KÜ juhatuse koosoleku protokoll / Протокол собрания правления 03.07.2017

 Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 03.07.2017 toimunud koosoleku protokoll.


Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis.

Toimumise aeg: 19.00 – 20.00

Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, ja Guido Koidik.

Puudus Vassili Lukjanov.

Koosolekul osales konsultandina jurist Hr Aare Nahk

Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.

PÄEVAKORD:

 

  1. Korteri nr 32 võlgnevuse küsimus. 
  2. Välistrepi käsipuude paigaldamiseks saadud pakkumiste arutelu ja töö teostaja valimine. 
  3. Välisuste remondiks saadud pakkumiste arutelu ja töö teostaja valimine.

 

 

  1. Korteri nr 32 võlgnevuse küsimus.

 

KUULATI : Juhatuse esimehe G. Koidiku informatsiooni asjade hetkeseisu kohta selles küsimuses. Korteri nr 32 praeguseid omanikke ei rahuldanud KÜ üldkoosoleku otsus mitte kustutada korteri nr 32 eelmise omaniku tekitatud kommunaalmaksete võlga ja nad pöördusid KÜ juhatuse poole saamaks põhjendust võla nõudmise kohta. Samuti soovisid krt 32 omanikud saada dokumente võlasumma kujunemise kohta, et pöörduda tuvastushagi esitamiseks kohtu poole.

Kuna KÜ üldkoosoleku otsus on juhatusele täitmiseks siis pöördus KÜ juhatus KÜ huvide kvalifitseeritud kaitsmiseks jurist hr Aare Nahk Poole. Jurist, kohtunud osapooltega ja põhjalikult analüüsinud kõiki asjasse puutuvaid dokumente tegi osapooltele ettepaneku leida kompromisslahendus kus korteri nr 32 omanikud tasuksid osa võlgnevusest juhul kui KÜ erakorraline üldkoosolek nõustuks selle kompromissiga ja loobuks ülejäänud nõudmistest.

KUULATI : Hr Aare Nahk informatsiooni korteri nr 32 omanike vastuse kohta kompromissettepanekule. Oma vastuses keeldusid krt nr 32 omanikud pakutud kompromissist ja nõudsid võlgnevuse kohest lõpetamist, lubades vastasel korral oma õiguste kaitsmiseks pöörduda kohtu poole.

KÜSIMUS: G.Koidik KÜ juhatuse esimees : «Mida teha edasi?»

OTSUSTATI: 

Volitada hr Aare Nahk (Projektijuht Aare OÜ) tegelema korteriühistu huvide esindamisega selles vaidlusküsimuses, konsulteerima KÜ juhatust juriidilistes küsimustes, koostama vastuseid saadud kirjadele ja otsima edasisi võimalusi konflikti lahendamiseks. Järgmine kokkusaamine olukorra aruteluks toimub ühe kuu möödudes. Vajadusel – esimesel võimalusel.

Otsus võeti vastu ühehäälselt

 

 

 

2.Välistrepi käsipuude paigaldamiseks saadud pakkumiste arutelu ja töö teostaja valimine.

 TUTVUTI: Hange.ee keskkonnas saadud pakkumisega. Pakkumine on üksainus kuna töö väike maht ei ole teenusepakkujatele atraktiivne. Hinnapakkumise asemel viidatakse tellimuste suurele hulgale ja võimatusele lisatööd võtta. Pakkumises pakutud töö maksumus on 1250.- Eurot

OTSUSTATI: 

Võtta pakkumine vastu ja tellida kahe trepikäsipuu paigaldamine välistrepi ette. Töö maksumus vastavalt hinnapakkumisele on 1250.- Eurot.

Otsus võeti vastu ühehäälselt

3.Välisuste remondiks saadud pakkumiste arutelu ja töö teostaja valimine.

 KUULATI : Juhatuse esimehe G. Koidiku informatsiooni:

Saadud on mõned pakkumised hinnavahemikus 3500 – 4200 Eurot. Arvestades, et kahe uue ukse paigaldamine maksaks vähem, pole selliste pakkumiste vastuvõtmine mõistlik.

 

OTSUSTATI: 

Koguda veel hinnapakkumisi.

Otsus võeti vastu ühehäälselt

 

 

Allkirjad:

Artjom Naljotov:

                   Guido Koidik:                                                   Protokollis: Guido Koidik

Протокол собрания правления КТ Палдиски мнт 77а, состоявшегося 03.07.2017 года.Собрание состоялось на Палдиски мнт 77а во втором подъезде в помещении для собраний.

Время проведеня: 19.00 – 20.00

На месте были члены правления: Артем Налетов и Гуйдо Койдик.

Отсутствовал Василий Лукьянов.

В собрании принял участие юрист консультант Ааре Нахк.

Вел собрание и составлял протокол Гуйдо Койдик.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Вопрос долга квартиры номер 32. 
  2. Обсуждение полученных предложений по установке перил возле подъездов и выбор исполнителя. 
  3. Обсуждение полученных предложений по ремонту входных дверей и выбор исполнителя.

 

 

  1. Вопрос долга квартиры номер 32 .

 

ЗАСЛУШАЛИ :. Председатель правления Г.Койдик информировал о положении вещей в данном вопросе. Собственники квартиры номер 32 не удовлетворены решением общего собрания КТ не аннулировать долг квартиры номер 32 по коммунальным платежам, возникшего еще при прежнем владельце и они обратились к правлению КТ с теми же претензиями в отношении долга. Так же собственники квартиры 32 пожелали получить документы, подтверждающие сумму задолженности, чтобы обратиться в суд для представления иска.

Поскольку решение общего собрания надо правлению выполнять, то правление КТ обратилось к квалифицированному юристу Ааре Нахк для защиты интересов товарищества. Юрист встретился со всеми заинтересованными сторонами и основательно изучил все касающиеся дела документы и сделал всем заинтересованным сторонам предложение найти компромисс, при котором собственники квартиры 32 уплатили бы часть долга в том случае, если бы внеочередное собрание КТ согласилось бы с этим компромиссом и отказалось бы от остальных требований. 

ЗАСЛУШАЛИ :. Информацию от юриста Ааре Нахк насчет компромиссного предложения собственникам квартиры 32. Собственники квартиры 32 отказались от предложенного компромисса и потребовали срочно аннулировать долг, в противном случае обещая защитить свои права в суде.

ВОПРОС: Председатель правления КТ Г.Койдик : «Что делать дальше

РЕШИЛИ

Уполномочить г. Ааре Нахк (руководитель проекта Aare OÜ) представлять интересы товарищества в этом спорном вопросе, консультировать правление КТ в юридических вопросах, отвечать на полученные письма и искать дальнейшие возможности для разрешения конфликта. Следующая встреча для обсуждения ситуации состоится через месяц. При необходимости – при первой возможности.

Решение принято единогласно

 

 

 

2. Обсуждение полученных предложений по установке перил возле подъездов и выбор исполнителя.

.

   ОЗНАКОМИЛИСЬ: От сообщества hange.ee были получены предложения. Предложение поступило только одно, поскольку из-за маленького объема работ, исполнители не были активны. Вместо того, чтобы делать ценовые предложения, исполнители ссылаются на занятость и большое количество заказов. За предложенную работу спросили 1250 евро.

РЕШИЛИ

   Принять это предложение и заказать установку двух перил для наружных ступенек. Стоимость работ согласно ценовому предложению 1250 евро.

Решение принято единогласно

3. Обсуждение полученных предложений по ремонту входных дверей и выбор исполнителя.

 

 ЗАСЛУШАЛИ : Информацию от председателя правления Г.Койдик:

   Получены несколько предложений в ценовом диапазоне 3500 – 4200 евро. Учитывая, что установка двух дверей стоила бы меньше, нет смысла принимать эти предложения.

 

РЕШИЛИ

   Собирать дальше предложения.

Решение принято единогласно

 

 

 

 

Подписи:

Артем Налетов:

                   Гуйдо Койдик:                                                      Протоколировал: Гуйдо Койдик

 

 

 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.