Üldkoosoleku päevakorra 4 ja 3 punkt / 3 и 4 пункты повестки дня собрания

 

Nagu juba traditsiooniks on saanud tutvustan enne üldkoosolekut selle päevakorrapunkte lähemalt.  Niisiis tagantpoolt ettepoole:

 

Üldkoosoleku päevakorra neljas punkt: Jooksvad küsimused

  • Ühtegi ettepanekut üldkoosolekule ühistu liikmete poolt laekunud ei ole.

 

Üldkoosoleku päevakorra kolmas punkt: Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

 

Juhatuse valimine: Meie ühistu põhikirja järgi  valitakse juhatus ametisse korraga kolmeks aastaks. Selle aja arvestus toimub äriregistri pidaja poolt automaatselt ja juhatuse liige ei või päevakski kauem ametisse jääda. Juhatuse liikme volitusi tuleb üldkoosolekul kas pikendada või valida juhatusesse uus liige.

Me ei ole tööde ja tegemistega elamu juures kuigi hästi edenenud. Üht teist on tehtud kuid põhilised ülesanded – elamu energiatõhususe suurendamine ja meie kodude elukvaliteedi parandamine on endiselt lahendamata.

Sellepärast peaks ühistu liikmed suhtuma juhatuse valimisesse tõsiselt ja leidma endi seast inimesed keda usaldada ja volitada, kes oleks hoolsad ja energilised organiseerima elamu ja selle tehnosüsteemide renoveerimist.

Praegune juhatus pole kahjuks nendele tingimustele vastanud ja annab oma volitused üldistes huvides hea meelega üle.

Juhatuse liikmeks võib saada igaüks kes on täisealine ja on korteriomanik meie majas.

Revisjonikomisjoni valimine: Revisjoni eesmärk on sõltumatult hinnata juhatuse tööd, selle vastavust põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele. Rahaliste vahendite kasutamise otstarbekust ja raamatupidamise dokumentide korrasolekut. Revidendiks võib olla iga täisealine isik kes ei ole ühistu palgal ei kuulu juhatusesse ega ole juhatuse liikme lähisugulane.

 Уже стало традицией перед общим собранием, более подробно познакомить вас с пунктами повестки дня. Тогда начнем с последнего пункта:

 

Четвертый пункт повестки дня собрания : Текущие вопросы

  • Ни одного предложения по повестке дня от членов товарищества не поступило.

 

Третий пункт повестки дня собрания: Выборы правления и ревизионной комиссии

 

Выборы правления: Согласно уставу нашего товарищества, правление выбирается сразу на 3 года. Период этого времени зафиксирован в коммерческом регистре автоматически и члены правления ни днем больше не могут оставаться на этой должности. Полномочия старых членов правления на общем собрании должны быть продлены или избраны новые люди в правление.

Мы не слишком хорошо преуспели в работах, касающихся дома. Что-то сделано, однако главные задачи — повышение энергоэффективности и улучшение качества жилого дома, до сих пор не решены.

Поэтому члены товарищества, к выбору нового правления, должны отнестись серьезно и найти среди себя людей, которым можно доверять, кто был бы компетентным и энергичным в организации реновации технических систем жилого дома.

К сожалению, нынешний состав правления, не отвечает этим условиям и с радостью передал бы свои полномочия новым людям, в общих интересах товарищества.

 Членом правления может стать каждый, кто совершеннолетний и собственник квартиры в нашем доме.

Выборы ревизионной комиссии: Цель ревизии – независимо оценивать работу правления, соответствие уставу и решениям общего собрания. Целесообразность использования денежных средств и содержание в порядке бухгалтерских документов. Ревизором может быть любое совершеннолетнее лицо, кто не на зарплате товарищества и не приходится близким человеком членам правления.

 

 

 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.