Juhatuse koosoleku protokoll / Протокол собрания правления 08.01.2018

  Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 08.01.2018 toimunud koosoleku protokoll.


Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis.

Toimumise aeg: 19.00 – 20.00

Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, ja Guido Koidik, Vassili Lukjanov

Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.

PÄEVAKORD:

 

1.     Korteri nr 32 võlgnevuse küsimus.

 

2.     2018.a Majandusaasta kava projekti arutelu. Juhatuse ettepanekud.

 

.3     Olukord olmejäätmete äraveoga.

 

4.     Remondi-hooldustööde plaan 2018. aastaks. Ühistu liikmete seas küsitluse korraldamine.

 

5.     Korterid 33 ja 34. Tüliküsimus prügišahti ruumi kasutamise korra asjus.

 

6.     Taastusremont keldris peale uue soojatrassi paigaldamist.

 

 

  

1.     Korteri nr 32 võlgnevuse küsimus.

 

TUTVUTI : Jurist Aare Nahk informatsiooniga asjade hetkeseisust. 2009 aasta võlasumma osas tuleb teha veekulu ümberarvestus 11,03 eurot 31, 91 euro asemel. 2007. Aasta võlg on lõplikult aegunud.

OTSUSTATI: 

1.  Tuvastada, et krt 32 veevõlgnevuse summa 2009 aasta eest summas 31,91 eurot oli ebatäpne;

2.  Nimetada krt 32 veevõlgnevuse summaks 2009 aasta eest summa 11,03 eurot.

3.  Seoses nimetatud veevõlgnevuse summa 11,03 eurot laekumisega Korteriühistu arvele 01.11.2017. a, kustutada krt 32 veevõlgnevuse summa raamatupidamisest ja kajastada krt 32le väljastataval kommunaalkulude arvel võlgnevus 31,91 eurot väiksemana.

4.  Kustutada krt 32 võlgnevus 2007 aasta eest, summas 362,47 eurot, seoses võlgnevuse sissenõudmise aegumisega.

 

Poolt: Kõik kolm juhatuse liiget

 

 

 

 

2.     2018.a Majandusaasta kava projekti arutelu. Juhatuse ettepanekud.

 TUTVUTI: Punktikaupa 2017 aasta majanduskava tulude tabeliga. On otstarbekas teha mõned muutused. Esiteks autokompensatsioon. Pole õige maksta seda justkui töötasu maksuvaba lisana. Samas on keeruline eristada ametisõitu erasõidust kuna üks võib olla teise osa. Arvestades, et reaalselt pole vajadus spetsiaalselt ja ainult ühistu huvides isiklikku transporti kasutada kuigi suur tuleks sellest pahelisest praktikast üldse loobuda. Teiseks töötasud. Arvestades hinnatõusu peaks veidi tõstma ka KÜ töötajate palka. Juhatusel pole lihtne küsida endale suuremat tasu. Kuna aga praeguse juhatuse volitused on lõppemas siis ei küsi me suuremat tasu enam endale vaid uuele juhatusele. Kolmandaks tuleks tõsta tasu lumerookimise ja muru niitmise eest mis seni on samal tasemel kümne aasta tagusega.

OTSUSTATI: 

 1. PLM Hoolduse OÜ lepinguline kuutasu ei muutu. Kogume selle tasumiseks endiselt 0,033 eurot korteri ruutmeetri kohta kuus.
 2. Tõlketööd, õigusabi, ekspertiis. Jätkame kogumist 0,017 eurot korteri ruutmeetri kohta kuus.
 3. Autokompensatsioon juhatuse liikmele. Lõpetame autokompensatsiooni maksmise kuna puudub aus ja läbipaistev viis selle arvestamiseks.
 4. Üldkoosolek paljundustööd, esitlustehnika rent. 0,005 eurot korteri ruutmeetri kohta kuus . Jätame muutmata.
 5. Töötasud. Paneme ette tõsta majahoidja töötasu summani 300.00 eurot kuus netto. Tõsta Raamatupidaja töötasu summani 170.00 eurot kuus netto. Tõsta KÜ juhatuse esimehe töötasu summani 300.00 eurot kuus netto. Jätta muutmata juhatuse lihtliikme töötasu 65.00 eurot kuus netto.
 6. Sideteenuste eest tasumiseks kogume endiselt 0.003 eurot korteri ruutmeetri kohta kuus.
 7. Pangateenuse eest tasumiseks kogume jätkuvalt 0,002 eurot korteri ruutmeetri kohta.
 8. Hooldustööd. Täiendav lumekoristus, muru niitmine. Paneme ette koguda 0,030 eurot seniste 0,021 euro asemel korteri ruutmeetri kohta kuus.
 9. Hooldusmaterjalid, tööriistad, IT tarbed ja muruniitjate kütus. Kogume endiselt 0,019 eurot korteri ruutmeetri kohta kuus.
 10. Fonolukkude kulu. Jätkame kogumist 0,32 senti korteri kohta kuus.
 11. Parkimine. Kogume endiselt 0,006 eurot korteri ruutmeetri kohta kuus.
 12. Remondifond. Kogume remondifondi endiselt 0,580 eurot korteri ruutmeetri kohta kuus.

 

 1. Kommunaalteenused. Raha kogume vastavalt tegelikule tarbimisele
 1. Otsus võeti vastu ühehäälselt
   

 

3.     Olukord olmejäätmete äraveoga. 

 

 

 

 

 

TUTVUTI : Olukorraga jäätmemajas. Olmejäätmete konteinerid on pidevalt ületäitunud. Selline olukord on vastuolus prügivedaja teenuslepinguga. Lisaks tekitab prügikottide ühest kohast teise tõstmine lisatööd majahoidjale.

 

 

 

OTSUSTATI:  

 

Rentida kolmas 0,8 m/3 olmejäätmete konteiner.

 

 

 

 

 

Otsus võeti vastu ühehäälselt

 

 

 

 

 

 

 

4.   Remondi-hooldustööde plaan 2018. aastaks. Ühistu liikmete seas küsitluse korraldamine.

 

 

 

 

Eelmisel aastal otsustasime koguda raha ja hoiduda suurematest töödest. Kuna meil pole veel vahendeid ühegi suurema töö tegemiseks siis on otstarbekas ka sellel aastal raha kogumist jätkata.
Kuid ühistu liikmetel võib olla ka teisi arvamusi. Sellepärast palume kõigil ühistu liikmetel teha oma ettepanekud hiljemalt 19. jaanuariks.
 OTSUSTATI:  

 

Oodata ühistu liikmete ettepanekuid tööde ja üldkoosoleku päevakorra kohta kuni 19. jaanuarini. Korraldada kahe nädala pärast uus ühistu juhatuse koosolek ja koostada sellel Remonditööde plaani projekt ja koostada üldkoosoleku päevakord ning määrata üldkoosoleku toimumise aeg.

 

 

 

 

 

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

 

 

 

 

 

 

5.     Korterid 33 ja 34. Tüliküsimus prügišahti ruumi kasutamise korra asjus.

 

 

 

 

 

KUULATI:   G.Koidik informatsiooni järjekordse naabritevahelise konflikti kohta. Teema ikka sama – ühiskondlike ruumide kasutamise kord. Mida teha kui naabrid ei suuda omavahel kokku leppida?

 

 

OTSUSTATI:  

 

 

Ühiskondlikud ruumid on mõtteliste osadena KÕIGI korteriomanike omandis. Ühelgi korteriomanikul pole õigus  piirata teiste omanike õigusi.

 

 

Kui kokkulepet saavutada ei suudeta siis tuleb ruumi kas kasutada tema esialgsel otstarbel või siis see sulgeda ja keelata selle kasutamine kellegi isiklikes huvides.

 

 

 

 

 

Otsus võeti vastu ühehäälselt

 

 

 

 

 

6.     Taastusremont keldris peale uue soojatrassi paigaldamist.

 

 

 

 

 

TUTVUTI : Koosolekuruumi otsaseina olukorraga. Uue soojatrassi seinast läbiviimise käigus on otsa ja külgsein saanud mõningaid kahjustusi.  Vaja on teha paari ruutmeetri ulatuses pahteldamistöid, täita vuugid ja üle värvida ca 5/m3 seina ning põrand otsaseina ligidal. 

 

 

OTSUSTATI:  

 

 

Teha vajalikud tööd ja tasustada remondifondist.

 

 

Vastutav V. Lukjanov

 

 

 

 

 

Otsus võeti vastu ühehäälselt

 

 

 

 

 

 

 

Allkirjad:
 
 
Artjom Naljotov:  
 
Vassili Lukjanov
 
Guido Koidik:                                                      Protokollis: Guido KoidikПротокол собрания правления квартирного товарищества Paldiski mnt 77a, состоявшееся 08.01.2018 года.


Собрание было проведено на Paldiski mnt 77a в помещении для собраний, во втором подъезде.

Время проведения: 19.00 – 20.00

На месте присутствовали члены правления: Artjom Naljotov, Guido Koidik, Vassili Lukjanov

Вел собрание и протокол Guido Koidik.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1.     Вопрос задолженности кв 32.

 

 

 

2.     Обсуждение проекта плана на хозяйственный 2018 год. Предложения правления.

 

 

 

3.     Ситуация с вывозом мусора.

 

4.     План на ремонтнообслуживающие работы на 2018 год. Проведение опроса среди членов товарищества.

 

5.     Квартиры 33 и 34. Вопрос о порядке использования помещения мусорной шахты.

 

6.     Восстановительный ремонт в подвале после проведения новой теплотрассы.

 

 

 

 

1.     Вопрос задолженности кв.32.

 

ОЗНАКОМИЛИСЬ : Информация от юриста Aare Nahk о текущем положении дел. Сумму задолженности за воду за 2009 год, следует пересчитать на 11,03 евро вместо прежних 31,91 евро. Долг 2007 года, наконец, устарел.

РЕШИЛИ

1.  Установить, что что сумма задолженности по воде у 32 квартиры за 2009 год, в размере 31,91 евро, была неточной;

2.  Признать сумму задолженности за воду у квартиры 32 за 2009 год – 11,03 евро .

3.  В связи с поступлением названной суммы задолженности за воду в размере 11,03 евро на счет квартирного товарищества  01.11.2017. г, аннулировать сумму задолженности по воде у кв. 32 из бухгалтерского учета и отразить уменьшенную сумму долга в счете коммунальных платежей.

4.  Аннулировать задолженность квартиры 32 за 2007 год, в размере 362,47 евро в связи с истечением срока взыскания задолженности.

 

За: Все три члена правления

 

 

 

2.     Обсуждение проекта плана на хозяйственный 2018 год. Предложения правления

  ОЗНАКОМИЛИСЬ: По пунктам с таблицей хозяйственного плана за 2017 год. Целесообразно внести некоторые изменения.

  Во-первых – это автокомпенсация.  Неправильно оплачивать ее, как доп. зарплату, не облагаемую налогом. Так же трудно отделить деловую поездку от частной поездки, поскольку первое может быть частью второго. Учитывая, что нет реальной потребности использовать личный транспорт для отдельных поездок только по делам товарищества, следует вообще отказаться от этой порочной практики.

 

   Во-вторых – это зарплаты. Учитывая рост цен, надо немного поднять зарплату работникам КТ. Правлению не так просто спросить себе побольше оплату. Однако, поскольку полномочия нынешнего совета подходят к концу, то мы попросим повысить зарплату не для себя, а уже для нового правления.   

 

  В-третьих, оплата за уборку снега и стрижку газона должна быть повышена, так как остается на том же уровне, что и десять лет назад.

РЕШИЛИ

 1. Не менять месячную плату за договор для PLM Hooldus OÜ. Для оплаты которого, по прежнему собираем 0,033 евро в месяц с квадратного метра квартиры.
 2. Работы по переводу, юридическая помощь, экспертизы. Продолжаем собирать по 0,017 евро в месяц с квадратного метра квартиры.
 3. Авто-компенсация для членов правления. Прекращаем выплачивать авто-компенсацию, поскольку нет возможности честно и прозрачно это отслеживать.
 4. Копировальные работы для общего собрания, аренда презентационного оборудования по 0,005 евро с квадратного метра квартиры в месяц. Останется без изменений.
 5. Зарплаты. Предлагаем повысить зарплату дворнику до 300 евро нетто в месяц. Повысить зарплату председателю правления КТ до 300 евро нетто в месяц. Зарплату для членов правления в размере 65 евро нетто в месяц оставить без изменений.
 6. Для оплаты за услугу связи мы по-прежнему собираем 0,003 евро с квадратного метра  квартиры в месяц.
 7. Для оплаты за банковскую услугу продолжим собирать 0,002 евро с квадратного метра квартиры.
 8. Работы по обслуживанию. Дополнительная уборка снега, стрижка травы. Предлагаем собирать по 0,030 евро за квадратный метр в месяц вместо текущих 0,021 евро.
 9. Материалы для технического обслуживания, рабочие инструменты, расходные материалы для IT и бензин для газонокосилки. По-прежнему собираем 0,019 евро с квадратного метра квартиры в месяц.
 10. Расходы на фонозамок. Продолжим собирать по 0,32 центов с квартиры в месяц.
 11. Парковка. По-прежнему собираем 0,006 евро с квадратного метра в месяц.
 12. Ремонтный фонд. По-прежнему собираем в ремонтный фонд по 0,580 евро с квадратного метра квартиры в месяц.
 13. Коммунальное обслуживание. Собираем деньги в соответствии с фактическим потреблением.

  Решение принято единогласно.
   
3.     Ситуация с вывозом мусора.  

 

 

 

 

ОЗНАКОМИЛИСЬ : С ситуацией в мусорном домике.  Мусорные контейнеры стоят постоянно переполненные. Эта ситуация противоречит соглашению об обслуживании с фирмой по увозу мусора. Кроме того, подъем мусорных мешков из одного места в другое, создает дополнительную работу для дворника.

 

 

 

РЕШИЛИ:  

 

Арендовать третий контейнер для сбора отходов размером 0,8 м / 3.

 

 

Решение принято единогласно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. План на ремонтнообслуживающие работы на 2018 год. Проведение опроса среди членов товарищества.

 

                          В прошлом году мы решили копить деньги и воздержаться от какой-либо крупной работы. Поскольку у нас нет достаточно средств не на одну крупную работу, целесообразно продолжать собирать деньги и в этом году.

                          Но у членов товарищества могут быть и другие мнения. Поэтому мы просим всех членов товарищества внести свои предложения не позднее 19 января.

 РЕШИЛИ

Подождать предложений по работам и по повестке дня общего собрания от членов товарищества до 19 января. Организовать через две недели новое собрание правления товарищества и подготовить для него проект плана ремонтных работ, а также подготовить повестку дня общего собрания и определить время проведения общего собрания.

 

Решение принято единогласно.

 

 1. Квартиры 33 и 34. Вопрос о порядке использования помещения мусорной шахты.

 

ЗАСЛУШАЛИ:  Очередную информацию от G.Koidik о конфликте между соседями. Тема остается прежней — порядок использования общественных пространств. Что делать, если соседи не могут между собой договориться?

РЕШИЛИ

                         Общественные места считаются мысленными частями в собственности всех владельцев квартир. Владелец квартиры не имеет права ограничивать права других владельцев.

                          Если соглашение не может быть достигнуто, то это пространство должно использоваться для его первоначальной цели или закрыться с запретом его использования в личных интересах любого лица. Никто не будет его использовать.

 

Решение принято единогласно.

 

 1. Восстановительный ремонт в подвале после проведения новой теплотрассы.

 

ОЗНАКОМИЛИСЬ : Ситуация с торцевой стеной помещения для собраний. В ходе проведения новой теплотрассы были повреждены торцевая и боковая стена. Необходимо сделать шпатлевочные работы на двух квадратных метрах, заполнить повреждения раствором и покрасить ca 5/m3 стены, а так же прилегающий к торцевой стене пол.  

 

 

РЕШИЛИ

Сделать необходимые работы по восстановлению из средств ремонтного фонда.

Ответственный V. Lukjanov

 

Решение принято единогласно.

 

 

Подписи:

Artjom Naljotov:

Vassili Lukjanov

Guido Koidik:                                                      Протоколировал: Guido Koidik

 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.