KÜ Juhatuse koosoleku protokoll EST / RUS


KÜ Paldiski mnt 77a juhatuse koosoleku protokoll 12.01.2016
Koosolek algas : 19.00
Lõppes : 19.40
Toimumise koht :    Paldiski mnt 77a elamu teise trepikoja keldris.
Kohal viibisid Juhatuse liikmed Maritana Poola, Artjom Naljotov ja Guido Koidik.
Koosoleku päevakord

1.                     Soojussõlme ukse valmistamiseks tehtud pakkumiste läbivaatamine.
2.                     Juhatuse liige M.Poola lahkub juhatuse liikme kohalt alates 28.02
3.                     Milliste tööde tegemise paneme ette üldkoosolekul otsustada?
4.                     Jalgrattaruumi kasutamise leping.


1.     Soojussõlme ukse valmistamiseks tehtud pakkumiste läbivaatamine. Odavaim pakkumine on 495.00 EUR mis sisaldab ka ukse paigaldust.
KÜ Paldiski mnt 77a juhatus otsustas:
Soojussõlme vaheust esialgu mitte paigaldada
Poolt:  Kõik kolm juhatuse liiget.
2.     Juhatuse liige M.Poola lahkub juhatuse liikme kohalt alates 22.02.2016  isiklikel põhjustel. Et juhatus ei või otsuseid vastu võtta kaheliikmelisena võib üldkoosoleku toimumise aeg olla hiljemalt 17.02.2016 jättes võimaluse otsustada vajadusel kordusüldkoosoleku toimumine 25.02.2016
KÜ Paldiski mnt 77a juhatus otsustas:
Valmistada, ette 2016. aasta halduskulude kava. Hiljemalt 2. Veebruaril otsustada juhatuse koosolekul üldkoosoleku toimumise aeg ja kinnitada üldkoosolekule esitatava 2016. majandusaasta kava projekt.
Poolt:  Kõik kolm juhatuse liiget.
3.     Milliste tööde tegemise paneme ette üldkoosolekul otsustada? Küsimus ei ole lihtne, sest tuleb teha põhimõtteline valik: Kas me eelistame elamu üldist renoveerimist KREDEX toel või teeme töid ükshaaval, alustades näiteks küttesüsteemi väljavahetamisest?  Probleem on selles, et kuna KREDEXI toetuse saamine eeldab väga täpsete eeskirjade järgimist siis olles kord juba üldisest renoveerimisest loobunud ei saa me pärast enam selle juurde tagasi pöörduda. Kui küttesüsteemi renoveerimine saab tehtud KREDEX nõudmisi järgimata siis tuleks meil ümbermõtlemise korral hakata kalli raha eest tehtud tööd uuesti ümber tegema. Milliste ettepanekutega siis astume üldkoosoleku ette?
A.Naljotov: tegi ettepaneku korraldada küsitlus majaelanike seas. Milliste töödega peaksime kõigepealt alustama?
M.Poola: Kahjuks ei ole meil veel KÜ Nõmme tee 19 käest andmeid seal läbi viidud renoveerimistööde tõhususe kohta. Üldine renoveerimine on seotud suure vastutuse võtmisega, sest korteriühistud otsustavad enamasti odavaima pakkumise kasuks. Majas hakkab levima hallitus kuna ventilatsiooni ei ehitata.
G. Koidik: Tõenäoliselt ei oma korteriomanikud piisavalt informatsiooni nii vastutusrikka otsuse langetamiseks. Ettepanek: Teha selgitustööd. Aga ilmselt peaksime siiski ära ootama Nõmme tee maja esimese aasta energiasäästu  tulemused. Tõenäoliselt tuleb lähiajal läbi viia terve seeria koosolekuid, et meie maja tulevik otsustada.
KÜ Paldiski mnt 77a juhatus ei võtnud vastu otsust.
4.     Jalgrattaruumi kasutamise leping. G. Koidik informeeris kohalviibijaid: Jalgrattaruumi sisseseadmisega on asi nii kaugel, et võiks sõlmida ruumi kasutada soovivate korteriomanikega lepingu milles need korteriomanikud volitaksid KÜ-d tellima enda nimel vajalikke töid ja koguma nende käest tasu ruumi sisseseadmisega seotud kulude katteks. M. Poola ja A.Naljotov. Leping peaks vastavalt kehtivatele seadustele reguleerima kõiki ruumi kasutamisega seotud küsimusi. Panema paika poolte õigused ja kohustused. G.Koidik: Arvan, et nii põhjalikku lepingut pole vaja, sest korteriomanikud peavad ühistu liikmetena ja ruumi kaasomanikena niigi alluma KÜ põhikirja ja kodukorra nõudmistele. Seal on ju nagunii kõik kirjas.
KÜ Paldiski mnt 77a juhatus otsustas:
Valmistada, järgmiseks juhatuse koosolekuks ette lepingu projekt.
Poolt:  Kõik kolm juhatuse liiget.
                                                                                                     
Protokollis: Guido Koidik
Maritana Poola:
Artjom Naljotov:
Guido Koidik:


Протокол собрания правления КТ Палдиски мнт 77a от 12.01.2016
Начало собрания : 19.00
Собрание закончилось : 19.40
Место проведения :    В подвале второго подъезда жилого дома на Палдиски мнт 77а
Присутствовали: Члены правления Маритана Поола, Артем Налетов и Гуйдо Койдик.
Повестка дня собрания
1.                     Рассмотрение предложений по изготовлению двери для теплоузла.
2.                     Член правления Маритана Поола покидает место члена правления с 22.02
3.                     Какие работы предложим для решения на общем собрании?
4.                     Договор для использования помещения под велосипеды
1.     Рассмотрение предложений по изготовлению двери для теплоузла. Самое дешевое предложение это 495.00 € вместе с установкой.
Правление КТ Палдиски мнт 77a решило:
Не устанавливать дверь в теплоузел
За:  Все три члена правления.
2.     Член правления М. Поола покидает место члена правления с 28.02.2016 по личным причинам. Поскольку правление не может принимать решения двумя голосами, необходимо назначить дату проведения общего собрания не позднее 17.02.2016 года, оставляя возможность для проведения по необходимости повторного общего собрания 25.02.2016
Правление КТ Палдиски мнт 77a решило:
Подготовить для 2016 года план административных расходов. Не позднее 2-го февраля решить правлению о дате проведения общего собрания и утвердить проект финансового плана на 2016 год на обсуждение общему собранию.
За:  Все три члена правления.
  
3.     Выполнение каких работ предложим решать на общем собрании? Вопрос не простой, предстоит сделать принципиальный выбор: Предпочитаем ли мы реновировать весь дом сразу при поддержке «Кредекс» или делаем работы по одному, например начинаем с замены системы отопления? Проблема в том, что для получения поддержки от «Кредекс» существуют точно прописанные правила и таким образом отказываясь сейчас от комплексной реновации, мы не сможем больше к ней обратно вернуться.  Поскольку реновацию системы отопления можно делать не учитывая требования «Кредекс», но тогда и не претендуя на компенсацию от него, то в случае если мы потом передумаем и решимся продолжить реновацию уже с Кредексом, то сделанные ранее дорогостоящие работы по отоплению, придется переделать. С какими предложениями выступим перед общем собранием?
А.Налетов: Сделал предложение устроить опрос среди жителей дома. Какие работы мы должны делать в первую очередь?
М. Поола: К сожалению у нас нет пока данных насчет эффективности произведенных работ по реновации в КТ Нымме тее 19. Общая реновация связана с огромной ответственностью, но к сожалению большинство квартирных товариществ решают в пользу дешевых предложений. В доме начинает появляться плесень, поскольку не сделали вентиляцию.
Г.Койдик: По всей видимости, владельцы квартир не имеют достаточной информации для ответственного принятия решений. Предложение: Провести разъяснительную работу.  Нам явно следует дождаться результатов по энергосбережению за первый год после реновации от КТ Нымме тее 19. Очевидно, что в ближайшее время, придется провести целую серию собраний, чтобы решить будущее нашего дома.
    
Правление КТ Палдиски мнт 77а не приняло решения.
4.     Договор для использования помещения под велосипеды. Г.Койдик проинформировал присутствующих: С обустройством помещения для велосипедов дело долгое, поэтому можно было бы заключить договор между собственниками квартир и желающими использовать это помещение, в котором эти самые собственники квартир доверили бы товариществу заказывать от своего имени необходимые работы и взимать с них плату для покрытия расходов связанных с обустройством помещения.
М.Поола и А.Налетов: Договор согласно действующему закону должен регулировать все вопросы связанные с использованием помещения. Обозначить права и обязанности сторон.
Г.Койдик: Считаю, что такой основательный договор не нужен, поскольку владельцы квартир считаются членами товарищества и совладельцами помещения, так и так подчиняющиеся уставу КТ и правилам. Там и так все прописано.
Правление КТ Палдиски мнт 77a решило:
Подготовить к следующему собранию правления проект договора.
За:  Все три члена правления.
                                                                                                       
Вел протокол: Гуйдо Койдик
Маритана Поола:
Артем Налетов:
Гуйдо Койдик:
12.01.2016

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.