Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 27.10.2016 toimunud koosoleku protokoll /Протокол собрания квартирного товарищества Палдиски мнт 77a состоявшееся 27.10.2016.

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 27.10.2016  toimunud koosoleku protokoll.
Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis.
Toimumise aeg: 19.00 – 19.30
Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, Vassili Lukjanov ja Guido Koidik.
Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.
PÄEVAKORD:
 1. Paldiski mnt 77 omaniku ettepanek.
 2. Trepikoja uste värvimine ja remont.
 3. Teise trepikoja fonoluku remont.
 4. Suurte jäätmete konteineri tellimine ja laadimine.
 5. Mida teha erinevatest remonditöödest üle jäänud ehitusmaterjalidega?
 6. Kontrolltermomeetri ostmine.
 7. Ettepanekud KÜ järgmisele üldkoosolekule.

   

   

1.     Paldiski mnt 77 omaniku ettepanek.
TUTVUTI :Paldiski mnt 77 krundi omaniku ettepanek teeremondi ja parkimiskorralduse suhtes. Ettepaneku sisu on lühidalt järgmine:  Paldiski mnt 77 krundi omanik soovib meilt tähtajatult rentida ca 1,5 meetri laiuse meile kuuluva maariba mööblipoe ja meie elamu vahelisest teest, kinnise parkla rajamiseks. Vastutasuks pakutakse meile tasuta kaks parkimiskohta. (Ettepaneku tekst on lisatud käesolevale protokollile).
Milline on meie vastus sellisele ettepanekule?
G.Koidik:   Mida me sellest ettepanekust ka ei arvaks ei kuulu tehingud ühisomandis kinnisvaraga KÜ juhatuse ega ka üldse KÜ pädevusse. Sellise kokkuleppe võivad sõlmida vaid korteriomanikud, kusjuures kõik, konsensuslikult notariaalselt kinnitatud viisil. Ei ole mõtet seda ettepanekut edasi arutada vaid vastata naaberkrundi omanikule: Me esitame tema ettepaneku lähimale KÜ üldkoosolekule. Me avaldame ettepaneku teksti korteriomanikele. Ja see on ka kõik mis me saame teha.
Liiatigi ei motiveeriks kaks parkimiskohta nii ehk teisiti sellist lepingut sõlmima.
A.Naljotov Ma ei ole naabri ettepanekuga nõus.
OTSUSTATI: 
Me esitame Paldiski mnt 77 krundi omaniku ettepaneku lähimale KÜ üldkoosolekule. Me avaldame ettepaneku teksti korteriomanikele.
Poolt: 3 juhatuse liiget
2.     Trepikoja uste värvimine ja remont.
Trepikodade varikatuste romont on lõpetatud. Olgu, et ehitajaga oli meil rida pahandusi, ehitusprahi koristamise ja töö lõpetamise tähtaegadega, vastab tulemus tervikuna meie ootustele ja töö kvaliteedi osas meil pretensioone ei ole. Kontrastina remonditud varikatustele näevad trepikodade välisuksed halvasti välja. Neil on roostekahjustusi, sealhulgas läbivaid mis puudutab lävepakku ja uste alumisi osi. Kas peaksime tegema ka nende uste kosmeetilise remondi ja laskma vahetada lävepakud?
 OTSUSTATI: 
Koguda pakkumised trepikodade uste värvimiseks ja remondiks.
3.     Teise trepikoja fonoluku remont.
TUTVUTI : Juhatuse esimees G. Koidik informeeris kohal viibijaid, et viimasel ajal on teise trepikoja elanikud kaevanud fonoluku halva töötamise üle. Puutevõti ei ava iga kord ust. 25. oktoobril kontrollis töömees fonolukku ja leidis, et otstarbekas on vahetada selle juhtpaneel uue vastu. Saadud on hinnapakkumine Teise trepikoja fonoluku remondiks. Fonoluku Abi OÜ summa 395 EUR.  Mida teeme?
OTSUSTATI: 
Et lukk peab korda saama ja alternatiivseid võimalusi ei ole siis võtta vastu Fonoluku Abi OÜ pakkumine ja tellida vajalikud tööd.
Poolt: 3 juhatuse liiget
4.     Suurte jäätmete konteineri tellimine ja laadimine.
ETTEPANEK : G. Koidik tegi ettepaneku sarnaselt eelmistele aastatele tellida suurte jäätmete väljaveoks 15-20 m/2  jäätmekonteineri. Vaja on tühjendada äravisatud kraamist jäätmemaja ja puhastada keldriruum erinevatest  remonditöödest jäänud prahist. Samuti tuleb ära vedada kokku kogutud puulehed. Samuti pakume traditsiooniliselt kord aastas majarahvale võimalust üleliigsetest mööbliesemetest ja majakraamist tasuta vabaneda. Samuti oleks vaja korraldada jäätmete väljavedu keldrist ja jäätmemajast ning selle laadimine konteinerisse. Vabatahtlikele abilistele üksi me lootma jääda ei saa, sest konteiner on kohal vaid kaks päeva ja töö tuleb kindlasti ära teha.
A.Naljotov  Me võime tasustada seda tööd sarnaselt eelmisele aastale 100 EUR konteineri laadimise eest mida me pakume kõigile soovijatele seda tööd teha.                                                     
OTSUSTATI: 
Tellida suurte jäätmete väljaveoks konteiner nädalavahetuseks alates 12-13 November. Pakkuda majaelanikele tööd jäätmekonteineri laadimisel ning tasuda selle eest 100 EUR konteineri kohta.
Poolt: 3 juhatuse liiget.
5.     Mida teha erinevatest remonditöödest üle jäänud ehitusmaterjalidega?
TUTVUTI : Hulga kasutamata ehitusmaterjalidega mis on üle jäänud rõdude remonditööst ja varikatuste remondist. Montaazisegu kaks ja pool kotti, Kümmekond 50 mm penoplastlehte, soklivärv, nurgavõrk  jms kvaliteetne materjal mida käsi ei tõuse ära viskama. Kuid mida siis kõige sellega teha? Anda ära majaelanikele? Kuid mis põhimõtet järgides?
ETTEPANEK : A.Naljotov tegi  ettepaneku müüa kogu kraam internetioksjonil. Nii oleks järgitud õigluse printsiip tegemata kellelegi õigustamatuid eeliseid. Tulud arvata KÜ eelarvesse.
OTSUSTATI: 
Müüa kogu kraam Osta.ee oksjonil.
Poolt: 3 juhatuse liiget.
6.     Kontrolltermomeetri ostmine.
TUTVUTI : Juhatuse esimees G. Koidik informeeris kohal viibijaid probleemidest küttesüsteemi töö kontrollimisega. Kõigile on teada, et meie maja küttesüsteemi on korteriomanikud  30 ekspluatatsiooniaasta kestel korduvalt ümber ehitanud. Suurem osa nendest töödest on tehtud veel ajal kui polnud kindlaid reegleid maja tehnosüsteemidega ümberkäimisel. Enamasti on neid töid tehtud professionaalselt ja kõiki nõudmisi järgides. Samas on teada, et osa korteriomanikke kaebavad madala toatemperatuuri üle. Põhjuseks on ilmselt eba professionaalsed ümberehitused mis on muutnud küttevee tsirkulatsiooni paremeetreid püstikus. Probleem on selles kuidas leida probleemseid kohti.
ETTEPANEK : G. Koidik tegi ettepaneku soetada spetsiaalne termomeeter mille abil võiks mõõta küttepüstiku pealevoolu ja tagasivoolu temperatuuride erinevusi. Eeldades, et rikutud konfiguratsiooniga püstikus on küttevee tsirkulatsioon aeglasem või vastupidi kiirem kui projektijärgses püstikus on ka tagasivoolu temperatuur keskmisest erinev.  Sellise meetodiga võiks üritada avastada probleemseid kohti midagi lammutamata ja korteriomanikke häirimata. Kui oleme probleemse püstiku leidnud kaasame juba korteriomaniku ja palume hooldusfirmal kontrollida torustiku vastavust nõuetele kohapeal. Selline termomeeter peaks olema küllalt täpne, et eristada kümnendik kraadi erinevusi ja olema võimeline teostama mõõtmist toru pinna temperatuuri mõõtmiseks. On saadud pakkumine. Selline seade maksab ca  130 EUR.
A.Naljotov.  Pole kindel kas see meetod osutub piisavalt tõhusaks ja on üsna tõenäoline et hulga raha maksnud seade jääb lõpuks kasutuna seisma. Kas me ei peaks veel uurima teisi võimalusi olukorra hindamiseks?
OTSUSTATI: 
Uurida veel võimalusi küttesüsteemi töö hindamiseks.
Poolt: 2 juhatuse liiget. Vastu: 1 juhatuse liige.
7.     Ettepanekud KÜ järgmisele üldkoosolekule.
On aeg otsustada milliste  ettepanekutega me läheme vastu KÜ üldkoosolekule järgmise aasta veebruarikuus. Mõistagi on jutt suurematest töödest nagu elamu kompleksne renoveerimine, Küttesüsteemi vahetus või parkla projektiga edasi minemine.
KÜSIMUS: G. Koidik küsis juhatuse liikmeilt ettepanekuid kuidas me võiksime korteriomanike seas teha selgitustööd et  reaalse resultaadini jõuda? Põhiline probleem näib olevat selles, et KÜ juhatuse ei suuda korteriomanikele selgitada  millest eeloleval koosolekul juttu tuleb. Otsustades küsimuste ja repliikide järgi koosolekul ei saa me teineteisest lihtsalt aru. Naabritadi poolt räägitu kusagil umbisikulise tuttava juures tehtud remondist on autoriteetsem kui see informatsioon mille on juhatus koosoleku tarvis kuudepikkuse tööga kogunud. See on tõsine puudus juhatuse töös. Millegipärast tundub, et juhatus esindab justkui kellegi teise huve ja häälekamad majaelanikud peavad oma kohuseks selle vastu iga hinna eest võidelda. Aga kuidas ka ei ole on majaelanike arvamus meile seaduseks. Kahju võib olla vaid sellest kui üks või teine otsus jääb vastu võtmata teadmatuse tõttu. Seepärast peame ka seekord tegema maksimaalse, et tutvustada majaelanikele võimalusi mida me võiks kasutada. Üldkoosolekuni on neli kuud ja on viimane aeg selle tööga alustada.
ETTEPANEK: A.Naljotov See kord peaksime korteriomanikele tegema ettepaneku renoveerida maja küttesüsteem.
ETTEPANEK: G.Koidik, A.Naljotov korraldame väikese küsitluse majaelanike seas. Millist tööd peaksime eelistama?
A.Naljotov: Ühegi töö maksumust ei saa teada enne kui oleme tellinud projekti.
G.Koidik: Ilma üldkoosoleku otsuseta ei saa me projekti tellida.
OTSUSTATI: 
Valimistame ette otsuse Küttesüsteemi renoveerimise kohta. Korraldame majaelanike seas küsitluse selgitamaks nende eelistusi.
Poolt: 3 juhatuse liiget.
Allkirjad:
Artjom Naljotov: 
Vassili  Lukjanov:
                                                               
                   Guido Koidik:                                                      Protokollis: Guido Koidik
Протокол собрания квартирного товарищества Палдиски мнт 77a состоявшееся 27.10.2016.


Собрание проходило в подвале второго подъезда на Палдиски мнт 77a
Время проведения: 19.00 – 19.30
На месте присутствовали члены правления: Артем Налетов, Василий Лукьянов и Гуйдо Койдик.
Собрание и протокол вел Гуйдо Койдик.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
 1. Предложение от собственника Палдискик мнт. 77

   

 2. Покраска и ремонт входной двери.

   

 3. Ремонт кодового замка во втором подъезде.

   

 4. Заказать и наполнить большой мусорный контейнер.

   

 5. Что делать с оставшимся строительным материалом после ремонта?

   

 6.  Покупка контрольного термометра.

   

 7. Предложения КТ на следующее собрание.

   

   

1.     Предложение от собственника Палдиски мнт 77.
ОЗНАКОМИЛИСЬ : Владелец земельного участка на Палдиски мнт 77 сделал нам предложение по использованию дороги и обустройству парковки. Суть предложения коротко в следующем: Владелец участка земли на Палдиски мнт 77 предлагает бессрочно арендовать у нас часть дороги 1,5 метра шириной, расположенной между мебельным магазином и нашим домом, для расширения парковки. Взамен нам предлагаются два бесплатных парковочных места. (Текст предложения имеется в дополнении к данному протоколу). Что мы ответим на это предложение?
Г.Койдик:   Что-бы мы не думали об этом предложении, все равно нет технической возможности для сделок с недвижимостью в совместном владении не у правления КТ, а так же в целом у товарищества. Такой договор могут заключить только собственники квартир, когда все пришли к единому согласию и нотариально заверили. Не имеет смысла дальше обсуждать данное предложение, а ответить собственнику соседнего участка, что: Мы представим его предложение на ближайшем общем собрании КТ. Мы опубликуем текст предложения для ознакомления собственникам квартир. И это все, что мы можем сделать.
Кроме того, два парковочных места не мотивируют к изменению договора.
A.Налетов  Я не согласен с предложением соседа.
РЕШИЛИ
Мы представим его предложение на ближайшем общем собрании КТ. Мы опубликуем текст предложения для ознакомления собственникам квартир.
За: 3 члена правления
2.     Покраска и ремонт входной двери.
Закончен ремонт козырьков подъездов. Хоть у строителей и был ряд проблем, это не убранный строительный мусор и нарушенный срок для завершения работы, но в целом результат соответствует нашим ожиданиям и с точки зрения качества работы, у нас нет никаких претензий. Теперь на фоне обновленных козырьков, входные двери некрасиво выглядят. Они имеют повреждения от коррозии, в том числе в отношении порога двери и нижние части дверей. Можем ли мы сделать косметический ремонт дверей и заменить пороги?
 РЕШИЛИ
Собрать ценовые предложения на покраску и ремонт дверей.
3.     Ремонт кодового замка во втором подъезде.
ОЗНАКОМИЛИСЬ : Председатель правления Г. Койдик проинформировал присутствующих, что в последнее время жители второго подъезда часто жаловались на плохую работу кодового замка. Магнитный ключ не каждый раз открывал дверь. 25 октября мастер проверил кодовый замок и обнаружил, что целесообразно заменить его на новую панель управления. Получено ценовое предложение на ремонт кодового замка от Fonoluku Abi OÜ  на  сумму 395 EUR. Что мы делаем?
РЕШИЛИ
Поскольку замок надо починить и альтернативных вариантов нет, тогда принимаем предложение от Fonoluku Abi OÜ  и заказываем необходимые работы.
За: 3 члена правления
4.     Заказать и наполнить большой мусорный контейнер.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ : Г. Койдик предложил как и в предыдущие годы, заказать большой мусорный контейнер для вывоза 15-20 м/2 отходов. Необходимо освободить от хлама мусорный домик и очистили подвальное помещение от оставшегося мусор после различные ремонтных работ. Так же надо увезти все собранные листья. По традиции один раз в год мы также даем возможность людям бесплатно избавиться от лишней мебели и вещей. Также необходимо организовать вынос мусора из подвала и мусорного домика с дальнейшей погрузкой его в контейнер. Мы не можем полагаться только на добровольных помощников, так как контейнер будет стоять всего два дня, а работа должна быть обязательно выполнена.
A.Налетов   Мы можем заплатить за эти работы как и в предыдущем году 100 EUR на всех желающих, кто будет таскать общественный мусор и кидать его в контейнер.
                                                    
РЕШИЛИ
Заказать большой мусорный контейнер на выходные дни на 12-13 ноября. Предложить жителям дома работу по наполнению мусорного контейнера и заплатить за это 100 EUR.
За: 3 члена правления
5.     Что делать с оставшимся после ремонта строительным материалом?
ОЗНАКОМИЛИСЬ : Имеется в наличии строительный материал, который остался неиспользованным, после ремонта балконов и козырьков. Два с половиной мешка монтажной смеси, десяток листов пенопласта 50 мм, цокольная краска, уголок и другой качественный материал, который рука не поднимается выбросить. И что с эти всем делать? Отдать жителям дома? Или следовать принципам?
ПРЕДЛОЖЕНИЕ : A.Налетов  сделал предложение продать весь хлам на интернет аукционе. Так, чтобы следовать принципу справедливости, не давать никому неправомерных предпочтений без надобности. Выручку перечислить на счет товарищества.
РЕШИЛИ
Продать весь хлам на аукционе osta.ee
За: 3 члена правления.
6.     Покупка контрольного термометра.
ОЗНАКОМИЛИСЬ : Председатель Г. Койдик проинформировал присутствующих о проблемах с контролем системы отопления. Всем известно, система отопления нашего дома в течении 30 лет эксплуатации постоянно перестраивалась. Большинство из этих работ были сделаны в то время, когда не было никаких четких правил при обращении с техническими системами дома. В большинстве случаев эти работы выполняются профессионально и в соответствии со всеми требованиями. Тем не менее, известно, что некоторые владельцы квартир жалуются на низкую температуру в квартире. Причина, вероятно, в непрофессиональной перестройке, которая изменили параметры циркуляции нагреваемой воды в стояках. Проблема заключается в том, как найти эти проблемные места.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ : Г. Койдик предложил приобрести специальный термометр с помощью которого можно было бы  измерять различия между входящими и выходящими потоками воды. Если предположить, что поврежденная конфигурация стояка, циркуляционный нагрев воды происходит медленнее или быстрее, чем проектная у конструкций стояка, то средняя температура обратного потока изменяется. Этот метод мог бы помочь обнаружить проблемные места, без разрушений и не тревожа собственников квартир. Если мы найдем проблемный стояк, то привлекаем уже собственника квартиры и просим обслуживающую фирму проверить на месте стояк на соответствие требованиям. Этот термометр должен быть достаточно точным, чтобы отличить различия в десятых долей градуса и быть способным провести измерение температуры поверхности трубы. Получено предложение. Это устройство стоит около 130 евро.
A.Налетов.  Не уверен, что этот метод окажется достаточно эффективным, и вполне вероятно, что сумма денег потраченная на это, окажется бесполезными тратами. Не должны ли мы исследовать и другие способы оценки ситуации?
РЕШИЛИ
Исследовать еще возможности для оценки работы системы отопления.
За: 2 члена правления. Против: 1 член правления.
7.     Предложения КТ к следующему общему собранию.
Пришло время решать с какими предложения мы идем на общее собрание в следующем году в феврале. Конечно, речь идет о более крупных работ, таких как реновация жилого комплекса, замена отопительной системы или продвижения проекта парковки.
ВОПРОС: Г. Койдик обратился к членам правления с предложением, как бы мы могли проводить разъяснительную работу среди владельцев квартир для достижения реального результата? Основная проблема состоит в том, что правление КТ не объясняет владельцам квартир, что будет обсуждаться на предстоящем собрании.
Судя по вопросам и репликам на общем собрании, мы просто не можем понять друг друга. Приводимые в пример слухи «тетушкой соседкой» о том, как у некой ее знакомой был сделан такой-то ремонт и как все это плохо было, авторитетнее информации, кропотливо собранной правлением за долгие месяцы работы. Это серьезный недостаток в работе правления. Такое ощущение, будто правление представляет чьи-то другие интересы и голосующие на собрании жители дома считают своим долгом бороться против них любой ценой.
Однако мнение жителей дома для нас закон. Ущерб дому может быть нанесен только потому, что, то или иное решение не будет принято из-за простого незнания. Поэтому в этот раз мы должны приложить максимум усилий, чтобы ознакомить жителей дома с возможностями, которые мы могли бы использовать. До общее собрания осталось четыре месяца и последняя возможность, чтобы начать эту работу.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: A.Налетов. На этот раз мы должны жителям дома сделать предложение реновировать систему отопления.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Г.Койдик, A.Налетов устроим маленький опрос среди жителей дома. Какие работы предпочесть?
A.Налетов: Нельзя узнать стоимость работы, пока не будет сделан проект.
Г.Койдик: Без решения общего собрания мы не можем заказать проект.
РЕШИЛИ
Подготовим решение о реконструкции системы отопления. Организовать опрос среди жителей дома, чтобы выяснить их предпочтения.
За: 3 члена правления.
Подписи:
Артем Налетов
Василий Лукьянов:
                                                               
                   Гуйдо Койдик:                                                      Протоколировал: Гуйдо Койдик

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.