KÜ juhatuse koosoleku protokoll / Протокол собрания правления 02.10.2017

 Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 02.10.2017 toimunud koosoleku protokoll.

Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis.

Toimumise aeg: 19.30 – 20.30

Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, Vassili Lukjanov ja Guido Koidik. KÜ juriidiline konsultant jurist Aare Nahk.

Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.

PÄEVAKORD:

 

1.     Krt nr 32 võlgnevust puudutav vaidlus.

 

2.     Krt nr 9 võlgnevuse küsimus.

 

3.     Mida teha graffitiga?

 

4.     Informatsioon tehtud töödest

 

 

 

 

1.     Krt nr 32 võlgnevust puudutav vaidlus.

 

KUULATI : KÜ juriidilise konsultandi, jurist Aare Nahk informatsiooni hetkeolukorra kohta. Krt nr 32 omanikega on peetud kirjavahetust ja neile on tehtud kompromissettepanekuid olukorra lahendamiseks. Samuti on neile esitatud võlgnevuse väljanõudmise aluseks olevad kommunaalmaksete arved perioodil 2007 kuni 2009 a. Kahjuks ei ole me jõudnud lahenduseni.

Millised peaksid olema edasised sammud?

 

OTSUSTATI: 

Jurist Aare Nahk jätkab läbirääkimisi korter nr 32 omanikega tekkinud kommunaalmaksete võla üle. Kui ei jõuta kokkuleppele 31. detsembriks 2017 siis Aare Nahk aitab juhatusel esitada see küsimus arutamiseks KÜ üldkoosolekule tegemaks ettepanek võlakustutamiseks.

Otsus võeti vastu ühehäälselt

 

 

 

2.     Krt nr 9 võlgnevuse küsimus.

 KUULATI :  KÜ juhatuse liikme A. Naljotovi informatsiooni võlgnevuste hetkeseisu kohta. Krt nr 9 võlg kasvab olles 30.09 seisuga juba 1150 Eurot ja 20 senti.  Korteriomanik on pannud üles korteri müügikuulutuse ja kavatseb kustutada võla korteri müügist saadud vahenditega. Paraku ei tea keegi kas ja millal korteri müük aset leiab. Jurist Aare Nahk: „tuleks jälgida, et selle võlgnevuse puhul ei tekiks samuti olukorda arvete aegumisega»

 

OTSUSTATI: 

 1. Juhatuse liige A. Naljotov vestleb korteriomanikega ja hoiatab neid veel kord võimalike tagajärgede eest.
 2. Juhatuse liige G. Koidik selgitab koos raamatupidajaga mis kuupäevast pärinevad arved on krt nr 9 omanikul tasumata.  Juhul kui on aegumisohus võlgnevusi siis informeerib sellest viivitamatultOtsus võeti vastu ühehäälselt 

3.     Mida teha graffitiga?

TUTVUTI:  Hinnapakkumisega graffiti mahapesemiseks elamu otsaseinalt ja prügimaja seinalt. Mõlema seina puhastamine maksaks 425 Eurot. Paraku saaks puhastamise käigus ilmselt kannatada ka elamu otsaseina värvkate.

OTSUSTATI: 

Māja otsaseina mitte puhastada vaid värvida see üle. Värv on olemas, töö eest vastutab juhatuse liige V. Lukjanov. Töö eest tasumiseks eraldada netto 150 EUR ühistu remondifondist. Prügimaja seina puhastamine tellida hinnapakkumise teinud „Survepesu OÜ»-lt

Otsus võeti vastu ühehäälselt

 

4.     Informatsioon tehtud töödest

 

 

KUULATI :  KÜ juhatuse liikme G.Koidik  aruannet 2017 a suvel tehtud tööde kohta. Üldkoosolek otsustas aasta alguses, et sellel aastal hoidume suurematest kulutustest kuid teeme siiski mõned väiksemad tööd:

 1. Trepikäsipuude paigaldamine
 2. Välisuste remont
 3. Parkla äärekividele parkimist hõlbustava markeeringu tegemine
 4. Avariikorras vahetatud krt 68 keskkütteradiaator.

 

Trepikäsipuud on paigaldatud. Maksma läksid need 1625 Eurot. Välisuste remont on lõpetatud. Töö käigus vahetasin uksehinged, puhastasin uksed roostest, tegin „Hammerite» roostetõrjevahendiga kahjustatud kohtadele uue aluskrundi. Samuti Valmistasin vajalikud joonised ja tellisin roostevadast terasest detailid uksepakkude ja katteplekkide asendamiseks. Lõppviimistlusena on uksed kaks korda üle värvitud spetsiaalse metallivärviga. Töö hind kokku umbes 1500 EUR. (umbes kuna osa ostetud materjali jäi kasutamata) Milledest 550 EUR ( netto)  töötasuks, 83 EUR rendiseadme kompensatsiooniks, 478, 87 detailide valmistamise ja materjali eest tasumiseks. Ülejäänud kulu moodustavad värvid, töövahendid, uued uksefiksaatorid, hinged ja uued uksekäepidemed. On olemas hinnapakkumine ( 280 EUR tk )  Uksemagnetite vahetamiseks kuna olemasolevate töö on ebastabiilne. Esialgu vahetamisest siiski hoidume kuna teenusepakkuja mehaanik suutis need uksesulgurid jälle töökorda saada. Kui aga esineb lähiajal veel tõrkeid siis tuleb magnetid asendada uutega. Uued uksetihendid paigaldan vastavalt vajadusele.

Parkla äärekivide markeerimine. Valmistatud on 20 helkurmaterjaliga kaetavat 10 cm laia metall nurgikut äärekividele kinnitamiseks. Paraku on mõned äärekivid ära vajunud ja sellise ebaühtlase reana äärekividele  pole mõtet markereid kinnitada. Tuleb ära vajunud äärekivid välja kaevata püsti seada ja kinni valada. Kes peaks seda tegema?

Korter 68. keskkütteradiaatori vahetus.  Küttesüsteemi sisselülitamisel selle aasta sügisel hakkas läbi jooksma korteri 68. magamistoa radiaator.  Avariiline radiaator on vahetatud. Kulu ühistule 235,05 EUR

 

 

OTSUSTATI: 

 

Paigaldada äärekivide markeering esimesel võimalusel. Kinnitada tehtud kulutused.

 

Otsus võeti vastu ühehäälselt

 

Allkirjad:

Artjom Naljotov:

Vassili  Lukjanov:

                   Guido Koidik:       Protokollis: Guido Koidik

Протокол собрания правления товарищества Палдиски мнт. 77а, состоявшегося 02.10.2017 года.

Собрание состоялось во втором подъезде на Палдиски мнт 77а. в помещении для собраний.

Время проведения: 19.30 – 20.30

На месте присутствовали члены правления: Артем Налетов, Василий Лукьянов и Гуйдо Койдик. Юридический консультант – юрист Ааре Нахк.

Вел собрание и составлял протокол – Гуйдо Койдик.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1.     Спор о задолженности кв. 32.

 

2.     Вопрос задолженности кв. 9.

 

3.     Что делать с граффити?

 

4.     Информация о проделанных работах.

 

 

 

 

1.     Спор о задолженности кв. 32

 

ЗАСЛУШАЛИ : Информацию о ситуации на текущий момент от юридического консультанта КТ, юриста Ааре Нахка. С собственниками квартиры 32 ведется переписка и им был предложен компромисс, чтобы разрешить ситуацию. Так же им было выставлено требование погасить долг по коммунальным платежам за период с 2007 по 2009 года. К сожалению, мы не пришли к разрешению этой проблемы.

 

Какие могли бы быть следующие шаги?

 

РЕШИЛИ: 

Юрист Ааре Нахк продолжит переговоры с собственниками квартиры 32 о возникшем долге по коммунальным платежам. Если мы не сможем договориться до 31. декабря 2017 года, тогда Ааре Нахк поможет правлению представить этот вопрос на общем собрании КТ, чтобы обсудить аннулирование долга.

Решение принято единогласно

 

 

2.     Вопрос задолженности кв. 9.

  ЗАСЛУШАЛИ :  Текущее состоянии дел по долгам, по информации члена правления КТ А. Налетова. Долг квартиры 9 на состояние 30.09 составляет 1150 Евро и 20 центов. Собственник квартиры разместил объявление о продажи квартиры и намеревается погасить долг за квартиру после продажи квартиры. Увы, но никто не знает, когда будет продана квартира. Юрист Ааре Нахк: «следует отслеживать, чтобы эта задолженность, не привела бы опять к ситуации просроченных счетов.»

 

РЕШИЛИ

 1. Член правления А. Налетов побеседует с владельцем квартиры и предупредит его еще раз о возможных последствиях.
 2. Член правления Г.Койдик выяснит вместе с бухгалтером, с какого числа собственник квартиры 9 не оплачивает счета. В случае, если есть опасность «просроченной задолженности», незамедлительно проинформирует об этом.Решение принято единогласно 

3.     Что делать с граффити?

ОЗНАКОМИЛИСЬ: С ценовыми предложениями по смыванию граффити с торца дома и стены мусорного домика. Очистка обоих стен будет стоить 425 евро. Однако в процессе очистки явно может пострадать и покрашенная поверхность торцовой стены дома.

 

РЕШИЛИ

Торцевую стену дома не смывать, а перекрасить заново. Краска имеется, за эту работу ответственный – член правления В.Лукьянов. На оплату за работу выделить из ремонтного фонда товарищества 150 евро. Очистку стены мусорного дома заказать у сделавшего ценовое предложение — «Survepesu OÜ».

Решение принято единогласно

 

4.     Информация о проделанных работах

 

 

ЗАСЛУШАЛИ :  Отчет 2017 года от члена правления Г.Койдик о проделанных летних работах. В начале года общее собрание решило, что в следующем году будем избегать больших расходов, а делать только мелкие работы:

 

 1. Установка лестничных перил
 2. Ремонт входных дверей
 3. Сделать маркировку на бордюрах для упорядоченной парковки
 4. В аварийном порядке заменены радиаторы центрального отопления у кв. 68

 

Лестничные перила уже установлены. На их оплату ушло 1625 евро. Ремонт входных дверей закончен. В ходе работ, заменил дверные петли, очистил двери от ржавчины, покрыл защитным антикоррозийным средством «Хаммерайт» поврежденные места. Также, я сделал необходимые чертежи и заказал детали из нержавеющей стали, чтобы заменить дверные пороги и покрывающие листы.

 

Завершающим этапом ремонта дверей – стала их покраска на два раза специальной краской по металлу. Конечная стоимость работ – около 1500 евро (часть купленного материала осталась неиспользованной). Из которых 550 евро (нетто) оплата работы, 83 евро за аренду рабочего инструмента, 478.87 – изготовление деталей и прочий материал. Остальные расходы составили – краска, рабочий инструмент, новые дверные фиксаторы, дверные петли и новые дверные ручки.

 

 

Имеется ценовой предложение (280 EUR / шт.) для замены дверных магнитов, поскольку существующие работают не стабильно. Но прежде чем заменить их, обслуживающий механик смог снова привести их в рабочее состояние. Если в ближайшем будущем все еще будут оставаться проблемы, тогда магниты должны быть заменены на новые. Новые дверные прокладки установим по мере необходимости.

 

 

Маркировка бордюров на парковке. Изготовлено 20 светоотражающих металлических уголков шириной 10 см. для фиксации на бордюрах. Однако некоторые бордюры лежат перекошенные« и такой неровный ряд нет смысла маркировать. Придется сначала их выкапывать, ставить ровно и обратно закапывать. Кто может сделать эту работу?

 

Замена радиаторов центрального отопления у кв 68.  При подключении системы отопления осенью в этом году, у квартиры 68, начали протекать радиаторы в спальной. Аварийный радиатор был заменен. Расходы для товарищества составили 235 евро.

 

 

Решили

 

Сделать разметку бордюров при первой возможности. Утвердить сделанные расходы.

 

Решение принято единогласно

 

Подписи:

Артем Налетов:

Василий Лукьянов:

                   Гуйдо Койдик:                                                      Протоколировал: Гуйдо Койдик

 

 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.