Üldkoosoleku päevakorra kuues ja seitsmes punkt / шестой и седьмой пункт повестки дня

LUGUPEETUD ÜHISTU LIIKMED !

Et mitte üldkoosolekul ilmaasjata kallist aega kulutada tutvustan nagu eelmiselgi aastal ette pisut põhjalikumalt  üldkoosoleku päevakorrapunktidega seonduvat. Üldkoosoleku päevakorra kuues punkt:
KÜ Juhatuse valimine.
Meie KÜ juhatuse liige Maritana Poola palus ennast vabastada juhatuse liikme kohustustest alates 22.02.2016 isiklikel põhjustel.
Et juhatus ei või olla kaheliikmeline tuleb meil valida uus juhatuse liige Maritana asemele. Või valida üldse uus juhatus kui te arvate, et praegune ei saa oma ülesannetega hakkama. Ainus kindel nõudmine juhatuse liikme kandidaadile on see, et ta peab olema korteri omanik meie majas. 
Omalt poolt võin veel lisada, et juhatuse liige peaks saama anda digitaalallkirja, sest registritoimingud äriregistris, majandusaasta aruande esitamist jms toiminguid saab teha ilma ID kaardita ainult läbi notari mis teeb protseduuri kalliks ja kulukaks.
Ja lõpetuseks üldkoosoleku seitsmes päevakorrapunkt:
Jooksvad küsimused.
Lõputu probleem – ühes korteris on külm, teises korteris on liiga soe. Olemasolevate vahenditega ei saagi selle asjaga suurt midagi ette võtta.  Kui me otsustame elamut tervikuna renoveerida või siis välja vahetada küttesüsteem – siis pole mõtet seniks sellesse süsteemi suurt raha investeerida. Kui aga me tõesti ei taha renoveerimise teed minna…. Mida siis teha? Üks võimalus on küttesüsteemi „tasakaalustada». Tegevuse, projekt, materjalid, töö  hind on umbes 1500 – 2000 eurot. Kuid meie majas on nii palju küttesüsteemi ümberehitusi, erinevaid radiaatoreid  jms. Seda värki tasakaalu saada on suht lootusetu üritus.
Pidasime Maja teenindava firma PLM hoolduse juhi hr Mihkelsoniga nõu ja pakume lihtsaima lahendusena küttesüsteemi juhtbloki väljavahetamist kaasaegsema vastu. Praegune juhtimine toimub nii:  Kütmise aega ja temperatuuri juhib kontroller soojussõlmes. Temperatuuri reguleeritakse anduri abil mis asub maja välisseinal. Uus süsteem võimaldaks kasutada mitut termoandurit mis asuksid korterites sees erinevates maja nurkades. Selle läbi saaksime reguleerida kütmist arvestades korteri sisetemperatuuri ja kompenseerida nii näiteks tormituule mõju just niikaua kui seda reaalselt vaja on. Praegu on anduriteks vihased helistavad majaelanikud ja „juhtblokiks» esimees kes annab santehnikule käske „keera peale» või „võta vähemaks», sest vana automaatika ei tea midagi korteri sisetemperatuuridest. Uuenduse hind oleks lihtsama, automaatjuhtimisel variandi korral : 938,40 eurot, täiuslikuma, lisana GSM modemi ( telefoni teel) juhitava lahenduse eest tuleks välja käia 1456,20 eurot millele lisanduks SIM kaardi lepingutasu.
See päevakorrapunkt võib pisiküsimuste näol jooksvalt täiendust saada…
KOHTUMISENI ÜLDKOOSOLEKUL  NELJAPÄEVAL 18 VEEBRUARIL KELL 18.30 TEISE TEREPIKOJA KOOSOLEKURUUMIS!


УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА!

Во избежании траты вашего драгоценного времени на собрании, хочу более обстоятельно ввести вас в курс дела, как делал это и в прошлом году. Тогда шестой пункт повестки:
Выборы члена правления КТ.
Наш член правления Маритана Поола просила освободить себя от обязанностей члена правления начиная с 22.02.2016 года по личным причинам.
Так как правление не может состоять из двух членов, то нам необходимо выбрать нового члена правления вместо Маританы. Или вообще выбрать новое правление, если вы считаете, что нынешнее не справляется со своими обязанностями.  Только обязательное требование к кандидату в члены правления в том, что он должен быть собственником квартиры в нашем доме.
Со своей стороны могу еще добавить, что член правления должен быть в состоянии предоставить цифровую подпись, поскольку делопроизводство в коммерческом регистре, представление отчета о хозяйственной деятельности и прочие дела нельзя делать без ID карты, в противном случае только через нотариуса, что делает процедуру дорогой и затратной.
И наконец седьмой пункт повестки дня общего собрания:
Текущие вопросы.
Бесконечная проблема – в одной квартире холодно, в другой квартире слишком тепло. Имеющимися средствами по большому счету с этой проблемой ничего нельзя сделать. Если мы решим полностью реновировать жилье, то менять систему отопления – нет никакого смысла, поскольку в эту систему надо много инвестировать денег. Но а если мы все же не пойдем путем замены системы отопления…. Что тогда делать?  Одна из возможностей «уравновесить» систему отопления. Работа, проект, материалы, общая стоимость работ составит примерно 1500 – 2000 евро. В нашем доме уже так много перепланировок системы отопления, разных радиаторов и тому подобное. И попытка добиться равномерного распределения тепла относительно безнадежное мероприятие.
Мы посоветовались с руководителем обслуживающей фирмы PLM Hooldus господином Михкельсоном и предлагаем как самое простое решение, это заменить блок управления системы отопления. Сейчас управление происходит так: Временем нагрева и температурой управляет контролер в тепловом узле. Температура регулируется с помощью датчика, который находиться на наружной стене дома. Новая система позволила бы использовать несколько температурных датчиков, которые были бы размещены внутри квартир в различных уголках дома. Благодаря этому мы могли бы регулировать тепло учитывая температуру внутри квартир и компенсировать его нехватку например во время штормового ветра так долго, сколько надо реально.  Сейчас датчиками и «пунктом управления» являются разгневанные  жители, которые звонят председателю, который в свою очередь дает указание сантехнику «прибавит» или «убавить», поскольку старая автоматика ничего не знает о температуре внутри квартир. Цена обновления при более простом варианте автоматического управления: 938,49 евро, за более усовершенствованную, с добавлением управления с помощью GSM модема (по телефону) выйдет 1456,20 евро, к которому добавляется договорная плата за SIM карту.    
Этот пункт повестки может ввиду мелких вопросов дополняться дальше.
ДО ВСТРЕЧИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ В ЧЕТВЕРГ 18 ФЕВРАЛЯ В 18.30 ВО ВТОРОМ ПОДЪЕЗДЕ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ СОБРАНИЙ!

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.