KÜ üldkooseleku teine päevakorrapunkt / Второй пункт повестки общего собрания КТ

KÜ üldkooseleku teine päevakorrapunkt puudutab hoovi rekonstrueerimiseks laenu taotlemist. See küsimus ei ole juhuslikult päevakorras enne aastakava arutelu, sest see kava võib laenu taotlemise otsusest sõltuda.

2. Tööde teostamine „Hoovi Heakorraprojekti» terviklikuks realiseerimiseks ja laenu taotlemine Swedbank AS-ist maksimaalselt 110 000 EUR.

Kui me otsustame laenu taotleda siis ei jäta pank meile otsuse sõnastuses vähimatki mänguruumi. Otsuse teksti võib näidisprotokolli kujul lugeda siin: Kokkuvõtvalt mida see laen meile tähendab?
· Kohustust maksta remondifondist ca 0,25 senti ruutmeetri kohta laenu tagasimakseks ja teenindamiseks (seda me suudame ilma ühtki makset suurendamata) · Kohustust sõlmida Elamu kindlustusleping · Kohustust omada osakapitali vähemalt 0,69 senti ruutmeetri kohta. (see tingimus on täidetud) Omafinantseerimist pole vaja ja remondifondi kogutud raha jääb alles. Otsuse vastuvõtmiseks on vaja 49 ühistu liikmete poolthäält. Miks siis ikkagi laen? Nendel õhtutundidel kui ma käisin majaelanikele kätte viimas eelmise aasta aruandeid kuulsin ma sagedasti küsimusi nagu, et: „Millal me teeme korda rõdud?»või „Millal me hakkame küttesüsteemi renoveerima?» Tegelikult selles asi ongi. Meil pole enam aega hoovi heakorraprojektiga venitada. Kredexi toetusprogramm korterelamute renoveerimiseks lõpeb 2020 aastal. Hoov ja parkimiskohad kui tänapäevase kodu funktsionaalselt olulised osad tuleb korda saada. Et selle töö peaksime võtma ette enne elamu renoveerimist tingis tegelikult juhus naabri aiaehitamisega. Aga enne või pärast, tegema peame selle töö ikka.Teiseks; Selge on see, et kogu hoovitöö tegemine korraga on odavam ja kavaliteetsem kui, et seda teha jupikaupa. Kuidas peakski ehitaja tegema vee äravooluks vajalikke kaldeid või drenaazitorustikku jupikaupa? Mis edasi? Aga edasi on see, et peaksime juba sellel aastal palkama tehnilise konsultandi meie elamu kompleksseks renoveerimiseks ja alustama ehitusprojekti koostamisega. Eesmärk on tagada energiatõhususe paranemine 40% ja KredeX-i toetuse saamine. See on väga suur kuid vajalik töö ja aega on väga vähe. Täpsemalt lugege palun http://www.kredex.ee/ Kui peaks juhtuma, et koosolekul ei kogune otsustamiseks vajalik kvoorum või ei saa laenutaotlus piisavalt poolthääli siis teen üldkoosolekule ettepaneku võtta vastu otsus: Teha uuele juhatusele ülesandeks viia läbi täiendav selgitustöö ja korraldada kolme kuu möödudes uus koosolek laenu taotlemise küsimuses.

Lugupidamisega: Guido Koidik KÜ juhatuse esimees

Второй пункт повестки общего собрания КТ касается ходатайство о взятии кредита для реконструкции двора. Этот вопрос не случайно внесён в повестку дня до обсуждения годового плана.

 2. Выполнение работ «Проект благоустройства двора» до полной реализации и ходатайство о кредите в Swedbank максимально до 110 000 евро.

Если мы решим ходатайствовать о кредите, то банк не оставит нашему решению не малейшего пространства для манёвра. Текст решения можно прочитать здесь в виде образца протокола: Итак что этот кредит для нас означает? · Обязанность выплачивать из ремонтного фонд около 0,25 центов с квадратного метра для возврата и обcлуживания (это мы можем делать без увеличения взносов в ремонтный фонд) · Обязательство заключить договор о страхования жилья · Обязательство иметь уставной капитал не менее 0.69 центов за квадратный метр (это условие выполнено) Нет необходимости в самофинансировании и все ранее собранные деньги в ремонтный фонд остаются там. Для принятия решения необходимо 49 голосов членов товарищества ЗА. Зачем нужен кредит? Когда я вечерами ходил и вручал жителям дома отчёт предыдущего года, то часто слышал от них вопросы такие как эти: «Когда мы приведём в порядок балконы?» или «Когда мы начнём систему реновации отопления?» На самом деле дело как раз в этом, что мы не можем больше тянуть с проектом благоустройства двора. А программа поддержки от Kredex по реновации жилых домов заканчивается в 2020 году. Двор и парковочные места как важная часть функционирования современного дома должны быть в порядке. То, что мы предприняли эти работы раньше, чем реновирование дома, было вызвано строительством забора соседнего дома. Но рано или поздно эти работы мы всё равно должны были делать. Во вторых; Ясно то, что сделать сразу всю работу по благоустройству двора, будет дешевле и качественнее, чем это делать частями. Каким образом строитель будет делать водные стоки, необходимые наклоны и дренажные трубы по частям? Что дальше? А дальше будет то, что мы уже в этом году должны нанять технического консультанта для комплексной реновации нашего дома и приступить к разработке строительного проекта. Цель состоит в том, чтобы обеспечить повышение энергоэффективности на 40% и получить поддержку от KredEx. Это очень большая, но необходимая работа, и очень мало времени. В деталях читайте об этом здесь http://www.kredex.ee/ Если так получиться, что для принятия решения на собрании не будет необходимого кворума или для ходатайства о кредите не будет достаточно голосов за, тогда сделаю предложение собранию принять решение: Дать задание новому правлению провести дальнейшую разъяснительную работу и организовать через 3 месяца новое собрание по вопросу ходатайства о кредите.

С уважением: председатель правления КТ Гуйдо Койдик

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.