Üldkoosoleku päevakorra viies punkt / Пятый пункт повестки

LUGUPEETUD ÜHISTU LIIKMED !

Et mitte üldkoosolekul ilmaasjata kallist aega kulutada tutvustan nagu eelmiselgi aastal ette pisut põhjalikumalt  üldkoosoleku päevakorrapunktidega seonduvat. Üldkoosoleku päevakorra viies punkt:
Elamu renoveerimine.
Kõige olulisem küsimus. Tahtsime selle asjaga edasi minna juba eelmise aasta suvel kuid teema osutus laiemaks ja sügavamaks kui seda alguses arvata oli.
Meil on: Remontivajavad rõdud, hõredad pesukuivatusruumid, juhitamatu kesküttesüsteem, räämas fassaad, suured kommunaalkulud ja palju rahulolematust.  Meil on ka palju erinevaid arvamusi, et mida siis tuleks teha. Ja palju (palun mitte solvuda) „spetsialiste» kes kindlasti teavad mida tegema ei pea. Ja olenevalt kas korteris on külm või soe on soovitused risti vastupidised. Sellepärast arvan ma, et peaksime jätma emotsioonid kõrvale ja usaldama ekspertide arvamust ning teiste ühistute kogemust.
Ja ma tahan teile esitleda siin mõlemat:

Korteriühistu „Loo Elamud» Haldab kahte telliskivimaja kus kokku on 5359 m/2 köetavat pinda. 2012.a. tarbis KÜ kütet 461 MWh.   Pärast renoveerimist,  2015 aastal oli sooja tarbimine 290 MWh.  Mis tähendab kokkuhoidu 37 %.  Tõsi 2012. aasta keskmine temperatuur oli 1,6 kraadi madalam kui 2015. Aastal. Kuid kahtlemata on kasu olemas. Rahalises mõttes isegi nii palju, et iga korteriomanik säästis aasta jooksul 77,2 eurot. Seda pole palju kuid kui arvestada, et säästa on õnnestunud vaatamata (1 euro ruutmeetri kohta) suurusele laenumaksele on tulemus hea.
KÜ Loo Elamud juhatuse esimehe Hr Hillar Puusepa lahkel loal lisan siia üksikasjalikuma dokumendi sellest kuidas asi nende juures käis: http://1drv.ms/1PLRYST
Korteriühistu Nõmme Tee 19  halduses on sama projektiga hoone nagu meiegi elamu.  Nemadki on teinud esimesed kokkuvõtted 2014 aastal lõpetatud renoveerimistööde kohta.  Arvestamata aasta keskmiste temperatuuride erinevusi ja küttehinna kõikumist  on 2015 aasta küttekulude kokkuhoid võrreldes 2013 aastaga ca 47%.  KÜ juhatuse esimehe S.Shvedi lahkel loal toon sellestki ühistust ära mõned tabelid: https://onedrive.live.com/redir?resid=DCEBF0183AE9EB57!7279&authkey=!AAlRVy_3Db6lghE&ithint=folder%2cxlsx
Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna uurimuse „Eesti eluasemefondi telliskorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga» lõppraport jõuab järeldusele et:
…Ilma täiendavate toetusteta ei ole korterelamute energiatõhusamaks renoveerimine praeguste energia- ja ehitushindade juures majanduslikult otstarbekas (tasuvusaeg on liiga pikk jainvesteeringu tootlikkus on liiga väike), kuna:
1.     renoveerimistööde maksumus on liiga kõrge;
2.     laenuraha intress on liiga kõrge;
3.     elektri- ja soojusenergia maksumus on madal.
„Täiendav toetus» on praeguse seisuga ainult KREDE-xi poolt pakutav.
Igal juhul on aga selge, et elamut saab tulemuslikult  korda teha vaid siis kui projekteerimisel ja ehitamisel arvestatakse kõigi tehnosüsteemide ja soojustuselementide koosmõjuga. Elamu on üks tervik. Ja ka renoveerimistöö tuleks teha ühe tervikuna.  Täpsemalt saate selle uuringu lõppraporti eestikeelse tekstiga tutvuda siin: http://www.kredex.ee/public/Uuringud/ttu.pdf
KREDEX pakub toetust, kuid seab ka ranged tingimused toetuse saamiseks.  Nii projekteerimisel  kui tööde labiviimisel on lubatud kasutada vaid  volitatud tegijaid.
Kokkuvõtteks.
·                   Elamut efektiivselt renoveerida on võimalik.
·                   Meie maja seisukord nõuab vähemasti rõdude ja küttesüsteemi kordategemist.
·                   Nagu näitab teiste kogemus ja TTÜ uuring, pole neid töid majanduslikult otstarbekas teha täiendava toetuseta.
·                   Toetuse saamine eeldab tingimuste täitmist.
Mina laian, et otstarbekas on jääda KREDEX-i nõudmiste täitmise juurde. Meie maja renoveerimine on praegu eelprojekti staadiumis. Sokliosa on renoveeritud. Panen ette koguda pakkumised:
·        Projekti tehnilise konsultandi palkamiseks.
·        Põhi ja tööprojekti tellimiseks.
·        Kutsuda Kredexi esinadja üldkoosolekule
Seejärel korraldada kokku  üldkoosolek ja otsustada siis juba järgmiste sammude üle.
 
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА!
Во избежании траты вашего драгоценного времени на собрании, хочу более обстоятельно ввести вас в курс дела, как делал это и в прошлом году. Тогда пятый пункт повестки:
Реновация жилого дома.
Это самый существенный вопрос. Мы хотели с этим делом продвинуться еще летом прошлого дома, но тема оказалась гораздо шире  глубже, чем казалось в начале.  
Что мы имеем: лоджии требующие ремонта, худые помещения для сушки белья, разбалансированную систему отопления, ветхий фасад, большие коммунальные платежи и много недовольства. Так же у нас много различных мнений, что следует делать. И много (прошу не обижаться) «специалистов», которые точно знают, что делать не надо. И в зависимости от того холодно или жарко в квартире, желания прямо противоположные. Поэтому я считаю, что мы должны отставить эмоции и довериться мнению экспертов, а так же опыту других товариществ.
И я хотел бы поделится с вами этим опытом.

Квартирное товарищество „Loo Elamud»  управляет двумя домами из силикатного кирпича, отапливаемая площадь которых 5359 м2. В 2012 году товарищество потребило 461 MWh тепла. После реновации в 2015 году потребление тепла составило 290 MWh. Что означает экономию 37%. Правда средняя температура в 2012 году была на 1,6 градус ниже, чем в 2015 году. Однако несомненно выгода есть. Даже в денежном смысле каждый собственник сэкономил в течении года 77,2 евро. Это не так много, но если учитывать, что удалось сэкономить 1 евро с квадратного метра не смотря на большой кредит, то результат хороший.
С любезного разрешения председателя правления Loo Elamud господина Хиллара Пуусепа, добавлю сюда подробный документ о том, как у них идут дела: https://onedrive.live.com/redir?resid=DCEBF0183AE9EB57!7285&authkey=!AAlRVy_3Db6lghE&ithint=file%2cdocx
Квартирное товарищество Nõmme Tee 19  управляет зданием с таким же проектом как и у нашего дома. Они оба подвели итоги первого года, с момента завершения реновации в 2014 году. Не считая различия среднегодовой температуры и колебания цен на тепло расходы на отопление в 2015 году в сравнении с 2013 годом упали на 47%. С любезного разрешения председателя правления КТ С. Шведа приведу здесь несколько таблиц этого товарищества: https://onedrive.live.com/redir?resid=DCEBF0183AE9EB57!7279&authkey=!AAlRVy_3Db6lghE&ithint=folder%2cxlsx
Строительный факультет Таллиннского Технического университета провел исследование на тему «Техническое состояние Эстонского жилого фонда построенное из силикатного кирпича» и прогнозируемый срок службы:
 …без дополнительной субсидии реновация жилого дома для энергоэффективности не целесообразна в плане экономии при текущих ценах на энергию и строительство. (слишком длинный период окупаемости и слишком низкая продуктивность).
4.     стоимость работ по реновации слишком высокая;
5.     интрес по кредиту слишком высокий;
6.     стоимость электрической и тепловой энергии низкая;
 «Дополнительную субсидию» на сегодняшний день предлагает только KREDEx.
В любом случае ясно, что жилой дом достигнет результативности в случае, если учитывать влияние всех технических систем и элементов отопления на стадии проектирования и строительства. Дом это единое целое. И работы по реновации следует проводить тоже как одно целое. С более точными результатами исследования на эстонском языке можно ознакомиться здесь : http://www.kredex.ee/public/Uuringud/ttu.pdf
KREDEX предлагает пособие, однако устанавливает строгие рамки для получения этого пособия. Как для проектирования, так и для проведения работ разрешается нанимать только доверенных лиц.
Подведем итоги.
·                   Возможно эффективно реновировать жилой дом.
·                   Состояние нашего дома требует как минимум приведения в порядок лоджий и системы отопления.
·                   Как показывает опыт других и исследования ТТУ, финансово не целесообразно делать эти работы без компенсирующего пособия.  
·                   Получение поддержки предполагает выполнения условий.
Я думаю, что целесообразно следовать требованиям KREDEX-i. В настоящее время реновация нашего дома находиться в стадии предварительного проектирования. Предлагаю сначала собрать предложения:
·        Для оплаты технического консультанта.
·        Для заказа основного и рабочего проекта.
·        Пригласить на собрание представителя КРЕДЕХ
Затем собрать новое общее собрание и тогда уже предпринимать дальнейшие шаги.
  

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.