Korteriühistu Paldiski nt 77a juhatuse koosoleku protokoll 06.01.2015

 Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 06.01.2015  toimunud koosoleku protokoll
Koosolek toimus Paldiski mnt 77a korter 60.
Toimumise aeg: 19.00 – 19.30
Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov ja Guido Koidik.
Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.

PÄEVAKORD:

 1.      2015 aasta majandustegevuse kava projekt
2.      Ehitus-remonditööde kava alanud aastaks
3.      Tormikahjude likvideerimine
4.      Laenu taotlemise küsimus
 1.Tutvuti:
Eelmise 2014 aasta aastakavaga võrdluses reaalsete kulutustega.
Tõlketeenuste ja juristi konsultatsioonide eest tasumiseks on vaja rohkem raha kui me selleks ette nägime. Iga tähtsam otsus või suurem töö toob endaga kaasa vajaduse informeerida elanikke. Tõlketööde mahu vahenemist seepärast ette näha ei ole.
Vastavalt 2014 aasta septembrist kehtima hakanud korrale saab juhatuse liikmele maksta autokompensatsiooni  vaid sõidupäevikus fikseeritud mahus. Sellepärast on õigem loobuda autokompensatsioonide maksmisest kahele juhatuse liikmele kolmest.
Töötasud. Tõusnud on miinimumpalk ja muutunud on maksumäärad. Raamatupidaja töökoormus on suurenenud. Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku sisse seada juhatuse lihtliikme töötasu ja määrata käsunduslepinguga kohustused.
OTSUSTATI: 
Teha ühistu üldkoosolekule ettepanek muuta Haldus-Hooldus fondi kogutavaid kulutusi järgmisel viisil:
1.      Tõlketeenuste ja juristi konsultatsioonide eest tasumiseks koguda korteri ruutmeetri kohta 0,017 senti senise 0,012 eurosendi asemel.
2.      Autokompensatsioonide maksmiseks juhatuse liikmetele, koguda ruutmeetri kohta 0,016 senti senise 0,047 sendi asemel.
3.      Töötasudeks koguda korteri ruutmeetri kohta 0,314 senti, senise 0,231 eurosendi asemel
Kokku tähendab see 11% suurema  summa kogumist Haldus-Hooldusfondi
Otsus võeti vastu ühehäälselt
2.Ettepanek:
Jätkata eelmisel aastal alustatuga ja teha korteriühistu üldkoosolekule ettepanek osaleda projektis «Hoovid Korda»ja alustada töödega Hoovi heakorraprojekti realiseerimiseks.
OTSUSTATI: 
Teha korteriühistu üldkoosolekule ettepanek osaleda projektis «Hoovid Korda»ja alustada töödega Hoovi heakorraprojekti realiseerimiseks.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
3.Tutvuti:
Videomaterjaliga aasta esimeste päevade tormise ilma poolt tehtud kahjustuste kohta. Maja sokli karniis on osaliselt ära rebitud ja peaaegu kogu maja lõunaküljel kinnitusest lahti. Kuna ilmateade lubab tuuliste ilmade jätkumist tuleb kahjustused kiiresti likvideerida.
 OTSUSTATI: 
Eraldada remondifondist kahjustuste likvideerimiseks 200 Eurot
Otsus võeti vastu ühehäälselt
4.Tutvuti:
Swedbank laenupakkumisega  «Hoovi Heakorraprojekti»  tööde finantseerimiseks. Vajaminev summa on umbes 100 000 Eurot. Raha makstakse laenu võtmise korral välja otse ehitusfirmale vastavalt hinnapakkumisele. Laen oleks võimalus realiseerida kogu projekt ühe aastaga.
OTSUSTATI: 
Teha KÜ üldkoosolekule ettepanek taotleda laenu «Hoovi Heakorraprojekti»  finantseerimiseks
Otsus võeti vastu ühehäälselt
Artjom Naljotov: 
                                                               
Guido Koidik:

Protokollis:                                                                       Guido KoidikПротокол собрания товарищества Палдиски мнт 77а состоявшееся 06.01.2015
Место проведения собрания Палдиски мнт 77а-60
Время проведения: 19.00 – 19.30
Присутствовали члены правления: Артём Налётов и Гуйдо Койдик
Провел собрание и составил протокол Гуйдо Койдик
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.       Проект хозяйственного плана на 2015 год
2.      План ремонтно-строительных работ на начало года
3.      Ликвидация последствий шторма
4.      Вопрос ходатайства о кредите
1.Ознакомили:
Сравнительный анализ хозяйственного плана за 2014 с реальными расходами.
На услуги переводчика и для оплаты юридических консультаций нужно больше денег, чем мы предусматривали на эти цели. Каждое важное решение или крупная работа приводит к необходимости информировать жителей. Объём работ по переводам не будет уменьшаться.
Согласно распорядку, вступившему в силу в сентябре 2014 года, платить автокомпенсацию члену правления можно только в фиксированном объёме на основании дневника поездок. Поэтому было бы правильным отказаться от выплат автокомпенсации двум членам правления из трёх.
Заработная плата. Повысилась минимальная зарплата и произошли изменения в налогообложении. Рабочая нагрузка для бухгалтера возросла. Правление сделает предложение общему собранию установить зарплату члену правления и назначить обязанности в договоре подряда.

 РЕШИЛИ
Сделать товариществу на общем собрании предложение о внесении изменений в расходы собираемых средств в административно-обслуживающий фонд следующим образом:
1.      На услуги по переводу и за юридические консультации собирать с квадратного метра квартиры 0,017 центов вместо сегодняшних 0,012 центов.
2.      Для оплаты автокомпенсаций членам правления, собирать 0,016 центов вместо 0,047 центов.
3.      На зарплаты собирать с квадратного метра квартиры 0,314 центов вместо 0,231
Итого это составит на 11% больше от суммы, которая сейчас собирается в административно-обслуживающий фонд.
Решение принято единогласно
2.Предложение:
Продолжить то, что начали в предыдущем году и сделать предложение товариществу на общем собрании участвовать в проекте «Дворы в порядок» и начать работы по реализации проекта по обустройству двора.
РЕШИЛИ
Сделать предложение товариществу на общем собрании участвовать в проекте «Дворы в порядок» и начать работы по реализации проекта по обустройству двора.
Решение принято единогласно
3.Ознакомлены:
Имеется видеоматериал о нанесении ущерба в результате шторма в первые дни нового года. Цокольный карниз дома частично оторвался и почти по всему периметру южной части дома плохо закреплен. Поскольку прогноз погоды обещал продолжение сильного ветра, пришлось повреждения срочно ликвидировать.
РЕШИЛИ
Выделить из ремонтного фонда на ликвидацию ущерба 200 евро.
Решение принято единогласно
4.Ознакомлены:
С кредитным предложением от Swedbank профинансировать «Проект по благоустройству двора» Выдаваемая сумма приблизительно 100 000 евро. В случае взятия кредиты деньги пойдут прямо на оплату строительной фирме согласно ценовому предложению. Кредит дал бы возможность реализовать весь проект за один год.
РЕШИЛИ
Сделать предложение КТ на общем собрании ходатайствовать о кредите для финансирования проекта «Благоустройство двора»
Решение принято единогласно
Артём Налётов
                                                               
Гуйдо Койдик:
 Вёл протокол:                                                                       Гуйдо Койдик

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.