Korteriühistu Paldiski mnt 77a 20.02.2014.a. toimunud korralise üldkoosoleku protokoll

Korteriühistu Paldiski mnt 77a 20.02.2014.a. toimunud korralise üldkoosoleku protokoll
 
(Перевод протокола будет представлен при первой возможности)
 
Koosolek toimus: Tallinnas Paldiski mnt 77a elamu teise trepikoja keldris.
Koosoleku läbiviimise aeg: 20. veebruaril 2014. aastal algusega kell 18.30
Kohal viibis 32 korteriomanikku ja 7 volitatud isikut.
Koosoleku toimumine on otsustatud ja välja kuulutatud korteriühistu juhatuse koosoleku otsusega 30. Jaanuaril 2014.a
Koosoleku päevakord:
•        Revisjonikomisjoni aruanne, hinnang juhatuse tööle, 2013 aasta majantustegevuse aruande kinnitamine.
 
•        Püsikorraldusmaksete vastuvõtmine. Kas lülitada kulutused 2014 majandustegevuse aastakavasse või jaotada püsikorraldusega maksjate vahel?
 
•        2014 aasta majandustegevuse aastakava kinnitamine.
 
•        2014.a. Ehitus-remonditööde kava kinnitamine, osalemine projektis „Hoovid korda».
      a. Pesukuivatusruumi uste vahetamine.
      b. Kanalistsioonipüstikute puhastamine.
      C. Osaleme projektis „Hoovid korda» ja investeerime    
           parkla laiendamistöödele 16 000 EUR.
 
•        Revisjonikomisjoni liikme avaldus kohustustest vabastamise kohta. Asendusliikme valimine.


 
Koosoleku päevakorra muutmiseks oli laekunud kaks ettepanekut korterite nr 29 ja 32 omanike poolt. Ettepanekud üldkoosoleku päevakorra muutmiseks ei ole saanud korteriühistu põhikirjas ette nähtud ühistu liikmete toetust.
 
Ettepanek:    Valida koosolekut juhatama ühistu juhatuse esimees Guido Koidik
Hääletamine:  Poolt 37 häält
Otsustati: Valida koosolekut juhatama Guido Koidik.
 
Ettepanek:    Guido Koidik tegi ettepaneku valida koosolekut protokollima Meelis Lajal
Hääletamine:  Poolt 37 häält
Otsustati:   Valida koosolekut protokollima hr Meelis Lajal
                                                                                                                                                                                               
Ettepanek:  Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada varem välja kuulutatud koosoleku päevakord.
Hääletamine:  Poolt 37 häält
Otsustati. Kinnitada koosoleku päevakord.
1.      Revisjonikomisjoni aruanne, hinnang juhatuse tööle, 2013 aasta majantustegevuse aruande kinnitamine.
 
Kuulati:   Revisjonikomisjoni aruannet. Akti luges ette Maritana Poola.
 
Küsimus: Korteri nr 45 omanik küsis, et kui kommunaalmaksete võlgade kogusumma on üle nelja tuhande euro, siis millised korterid on vastutavad selle võla eest? Vastas G.Koidik: Suurim võlgnevus on korteril nr 32. Ülejäänud võlgnevus jaotub paljude teiste korterite vahel.
Küsimus: Korteri nr 45 omanik küsis, et miks maksti eraisikule töövõtu lepinguga tasu muru rajamise eest? Vastas G.Koidik: Tasu lubasime kõigepealt oma maja elanikele, kuna aga soovijaid ei leidunud siis sõlmisime lepingu inimesega väljastpoolt ühistut.
Küsimus: Kui suur summa on makstud lume koristamise eest? Vastas G.Koidik: Sellel talvel raha makstud ei ole. Alates 2013. aasta algusest on lume koristamisele ekstra kulutatud umbes 70 eurot.
Küsimus  29. Korteri omanik küsis, et miks eelmisel aastal tõusid pisut raamatupidaja ja majahoidja töötasud? Vastas G.Koidik: Tasude tõusmise nägi ette 2013. Aasta majandustegevuse aastakava.
Küsimus:  Jäätmemaja ehitamise kohta on palju erinevate firmade arveid? Vastas G.Koidik: Jah tõepoolest, arveid on üsna mitu, sest jäätmemaja ehitamisel osales neli erinevat firmat milliste tegevust koordineeris ühistu.
Küsimus: 29. Korteri omanik küsis, kuidas tasustati muru niitmist möödunud aastal? Vastas G:Koidik. Muru niitmise eest maksti 35.- EUR ühe niitmiskorra eest, nii nagu ka varem.
Küsimus: Korteri 41 poolt.Kas ei oleks võimalik midagi Välja mõelda juhtumiks kui maja elanik unustab autosse parkimiskaardi Välja panna? Vastas G.Koidik: Jah me mõtleme juhatusega selle peale.
 
Kuulati:   Ühistu juhatuse esimehe lühikest kokkuvõtet juhatuse tegevuse kohta 2013.a
 
Küsimusi juhatuse esimehele ei olnud.
 
 
Ettepanek:  Koosoleku juhataja tegi ettepaneku anda hinnang juhatuse tööle 2013.a. Kes on selle poolt, et lugeda juhatuse töö rahuldavaks?
 
Hääletamine:  Poolt 35 korteriomanikku.
 
Otsustati: Anda korteriühistu juhatuse tööle rahuldav hinnang.
 
 
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada 2013. majandusaasta aruanne.
 
Hääletamine: Poolt 36 Korteriomanikku.
 
Otsustati: Kinnitada 2013.a. majandusaasta aruanne.
 
 
2.      Püsikorraldusmaksete vastuvõtmine. Kas lülitada kulutused 2014 majandustegevuse aastakavasse või jaotada püsikorraldusega maksjate vahel?
 
Kuulati:  KÜ juhatuse esimehe informatsiooni selle kohata, et kui ühistu edaspidi hakkab vastu võtma püsikorraldusega makseid kommunaalteenuste eest siis peab ühistu selle eest maksma teenustasu. Probleem on selles, et vastavalt ühistu põhikirjale peaksime seda uut makset käsitlema kui halduskulu ja jaotama selle võrdselt kõigi korterite vahel vastavalt ruutmeetrite arvule.
Seda isegi siis kui enamuse korterite  omanikud püsikorralduse teenust üldse ei kasuta. Mida teha?
Kuulati:  Juhatuse liige A. Naljotovit kes selgitas kohalviibijaile veel kord, et lisaks sellele teenustasule mida maksab pangale makse sooritaja, peab uue korra järgi tasu maksma ka makse vastuvõtja, see tähendab ühistu.
 
Küsimus:  Korter 71. Kuidas siis maksta suvel kui oleme linnast ära? Vastas G.Koidik: Võimalik lahendus on teha ettemaks arvestades kuu keskmist kommunaalmakse summat.
 
Ettepankek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku, et kas jaotada summa kõigi korteriomanike vahel vastavalt põhikirjale, lisades kulu aastakavasse IT teenuste reale?
 
Hääletamine:  Poolt 0
 
Ettepanek: Korteriomanikud: Püsikorraldusega makseid ühistu kulul mitte vastu võtta.
 
Hääletamine: Poolt 24 korteriomanikku.
 
Otsustati: Püsikorraldusega kommunaalmakseid ühistu kulul mitte vastu võtta
 
 
3.      2014 aasta majandustegevuse aastakava kinnitamine.
 
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada korraga ühes nimekirjas kõik need uue 2014.a. aastakava punktid milliste muutmist juhatus ei taotle.
 
Hääletamine:  Poolt 30 korteriomanikku.
 
Otsustati: Kinnitada ühe nimekirjana kõik need aastakava punktid milliste muutmist juhatus ei taotle.
 
a.      Esimene muudatusettepanek. Tõsta KÜ Majahoidja, Raamatupidaja ja Juhatuse esimehe töötasu 10 %
 
Ettepanek: 16.  Korteri  omanik tegi ettepaneku juhatusel kaaluda võimalust osta raamatupidamise teenus sisse mõnelt selle toga tegelevalt firmalt. Nii on odavam.
 
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku hääletada majahoidja netto töötasu tõstmise poolt 10 % võtta kuni 258,3 EUR kuus.
 
Hääletamine:  Poolt 23 korteriomanikku
 
Otsustati: Tõsta majahoidja nettotöötasu 10 % kuni 258,3 EUR kuus
 
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku hääletada raamatupidaja netto töötasu tõstmise poolt 10 % võtta.
 
Hääletamine:  Poolt 3 korteriomanikku.
 
Otsus jäi vastu võtmata kuna selleks olnuks vajalik koosolekust osavõtjate häälteenamus.
 
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku hääletada KÜ juhatuse esimehe netto töötasu tõstmise poolt 10 % võtta kuni 183,7 EUR Kuus.
 
Hääletamine:  Poolt 37 korteriomanikku.
 
Otsustati: Tõsta KÜ juhatuse esimehe töötasu 10% netto. Kuni 183,7 EUR Kuus.
 
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku valida volitatud isik selleks, et KÜ juhatuse esimehega sõlmida käsundusleping millises on ette nähtud senisest 10% kõrgem nettotöötasu.
Ettepanek: Valida käsunduslepingu sõlmimiseks volitatud isikuks Hr Ilmar Lehtpuu korteri 29. omanik
Hääletamine:  Poolt 27 korteriomanikku.
 
Otsustati: Volitada Hr Ilmar Lehtpuud sõlmima Korteriühistu nimel KÜ juhatuse esimehega juhatuse liikme käsunduslepingut.
 
b.      Teine muudatusettepanek. Tõsta Hooldustöödele, täiendavale lumekoristamisele ja muru niitmisele aastas eraldatavat summat 14 %
 
Kuulati: KÜ juhatuse esimees selgitas suurema summa vajalikkust. Praegu kogume suvekuudel muru niitmiseks 50 Eurot kuus. Arvestades niitmiskorra eest makstavat tasu 35.- EUR netto on seda vähe, sest reaalselt on vaja niita vähemalt 2 korda kuus. Tasu vähendada pole mõistlik, sest see summa on niigi tegelikult juba liiga väike olles muutumatu juba mitu aastat.
Küsimus: M.Poola: Kas ei peaks kasutama talvisest lume koristamisest üle jäävat summat? Sellel talvel lund ei koristatud ja raha peaks olema alles?
Küsimus: N. Kravets kui palju aega kulub üheks niitmiseks?
Küsimus: V. Kisseljova: Miks niidab muru Meelis Lajal mitte keegi teine?
Vastas G.Koidik: Talvine raha läheb käiku, kuid keegi ei tea milline tuleb järgmine talv. Lume koristamine traktoriga on väga kallis. Niitmiseks kulub vähemalt 3-4 tundi, aga võibolla ka oluliselt rohkem, see oleneb lihtsalt sellest kui palju teil jõudu on. Meelis Lajal niitis eelmisel aastal sellepärast, et oli esimene kes selleks soovi avaldas.
 
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku Tõsta Hooldustöödele, täiendavale lumekoristamisele ja muru niitmisele aastas eraldatavat summat 14 %
 
Hääletamine:  Poolt 21 korteriomanikku.        
 
Otsustati: Tõsta Hooldustöödele, täiendavale lumekoristamisele ja muru niitmisele aastas eraldatavat summat 14 %
 
c.      Kolmas muudatusettepanek. Ühendada KÜ astakavas Hooldusmaterjalide ja vahendite kulukoht, kantseleitarvete ja IT tarvikute kulukohaga liites olemasolevad summad.
 
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku ühendada KÜ astakavas hooldusmaterjalide ja vahendite kulukoht, kantseleitarvete ja IT tarvikute kulukohaga liites olemasolevad summad.
 
Hääletamine:  Poolt 23 korteriomanikku.
 
Otsustati: Ühendada KÜ astakavas hooldusmaterjalide ja vahendite kulukoht, kantseleitarvete ja IT tarvikute kulukohaga liites olemasolevad summad.
 
d.     Neljas muudatusettepanek. Tõsta korteri ruutmeetrilt remondifondi kogutavat summat 30% praeguselt 0,342 Eurolt Ruutmeetri kohta 0,444 Euroni korteri ruutmeetrilt kuus.
 
Kuulati: Juhatuse liige A. Naljotov selgitas kohalviibijatele, et vähegi suurema töö  kavandamiseks nagu näiteks rõdude kordategemine, küttesüsteemi vahetamine, või parkla laiendamine on meil vaja kõigepealt koguda oluliselt rohkem raha.
 
Kuulati: KÜ juhatuse simees selgitas, et meile kuuluva kinnisvara hooldamine nõuab kahjuks raha vaatamata majaelanike sissetulekuile
 
 
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku tõsta korteri ruutmeetrilt remondifondi kogutavat summat 30% praeguselt 0,342 Eurolt Ruutmeetri kohta 0,444 Euroni keskmiselt, korteri ruutmeetrilt kuus. (summa oleks talvel väiksem ja suvel suurem nagu varemgi)
 
Hääletamine:  Poolt 28 korteriomanikku.
 
Otsustati: Tõsta korteri ruutmeetrilt remondifondi kogutavat summat 30% praeguselt 0,342 Eurolt Ruutmeetri kohta 0,444 Euroni korteri ruutmeetrilt.
 
4.      2014.a. Ehitus-remonditööde kava kinnitamine, osalemine projektis „Hoovid korda».
 
      a. Pesukuivatusruumi uste vahetamine.
      b. Kanalistsioonipüstikute puhastamine.
      C. Osaleme projektis „Hoovid korda» ja investeerime    
           parkla laiendamistöödele 16 000 EUR.
 
Kuulati: KÜ juhatuse esimees tutvustas kohalviibijatele lühidalt juhatuse poolt 2014. Aastal tegemiseks pakutud tööde nimekirja. Remondifondis on hetkeseisuga 15 010.- EUR mis tähendab, et reaalselt võime teostada ühe töö nimekirjast.
 
a.      Pesuruumide uste vahetamine. Kui teha siis on mõtet paigaldada korralikud müra, külma ja tulekindlad metalluksed. Töö on üsna kallis ca 10 000 EUR.
b.       kanalisatsioonipüstikute survepesu ja puhastamine. Sagedased ummistused on tõsine mure. Firma „Toruabi» küsib töö eest tunnitasu mis kokku arvatult tähendaks tööde umbkaudset maksumust ca 5000.- EUR.
c.      Parkla. I tööde etapi maksumus on umbes 25 000.- EUR. Meil on ehitusluba. Kui me osaleksime „Hoovid korda» projektis ja me saaksime linnalt vähemalt 50% toetuse, võiksime selle töö ära teha küll.
Kuulati: Sõna palus E. Leesment: Sõnavõtja selgitas, et parkla projektite taotles ehitusluba ühistuga mitte seotud isik P. Põltsam ja pole selge kas projekt on „Hoovid Korda» nimekirjas, et saada linna poolset toetust. Välja selgitamiseks peaksime pöörduma arhiivi.
Vastas G.Koidik: Hr P. Põltsam on arhitekt kelle KÜ 06.03.2013.a üldkoosolek volitas ühistu nimel ehitusluba taotlema. „Hoovid Korda» projektis osalemise peame otsustama meie siin ja täna. Projekt on ühistu esimehe käes ja sellega võib tutvuda igaüks.
 
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku tellida 2014 aastal pesukuivatusruumide uste vahetamine.
 
Hääletamine:  Poolt 7 korteriomanikku.
 
 
Otsus jäi vastu võtmata kuna selleks olnuks vajalik koosolekust osavõtjate häälteenamus.
 
 
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku tellida 2014 aastal köögi kanalisatsioonipüstikute puhastamine.
 
Hääletamine:  Poolt 22 korteriomanikku.
 
Otsustati: Tellida 2014. aastal köögi kanalisatsioonipüstikute puhastamine.
         
 
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku hääletada selle poolt, et osaleda kampaanias „Hoovid korda» ja teostada paldiski mnt 77a parkla Iaiendamise tööde I etapp juhul kui ühistu saab linnavalitsuse poolt rahalise toetuse.
 
Hääletamine:  Poolt 17 korteriomanikku.
 
Otsus jäi vastu võtmata kuna selleks olnuks vajalik koosolekust osavõtjate häälteenamus.
 
 
5.      Revisjonikomisjoni liikme avaldus kohustustest vabastamise kohta. Asendusliikme valimine.
 
Kuulati: KÜ juhatuse esimees informeeris kohalviibijaid sellest, et kõik kolm revisjonikomisjoni liiget on koosoleku toimumise ajaks avaldanud soovi ametist tagasi astuda.
 
Ettepanek: Korteriomanikud esitasid revisjoni komisjoni koosseisu valimiseks Valentina Kisseljova, Ilmar Lehtpuu, Natalja Kravetsi, Zanna Pavlova, Natalja Poljak ja Antonina Karpentseva kandidatuurid.
Kuulati:  Valentina Kisseljova, Ilmar Lehtpuu, Natalja Kravetsi, Zanna Pavlova loobusid kandideerimisest.
 
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku valida revisjonikomisjoni liikmeks Antonina Karpentseva.
 
Hääletamine: Poolt 38 korteriomanikku.
 
Otsustati: Valida revisjonikomisjoni liikmeks Antonina Karpentseva.
 
Ettepanek: Koosoleku juhataja tegi ettepaneku valida revisjonikomisjoni liikmeks Natalja Poljak
 
Hääletamine: Poolt 38 korteriomanikku.
 
Otsustati: Valida revisjonikomisjoni liikmeks Natalja poljak.
 
 
 
__________________________________________________________________________
 
Koosolek lõppes kell 20.12
 
 
Protokollis: Meelis Lajal                                          Koosolekut juhatas: Guido Koidik

Tallinnas 20.02.2014

 
 
 
PROTOKOLL ON TÄIES MAHUS KÄTTESAADAV KORTERIÜHISTU KODULEHEL 
 
 

PROTOKOLLI ORIGINAALI SAAB KÜSIDA KÜ JUHATUSE KÄEST TEL 56601257

 

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.