Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse koosolek 05.06.2015 / Собрание правления квартирного товарищества Палдиски мнт 77a от 05.06.2015

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse koosolek 05.06.2015.
Koosolek toimus: Paldiski mnt 77a elamu teise trepikoja keldris ja elamu ees parklas.
Koosoleku toimumise aeg: 05.06.2015.a  alates kella 19.00 kuni 19.30
Koosolekust võtsid osa: Juhatuse liikmed: Maritana Poola, Artjom Naljotov ja Guido Koidik
Koosoleku protokollis: Guido Koidik
Koosoleku päevakord:
1.     Paldiski mnt 77 kinnistu omaniku koostööpakkumine. (Pakkumine on lisatud käesolevale protokollile)
2.     Teekatte avariiremondi tegemine meie kinnistu piirides
3.     Lepingu muutmine parkimiskorraldusteenuse osutajaga Park IT
4.     Paldiski mnt 77 poolse krundiserva tähistamine parkimiskorda reguleerivate märkidega
5.     Ehitusjäätmete äraveoks konteineri tellimine
6.     Koristustöö keldris. Kes teeb?
7.     Elektritööde tegemine keldris
8.     Muru niitmine meie maja ümber

1.     Paldiski mnt 77 kinnistu omaniku koostööpakkumine. (Pakkumine on lisatud käesolevale protokollile)
Tutvuti: OÜ Furnit tehtud koostööpakkumisega. Pakkumise sisuks on ettepanek meie ühistule osaleda koos naaberühistutega OÜ Furnit-ile kuuluva kuid samas üldkasutatava tee remondi eet tasumisel 2500.- Euro suuruse summaga.
Otsustati: Ettepanek tagasi lükata
Otsuse vastuvõtmise poolt 2 juhatuse liiget. Vastu 1 juhatuse liige
2.     Teekatte avariiremondi tegemine meie kinnistu piirides
Tutvuti: Teekatte olukorraga elamu ees ja sisesõiduteedel. Meie kinnistu piiridesse jääb umbes 30-40 m/2 avariiremonti nõudvat teekatet. Eriti hull on olukord vahetult meie kinnistu ja Paldiski mnt 77 piiril, kus lagunenud tee ohustab sõidukeid ning Paldiski mnt 79  krundiga külgneval teelõigul.  On vaja kiiresti teostada hädapärane lööaukude lappimine, sest kinnisvara omanikena vastutame me võimaliku tekkiva varalise kahju eest. On olemas üks pakkumine AsfaltFix OÜ-lt mille kohaselt töö hinnaks kujuneks 36.- EUR m/2 kohta.
 Otsustati: Koguda veel paar alternatiivset hinnapakkumist                                               
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
3.      Lepingu muutmine parkimiskorraldusteenuse osutajaga Park IT.
Ettepanek: Seoses sellega, et suusõnaline kokkulepe Paldiski mnt 77 omanikega, meie maja autode öise parkimise kohta Paldiski mnt 77 parklas enam ei kehti, pole ka meil enam kohustust ega huvi lubada kaupluse klientidel meie parklas parkida. Sellepärast eemaldasime parkimist korraldavatelt liiklusmärkidelt seda võimaldava ajalise soodustuse. Arvestades seda muutust tegi ka meie parklas parkimiskorda jälgiv firma Park-IT ettepaneku muuta teenuse osutamise lepingus fikseeritud kellaaegu ja teostada edaspidi kontrolli ja trahvida parkimiskorra vastu eksijaid ka päevasel ajal. Takistuseks on ühistu kodukorra punkt mis kohustab panema parkimiskaardi nähtavale kohale autos vaid alates 18.00 õhtul kuni 9.00 hommikul.
Teisalt on kodukord kohustus vaid majaelanikele ja miski ei sega meid keelamast võõraste parkimist ühistu maal. Kuni küsimuse lahendamiseni lähimal üldkoosolekul palume majaelanikelt mõistmist ja palume panna parkimiskaart välja ka päevasel ajal!
Otsustati: Muuta lepingus määratud teenuse osutamise kellaaegu ja lubada Park-IT teostada parkimiskontrolli meie parklas ka päevasel ajal.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
 
4.     Paldiski mnt 77 poolse krundiserva tähistamine parkimiskorda reguleerivate märkidega
Tutvuti olukorraga Paldiski mnt 77 poolse kõnitee servas. Umbes meetrijagu sõiduteed kuulub meile, kui parkimiseks kasutavad seda maad võõrad sõidukid? Meie ühistu liige on teinud ettepaneku tähistada see teeserv samuti parkimist vaid ühistu liikmele lubava liiklusmärgiga.
Kas see on võimalik?
Otsustati: Pöörduda konsultatsioonipalvega parkimiskorraldaja Park-IT poole
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
5.     Ehitusjäätmete äraveoks konteineri tellimine.
Tutvuti olukorraga teise trepikoja keldris. Äravedamist vajavad vanad uksed, aknaraamid, mööbel ja suur hulk betoonijäätmeid ning ehitusprahti. Kokku ca 15 m/3 konteineri jagu kraami. Enne puhastus ja maalritöö tegemist oleks see kõik vaja välja vedada, et vältida kahjustusi tehtavale tööle. Asjaga on kiire, sest pühad on tulekul ja töödega oleks vaja oluliselt edeneda.
Otsustati: Tellida 20 m/3 konteiner ehitusprahi äraveoks.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
6.     Koristustöö keldris. Kes teeb?
Haakuvalt eelmise päevakorrapunktiga on vaja korraldada ka ehitusprahi väljavedu keldrist ja laadimine konteinerisse. Töö on raske ja prahti on palju. Konteiner jääb kohale kaheks päevaks ja selle ajaga peab töö saama kindlasti tehtud. Me ei saa loota ainult talgu korras vabatahtlike abile ja seepärast tuleb selle töö tegemise eest maksta tasu.
Otsustati: Tasustada töö tegijale ehitusprahi väljavedu ja laadimist konteinerisse ühekordse summaga kogu töö eest 150.- EUR
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
7.     Elektritööde tegemine keldris.
Valmivat koosolekuruumi on vaja oluliselt paremini valgustada. Tuleb lisada valgusteid ja muuta nende lülitusskeem naaberruumidest sõltumatuks. Kõige selle tegemiseks on tarvilik kutsetunnistuse ja tegevusloaga elektriala tööde tegija palkamine.
Otsustati: Koguda pakkumised.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
8.     Muru niitmine meie maja ümber
Oleks hea leida veel soovijaid seda tööd teha juhtumiks kui keegi senistest niitjatest peaks loobuma.
Otsustati: Korrata pakkumist majaelanikele. Riputada teadetetahvlile üles vastav kuulutus
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
Allkirjad
Maritana Poola:
Artjom Naljotov:
Guido Koidik:                                                                                        Protokollis: Guido Koidik
   
   
05.06.2015 kell 19.30       


         Собрание правления квартирного товарищества Палдиски мнт 77a от 05.06.2015
Собрание состоялось: В подвале 2-подъезда дома на Палдиски мнт 77а и на парковке перед домом
Время проведения собрания: 05.06.2015.a  с 19.00 до 19.30
В собрании приняли участие: Члены правления: Маритана Поола, Артем Налетов и Гуйдо Койдик
Запротоколировал собрание: Гуйдо Койдик
Повестка дня собрания:
1.     Предложение о совместной работе от собственника недвижимости на Палдиски мин 77 (Предложение приложено к данному протоколу)
2.     Аварийные работы по восстановлению дорожного покрытия в пределах границ нашего участка
3.     Изменение договора с поставщиком услуг по организации парковки с Park IT
4.     Обозначение регулирущими знаками порядок парковки в отношении соседнего участка на Палдиски мнт 77
5.     Заказ контейнера для увоза строительного мусора
6.     Уборка в подвале. Кто делает?
7.     Выполнение работ по электрике в подвале
8.     Подстригание травы вокруг нашего дома
1      Предложение о совместной работе от собственника недвижимости на Палдиски мин 77 (Предложение приложено к данному протоколу)
Ознакомились: OÜ Furnit сделал предложение о совместной работе. Суть предложения заключается в том, чтобы принять участие нашему товариществу вместе с соседними товариществами в ремонте дороги общего использования, но принадлежащей OÜ Furnit, на сумму  2500.- Евро
Решили: Предложение отклонить
Принятием решения двух членов правления за.
2.     Аварийные работы по восстановлению дорожного покрытия в пределах границ нашего участка
Ознакомились: Дорожное покрытие расположенное перед домом и на внутренних дорогах. В пределах границ нашего отвода примерно 30-40 m/2 дорожного покрытия требует аварийного ремонта. Особенно тяжелая ситуация на границе между нашим земельным отводом и Палдиски мнт 77, разрушенная дорога угрожает транспортным средствам и так же участок дороги со стороны Палдиски мнт 79. Необходимо срочно заделать опасные дыры в дорожном покрытии, поскольку мы как собственники недвижимости отвечаем за возможный нанесенный ущерб имуществу. Имеется одно предложение от AsfaltFix в соответствии с которым цена работы 36.- EUR м / 2.
 Решили: Собрать еще пару альтернативных ценовых предложений.
Решение принято единогласно
3. Изменение договора с поставщиком услуг по организации парковки с Park IT
Предложение: В связи с тем, что устный договор с владельцем Палдиски мнт 77 о ночной парковке на территории Палдиски мнт 77, больше не действует, то больше и у нас нет интереса и обязанности разрешать клиентам магазина парковаться на нашей парковке. После этого мы убрали с дорожных знаков эту разрешающую временную льготу. Учитывая это изменение мы так же сделали предложение фирме Park-IT, следящей за порядком на нашей парковке, изменить в договоре на обслуживание фиксированное время и в дальнейшем осуществлять контроль и штрафовать нарушителей порядка паркования в дневное время тоже. Еще одним препятствием является правило товарищества, которое требует, чтобы положить парковочную карточку на видном место в автомобиле, с 18:00 часов вечера до 9:00 утра. С другой стороны, правила обязывают, лишь жителей дома и ни что не мешает нам запретить чужим парковку на земле товарищества. До решения этого вопроса на ближайшем общем собрании просим у жителей дома понимания и просим в дневное время выкладывать парковочную карточку тоже.
Решили: Изменить в договоре на обслуживание время контроля и разрешить Park-IT контролировать нашу парковку и в дневное время.
Решение принято единогласно
4      Обозначение регулирущими знаками порядок парковки в отношении соседнего участка на Палдиски мнт 77
Ознакомились с ситуацией края дороги со стороны Палдиски мнт 77. Примерно метр проезжей части дороги принадлежит нам, если этот участок используют для парковки чужие машины? Один наш член товарищества предложил обозначить этот край дороги как парковку для членов товарищества, разрешающим дорожным знаком. Возможно ли это? 
Решили: Обратиться для консультаций к парковочному устроителю Park-IT
Решение принято единогласно
5      Заказ контейнера для увоза строительного мусора
Ознакомились с ситуацией в подвале второго подъезда. Надо вывезти старые двери, оконные рамы, мебель и большое количество бетонных отходов и строительного мусора. Нужен контейнер на 15 m/3. Перед тем как делать малярные работы, было бы хорошо все это вывезти, чтобы избежать повреждений уже сделанной работе. Дело срочное, так как праздники на подходе и с работами надо бы существенно продвинуться.
Решили: Заказать 20 m/3 контейнер для вывоза строительного мусора.
Решение принято единогласно
6      Уборка в подвале. Кто делает?
В связи с предыдущем пунктом повестки дня, необходимо устроить вынос строительного мусора из подвала и погрузить его в контейнер. Работа тяжелая и мусора много. Контейнер будет на месте два дня и за это время работа должна быть обязательно сделана. Мы не можем надеяться только на добровольную помощь и поэтому за выполнение этой работы надо платить.
Решили: Оплатить работнику за вынос и погрузку в контейнер строительный мусор единоразовой суммой за всю работу 150 евро.
Решение принято единогласно
7      Выполнение работ по электрике в подвале
Отремонтированное помещение, где проходят собрания, нужно существенно лучше освещать. Следует добавить светильники и изменить их схему выключения независимой от соседних помещений. Для этой работы необходим работник с профессиональным сертификатом и лицензией в области электрических работ.
Решили: Собрать предложения.
Решение принято единогласно
.
8      Подстригание травы вокруг нашего дома
Было бы хорошо найти еще желающих делать эту работу на случай, если кто-нибудь из имеющихся газонокосильщиков откажется.
Решили: Повторить предложение жителям. Повесить на инфо доску объявлений
Решение принято единогласно
Подписи
Маритана Поола:
Артем Налетов:
Гуйдо Койдик:                                                                              Протоколист: Гуйдо Койдик
   
   
05.06.2015 / 19.30                        

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.