Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse koosolek 06.10.2015./Протокол собрания правления квартирного товарищества Палдиски мнт 77а 06.10.2015.

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse koosolek 06.10.2015.
Koosolek toimus: Paldiski mnt 77a elamu teise trepikoja keldris ja elamu ees parklas.
Koosoleku toimumise aeg: 06.10.2015.a  alates kella 19.00 kuni 20.30
Koosolekust võtsid osa: Juhatuse liikmed: Maritana Poola, Artjom Naljotov ja Guido Koidik
Koosoleku protokollis: Guido Koidik
Koosoleku päevakord:
1.     Hetkeolukord meie hallatavs hoones ja hoovis.
2.     Informatsioon KÜ Nõmme tee 19 juhatuse esimehega peetud kohtumise kohta ja olukord KREDEX-i toetatud renoveerimistööde tõhususe hindamisega.
3.     2016.a remonditööde plaani koostamine.
4.     Suure jäätmekonteineri tellimine.
5.     Edasised tööd keldriruumis.
1.     Hetkeolukord meie hallatavs hoones ja hoovis.  Kuulati: G.Koidik informeeris kohalviibijaid hetkeolukorrast. Kütteperiood algas 23.09 probleemideta. Viimase kuu jooksul pole toimunud ühtki avariid. 27. Septembril kriimustas pahahtlik inimene

kolme maja ees seisnud autot. Kahju ulatub tuhandetesse eurodesse.

Kes ei peaks me mõtlema kaameravalve süsteemi paigaldamisele?  A. Naljotovi poolt kogutud hinnapakkumised on olemas, vajadusel tuleb neid värskendada  ja täiendada ning võtta aastakoosolekul vastu otsus.
Valmis on saanud 50 istekohaga koosolekuruum.
Kuulati: M.Poola informeeris kohalviibijaid hetkeseisust kommunaalmaksete võlgnevustega.
Seisuga 30.09 oli see 2252 eurot ja 94 senti, aasta alguses oli see 3514 eurot 38 senti. Kindlasti on see viimaste aegade parim tulemus. Parkimisest. OÜ park IT ei taha meid informeerida kontrollkordade arvust ja statistikast. Kuna järgmisel aastal soovib firma niikuinii hakata kuutasu saama siis on mõtet alternatiivse teesusepakkuja otsimisel.
2.      Informatsioon KÜ Nõmme tee 19 juhatuse esimehega peetud kohtumise kohta ja olukord KREDEX-i toetatud renoveerimistööde tõhususe hindamisega.
Kuulati: G. Koidik rääkis kohtumisest Nõmme tee 19 Korteriühistu juhatuse esimehe hr S.Svediga. Elamu Nõmme tee 19 on teadaolevalt ainuke, meie elamuga sama projekti järgi ehitatud hoone kus on tehtud kompleksne renoveerimine vastavalt kõigile KREDEX-i nõudmistele. Kahjuks pole võimalik tegeliku energiakokkuhoiu numbritest veel täpselt rääkida, sest käimas on alles esimene aasta pärast tööde lõppu. Leppisime kokku pöörduda selle küsimuse juurde tagasi järgmise aasta alguses. Nende kogemus on meile väga oluline kui ainuke võimalus renoveerimise tasuvust tegelikkuses hinnata. Seniste andmete põhjal võib oletada, et loodetud energiakokkuhoidu saavutatud ei ole. Võimalikeks põhjusteks on vead ehitamisel või projekteerimisel. Teiste ühistute tagasiside ja TTÜ uurimistööde põhjal võib teha järelduse, et telliskivimaja kompleksne renoveerimine ei too ühistuliikmele kulutuste vähendamist.
Tõuseb küll elukeskonna kvaliteet, paranevad sisekliima ja hoone välimus, suureneb energiaefektiivsus. Paraku Muudavad laenumaksed ja intressid tasuvusaja pikaks sarnaselt meetmete endi elueaga.
Rida faktoreid nagu energiahind ja laenuintress pole võimalik üldse prognoosida.
Otsustati: Koguda veel informatsiooni. Küsida hinnapakkumised uue küttesüsteemi projekteerimiseks ja esialgne hinnang ehitustöö maksumuse kohta.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
3.      2016.a remonditööde plaani koostamisest.
On aeg hakata mõtlema, et milliseid tarvilikke töid on meil elamu juures vaja järgmisel aastal teha? Kõige suurem probleem on konkurentsitult maja lõunakülje rõdudega. Paneelid murenevad päikesepaistest tulenevate temperatuurikõikumiste tõttu ja sellega peab kevadel kohe midagi ette võtma.
Teiseks on trepkodade sissepääsude trepid ja varikatused lagunemas ja räämas. Vaja oleks uuesti katta katus ja vahetada või korrastada parapetid. Trepp ja trepiesine vajavad remonti.
Oodatud on ka majaelanike ettepanekud!
Otsustati: Pöörduda konsultatsioonipalvega ehitusfirmade poole. Valmistada 2016 aasta alguse üldkoosolekuks ette tegevuskava ja hinnapakkumised.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
4.      Suure jäätmekonteineri tellimine. Aasta on möödunud eelmise «korralise» jäätmekonteineri tellimisest. Vaja on ära vedada puulehed ja prügimajja kogunenud kraam.
Otsustati: Võrrelda erinevate firmade hindu ja tellida soodsaim konteiner novembrikuu alguses.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
5.      Edasised tööd keldriruumis.  Kuigi remont teise trepikoja keldriruumis on lõppenud ja koosolekuruum valmis on vaja teha veel mõned tööd:
·         Kleepida matt-aknakiled kahele aknale.
·         Paigaldada akendele trellid.
·         Paigaldada üks siseuks koosolekuruumi ja panipaiga vahele.
·         Paigaldada metalluks koosolekuruumi ja soojussõlme vahele.
·         Paigaldada lokaalne alarmsüsteem.
·         Kas paigaldada väiksesse ruumi jalgrattahoidjaid.
Otsustati: Paigaldada aknakiled ja siseuks. G. Koidik valmistab tööjoonised ja kogub hinnapakkumised trellide ja metallukse kohta. G.Koidik pakub välja alarmsüsteemi lahenduse ja teeb hinnakalkulatsiooni. Veel oktoobrikuus kutsuda kokku kõigi oma jalgratta keldriruumis hoidmisest huvitatute nõupidamine meie vajaduste väljaselgitamiseks ja kulude katmise üle arutlemiseks. Samuti on oodatud kõik ühistu liikmed kellel on ettepanekuid renoveerimis või remonditööde kohta. Nõupidamise eesmärk on koguda ideid ja soove. Otsuseid me seekord langetada ei kavatse.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.
Allkirjad
Maritana Poola:
Artjom Naljotov:
Guido Koidik:                                                                                        Protokollis: Guido Koidik


Протокол собрания правления квартирного товарищества Палдиски мнт 77а 06.10.2015.
Собрание состоялось: В подвале второго подъезда в доме на Палдиски мнт 77a и на парковке перед домом.
Время проведения собрания: 06.10.2015.г  с 19.00 до 20.30
В собрании приняли участие: Члены правления: Маритана Поола, Артем Налетов и Гуйдо Койдик
Собрание запротоколировал: Гуйдо Койдик
Повестка собрания:
1.     Текущая хозяйственная ситуация в доме и во дворе
2.     Информация о результатах беседы с председателем КТ на Нымме тее 19 и о текущей ситуации касающейся поддержки работ по реновации от KREDEX и оценка по эффективности.
3.     Составление плана на ремонтные работы на 2016 год
4.     Заказ большого мусорного контейнера
5.     Дальнейшей работы в подвале
1.Текущая хозяйственная ситуация в доме и во дворе.  Заслушали: Г. Койдик информировал присутствующих о текущей ситуации. Отопительный сезон начался 23.09 без проблем. За последние месяцы не произошло не одной аварии.  27 сентября неизвестный человек поцарапал три машины стоящие перед домом. Размер ущерба на тысячи евро. Не должны ли мы подумать об установке системы видеонаблюдения? У А.Налетова есть собранные готовые ценовые предложения, по необходимости их можно освежить и дополнить чтобы принять решение на годовом собрании. Готовы 50 мест в помещении для проведения собраний.
Заслушали: М. Поола информировала присутствующих о текущем состоянии дел с задолженностями. На 30.09 долги составили 2252 евро и 94 цента, в начале года долг был 3515 евро и 38 центов. Несомненно, это лучший результат за последнее время.
О парковке. OÜ Park IT не хочет информировать нас о количестве контрольных проверок и статистике. Поскольку со следующего года компания так и так  начнёт взимать ежемесячную плату, то имеет смысл тогда искать альтернативную фирму.
2.     Информация о результатах беседы с председателем КТ на Нымме тее 19 и о текущей ситуации касающейся поддержки работ по реновации от KREDEX и оценка по эффективности.
Заслушали: Г. Койдик рассказал о встречи с председателем правления квартирного товарищества Нымме тее 19, господином С. Сведига. Как известно жилой дом на Нымме тее 19 построен по тому же самому проекту как и наш дом, где сделана комплексная реновация согласно требованиям KREDEX. К сожалению нет возможности назвать реальные цифры по поводу энергосбережения, по сколько ещё не прошло года после завершения работ. Мы договорились вернуться к этому вопросу в начале следующего года. Этот опыт для нас очень существенен, как единственная возможность оценить эффективность реновации. Пока на основании данных можно предположить, что ожидаемая экономия энергии достигнута не была. Вероятной причиной была ошибка в строительстве или в проектировании. На основании обратной связи с другими товариществами и исследованиях TTÜ можно сделать вывод, что комплексная реновация кирпичного дома не принесет членам товарищества сокращения расходов.
Это позволит повысить качество среды обитания, улучшит климат в помещении и внешний вид здания, увеличит эффективность использования энергии.  
Однако выплаты по кредиту и интресов имеют долгий срок окупаемости, сопоставимый с самим сроком жизни. Ряд факторов, таких как цена электроэнергии и интрес по кредиту не возможно вообще прогнозировать.
Решили: Собирать ещё информацию. Спросить ценовые предложения на проектирование новой системы отопления и первоначальную оценку стоимости строительных работ.
Решение принято единогласно.
3.      Составление плана по ремонтным работам на 2016 год.
Пришло время подумать какие полезные работы в доме делать в следующем году? Самая большая проблема на сегодняшний день – это балконы с южной стороны дома. Из-за температурных колебаний и под воздействием солнца рушатся панели и с этим уже весной нужно срочно что-то делать.
Во вторых крыша у крыльца и входные подъездные ступеньки грязные и разваливаются. Надо бы заново покрыть крышу и заменить или установить парапеты. Лестница и парадная нуждаются в ремонте. Предложения от жителей дома приветствуются!
Решили: Обратиться за консультациями в строительные фирмы. Подготовить к собранию в начале 2016 году план деятельности и ценовые предложения.
Решение принято единогласно.
4.      Заказ большого мусорного контейнера. Прошёл год с момента заказа предыдущего очередного мусорного контейнера. Необходимо увезти листья и скопившееся в мусорном домике барахло.
Решили: Сравнить цены в разных фирмах и заказать наиболее выгодный контейнер в начале ноября.
Решение принято единогласно.
5.      Дальнейшей работы в подвале  Поскольку ремонт в подвале второго подъезда закончен и помещение для проведений собраний тоже готово, надо делать ещё некоторые работы:
·         Наклеить матовую оконную пленку на два окна.
·         Поставить решётки на окна
·         Поставить одну межкомнатную дверь между помещением для собрания и кладовкой.
·         Поставить металлическую дверь между помещением для собраний и тепло узлом.
·         Установить локальную сигнализацию.
·         Оборудовать маленькое помещение держателями для велосипедов.
Решили: Установить оконную пленку и внутрикомнатную дверь. Г.Койдик изготовит рабочие чертежи и соберет ценовые предложения насчет решеток и металлической двери. Г.Койдик предложит решение по сигнализации и сделает калькуляцию затрат. Ещё в октябре соберем всех заинтересованных в хранении велосипедов в подвале для выяснения наших потребностей и для обсуждения покрытия расходов. Так же ждём всех заинтересованных членов товарищества у кого есть предложения насчёт реновации и ремонтных работ. Цель совещания это собрать идеи и пожелания. Принимать решение на этот раз мы не намерены


Подписи
Маритана Поола:
Артём Налётов:
Гуйдо Койдик:                                                                                  Вёл протокол: Гуйдо Койдик
                                    
   
   
06.10.2015 kell 20.30                                 


Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.