Üldkoosoleku teine päevakorrapunkt / Второй пункт повестки дня собрания.

Üldkoosoleku teine päevakorrapunkt.

 

2018 aasta majanduskava kinnitamine. Selle päevakorrapunkti võib jaotada tinglikult kaheks.

Esiteks:  elamu plaaniline haldamine ja selle otstarbeks ühistu liikmetelt kogutav raha. Juhatus oma 08.01 koosolekul esitas üldkoosolekule järgmised muutmisettepanekud:

1.    Autokompensatsioon juhatuse liikmele. Lõpetame autokompensatsiooni maksmise kuna puudub aus ja läbipaistev viis selle arvestamiseks. Autokompensatsiooni ära jätmine peaks saama kompenseeritud juhatuse liikme tasu tõstmisega. Põhjendus on järgmine: Kuigi autokompensatsiooni maksmine on ühistule mõnevõrra odavam kui auto omaniku töötasu tõstmine, on reaalselt ühistu huvides tehtud sõitude kulu autoomaniku isiklikest sõidukuludest keeruline eristada. Ausam ja läbipaistvam on seda üldse mitte teha.

 

2.    Töötasud. Paneme ette tõsta majahoidja töötasu summani 300.00 eurot kuus netto. Tõsta Raamatupidaja töötasu summani 170.00 eurot kuus netto. Tõsta KÜ juhatuse esimehe senist 200 EUR töötasu summani 300.00 eurot kuus netto ( sisaldab niisiis ära jääva autokompensatsiooni osa 65 eurot ja palgatõusu 35 Eurot ). Jätta muutmata juhatuse lihtliikme töötasu 65.00 eurot kuus netto. Elukallidus tõuseb, üldine elatustase samuti. On õiglane ka ühistu palgaliste töötajate töötasu tõsta. Juhatuse pakutud palgatõus on keskeltläbi 7-10 %. Aga arvestada tuleb ka seda, et palka ei tõsta me sugugi igal aastal.

 

3.    Hooldustööd. Täiendav lumekoristus, muru niitmine. Paneme ette koguda 0,030 eurot seniste 0,021 euro asemel korteri ruutmeetri kohta kuus.  Kõige rohkem küsimusi tekitanud ettepanek. Kuid põhjus on siingi lihtne. Viimased kümme aastat oleme maksnud muru niitmise, koristamise jms eest ühtemoodi. Töö on raske ja 35 Euro eest muru niita soovijad ei seisa teps mitte järjekorras KÜ juhatuse esimehe juurde. Sama kehtib sisseostetava teenuse kohta. Kui on vaja palgata lisa tööjõudu siis pole meil konkurentsivõimelist tasu pakkuda. Territooriumi korrashoid on aga töö mida me Tallinna heakorra reeglite järgi kindlasti tegema peame.

 

Ülejäänud kulude katteks kogutava summa jätame muutmata.

 

Teiseks: Remonditööd mida me kavatseme alanud aastal teha. Ühistu liikmed pole teinud vastavaid ettepanekuid ja kui me tahame endiselt raha koguda siis peaksime kulutustest hoiduma. Samas:

·         Māja ümbruse teed on halvas seisukorras. Oleks vaja remonditöid teha?

·         Mõned korterid kaebavad alaliselt külma üle.

·         Mõnes korteris on veesurve seletamatult kõikuv või sooja vee tsirkulatsioon aeglane.

Et probleeme lahendada on vaja välja selgitada nende põhjus. On vaja palgata asjatundja kes pakuks välja tehnilise lahenduse.

Otsus, mõistagi on teie teha. 

Второй пункт повестки дня собрания.

 

Утверждение хозяйственного плана на 2018 год. Этот пункт повестки дня безусловно можно разделить на два.

Во-первых: плановое администрирование жилого дома и целевое использование собираемых средств членами товарищества. Правление на своем собрании 08.01. представило общему собранию следующие предложения по изменениям:

1.    Автокомпенсация членам правления. Прекратить платить автокомпенсацию, так как отсутствует честный и прозрачный механизм, как это учитывать. Потеря от компенсации за автомобиль могла бы компенсироваться повышением оплаты члену правления. Обоснование следующее: Хотя выплата компенсаций за автомобиль товариществу обходится дешевле, чем повышение зарплаты собственнику автомобиля, однако реально сложно отделить стоимость проезда в интересах товарищества от личных транспортных расходов владельца автомобиля. Было бы честнее и прозрачнее вообще это не делать.

 

2.    Зарплаты. Предлагаем повысить зарплату дворнику в сумме до 300.00 евро в месяц нетто. Поднять зарплату бухгалтеру в сумме до 170.00 евро в месяц нетто. Поднять зарплату председателю КТ вместо нынешних 200 евро до 300 евро в месяц нетто (те 65 евро, которые были автокомпенсацией останутся, а реальное увеличение заработной платы произойдет на сумму только в 35 евро). Оставить без изменений зарплату членам правления 65.00 евро нетто. Стоимость жизни растет, а также и уровень жизни. Было бы справедливо повышать зарплаты оплачиваемых работников товарищества. Увеличение зарплаты, предлагаемое правлением, в среднем составит 7-10%. Также надо учитывать, что мы не повышаем зарплаты каждый год.

 

 

3.    Работы по обслуживанию. Дополнительная уборка снега, стрижка травы. Предлагаем собирать по 0,030 евро за квадратный метр в месяц вместо текущих 0,021 евро. Это предложение вызвало больше всего вопросов. Но причина проста. В течение последних десяти лет мы платили за покос травы и уборку снега, не повышая оплату за труд. Эта работа тяжелая и поэтому желающих подстричь траву за 35 евро нет, в очереди никто не стоит к председателю. То же самое относится и к найму извне. Если возникнет необходимость нанять дополнительную рабочую силу, то мы не в состоянии предложить конкурентную оплату. Тем не менее содержание территории — это то, что мы обязаны делать в соответствии с правилами города Таллинн.

 

Для покрытия других расходов, собираемая сумма останется без изменений.

 

Во-вторых: Насчет ремонтных работ, которые мы собираемся делать в текущем году. Члены товарищества не сделали никаких предложений и если мы по прежнему хотим копить деньги, то следует избегать расходов. В то же время:

·         Дороги вокруг дома в плохом состоянии. Надо бы ремонтировать?

·         Некоторые жители жалуются на постоянный холод в квартире.

·         В некоторых квартирах давление воды необъяснимо неустойчиво или горячая воды медленно циркулирует.

Чтобы решить эти проблемы, необходимо выяснить их причины. Надо нанять профессионала, который предложил бы техническое решение.

Решать, как всегда вам.

 

 

 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.