Kuues ja viimane üldkoosoleku päevakorrapunkt / Шестой и последний пункт повестки дня общего собрания


Kuues ja viimane üldkoosoleku päevakorrapunkt
 
6. Jooksvad küsimused.
 
Tegelikult on meil välja pakkuda ainult üks küsimus mis eelmisel aastal kõiki osapooli rahuldava vastuseta jäi. Nimelt tuli meil mõnel korral parandada maja fonosüsteemi ja sealhulgas ka vahetada üks korterisisene kõneseade. Tekkis vaidlus

korteriomanikuga, et kes tasub kõneseadme remondi eest?

Vastavalt seda laadi teenust osutavate firmade praktikale vastutab ühistu trepikodades paiknevate kaablite ja alla trepikotta paigaldatud sedmete korrashoiu eest. Korterisisese ühenduse ja kõneseadme seisukorra eest vastutab aga korteriomanik. Siis oletades, et viimaste rikked on põhjustatud omaniku enda poolt seadme käitlemisel. Teenindusfirma leidis ka sel juhul, et vastutama peaks omanik. Arve 35-. Eur esitati juhatuse otsusega korteriomanikule. Paraku ei põejendanud firma oma arvamust ühegi dokumendiga ja sellepärast ei saa me omanikku süüdistada. Kuna ekspertiis on tagantjarele võimatu ja selle kulu vaidlusaluse rahaga võrreldes mõtetult suur siis jäime selle juurde, et üldkoosolek otsustab: Kuidas käituda edaspidi? Kas maksta 35 eurot korteriomanikule tagasi ja katta remondikulu remondifondist või mitte?
Ootam e teid kõiki koosolekule 18.02.2015 Teise trepikoja keldriruumis kell 18.30 !
Guido Koidik  KÜ juhatuse esimees
Шестой и последний пункт повестки дня общего собрания
6. Текущие вопросы
В действительности мы предлагаем рассмотреть только один вопрос, оставшийся без удовлетворительного ответа еще в предыдущем году. А именно, у нас было несколько случаев ремонта домофона и в том числе замена разговорного устройства в одной квартире. Возник спор с владельцем квартиры, кто должен платить за ремонт разговорного устройства?
Согласно практике обслуживающих фирм данного вида услуг за сохранность кабелей установленные в подъездах и  оборудования установленного под лестницами отвечает товарищество. За состояние связи и разговорного устройства в квартире отвечает собственник квартиры. Можно предположить, что последняя поломка возникла в результате обращения  с устройством самого собственника. В этом случае обслуживающая фирма посчитала, что отвечать должен собственник. Выставить счет на -35 евро для квартиры тогда решило правление. К сожаление фирма не обосновала своё мнение не одним документом и поэтому мы не можем обвинить собственника. Так как проводить экспертизу задним числом не возможно и расходы связанные с оспариванием в денежном сравнении бессмысленны, тогда ставим этот вопрос на собрании : Как поступить дальше? Вернуть собственнику 35 евро и покрыть это из ремонтного фонда или нет?
Ждём всех вас на собрании 18.02.2015 в подвальном помещении второго подъезда в 18.30 !
Председатель правления КТ Гуйдо Койдик

Loe edasi

Viies üldkoosoleku päevakorrapunkt / Пятый пункт повестки дня собрания

Viies üldkoosoleku päevakorrapunkt:

 5. Korteriühistu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.

Eelmistest juhatuse valimistest on kolm aastat möödas ja praeguse juhatuse ametiaeg on põhikirja järgi lõpule jõudnud. 7.3.1 Ühistu juhatuse valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kuni
kolmeks aastaks….. 7.3.1.1 juhatuse liikmeks valimisel on vajalik valitava nõusolek. 7.3.3 juhatus on minimaalselt kolme ja maksimaalselt viie liikmeline. 7.3.4 juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik, kes on Ühistu liige. 7.3.4.3 vähemalt kolmeliikmelise juhatuse korral valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe. Põhimõtteliselt on ainuke kitsendus: valitu peab olema meie majas korteriomanik. Kes soovib, võib ise avaldada üldkoosolekule soovi olla juhatuse liige, võite soovitada kedagi keda te usaldate, võite valida tagasi endisi juhatuse liikmeid. Muidugi tingimusel , et nad ise nõus on. Juhatuse liikmeks soovija peab arvestama, et saades oma töö eest tasu – sellisel juhul ta töötuskindlustust ja töötu staatust riigilt ei saa. Omalt poolt lisan veel, et kui me peaksime otsustama ühe või teise renoveerimisprojekti läbiviimise poolt, siis juhatuse liikmel ei tasu arvestada, et tema kohustused saavad piirduma ainult ühistu koosoleku protokollile allkirja andmisega! Tuleb teha iseseisvalt tööd, koguda andmeid, käia kogemusi vahetamas nendes ühistutes millised on saavutanud edu projektide läbiviimisel, osaleda seminaridel ja koolitustel ja teostada aktiivset kontrolli tööde kulgemise üle. Põhimõttel, et teeb ja osaleb see kellel on rohkem aega. Teiseks peame valima revidendi. 8.1 üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek valida Ühistu liikmete hulgast revidendi (revisjonikomisjoni) või audiitori juhatuse volituste ajaks. Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe. 8.2 revidendiks (revisjonikomisjoni liikmeks) ei või olla Ühistu juhatuse liige, tegevdirektor ega raamatupidaja, samuti nende abikaasad, elukaaslased, lapsed, lapselapsed, õed, vennad ja vanemad ning nende lapsed ja lapselapsed. 8.3 Ühistu finants-majandusliku tegevusega seotud isik ei või kolme aasta jooksul peale ametikohustuste lõppemist olla revidendiks. Jällegi kitsendus: valitu peab olema meie majas korteriomanik. Õnneks revidendi sotsiaalse kaitse kallale keegi ei kipu.

Loe edasi

Neljas koosoleku päevakorrapunkt / Четвертый пункт повестки дня собрания.

 4. 2015 aasta ehitus-remonditööde kava kinnitamine. Osalemine projektis „Hoovid Korda» ja „Hoovi Heakorraprojekti» realiseerimiseks toetuse taotlemine. 

Kõigepealt jälle „Hoovi Heakorraprojekti» teostamine ja selleks Tallinna linnavalitsuselt toetuse taotlemine. Vaatamata sellele milliseks kujuneb meie projekti rahastamine on ikkagi otstarbeksas küsida abi ka linnalt. Kuigi ei väsi kordamast et õige oleks teostada tööd hoovis laenurahaga ja jätta meie remondifond puutumata.
Sest…seda remondifondi raha läheb meil veel väga vaja. Päevakorras on elamu üldine renoveerimine. Puudutab see siis kütte ja ventilatsioonisüsteemi uuendamist ning hoone üldist soojustamist. Näitena Sõle 54 ja Nõmme tee 19 elamud http://1drv.ms/1vBs1Bi Kredex-i toetuste programm korteriühistutele lõpeb 2020 aastaks. Meil on aega vaid 4-5 aastat. Arvestades teiste kogemust on seda aega vähe ja tegutsema peaks kiiresti. Osalesin Veebruari algul Swedbanki ja Kredexi selleteemalisel seminaril. Ütlen ausalt, et tulin sealt tundega nagu, et kogu see kampaania on vaid naiivsetelt inimestelt raha äravõtmiseks. Väga palju on „suunatud» nõudmisi, suunatud siis konkteetsetele aksepteeritud teenusepakkujate ringi ärihuvi rahuldamiseks. Esimene nõudmine on, et kogu renoveerimisprotsessi alates projekti koostamisest peab kureerima aksepteeritud tehniline konsultant. Ilma selleta pole toetuse taotlemine võimalik. Kredexi programmist ja väga mahukatest tehnilistest nõudmistest võib igaüks lugeda ise ettekandest: http://kredex.ee/public/Teenused/Rekonstrueerimistoetus/Lauri_Suu_ettekanne_2015_1.pdf Ideaalis peaks elamu komplekssest renoveerimisest olema niipalju kasu, et küttekulu vähenemine on piisav, et katta renoveerimiseks võetud laenu tagasimakset ja juurde korteriomanik midagi maksma ei peaks. Kas energiatõhususe tõstmine kunagi meile ka ära tasub? Ei tea. Kui emotsioonid kõrvale jätta siis igal juhul on mõistlik asja uurida ja ma teen üldkoosolekule ettepaneku teha järgmisele KÜ juhatusele ülesandeks hinnata Kredexi abiprogrammiga liitumise poolt ja vastuargumente ning kutsuda kokku kolme-nelja kuu pärast kokku uus üldkoosolek selleks, et tulemustest ette kanda ja otsustada juba üldkoosoleku tasemel tehnilise konsultandi palkamine ja ehitusprojekti tellimine. Ja lõpuks kolmas ettepanek: Edaspidi tuleb juhatusel kohtuda ühistu liikmetega koosolekutel arvatavasti palju sagedamini kui senija kutsuda esinema ka konsultante ja teenusepakkujaid. Sellepärast teen ettepaneku teha korda koosolekuruum keldris ja üks kõrvalruum. Saame nii ühendada meeldiva kasulikuga realiseerides jalgrataste ja lapsevankrite hoidmise ruumi idee ning rajada endale koosoleku ruum kuhu poleks häbi külalisi kutsuda. Selleks võiks kasutada värvimist pulverisaatoriga, jättes silumata seinte pinna saame nii odavaima viimistluse. Sama põrandaga. Tasandades vaid hädvajaliku tuleks põjand katta tööstusruumidele ettenähtud betoonivärviseguga ja saades nii tolmuta koristamiskõlbliku pinna. Paigaldada korralik valgustus mis ei maksa palju. Põhikulu oleks seejuures korraliku ukse-lukusüsteemi paigaldamine. Välja võiks kõik see näha Näiteks nii… http://1drv.ms/1zrXq3T 

Loe edasi

Üldkoosoleku kolmas päevakorrapunkt / Третий пункт общего собрания

3. 2015.a Majandusaasta kava kinnitamine. 

Sellest aastakavast ma ei kirjuta, sest te kõik saite loodetavasti selle dokumendi ja väikesed selgitused sinna juurde kätte. Sellepärast räägime hoopis põhilisest uuendusest selles aastakavas, ehk siis juhatuse liikmete tasustamise vajaadusest. Juhatuse esimehega on kõik selge, tema saab tasu, saab
rohkem kui teised aga peab selle eest ka 24/7 olema valmis tegelema mistahes probleemiga, andma korraldusi, varuma vahendeid, hoidma paberimajandust korras ja hoolitsema selle eest, et arved oleks makstud ja töötajad oleks palgad saanud. See kohustuste ring on määratud ainuisikulise allkirjaõiguse läbi. Aga juhatuse liige? Juhatuse liikme kohustused ja roll on rajatud tema isiklikule initsiatiivile ja kohusetundele, sest tal pole vältimatuid ülesandeid. Ja nüüd sagedasti kuuldud küsimus – „Mille eest ta raha saab?» No ega ei peagi niisama saama. Mina arvan, et iga juhatuse liige peaks tehtud tööst aru andma oma ülemusele, see tähendab üldkoosolekule. Võibolla peaks üldkoosolek ka jaotama juhatuse liikmetele ülesanded? Näiteks esimene juhatuse liige vastutab kommunaalmaksete kogumise, vee ja sooja mõõtmise eest ning peab silmas küttesüsteemi ja santehnika korrashoidu. Teine juhatuse liige Vastutaks maja ehituskonstruktsioonide jälgimise ja elamu ning hoovi heakorra eest? Võibolla nii. Võibolla ka teisiti, teie ettepanekud on oodatud ja teretulnud. Juhatuse liikmeid üldse mitte tasustada pole väljapääs, sest ka juhatuse koosolekutel osalemine, allkiri otsuse protokollil tähendab vaikimisi vastutust, isegi siis kui see on vastutus tegevusetuse eest. Ei tasu loota ja pole tänapäeva materiaalses maailmas ka ootuspärane, et keegi end niisama ebakindlasse olukorda seaks. 
Loe edasi

KÜ üldkooseleku teine päevakorrapunkt / Второй пункт повестки общего собрания КТ

KÜ üldkooseleku teine päevakorrapunkt puudutab hoovi rekonstrueerimiseks laenu taotlemist. See küsimus ei ole juhuslikult päevakorras enne aastakava arutelu, sest see kava võib laenu taotlemise otsusest sõltuda.
Loe edasi

Esimene päevakorrapunkt on traditsiooniliselt möödunud aasta aruanne./ Традиционный отчёт по первому пункту повестки дня

1. 2014.a aasta aruanne. Revisjonikomisjoni akt ja juhatuse tegevusaruanne.

Juhatuse tegevus 2014 aastal: Toimus viis juhatuse koosolekut. Tööd lisaks plaanilisele haldus-hooldustegevusele: Et, me 2014 aasta üldkoosolekul suuremahuliste ehitus-remonditööde tegemist ei otsustanud, jäi kõige suuremaks ettevõtmiseks oli maja kanalisatsioonipüstikute puhastamine. AS Lavateir puhastas Käsheripesu meetodil, vaheaegadega ligi kuu kestnud tööde käigus
kõik meie maja kanalisatsioonipüstikud. Tulemust kontrolliti kaameravaatlusega. Töö laks kokku maksma 3501 Eurot ja 56 senti, mis oli meeldival kombel pooltuhat eurot vahem kui algselt planeeritud. Küll aga ilmnesid nende tööde käigus taaskord vastuolud korteriomanike isiklike huvide ja ühistu vajaduse vahel oma ülesandeid täita. Kas korteriomanik peab võimaldama tööde teostamiseks ligipääsu oma korterisse? Milline on korteriomaniku vastutus juhul kui ta seda ei luba? Kes vastutab omavoliliste ümberehituste eest ja kelle luba on ümberehituste tegemiseks vaja? Nagu öeldakse KKK (korduvalt küsitud küsimused) Selleks, et asja selgeks saada ja neid selgitusi arusaadavas keeles kõigile ühistu liikmetele kättesaadavaks teha valmis meie koostöös Eesti Korteriühistute Liidu ja Jurist Peeter Saulepiga neid küsimusi lahkav põhjalik dokument. Vaat, et esmakordselt võetakse kokku kõik neid küsimusi puudutavad seaduste punktid ja kohtulahendid. Koos lisadega kokku 8 lehekülge teksti. Seda paberit läheb meil eelseisvate renoveerimistööde ajal veel väga vaja. Dokument asub ühistu veebikataloogis SIIN …http://1drv.ms/1nG1GZe Ja on ligipääsetav Ühistu kodulehelt KÜ Failikataloog > Dokumendid ja arved> oiguslik konsultatsioon. 537 Eurot läksid maksma neli betoonist teetõket «rist». Need Kiili Betooni raskeimad 250 kg teetõkked tõetasid veenvalt oma efektiivsust haljasalade kaitsel. Ka neid läheb meil Parkla rekonstrueerimise järel veel vaja. Kolmas ja viimane töö oli Ühistu panipaiga ja koristaja tööruumide korrastamine. Korteriühistu kui tööandja peab tagama töökoha ja vahendite ohutuse. Korteriühistu vastutab majandusruumide elektri ja tuleohutuse eest. Tööd puudutasid kokku kolme ruumi kuhu sai paigaldatud neli ca 500 kg kandevõimega ja üks 65 kg kandevõimega metallriiul. Kõikide ruumide seintele paigaldasime tööriistanagid. Kõikidesse ruumidesse paigaldas PLM Hoolduse elektrik uued valgustid. Koristaja veevõtmise kohta paigaldasime kraanikausi, veesegisti ja ühendasime selle ka soojavee trassiga. Tööde maksumus kokku umbes 1000 eurot (umbes sellepärast, et kõik inventarile tehtud kulutused polnud suunatud ainult nendele ruumidele) Fotogaleriid tehtud töödest näete SIIN http://1drv.ms/1LOVRa4 või ühistu kodulehel Fotogalerii > Kogu fotogalerii > Koristaja ruumid ·

Loe edasi

Korteriühistu Paldiski mnt 77a korraline üldkoosolek toimub 18. Veebruaril 2015.a Kell 18.30. Teise trepikoja keldris. EST / RU

 


LUGUPEETUD KORTERIOMANIKUD !

Loe edasi

Lugupeetud korteriomanik! Уважаемый владелец квартиры!

 
Lugupeetud korteriomanikud !
 
Edastan teile elektrooniliselt 2014 aasta aastaaruande ja 2015 aasta majandustegevuse aastakava projekti , võrdluseks  kehtiva 2014 aasta aastakava ning väikese kaaskirja. Sellega seoses on mul teile palve :
 
KUI TE SAITE NEED DOKUMENDID KÄTTE JA EI VAJA NEID DOKUMENTE PABERKANDJAL SIIS ANDKE MULLE SELLEST KINDLASTI TEADA VASTATES SELLELE ELEKTRONKIRJALE  PAARI PÄEVA JOOKSUL !
 
Sellega on võimalus hoida kokku raha ja materjali, sest kolmapäeval ma tellin nende paberite ( 12 – 13 lehte igaleühele) trükkimise koguses mis vastab vajadusele.  Paberid saavad teile kätte toimetatud ka siis kui selleks peaks kasutama kullerit või tähitud kirja mis on omakorda  meile kõigile kulukas ettevõtmine. Sellepärast on hea võimalus loobuda meie raha kokkuhoidmiseks paberitest.
 
Kui te ei saa avada manuseid siis leiate need dokumendid  Skydrive lingil mis asub siin:
 
Samuti asub sama teade KÜ kodulehel http://yhistu77a.blogspot.com/
Уважаемые владельцы квартир !
Посылаю вам в электронном виде следующие документы : План-проект экономической деятельности на 2015.г. для сравнения действующий план 2014.г, годовой отчет за 2014.г. и маленькое разъяснение к ним. Связи с этим у меня к вам большая просьба:
ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ И НЕ НУЖДАЕТЕСЬ В БУМАЖНЫХ КОПИЯХ, ДАЙТЕ МНЕ ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ ОТВЕТИВ НА ЭТО ПИСЬМО В ТЕЧЕНИИ ПАРУ ДНЕЙ!
Так мы сможем экономить деньги и материал  (12 – 13 страниц  каждому ) так как во среду я закажу тогда распечатывание этих бумаг  только в нужном объеме.  Бумажные копии будут доставляться вам даже если для этого по требуются услуги курьера.  Так что вы можете сэкономить наши деньги отказавшись от бумажек
 
 
Если вы не можете открыть приложения то фаилы доступны и здесь на Skydrive
 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

EST/ RUS 2015a. majandusaasta kava projekt ja selgitused selle juurde

2015. majandusaasta aastakava projekt,
selgituseks kulutuste tabelile.
 
Millised põhilised eesmärgid ootavad täitmist 2015 aastal? Kõigepealt muidugi vastavalt põhikirjale elamu kasutusväärtuse säilitamine ja kommunaalmaksete kogumine. Korrigeerimist vajavad mõned haldus-hoolduskuluks kavandatavad summad:

·      Tõlketöödele kulus meil aasta jooksul 192 eurot rohkem kui olime kavandanud. Tõlketöö mahu kahanemist ei ole oodata, eriti kui pidada silmas eelseisvate ehitustöödega seotud organisatsioonilisi küsimusi ja informatsiooni jagamise vajadust. Samuti on osutunud kasulikuks igakuiste kokkuvõtete edastamine ühistu liikmetele. Need aga vajavad samuti tõlkimist. Otstarbekas on aastakavas näha tõlketöödeks ette suurem summa.
·      Autokompensatsioonid.  Vastavalt  2014.a septembrikuust kehtima hakanud korrale võib autokompensatsiooni juhatuse liikmele maksta vaid sõidupäeviku alusel. Sellepärast teeme ettepaneku loobuda autokompensatsioonide maksmisest juhatuse lihtliikmetele ja jätkata autokompensatsiooni maksmist juhatuse esimehele vastavalt sõidupäevikule kuid mitte rohkem kui 65.- EUR kuus.
·      Töötasud. Tõusnud on maksuvaba miinimum ja muutunud maksumäärad. Raamatupidajale on lisandunud riigi õigusaktidest tulenevalt täiendavaid kohustusi.  Sellepärast teeme juhatusega ettepaneku:
a.   Tõsta ühistu raamatupidaja töötasu 150.00 EUR netto.
b.  Tõsta ühistu kojamehe töötasu 280.00 EUR netto.
c.   Maksta juhatuse lihtliikmetele  käsunduslepingu alusel igakuist töötasu 65.00 EUR netto.
·     Remondifond.
KÜ juhatuse seisukoht on selline, et me peame olema järjekindlad ja minema edasi juba alustatud hoovi heakorraprojekti realiseerimisega. Sellega seoses teeme KÜ üldkoosolekule ettepaneku:
Allkirjastada  Swedbankiga laenuleping  ca 100 000 EUR (vastavalt ehitajapoolsele hinnapakkumisele) laenamiseks 10 aastaks. Kulutus laenu teenindamiseks on sellisel juhul ühistu liikmele 0,25 eurosenti ruutmeetri kohta kuus  remondifondist. Arvestades seda laadi kulutuste vajalikkusega, tõstsime juba eelmisel aastal makse suurust remondifondi 30%. Nii, et tegelikult kui me laenu võtame siis  ühistu liige reaalselt remondifondi rohkem kui praegu maksma ei peaksi.
Laenu taotlemiseks on vajalik 51%  korteri   (kaas)omanike osavõtt koosolekust ja 51% (kaas)omanike nõusolek millise nad peavad andma allkirjastades vastavat kinnituslehte.
Laenu võtmine võimaldaks meil realiseerida kogu heakorraprojekt ühe aastaga ja hakata seejärel mõtlema juba elamu renoveerimisele. Samas peame arvestama, et iga suurem töö tulevikus: Fassaaditööd, soojustamine, küttesüsteemi renoveerimine jms. nõuab kõrge maksumuse tõttu omakorda laenu võtmist.
Otsuse peate tegema teie.
 
 
Lugupidamisega   
Guido Koidik
KÜ juhatuse esimees
 
 
 
Проект хозяйственного плана на 2015 год,
 
пояснения к таблице расходов.
 
Какие главные задачи ждут выполнения в 2015 году?
Во-первых, конечно, в соответствии с уставом сохранение  полезной ценности жилья и сбора коммунальных платежей. В корректировки нуждаются некоторые расходы на управление и плановое техническое обслуживание:
·      На переводы  в течении года мы потратили на 192 евро больше чем было предусмотрено. Объём работ по переводам уменьшаться не будет, особенно если иметь ввиду организационные вопросы связанные с предстоящими строительными работами, а также с необходимостью донесения информации. Так же оказалось полезным для членов товарищества подводить ежемесячные итоги о работе товарищества. Что требует тоже перевода. Было бы целесообразно в годовом плане увеличить расходы на переводы.
·      Автокомпенсации.  Согласно новому распоряжению, который вступил в силу в 2014 году, член правления может получать автокомпесацию только на основании дневника поездок. Поэтому мы предлагаем отказаться от выплаты компенсаций членам правления, но продолжить выплату автокомпесацию председателю правления согласно дневнику поездок, но не больше чем 65 евро в месяц.
·      Зарплаты. Повысился необлагаемый налогом минимум и изменились налоговые ставки.  Исходя из правовых актов, бухгалтеру прибавились дополнительные обязанности. Поэтому правление КТ предлагает:
a.   Повысить бухгалтеру зарплату до 150.00 EUR нетто.
b.  Повысить дворнику зарплату 280.00 EUR нетто.
c.   На основании договора поручения платить каждый месяц членам правления по 65 EUR нетто.
d.  Повысить председателю зарплату 200.00 EUR нетто.
e.    
·     Ремонтный фонд.
Позиция правления товарищества такая, что мы должны быть последовательны и двигаться дальше с реализацией проекта обустройства двора. В связи с этим делаем общему собранию предложение:
Заключить со Swedbank договор на взятие кредита на сумму 100 000 EUR  сроком на 10 лет (согласно ценовому предложению от подрядчика). В этом случае расходы на обслуживанию кредита, составит на каждого члена товарищества 0,25 центов за квадратный метр в месяц из ремонтного фонда.  Учитывая необходимость такого рода расходов, ещё в прошлом году мы повысили на 30% плату в ремонтного фонда. Так, что на самом деле, если мы возьмем кредит, тогда член товарищества реально не будет платить больше, чем он платит сейчас.
Для ходатайства о кредите необходимо участие в собрании 51% собственников квартир и согласие 51% собственников, которое они должны подписать на соответствующей бумаге.
Кредит позволит нам в полной мере реализовать проект по благоустройству в течение одного года, а вслед за этим начнем думать о реновировании жилого дома.
Также, мы должны учитывать, что каждая крупная работа в будущем: Фасадные работы, утепление, обновление системы отопления и т.д. требуют из-за высокой стоимости, новых кредитов.
Решение принять вы должны сами.
 
 
С уважением  
Гуйдо Койдик
Председатель правления КТ
 

 

Loe edasi

Novembrikuu kokkuvõte/Итого ноября

Novembrikuu kokkuvõte
 
 
·      Ei toimunud ühtki avariid. Ainsana läks garantiiremonti Jäätmemaja valgusti.
·      01.11-03.11 seisis meie maja ees suur jäätmeveo konteiner.

Saatsime sorteerimiskeskusesse puulehed hoovilt ja kõik selle mida oli ülearust kodus. Paigaldamise ja äraveo eest tasusime 366.00 EUR

·      Jõudis lõpule majandusruumide korrastamine. Paigaldasime metallist laoriiulid, tööriistade riputuskonksud, valamu, torustiku ja segisti kojamehele kasutamiseks. Täielikult vahetasime välja majandusruumide valgustuse. Ühtekokku sai korda tehtud 3 ruumi ja kulutatud sellele kõigele materjalide, tööde ja teenuste eest makstuna umbes 900 EUR
 
 
 
Detsembrikuu
 
 
 
On aeg hakata mõtlema eelseisvale KÜ üldkoosolekule. Koosolek saab toimuma mitte hiljem kui veebruarikuu keskel. Ajastuse panevad paika vajadus eelnevalt koostada majandusaasta aruanne, panna kokku uue majandusaasta kava projekt ja esitada need teile mitte hiljem kui kaks nädalat enne koosoleku toimimist. Nii näeb ette põhikiri ja selle tööga alustavad KÜ juhatus ja raamatupidaja juba detsembrikuus. Teie ettepanekud majandusaasta kava osas on teretulnud! Teiselt poolt tuleb hiljemalt esimeseks märtsiks linnavalitsusele esitada taotlused toetuste saamiseks. Peab jääma ajavaru korduskoosoleku kokkukutsumiseks kui seda vaja peaks olema.
Samuti peame varakult  mõtlema koosoleku päevakorra koostamisele. KÜ juhatus esitab teile jaanuarikuus minimaalselt vajaliku koosoleku päevakorra projekti kuhu kohustuslike elementidena saavad kuuluma:
 
 
 
·      Juhatuse aruande, revisjonikomisjoni akti ärakuulamine ning majandusaasta aruande kinnitamine.
·      Uue majandusaasta kava vastuvõtmine
·      Juhatuse valimine
·      Ehitus-remonditööde, eeskätt Parkla renoveerimistööde alustamine. Meile 2013 a. antud ehitusluba kehtib kaks aastat ja selle aja jooksul peame me töödega igal juhul alustama.
 
Kas te sooviksite siia midagi lisada? Vastavalt põhikirja punktile 7.6.3.1 peab teie ettepanekut toetama 1/5 korteriomanikke ehk 15 ühistu liiget. Aega on ettepanekute esitamisega kuni veebruari esimeste päevadeni, sest  10 päeva enne koosoleku toimumist läheb päevakord „lukku» ja enam muutmisele ei kuulu.
 
 
 
Итого ноября
 
·      Не произошло не одной аварии. Единственное, так это лампа из мусорного домика ушла на гарантийный ремонт.
·      01.11-03.11 перед нашим домом стоял большой мусорный контейнер. Мы отправили в сортировочный центр мешки с листьями убранными со двора и все не нужное, что было в доме. За размещение и увоз контейнера было заплачено 366 евро. 
·      Завершилось обустройство хозяйственных помещений. Мы установили металлические полки, крючки для рабочего инструмента, раковину, трубопровод и смеситель для пользования дворнику. Полностью заменены системы освещения хозяйственных помещений. В целом было обустроено 3 помещения и за использованный для этого материал, за работу и услуги было заплачено примерно 900 евро.
 
 
Декабрь
 
Пришло время, начинать думать о предстоящем общем собрании КТ. Собрание будет проводится не позднее чем в середине февраля. Такие сроки проведения собрания продиктованы необходимостью составить годовой отчёт за прошедший год, разработать проект на новый хозяйственный год и представить их вам не позднее чем за 2 недели до проведения собрания. Так предусмотрено в уставе и эту работу начнут делать уже в декабре, КТ правления и бухгалтер. Ваши предложения по части хозяйственного проекта приветствуются! С другой стороны следует не позднее первого марта представить ходатайство в городскую управу для получения финансовой поддержки. Должно остаться время для созыва повторного собрания, если это будет необходимо. Мы также должны заранее подумать о повестке дня. Правление КТ представит вам в январе проект с минимально необходимой повесткой дня, куда будут входить обязательные элементы:
·      Отчёт правления, заслушивание акта ревизионной комисии и утверждение хозяйственного проекта.
·      Принятие новой хозяйственной программы
·      Перевыборы правления
·      Строительно-ремонтные работы, в частности начало строительство парковки. Выданное нам разрешение на строительство в 2013 году действует 2 года и в течении этого времени в любом случае мы должны начать строительство.
 
Желаете ли вы что-нибудь добавить? Согласно пункту 7.6.3.1 в уставе ваше предложение должно поддержать 1/5 от собственников квартир, это значит 15 членов товарищества. Срок для представления ваших предложений до первых чисел февраля, за 10 дней до собрания повестка дня должна быть окончательно решена и больше меняться не будет.
 

 

Loe edasi