Küsitluse tulemused / Результаты опроса

Küsitluse tulemused

Et meie seni propageeritud elamu renoveerimise ja parkla laiendamise plaanid on saanud korteriomanike absoluutse enamuse jaheda vastuvõtu osaliseks, pidasime juhatusega vajalikuks KÜ edasiste eesmärkide seadmiseks korraldada küsitlus mille tulemusi ma teie loal nüüd esitlen.

Esiteks kurvastas korteriomanike vähene aktiivsus. Vaatamata sellele, et tegime hääletuslipikud värvilised, pilkupüüdvad ja paigaldasime ning saatsime laiali selgitava teate, jäi korteriomanike aktiivsus madalaks ja nädala möödudes oli tagasi postitatud 21 küsitluslehte 72-st.  See teeb osalusprotsendiks vähesed 29, 16 %

Eriti teeb kurvaks tõsiasi, et mittevastajad on just see noorem ja aktiivsem osa korteriomanikest kes oma kinnisvara ilmselt veel pikki aastakümneid pidada kavatsevad.

Või siiski ei kavatse?

Sel juhul seletab mittevastamine kui valik samuti kõik.

Millised siis olid vastused? Siinkohal toon ära väikese tabeli vastustega:

KÜ tegevuse eesmärk võiks olla…

Poolt

Variant 1:  Kulude vähendamine tulevikus. Võtame laenu, ehitame efektiivse küttesüsteemi, soojustame ja uurime alternatiivenergia kasutamise võimalusi.

2

Variant 2:  Suuremad mugavused. Võtame laenu, Laiendame parkla või ehitame parkimismaja. Soojustame ja teeme korda māja fassaadi.

4

Variant 3:  Olemasolevate võimaluste säilitamine. Ei võta laene. Teeme hädavajalikke töid. Kõik tööd teeme oma vahenditega.

16

Korteriomanike ettepanekud: Milliseid töid peaksime teostama lähiajal?

 

Kuivatusruumide uste vahetamine

6

Keskküttesüsteemi vahetamine

8

Parkla korrastamine või laiendamine

3

Alternatiivsete energiaallikate tasuvuse uurimine

1

Soojustamine, fassaadi korrastamine

1

Lifti remont

1

Kuivatusruumide remont

1

Katuse remont

1

 

Esimene vastusevariant kõlas kui ettepanek neile kes peavad oluliseks elamu kaasajastamist energiakulukuse vähendamist silmas pidades. Et küte ja elekter lähevad edaspidi ainult kallimaks on selge. Meie māja küttekulu on niigi üsna kõrge ületades näiteks 12,5% võrra osaliselt soojustatud Paldiski mnt 85 oma. Kas siis poleks mõtet ka meil pisut pingutada kulutuste vähendamise nimel?

Paraku sai see variant väikseima elanike poolehoiu osaliseks. 21-st 3…

Teine variant kutsus üles arendama meie elamust kaasaegne linnakinnisvara mille ruutmeetrihind võiks võistelda ehk ka uusehitustega. Võtmesõnadeks siin jällegi energiakulukuse vähendamine aga samas  ka mugavused, näiteks kliimaseadmete ja individuaalse parkimiskoha näol.

See variant sai nelja korteriomaniku toetuse.

Ja lõpuks kolmas variant. Teeme vaid seda mida hädapärast vaja, võtmata seejuures laenu.

Variant sai tervelt 16 korteriomaniku toetuse olles mäekõrguselt üle lähimatest konkurentidest. Ehkki vastamise aktiivsus meie küsitlusele oli madal – usun ma, et  selline suhtearv on lähedane ka tegelikule.

Mis aga selle küsitluse juures oli mõnevõrra üllatav – on see, et lahtrisse „milliseid töid me võiks lähiajal teha?» kirjutasid ettepanekuid vahetada küttesüsteem ja laiendada parklat enamasti just kolmanda, laenu võtmist välistava vastusevariandi valinud.

Ühetepidi mõistlik. Milleks maksta intresse pangale? Näiteks küttesüsteemi vahetus. Oletatav töö hind umbes 150 000 eurot. Sellepärast tuleb selle variandi rakendamisel korteriomanikel tasuda ühistu arveldusarvele ettemaksuna umbes 2000 Euro suurune summa. Täpne summa mõistagi oleneb sellest millises mahus me töid tellida soovime.

Ettepanek vahetada küttesüsteem  sai ka kõige rohkem poolthääli. Sellepärast arvan, et pole mõtet asja venima jätta. 15 Veebruaril osalesin KÜ Pirni 6 Üldkoosolekul kus olid arutlusel just needsamad küsimused. Kohal oli ka Pirni 6 uue küttesüsteemi projekteerija Hr Kalmer Kips.  Tegin talle  koheselt ettepaneku osaleda meie Küttesüsteemi renoveerimisele pühendatud koosolekul ja selgitada  meie korteriomanikele: Miks on vaja küttesüsteemi vahetada? Millist kasu me võime sellest saada? Millised on valikuvariandid?

Arvestades küsimuse tõsidust ja soovimata kaotada aega, korraldame selle koosoleku veel enne 2017 aasta aastakoosolekut Märtsikuu esimestel päevadel.

Pesukuivatusruumide uksed. Valmistame üldkoosolekuks ette hinnapakkumised.  Uksed peaksid olema metallist, vandaali ja tulekindlad, kuid mitte sertifitseeritud, sest sellist nõudmist ei ole.

Küsime samuti hinda uste paigaldamise ja uksepalede viimistluse kohta.

Valmistame lifti plakati kus oleks näitlik võrdlus meie poolt iga aasta remondifondi kogutava summa ja suuremate tööde reaalse maksumuse kohta. Paraku on arvata, et paljud inimesed ei saa aru kui suur see vahe on.

Ja veel on kahju, et juhatusele on teada veidi rohkem kui poolte korteriomanike elektronpostiaadressid.

 Koosolekute jms ettevalmistamisel, majandusaasta aruannete jagamisel jms on paberkoopiate trükkimine endiselt suurim kuluartikkel!

 

Результаты опроса


До сих пор абсолютное большинство квартирных собственников достаточно прохладно воспринимало пропагандируемые нами планы по реновации дома и расширению парковки, исходя из этого правление КТ решило устроить опрос для выяснения дальнейших действий, с результатами которого я вас здесь и ознакомлю.

Во-первых, низкая активность квартирных собственников разочаровывает. Несмотря на то, что листик для голосования был сделан красочно, бросающийся в глаза и опустили его в каждый почтовый ящик с подробно сопровождающимися разъяснениями, все равно активность квартирных собственников была крайне низкой и спустя неделю обратно мы получили 21 опросных листа из 72-ух. Это показывает, что в опросе приняли участие лишь 29, 16 %.

Особо делает грустным тот факт, что не ответившие это как раз более молодая и активная часть от квартирных собственников, которые явно свою недвижимость собираются эксплуатировать еще десятки лет.

Или всетаки не собираются?

В этом случае, тогда понятно почему не ответили.

Какие были ответы? Тут я приведу маленькую таблицу с ответами:

Целью деятельности КТ может быть

За

Вариант 1:  Уменьшение расходов в будущем. Берем кредит, строим эффективную отопительную систему, исследуем возможности по получению тепла из альтернативных источников.

2

Вариант 2:  Больше комфорта. Берем кредит, расширяем парковку или строим парковочный дом. Утепляем и приводим в порядок фасад дома.

4

Вариант 3:  Сохранение существующих возможностей. Не берем кредит. Делаем только аварийные работы. Все работы делаем своими средствами.

16

Пожелания от квартирных собственников: Какие работы мы должны сделать в ближайшее время?

 

Замена дверей сушилки

6

Замена системы отопления

8

Обустройство или расширение парковки

3

Исследование альтернативных источников энергии

1

Отопление, фасадные работы

1

Ремонт лифта

1

Ремонт сушильного помещения

1

Ремонт крыши

1

 

Первый вариант ответа был как предложением тем людям, которые считают важным уменьшение расходов энергии за счет модернизации дома. Ведь тепло и электричество и дальше понятно дело будут дорожать. Расходы на отопление в нашем доме и так достаточно высокие, например выше на  12,5% чем у частично утепленного дома Палдиски мнт. 85. Неужели не имеет смысла и нам немного поднапрячься ради уменьшения расходов?  

Увы, но этот вариант получил наименьшее количество голосов жителей. 3 из 21-го.

Второй вариант призывал превратить наш дом в современную недвижимость , чтобы цена за квадратный метр могла бы конкурировать даже с новыми домами. Ключевым словом здесь опять-таки снижение расходов на энергию, а так же современные удобства, такие как кондиционеры и индивидуальные парковочные места.

Этот вариант получил поддержку от четырех квартирных собственников.

И наконец третий вариант. Делаем только то, что находиться в плачевном состоянии, не беря кредит.

Этот вариант получил целых 16 голосов квартирных собственников далеко обойдя ближайших конкурентов. Несмотря на то, что активность нашего опроса была низкой – я верю, что такой выбор близок к реальности.

Однако в этом опросе меня удивило то, что в графу «какие работы мы должны сделать в ближайшее время» большинство людей написало: замену системы отопления и расширение парковки почемуто в третьем варианте и при этом отказываясь брать кредит. Как они себе вообще представляют делать такие дорогие работы без кредита? Это никак невозможно сделать в ближайшее время.

Может они хотят это сделать без кредита?

Давайте посчитаем. Зачем платить интресс банку? Рассмотрим на примере замены системы отопления. Предполагаемая цена работ примерно 150 000 евро. Для воплощения в жизнь такого варианта каждый квартирный собственник должен перевести предоплату на счет товарищества примерно 2000 евро. Точная сумма разумеется зависит от того в каком объеме мы желаем заказать эту работу.

Предложение заменить систему отопления получило самой большое количество голосов. Поэтому считаю, что нет смысла тянуть с этим делом. 15 февраля я был на общем собрании КТ Пирни 6, где обсуждался тот же самый вопрос. Там выступал проектировщик новой системы отопления для дома Пирни 6 господин Кальмер Кипс. Я сразу сделал ему предложение участвовать и в нашем  собрании, отдельно посвященному реновации системы отопления и разъяснить нашим квартирным собственникам: Почему надо заменять систему отопления? Какую пользу мы от этого получим? Какие вообще бывают варианты?

Учитывая серьезность вопроса и не желая терять время, организуем собрание по этому вопросу еще до очередного годового собрания 2017 года в первых числах марта.

Двери помещения сушилки. Подготовим ценовое предложение перед общим собранием. Двери должны быть из металла, против вандалов и пожароустойчивые, но без сертификата, так как нет такого требования.

Спросим так же цену на установку дверей и отделку вокруг проемов.

Изготовим плакатик для лифта где было бы наглядно показано сколько средств собирается в год на ремонтный фонд и реальную стоимость больших работ. Подозреваю, что многие люди не понимают, насколько велика разница.

А еще очень жаль, что правлению известны электронные адреса только чуть больше половины квартирных собственников.

 Ведь на распечатку бумажных копий подготовительных материалов к собранию, годового плана и прочего идет много средств!

 

 

 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.