Lugupeetud autoomanik ! Уважаемый автовладелец !

 Analüüsisime KÜ juristiga möödunud nädala jooksul Tallinna munitsipaalpolitsei poolt määratud hoiatustrahvide juhtumit ja jõudsime järgmisele järeldusele:

Liiklusseaduse § 20 lg 4 p järgi tohib asulas alla kuue meetri pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alamkategooria mootorsõiduki peatada või parkida
ka osaliselt või täielikult kõnniteel, kus seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba.
Seega on nõutav liikluskorraldusvahendi olemasolu, st et paigaldatud oleks kõnniteel parkimist lubav liiklusmärk.


LS § 186 lg 4 järgi korraldab parkimist tee omanik või teehoiu korraldamise eest vastutav isik liiklusmärkid, teemärgiste jm liikluskorraldusvahendite abil.
§ 241.  Parkimine keelatud kohas
 (1) Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes –
karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut.
 (2) Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.
Ühe trahviühiku suurus on 4 eurot.
Liiklusseaduse §  262 sätestab kirjalikus hoiatamismenetluses kohaldatava hoiatustrahvi määrad:
2) sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes või ristmikul seismisega teiste liiklejate võimaliku takistamise või ühissõidukiraja lubamatu kasutamise eest määratakse hoiatustrahv suurusega 20 eurot; 3) käesoleva paragrahvi punktis 2 kirjeldatud teo eest viisil, mis on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust, määratakse hoiatustrahv suurusega 64 eurot.
Konkreetsel juhul ei olnud tegemist sellise parkimisnõuete rikkumisega, mis oleks ohtlik teistele liiklejatele või häiriks oluliselt liiklust.
Nende isikute suhtes, keda trahviti, viidi läbi kirjalik hoiatamismenetlus (VTMS al § 54¹), st, et tegemist ei ole karistamisega, ning määrati hoiatustrahv. Hoiatustrahvi ei kanta karistusregistrisse ja seda ei arvesta mingite muude rikkumiste toimepanemisel korduvuse arvestamisel (st ei saa mingi muu väärteo toimepanemisel võtta arvesse hoiatustrahvi).
Kirjalik hoiatusmenetlus on praegusel juhul lubatud, kui rikkumiste kohta on MUPO-l olemas foto, video vms, st vajadusel peab MUPO tõestama, et autod olid tõepoolest kõnniteele pargitud ning autoomanikel on õigus fotodega MUPOs tutvuda.
Ilmselt puudub põhjus kahelda, et autod siiski olid kõnniteele pargitud.
Samas sätestab VTMS, et vähetähtsa liiklusväärteo puhul võib kohtuväline menetleja jätta hoiatustrahvi määramata ja piirduda mootorsõiduki eest vastutava isiku kirjaliku hoiatamisega, kui ta leiab, et mootorsõiduki eest vastutava isiku hoiatamine teda trahvimata on piisav.
Ehk kui kõnniteele pargitud autod kellelegi mingisugust ohtu ei kujutanud, puudus hoiatustrahvi määramise kohustus.
Kui hoiatustrahv vaidlustada, siis MUPO uuendab väärteomenetluse kiir- või üldmenetluse korras.
See tähendab, et viiakse läbi nö uus väärteomenetlus, kusjuures, kui MUPO leiab,et isik on ikkagi väärteo toime pannud, on konkreetse rikkumise eest määratava trahvi maksimaalne suurus 40 eurot (LS § 241 lg 1 järgi on trahvimäär kuni kümme trahviühikut).
Varasemalt määratud hoiatustrahv ei ole MUPOle enam siduv.
Kiirmenetlus on vähem formaalsem kui üldmenetlus (nt ei koostata protokolli, kuigi isikule peab võimaldama anda väärteo toimepanemise kohta ütlusi) ning kiirmenetlust võib läbi viia ainult siis, kui rikkumise asjaolud on selged (ehk praegusel juhul on ilmselt MUPO-l olemas fotod ning on tuvastatud, et autod parkisid kõnniteel ning puudus seda lubav liiklusmärk) ja isik on kiirmenetluse läbiviimisega nõus.
Kõnniteel parkimisest
Kõnniteel parkimise lubatavuse osas ei sätesta liiklusseadus erisusi tulenevalt tee aluse maa omandivormist. St liiklusseadus kehtib ka ühistu omandis oleval kõnniteel ning tegemist on jalakäijatele liiklemiseks avatud rajatisega.
Ka Riigikohtu praktika järgi ei tehta parkimise lubatavuse osas vahet, kas tegemist on ühistule kuuluval maal asuva kõnniteega või linnamaal asuva kõnniteega.
Parkimist õuealal reguleerib kehtiva LS § 64 lg 5 ning Riigkohus leidis, et selles märgitud „tee“ all tuleb mõista ainult „sõiduteed“. Kehtiva LS § 64 lg 5 regulatsioon on identne kuni 30.06.2011 kehtinud Liikluseeskirja § 207.
Seega, parkimine osaliselt või täielikult kõnniteel on lubatud kohtades kus seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba.
——————————————————————————-

 

Мы с юристом КТ провели в течении недели довольно тщательный анализ обстоятельств инцидента муниципальной полиции и пришли к следующим выводам:
Согласно п.3 ч.4 ст.20 Закона о дородном движении (ЗДД) в населенных пунктах разрешается остановка или стоянка механических транспортных средств категории «А», механических транспортных средств категории «В» без прицепа и механических транспортных средств подкатегории «D1» без прицепа, длина которых составляем менее 6 метров,  на тротуарах с частичным или полным заездом на них в местах, где это разрешено соответствующим средством организации дорожного движения, при этом на дальней от проезжей части стороне тротуара должна быть оставлена для прохода пешеходов свободная полоса шириной не менее 1,5 метра.
Таким образом, должно иметься средство организации движения, т.е. должен быть установлен дорожный знак, разрешающий парковку на тротуаре.
Согласно ч.4 ст.186 ЗДД собственник дороги или лицо, ответственное за организацию содержания дороги, организует парковку путем установки дорожных знаков, нанесения дорожной разметки и с помощью других средств регулирования дорожного движения.

 

(1) Парковка транспортного средства в запрещенном для этого месте либо с нарушением порядка или способа парковки, предусмотренного средствами организации дорожного движения —
наказывается денежным штрафом в размере до десяти штрафных единиц.
(2) Парковка транспортного средства в запрещенном для этого месте либо с нарушением порядка или способа парковки, предусмотренного средствами организации дорожного движения, таким образом, что создается опасность для других участников дорожного движения или возникают существенные помехи для дорожного движения —
наказывается денежным штрафом в размере до 50 штрафных единиц.
Одна штрафная единица составляет 4 евро.

 

2) парковка транспортного средства в запрещенном для этого месте либо с нарушением порядка или способа парковки, предусмотренного средствами организации движения, создание возможных помех для других участников дорожного движения остановкой на перекрестке либо недопустимое использование полосы движения для транспортных средств общего пользования наказывается предупредительным штрафом в размере 20 евро;
3) деяние, описанное в пункте 2 настоящей статьи, совершенное таким образом, что создается опасность для других участников дорожного движения или возникают существенные помехи в дорожном движении, наказывается предупредительным штрафом в размере 64 евро.
В нашем случае речь не идет о таком нарушении требований парковки, которое бы создавало опасность для других участников дорожного движения или существенные помехи в дорожном движении.
В отношении оштрафованных лиц было осуществлено письменное предупредительное производство (ст.541 Деликтно-процессуального кодекса), т.е. это не является наказанием — был назначен предупредительный штраф. Предупредительный штраф не вносится в регистр наказаний и не учитывается при учете повторяемости совершения каких-либо других нарушений (т.е. предупредительный штраф не учитывается при совершении какого-либо иного проступка).
В данном случае письменное предупредительное производство разрешено, если Муниципальная полиция (МУПО) располагает фото, видео и т.д., т.е. при необходимости МУПО должно доказать, что машины были действительно припаркованы на тротуаре, и у собственников автомобилей есть право познакомиться с фотографиями в МУПО.
Очевидно, нет причин сомневаться в том, что автомобили были припаркованы на тротуаре.
В то же время в Деликтно-процесуальном кодексе установлено, что в случае совершения малозначительного проступка, связанного с дорожным движением, лицо, осуществляющее внесудебное производство, может отказаться от назначения предупредительного штрафа и ограничиться письменным предупреждением лица, отвечающего за механическое транспортное средство, если оно сочтет, что одного предупреждения для ответственного за транспортное средство лица достаточно и штраф можно не назначать.
Другими словами, если припаркованные на тротуаре автомобили ни для кого не представляли опасности, то не было необходимости назначать предупредительный штраф.
В случае опротестования предупредительного штрафа МУПО возобновляет производство о проступке в порядке ускоренного или общего производства.
Это значит, что ведется т.н. новое производство по проступку, причем если МУПО установит, что лицо все же совершило правонарушение, то максимальный размер назначаемого за конкретное нарушение штрафа составляет 40 евро (согласно ч.1 ст.241 ЗДД максимальный размер штрафа — десять штрафных единиц).
Ранее назначенный предупредительный штраф больше не имеет для МУПО обязательной силы.
Ускоренное производство носит менее формальный характер, чем общее производство (напр., не составляется протокол, хотя лицу должна быть предоставлена возможность дать показания в отношении совершения проступка). Ускоренное производство можно проводить только в том случае, если обстоятельства нарушения ясны (в данном случае у МУПО очевидно есть фото, и установлено, что автомобили были припаркованы на тротуаре, где не было соответствующего разрешающего дорожного знака) и лицо согласно на проведение ускоренного производства.
О парковке на тротуаре
В части разрешения парковки на тротуаре Закон о дорожном движении не делает различий между формами собственности на землю под дорогой. Т.е. Закон о дорожном движении действует и в отношении тротуара, находящегося в собственности товарищества. Это сооружение, открытое для передвижения пешеходов.
Согласно практике Государственного суда в части разрешения парковки нет разницы, идет ли речь тротуаре, находящемся на земле, принадлежащей товариществу, или о тротуаре на городской земле.
Парковка в жилой зоне регулируется ч.5 ст.64 ЗДД, и Государственный суд установил, что под используемым там термином «дорога» следует понимать только «проезжую часть». Положения ч.5 ст.64 действующего ЗДД идентичны ст.207 действовавших до 30.06.2011 Правил дорожного движения.
Таким образом, парковка возможна на тротуарах с частичным или полным заездом на них в местах, где это разрешено соответствующим средством организации дорожного движения, при этом на дальней от проезжей части стороне тротуара должна быть оставлена для прохода пешеходов свободная полоса шириной не менее 1,5 метра.
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.