Kordusüldkoosoleku protokoll / Протокол повторного общего собрания 19.04.2017

Korteriühistu Paldiski mnt 77a 19. aprilli 2017 a. kordusüldkoosoleku protokoll

 

Koosolek toimus kordusüldkoosolekuna kuna 30.03.2017 väljakuulutatud üldkoosolekule ei kogunenud hääletusõiguslikku kvoorumit.

Kordusüldkoosolek toimus sama päevakorraga nagu 30.03 üldkoosolek.

Koosolek algas: 18:30

Lõppes : 20:20

Toimumise koht : Teise trepikoja keldriruumis.

Kohal viibis 35 korteriomanikku või volitatud isikut 72-st. Seega oli kordusüldkoosolek otsustusvõimeline.

 

 

Koosoleku päevakord:

1.2016 aasta majandustegevuse aruanne ja revisjoni akt.

2.2017 aasta remonditööde plaani kinnitamine. Alapunktidega:

a. Pesuruumi uste vahetus?

b. Teede remont?

c. Küttesüsteemi vahetus?

d. Liftide remont?

e. Rõdude renoveerimise jätkamine?

3.   KÜ 2017 aasta majanduskava kinnitamine.

4.   Korteri nr 32 võlgnevuse küsimus.

5.   Paldiski mnt 77 kinnistu omaniku pakkumine.

6.   Jooksvad küsimused.

Ettepanek: Valida koosolekut juhatama Guido Koidik.

Otsustati: valida koosolekut juhatama Guido Koidik.

Poolt: 34 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: valida koosolekut protokollima Herdis Slade.

Otsustati: Valida koosolekut protokollima Herdis Slade.

Poolt: 34 koosolekust osavõtjat.

 

1.      2016 aasta majandustegevuse aruanne ja revisjoni akt

Kuulati: KÜ juhatuse esimehe lühiaruannet 2016 aasta majandustegevuse kohta.

Ettepanek:  Anda juhatuse tööle rahuldav hinnang.

Otsustati: Anda juhatuse tööle rahuldav hinnang.

Poolt: 23 koosolekust osavõtjat. Erapooletud: Juhatuse liikmed.

Ettepanek:  Kinnitada KÜ 2016 majandusaasta aruanne.

Otsustati: Kinnitada KÜ 2016 majandusaasta aruanne.

Poolt: 29 koosolekust osavõtjat. Erapooletud: Juhatuse liikmed.

2.      2017 aasta remonditööde plaani kinnitamine.

 

Hääletus punktikaupa:

·         Pesuruumi uste vahetus.

Poolt: 0

 

·         Teede remont
Poolt: 0

·         Küttesüsteemi vahetus
Poolt: 2

·         Liftide remont
Poolt: 2

·         Rõdude renoveerimise jätkamine
Poolt: 0

Ettepanek: Jätkata raha kogumist ja mitte kinnitada ühtegi remonttööd nimekirjast.

Otsustati: Jätkata raha kogumist ja mitte kinnitada ühtegi remonttööd nimekirjast.

Poolt: 35 koosolekust osavõtjat. Ettepanek vastu võetud.

3.      KÜ 2017 aasta majanduskava kinnitamine.

Ettepanek: Kinnitada tervikuna KÜ 2017 majanduskava need punktid, mida ei ole plaanis muuta.

Otsustati: Kinnitada tervikuna KÜ 2017 majanduskava need punktid, mida ei ole plaanis muuta.

Poolt: 26 koosolekust osavõtjat.

Haldus-Hoolduskulu muudatused:

·         Parkimiskorralduse teenuse eest, uus hind 0.06 EUR/m2

Otsustati: Koguda edaspidi parkimiskorraldusteenuse eest maksmiseks 0.06 EUR korteri ruutmeetri kohta.

Poolt: 24 koosolekust osavõtjat.

·         Raha kogumine reserv-remondifondi. Uus hind 0.58 EUR/m2, vana hind 0,444 EUR/m2

Ettepanek: Tõsta remondifondi kogutavat summat kuni 0,580 EUR ruutmeetri kohta.

Otsustati: Tõsta remondifondi kogutava summa suurust kuni 0.580 EUR/m2

Poolt: 24 koosolekust osavõtjat.

 

4.        Korteri nr 32 võlgnevuse küsimus.

 

Ettepanek: Korteri 32 omanike nõudmine võlgnevus tühistada, tagasi lükata.

Otsustati: Korteri nr 32 omanike nõudmine tagasi lükata.

Poolt: 27 koosolekust osavõtjat.

5.       Paldiski mnt 77 kinnistu omaniku pakkumine.

Ettepanek: Jätkata läbirääkimisi naaberkinnistu omanikega.

6.      Jooksvad küsimused.

·         Trepikodade uste remont.

Ettepanek: remontida uksed ja paigaldada käsipuud.

Otsustati : Remontida uksed ja paigaldada käsipuud.

Poolt: 27 koosolekust osavõtjat.

 

·         Tsirkulatsioonipumba vahetus võimsama vastu

Ettepanek: Vahetada sooja vee tsirkulatsioonipump võimsama vastu

Otsustati: Vahetada sooja vee tsirkulatsioonipump võimsama vastu

Poolt: 25 koosolekust osavõtjat. Otsus vastuvõetud.

·       Ruumikasutus parkimisel

Ettepanek: Teha äärekividele märgistus.

Otsustati: Teha äärekividele märgistus.

Poolt: 25 koosolekust osavõtjat.

·         Reklaami jaoks taskud:

Hääletus jäi ära.

·         Teadete tahvli valgustus

Hääletus jäi ära

·         Infoks: jalgrattaruumis on veel vabu kohti

Koosolek lõppes kell 20:20

 

Koosolekut juhatas:   G.Koidik                                                        Protokollis:   H. Slade

Протокол повторного общего собрания квартирного товарищества Палдиски мнт. 77а от 19 апреля 2017 года.

 

Было проведено повторное общее собрание, поскольку на объявленном 30.03.2017 общем собрании не набралось кворума для правомочного голосования.

Повторное общее собрание состоялось с той же повесткой дня как и общее собрание от 30.03

Начало собрания: 18:30

Конец: 20:20

Место проведения : В подвале второго подъезда.

На месте присутствовали 35 собственников квартир или доверенных личностей из 72-ух. Таким образом повторное общее собрание было правомочным.

 

 

Повестка дня собрания:

1. Отчет о хозяйственной деятельности за 2016 год и акт ревизионной комиссии.

2. Утверждение плана по ремонтным работам на 2017 год  по нижеследующим пунктам:

a. Замена дверей сушилок?

b. Ремонт дорог?

c. Замена системы отопления?

d. Ремонт лифтов?

e. Продолжить реновацию балконов?

3.   Утверждение хозяйственного плана товарищества на 2017 год.

4.   Вопрос задолженности квартиры. номер 32

5.   Предложение собственника недвижимости Палдиски мнт. 77

6.   Текущие вопросы.

Предложение: Выбрать Гуйдо Койдика вести собрание.

Решили: выбрать Гуйдо Койдика вести собрание.

За: 34 участника собрания.

Предложение: выбрать вести протокол собрания Хердис Сладе.

Решили: Выбрать вести протокол собрания Хердис Сладе.

За: 34 участника собрания.

 

1.      Отчет о хозяйственной деятельности за 2016 год и ревизионный акт.

Заслушали: Краткий отчет о хозяйственной деятельности за 2016 год от председателя КТ.

ПредложениеДать работе правления удовлетворительную оценку.

Решили: Дать работе правления удовлетворительную оценку.

За: 23 участника собрания. Воздержались: Члены правления.

ПредложениеУтвердить годовой отчет КТ на 2016 год.

Решили: Утвердить годовой отчет КТ на 2016 год.

За: 29 участников собрания. Воздержались: Члены правления.

2.      Утверждение плана по ремонтным работам на 2017 год.

 

Голосование по пунктам:

·         Замена дверей сушилок.

За: 0

 

·         Ремонт дороги
За: 0

·         Замена системы отопления
За: 2

·         Ремонт лифтов
За: 2

·         Продолжить реновацию балконов
За: 0

Предложение: Продолжать копить деньги и не утверждать никаких ремонтных работ из списка.

Решили: Продолжать копить деньги и не утверждать никаких ремонтных работ из списка.

За: 35 участника собрания. Предложение принято.

3.      Утверждение хозяйственного плана КТ на 2017 год.

Предложение: Целиком утвердить хозяйственный план КТ на 2017 год. те пункты, где ничего не менялось.

Решили: Целиком утвердить хозяйственный план КТ на 2017 год. те пункты, где ничего не менялось.

За: 26 участников собрания.

Изменения административно-хозяйственных расходов:

·         За услугу по контролю за парковкой, новая цена 0.06 EUR/m2

Решили: Собирать в дальнейшем за услугу по контролю за парковкой плату 0.06 EUR с квадратного метра квартиры.

За: 24 участников собрания.

·         Сбор денег в ремонтно-резервный фонд. Новая цена 0.58 EUR/m2, старая цена 0,444 EUR/m2

Предложение: Повысить собираемую сумму в ремонтно-резервный фонд до 0,580 EUR за квадратный метр

Решили: Повысить собираемую сумму в ремонтный фонд в размере до 0.580 EUR/m2

За: 24 участников собрания.

 

4.        Вопрос по задолженности квартиры номер 32.

 

Предложение: Отклонить требование собственника квартиры номер 32 по аннулированию долга.

Решили: Отклонить требование собственника кв. 32

За: 27 участников собрания.

 

5.       Предложение владельца недвижимости Палдиски мнт 77.

Предложение: Продолжить переговоры с собственником недвижимости Палдиски мнт 77.

6.      Текущие вопросы.

·         Ремонт дверей подъездов.

Предложение: Ремонтировать двери и поставить перила.

Решили : Ремонтировать двери и поставить перила.

За: 27 участников собрания.

·         Замена циркуляционного насоса на более мощный

Предложения: Заменить циркуляционный насос горячей воды на более мощный

Решили: Заменить циркуляционный насос горячей воды на более мощный

За: 25 участников собрания. Решение принято.

·       Использование пространства на парковке

Предложение: Сделать разметку на бордюрах.

Решили: Сделать разметку на бордюрах.

За: 25 участников собрания.

·         Кармашки для рекламы:

Не голосовали

·         Освещение для инфо доски

Не голосовали

·         Для информации: в помещении для велосипедов есть свободные места

Собрание закончилось в 20:20

 

Вел собрание:   G.Koidik                                                        Вела протокол:   H.Slade

 

 

 

 

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.