Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 10.04.2013 toimunud koosoleku protokoll / Протокол состоявшегося 10.04.2013 собрания правления КТ «Палдиски мнт 77а»

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 10.04.2013 toimunud koosoleku protokoll

Koosolek toimus krt 60.
Toimumise aeg: 19.00 – 20.30
Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, Mihhail Prints ja Guido Koidik.
Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis G.Koidik

PÄEVAKORD:


  1. „Differo Trade“ tingimused meie KÜ heakorraprojekti kooskõlastamiseks-
  1. Parkimiskontrolli teenuse osutaja valimine.
  1. Korteri nr 68 võlgnevuse probleem.
  1. Ettepanek jalgrattahoidla kohta.
  1. Veemõõtjate vahetamine. Kontroll ja plommimine.


1. Tutvuti:

G.Koidik tutvustas juhatusele KÜ krundi heakorraprojektiga seotud asjaajamise hetkeseisu: “Differo Trade“ esindaja on esitanud meie KÜ heakorraprojekti kooskõlastamiseks järgmised tingimused.

Tsiteerin „Differo Trade“ esindaja hr S.Churkini kirja:

võib sõlmida rendilepingu Paldiski mnt 77a ja Pirni 6 korteriomanikele sisse- ja väljasõidu tagamiseks, juhul, kui iga korteriühistu tasub 100 eur kuus, kokku 200 eur. Sel juhul ta võtab enda peale teede korrashoidmiseks, pannes omal poolt ka 100 eur ja siis võib 3-5 aasta jooksul korjata raha tee asfalteerimiseks. Kindlsti, juhul, kui linn annab selleks raha juurde, võib seda ka varem teha.
Samas ta hakkas mõtlema, et kui mingit kokkulepet ei tule välja, siis ta teeb oma kaupluse teenindamiseks suletud parklat, niikuinii ei jätku juba praegu külastajate parkimiskohti.

Arvestades asjaolu, et Differo Trade kui kõnealuse tee omanik kahtlemata omab õigust oma tee kasutamise eest tasu nõuda, samuti meie maja elanike vajadust kasutada Differo Tradele kuuluva mööblikaupluse parklat öisel ajal oma sõiduautode parkimiseks:


OTSUSTATI:

Nõustuda „Differo Trade“ esindaja toodud argumentidega ning sõlmida leping mis sätestaks osapoolte – Korteriühistu Paldiski mnt 77a ja „Differo Trade“ õigused ja kohustused Paldiski mnt 77 ja Paldiski mnt 77a kruntide vahelise tee kasutamisel ja haldamisel. Leping saab hakata kehtima alates 2014. a kohe kui selle kinnitab Korteriühistu Paldiski mnt 77a üldkoosolek ja eraldab 2014. majandusaasta kavas lepingus sätestatud kohustuste täitmiseks vajalikud vahendid.

Juhtumil kui Korteriühistu Paldiski mnt 77a üldkoosolek lepingut ei kinnita, peame olema valmis korraldada oma krundi haldamist kasutades vaid meile kuuluvat sissesõitu Paldiski Maanteelt. Sellepärast tuleb kavandatav jäätmemaja paigutada krundile nii, et see oleks teenindatav just selle sissesõidu kaudu. Arvestades seda:

OTSUSTATI:

Teha projekteerijale ettepanek muuta ühistu transpordiskeemi projekti nii, et oleks võimalus tagada ligipääs elamule ja jäätmekonteineritele Paldiski mnt 77 krunti läbimata.

Otsus võeti vastu ühehäälselt

2.Tutvuti:

Parkimiskontrolli teostamiseks saadud lepinguprojektidega.

OTSUSTATI: 

Sõlimda leping parkimiskontrolli teostamiseks firmaga  Norge Invest „Rahvapark“

Otsus võeti vastu ühehäälselt

3.Tutvuti:

Andmetega korteriomanike võlgnevuste kohta.  Korteri nr 68 omanik ei ole asunud oma võlgu kustutama.

OTSUSTATI:

Nõuda võlgnevuse tasumist ja koostada maksegraafik

Otsus võeti vastu ühehäälselt


4.Tutvuti:

G.Koidik tutvustas juhatust oma ettepanekuga elamu keldris majaelanike jalgrattahoidla sisseseadmise kohta.

Kuna keldriruumi selline kasutamine langeb põhimõtteliselt kokku nende ruumide kasutamise esialgse otstarbega korteriomanike isiklike panipaikade asupaigana siis:

OTSUSTATI:

Lubada keldriluumi kasutamist majaelanike jalgrattahoidlana järgmistel tingimustel:

·        Jalgrattahoidlana kasutatatav ruum peab omama iseseisvat väljapääsu õue ja olema kindlalt isoleeritud ülejäänud keldriruumidest.

·        Kõik ruumi sisseseadmisega seotud kulutused kannavad ruumi kasutajad

·        Jalgrattahoidlas hoitava vara säilimise eest kannavad kogu vastutust ruumi kasutajad

Otsus võeti vastu ühehäälselt

5.Küsimus?

Kas veemõõtjate vahetamise käigus peaks juhatuse liige isiklikult fikseerima korteriomaniku vana veemõõtja lõppnäidu ja uue veemõõtja algnäidu?

Paraku pole ühelgi juhatuse liikmel oma põhitöö kõrvalt seda kohustust täita.

Kaotatud tööaja kompenseerimine või inimese palkamine kontrolli teostamiseks tooks kaasa suuremad kulutused kui põhjustaksid võimalikud ebatäpsused veemõõtjanäitude ülestähendamisel.

Iga korteri veekulu on aga niigi pikaajalise statistika kaudu teada.

OTSUSTATI:

Juhatuse liige ei kontrolli isiklikult  veemõõtjate vahetamise või taatlemise protseduuri kestel  kõikide veemõõtjate näite. Küll aga teostatakse endiselt pistelist kontrolli korteri veekulus kõrvalekallete esinemisel.

Otsus võeti vastu ühehäälselt

Allkirjad:

Mihhail Prints                                   Artjom Naljotov                                            Guido Koidik
Протокол состоявшегося 10.04.2013 собрания правления КТ «Палдиски мнт 77а»

Собрание прошло в кв. 60.

Время проведения: 19.00 – 20.30

Члены правления, принявшие участие в собрании: Артем Налетов, Михаил Принтс и Гвидо Койдик.

Собрание вел и протоколировал Г. Койдик

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Условия «Differo Trade» для согласования нашего проекта по благоустройству.

  1. Выбор предоставителя услуги парковочного контроля.

  1. Проблема с задолженностью кв. 68

  1. Предложение о помещении для хранения велосипедов.

  1. Замена водомеров. Проверка и опломбирование.

1. Ознакомились:

Г. Кодик рассказал правлению КТ о текущем положении дел с проектом по благоустройству участка КТ: Представитель «Differo Trade» выдвинул для согласования проекта по благоустройству нашего КТ следующие условия.

 Цитирую письмо представителя «Differo Trade» г-н С. Чуркина:

можно заключить договор аренды для обеспечения въезда и выезда для собственников квартир Палдиски мнт 77а и Пирни 6, если каждое квартирное товарищество будет платить 100 евро в месяц, всего 200 евро. В этом случае фирма берет на себя обязательство по содержанию дорог в порядке и со своей стороны также вносит 100 евро. Таким образом, за 3-5 лет можно собрать деньги на асфальтирование дороги. Если город выделит соответствующее финансирование, то это можно сделать и раньше.
В то же время хозяин подумал, что если соглашения достичь не удастся, он сделает для обслуживания своего магазина закрытую парковку, потому что в любом случае ему уже не хватает парковочных мест для посетителей.

Учитывая несомненное право Differo Trade как собственника упомянутой дороги требовать плату за ее использование, а также потребность жильцов нашего дома пользоваться принадлежащий мебельному магазину Differo Trade парковкой в ночное время для парковки своих автомобилей:

РЕШИЛИ:

Согласиться с приведенными представителем Differo Trade аргументами и заключить договор, в котором были бы прописаны права и обязанности сторон (КТ «Палдиски мнт 77а» и Differo Trade) при использовании дороги между участками Палдиски мнт 77 и Палдиски мнт 77а и управлении ей.Договор может начать действовать в 2014 году сразу после того, как его добрит общее собрание КТ «Палдиски мнг 77а» и выделит в плане на 2014 хозяйственный год прописанные в договоре средства, необходимые для выполнения обязательств.

Если общее собрание КТ «Палдиски мнт 77а» договор не утвердит, мы должны быть готовы организовать обслуживание своего участка, используя только принадлежащий нам въезд с Палдиского шоссе. Поэтому планируемый домик для отходов следует установить на участке таким образом, чтобы его можно было обслуживать именно через этот въезд. С учетом этого:

РЕШИЛИ:

Сделать проектировщику предложение изменить транспортную схему товарищества так, чтобы была возможность обеспечить доступ к дому и контейнерам с отходами, не пересекая участок Палдиски мнт 77.

Решение было принято единогласно.

2. Ознакомились:

С полученным проектом договора по осуществлению парковочного контроля.

РЕШИЛИ: 

Заключить договор для осуществления парковочного контроля с фирмойOÜ Norge Invest „Rahvapark“

Решение было принято единогласно.

3. Ознакомились:

С данными о задолженностях собственников квартир.  Собственник квартиры 68 не начал погашать свой долг.

РЕШИЛИ:

Потребовать оплаты задолженности и составить график платежей

Решение было принято единогласно.


4. Ознакомились:

Г. Койдик ознакомил правление со своим предложением о сооружении в подвале места для хранения велосипедов жильцов дома.

Поскольку такое использование подвального помещения принципиально совпадает с первоначальным целевым назначением этих помещений в качестве места для хранения личных вещей собственников квартир, то:

РЕШИЛИ:

Разрешить использовать подвальное помещение для хранения велосипедов жителей дома на следующих условиях:

·       Используемое для хранение велосипедов помещение должно иметь отдельный выход во двор и быть надежно изолировано от остальных подвальных помещений.

·       Все расходы по обустройству помещения несут пользователи помещения.

·       За сохранность имущества, хранящегося в отведенном для велосипедов помещении, полную ответственность несут пользователи помещения.

Решение было принято единогласно.

5. Вопрос?

Должен ли член правления в ходе замены водомеров лично фиксировать конечные показания старого водомера собственника квартиры и начальные показания нового водомера?

К  сожалению, ни у одного члена правления нет возможности выполнить эту обязанность в силу своей основной работы.

Компенсация потерянного рабочего времени или плата человеку для осуществления контроля влечет за собой бóльшие издержки, чем возможные неточности при указании показаний.

Расход воды в каждой квартире и так известен благодаря долго ведущейся статистике.

РЕШИЛИ:

Член правления не будет лично проверять показания каждого водомера во время процедуры замены и проверки. Однако, как и прежде, будет проводиться выборочный контроль при обнаружении отклонений в расходовании воды.

Решение было принято единогласно.


Подписи:

Михаил Принтс                                 Артем Налетов                                Гвидо Койдик

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.