку объявленное 07.02.2018 общее собрание не состоялось, не было кворума для голосования.

Повторное общее собрание произошло с той же повесткой дня, как и общее собрание от 07.02.

Начало собрания: 18:30

Закончилось : 20:00

Место проведения : Подвал второго подъезда.

На месте присутствовало 28 собственников квартиры и доверенных лиц из 72-ух. В связи с чем, общее собрание было правомочно.

 

 

Повестка дня собрания:

 1. Отчет о хозяйственной деятельности за 2017 год и ревизионный акт.

 

 1. Утверждение хозяйственного плана КТ на 2018 год .

 

 1. Выборы правления и членов ревизионной комиссии.

 

   4.    Текущие вопросы

Предложение: Выбрать ведущего собрания Гуйдо Койдика.

Решили: выбрать ведущего собрания Гуйдо Койдика.

За: 27 участника собрания.

Предложение: выбрать Оксану Малышко протоколировать собрание.

Решили: Выбрать Оксану Малышко протоколировать собрание.

За: 27 участника собрания.

1. Отчет о хозяйственной деятельности за 2017 год и ревизионный акт

Заслушали: Короткий отчет о хозяйственной деятельности за 2017 год от председателя правления КТ.

ПредложениеДать правлению удовлетворительную оценку.

Решили: Дать правлению удовлетворительную оценку.

За: 24 участников собрания. Воздержались: Члены правления.

ПредложениеУтвердить отчет о хозяйственной деятельности КТ за 2017 год.

Решили: Утвердить отчет о хозяйственной деятельности КТ за 2017 год.

За: 24 участников собрания. Воздержались: Члены правления

 1. Утверждение хозяйственного плана КТ на 2018 год .

 

Предложение: Утвердить разом те пункты плана, которые не будут меняться по сравнению с 2017 годом.

Решили: Утвердить разом только те пункты плана, которые не будут меняться по сравнению с 2017 годом.

За: 24 участника собрания.

Предложение: Прекратить выплачивать председателю правления автокомпенсацию:

Решили: Отказаться от выплат автокомпенсации председателю правления.

За: 16 участников собрания.

 Предложение: Повысить зарплату дворнику до 300 евро в месяц чистыми, не считая налоги.

За: 0 участников собрания.

Предложение отклонено.

Предложение: Повысить зарплату дворнику до 290 евро в месяц чистыми, не считая налогов.

Решили: Повысить зарплату дворнику до 290 евро в месяц чистыми, не считая налоги.

За: 19 участников собрания.

Дать задание правлению выяснить в течении 2-ух месяцев целесообразность держать должность дворника. Взять предложения о покупке услуг по уборки от фирм. Выяснить расходы по сокращению дворника.

Решили: Дать задание правлению выяснить в течении 2-ух месяцев целесообразность замены дворника на зарплате на покупаемую услугу у фирм по уборке.

За: 20 участников собрания.

Предложение: Повысить бухгалтеру зарплату до 170 евро в месяц чистыми, не считая налоги.

Решили: Повысить зарплату бухгалтеру до 170 евро в месяц чистыми, не считая налоги.

За: 20 участников собрания.

Предложение: Повысить зарплату до 300 евро председателю правления КТ, не считая налоги .

Решили: Повысить зарплату председателю правления КТ зарплату до 300 евро, не считая налоги.

За: 26 участников собрания.

Предложение: Повысить собираемую сумму на стрижку травы и уборку снега до 0,03 центов в месяц с квадратного метра квартиры.

За: 13 участников собрания.

Предложение отклонено.

Предложение: Устроить организованную замену счетчиков воды, оплачивая расходы из средств ремонтного фонда.

Решили: Устроить организованную замену счетчиков воды, оплачивая расходы из средств ремонтного фонда.

За: 19 участников собрания.

Предложение: По необходимости ремонтировать дороги, находящиеся в аварийном состоянии возле дома.

Решили: В случае аварийного состояния, ремонтировать дороги возле дома.

За: 20  участников собрания.

 1. Выборы правления и членов ревизионной комиссии.

Предложение: Переизбрать нынешних членов правления: Артёма Налётова, Василия Лукьянова и Гуйдо Койдика в правление на следующие три года.

Решили: Переизбрать нынешних членов правления: Артёма Налётова, Василия Лукьянова и Гуйдо Койдика в правление на следующие три года.

За: 23 участника собрания.

Предложение: Переизбрать Антонину Карпенцеву ревизором.

Решили: Переизбрать Антонину Карпенцеву ревизором.

За: 23 участника собрания.

 1. Текущие вопросы.

Предложение: Провести технический осмотр системы водоснабжения, чтобы найти причину, почему низкое давление горячей воды или циркуляция горячей воды идет медленно.

Предложение: Отказаться от требований по погашению долга по коммунальным платежам к нынешним владельцам кв. 32, перешедшего от прежнего владельца кв. 32 А. Стауб.

Решили: Отказаться от долговых требований по коммунальным платежам к нынешним владельцам кв. 32, сделанных прежним владельцем кв.32 А.Стауб.

За: 22 участника собрания.

 

Вел собрание:   Г.Койдик                                                        Протоколировала:   O.Малышко

 

 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.